Het gemeentehuis van Berlijn bestormd Messina, een wereldkampioen van zeventien jaar Generale repetitie van de Inhuldiging Voetbalpool-affaire voor de rechter i Kortzichtig XT II SIROOP Door 200 communisten, met stokken en bijlen gewapend IN 'T KORTi Arabische vluchte lingen hongeren uit Ook Sjahrir liet opium smokkelen 4 VIERDE JAARGANG No. 1163 s kaardmodel kookkachel voor U! BREDA V R IJ D A G 27 AUGUSTUS 1948 Hij „vergat" de blokkade GEHEIMZINNIG In Palestina wordt het weer vechten „De tijd voor een interim-regering is kritiek" Loterij, deviezen-overtreding en bedrog Mr- stikker nam voor de Ned. Minder wind Veiligheidsraad komt eerder bijeen Griekenland zal met Kerstmis vrede kennen Hij overwon de Fransman Dupont in de achtervolging op zijn sloffen Guido Messina Der uitslag van de herkansingsrit 100 K.M. luidt 1 Frosio 1 uur 25 min. 47.4 sec. 2 Michaux op 970 meter 3 Heimann op 4 ronden. 4 Falck Hansen op 5 ronden, 5 Svoboda op 9 ronden, 6 Pataky op 26 ronden. Frosio heeft zich in de eindstrijd geplaatst. om 'ORDEN...I Kt W <5 S Ie koop prijs f 80.—. Insscraat 34, lan Gent. 446-0 en die hij ld. op de grote kaas ;cn dit artikel in huizen per 100 gr. per 100 gr. Ter 100 gr. neerkaas per 100 gr 24 ct 23 ct 21 ct 24 ct per pak 300 gram ubbel stuk ir stuk 24 rer stuk er grote bus 20 ct per stuk 15 ct 21 ct 34 ct 25 ct 26 ct 45 ct Uitgave N. V. Uitgeversmij- Neerlandia. Redactieraad: A. F. J. Aernoudts; C. J v. Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A J. J- M. Mes; Mr. H. B. B. de Rechter. Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1 3.38 per kwar taal, per post t 4.25, per week (uitsluitend bij niet postbestelling) t 0.26. Losse exemplaren 6 cent Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage): 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. t 0.25 en f 0.60). Incasso wordt berekend. BERLIJN in wit-gloeiende spanning, kunstmatig en vak kundig graad na graad door de Sovjets opgevoerd, was gisterenmiddag om tien minuten over twee getuige van een toneel-woede-uitbarsting van „HET VOLK", bestaande uit de 200 afgevaardigden van een paar duizend communisten. Het spel, dat vertoond werd, zou hebben kunnen heten„De bestorming van de Bastille" (lees Berlijns Gemeentehuis). De tweehonderd uitverkorenen, met stokken en bijlen gewa pend, kwamen om „de splitsers van Berlijn, die heulen met het reactionaire Westen" eens even uit hun baantje te zetten. Paul Litke vice-voorzitter van de Eenheidspartij vervulde de hoofdrol, bestaande uit een langgerekt monoloog. Men zegt, dat de souffleurs en décor-ontwerpers Russische namen dragen. ttiR ZOU gisterenavond, om bij het ,üi "°"°- begin te beginnen, een vergade ring zifn van de Berlijnse ëemeente- raad Wijl de communisten een „pro test-betoging" hadden v00^eF®"?' laste dr. Friedenburg, de tweede bur gemeester, deze vergadering echter al Hoewel ook de demonstratie niet door zou gaan, verschenen er rond half twee in de middag een paar dui zend communisten voor het stadhuis; een delegatie verzocht om toegang en verkreeg deze. Toen de politie be zig was de draadversperring (zo'n ding voor een stadhuis spreekt al boekdelen) deswege te verwijderen, drongen twee honderd met stokken en bijlen gewapende heethoofden binnen de raadszaal werd „bezet" en de lei der Paul Litke sta'; van wal: „De Duitse gemeente-autoriteiten hebben door hun samenwerking met de Westelijke geallieerden de econo mische toestand van Berlijn ontred derd, (Hij vergat de Russische blok kade). Meer dan honderdduizend Ber lijnse arbeiders zijn werkloos, zijn paupers geworden door het beleid van de gemeente-autoriteiten. (Weer vergat hij de blokkade). Ik verlang het ontslag van het stadsbestuur en doorvoering van een nood-programma, volgens hetwelk de TN DE ONDERGRONDSE te New York gaat het ook wel eens even geheimzinnig als in het con sulaat van de Russen: Een pakket, dat door een onbe kend gebleven man werd meege voerd, is in een volle ondergrond se trein te New-York tot ontplof fing gekomen, nadat de man het op de vloer van het compartiment had geworpen. Tweehonderd pas sagiers verdrongen elkaar om .bij de gesloten wagonvensters te ko men. De man verdween bij de volgende halte. De resten van het pakket zijn aan de politie over handigd. Onrust zaaien gaat nu eenmaal met een heleboel geheimzinnig heden gepaard, vanaf ontvoerin gen tot en met bomaanslagen. rpOMATEN worden duur en schaars Gedeeltelijk komt dat door de export naar Engeland: er gaat op nieuw 1500 ton naar toe. Daarna is de oogst zo goed als verdwenen. A MERIKA neemt in de eerstkomen de twee jaar 205.000 ontheemden op. Het eerste transport is vertrok ken. jyjR. WERNERS heeft van Soc. Za ken opdracht om binnen een maand een voorstel te dien inzake de rechtspositie-verbetering van de ambtenaar in Indonesië. J^EDERLAND NEEMT de derde plaats in als schepenbouwende mo gendheid, na Engeland en Zweden. Do Ver. Staten staat nummer vier. ^Ï-OKKE ROELAND is uit het Bel fort te Gent gehaald. De plannen door- hergieten gaan niet B. en W. van Berlijn hebben gisterenavond nog besloten van daag een zitting van de gemeente raad te houden en tevens zelf bij een te komen. De socialistische eenheidspartij heeft de bijeen komst van B. en W. geboycot. Berlijners uitsluitend hun voedsel uit de Sovjet-sector ontvangen. (Hij ver gat, dat maar twee procent van de Berlijners Sovjet-distributiekaarten wensten te ontvangen). Laat ons deze scheurmakers eruit zetten en werke- lelijke socialisten ervoor in de plaats nemen." Er is nog mannenmoed. TAIE werkelijke socialist (Stalinist) is hij dan natuurlijk zelf. Een voorproefje van de vreugde, die aan de populariteit en de macht van een zo hoog ambt verbonden is, kreeg hij al door middel van de ovaties der aan groeiende menigte, die zoals het ver slag zegt de Internationale zong en met rode vanen zwaaide. Was hij naar een ander deel van Berlijn getogen, dan zou hij hebben gehoord, hoe de sociaal-democraten heftig protesteer den tegen zijn poging om het bestuur van de gemeente te terroriseren. Zij vergaten de blokkede niet. TAEZE protest-demonstratie werd ge- houden vóór de ruines van het Rijksdaggebouw, op honderd meter af stand van de Brandenburger Poort, waar de Sovjet-sector begint. En niet alleen hieruit leiden we af, dat er nog mannenmoed te vinden is in het gekwelde Berlijn. Ook Ferdi nand Friedenburg heeft na de „be storming", die na een uur in kalmer banen geleid werd en tenslotte als droog zand uit elkaar viel, in een on derhoud met een delegatie van de com munisten ondubbelzinnig zijn plan nen kenbaar gemaakt. De bedreiging van Litke negerend („Er zullen beslissende dingen geheu ren in de komende dagen", heeft deze gezegd), maakte de vice-burgemeester bekend, dat „het gemeentebestuur op zijn post zal blijven en normaal zijn werk zou verrichten". Friedenburg had er geen enkel be zwaar tegen, als de Berlijners voedsel uit de Sovjet-sector zouden gaan ha len (maar ze willen niet!), maar de communistische „eis" zou hij nooit of te nimmer aanvaarden. Verder kon digde hij een bijeenkomst van Bur gemeesters en Wethouders aan. Achter de schermen. TAAT was dus op het toneel zelf. Nu nog, wat er achter de schermen gebeurd is. Dan zien we de voorbe reidende razzia's op z.g. zwarthande laren (het mogen wat ons betreft nog echte geweest zijn ook), we zien de arrestaties over en weer, we zien het geharrewar met de twee politie-ap- paraten, we zien in de verte Moskou met de Conferenties tussen de Wes terse Drie en Stalin-Molotof. De be richten zweefden wekenlang tussen „somber en voorzichtig-optimistisch" en inmiddels is het dan misschien zo ver, dat de Vier gaan praten! Maar hoe moet dat nu met de uit drukkelijke eis van de Westerse Drie dat eerst en vooral de blokkade van Berlijn moet worden opgeheven en dat daarna pas over Ruhr of valuta kan worden onderhandeld? Zou het kunnen zijn, dat de Sovjets zo heel erg graag willen, dat Berlijn „duide lijk volgens de wil van HET VOLK" alleen maar iets met het Oosten te maken wenst te hebben? Hoe dit ook zij: Berlijn staat nu witgloeiend, het geringste zuchtje wind en de vonken spatten in het rond, brand en ver woesting brengend naar alle zijden. Er is. zeggen de berichten, weer een bijeenkomst te verwachten met Molo tof Wij voor ons vrezen, dat er ook nog een paar andere dingen op het programma staan. De voorbereidin gen geschieden in alle stilte achter het stalen scherm wee de dag, dat het wordt opgehaald om aan Europa deze toneelvoorstelling als gala-pre mière te vertonen. yERHOOGDE activiteit van sluip- schutters en intenser mortiervuur te Jeruzalem hebben bij waarnemers de indruk gewekt, dat onderbreking van het Bestand en hervatting der vij-1 andelijkheden op handen is. Kolonel Mosje Dayan, de 35-jarige éénogige bevelhebber der Joodse strijd krachten, heeft de waarnemers der V. N. in Palestina beschuldigd van „achteloze supervisie" over de Ara bieren en „overijverige supervisie" i over de Joden. Volgens Dayan heb- ben manschappen van het Arabische Legioen en van Egypte zich schuldig gemaakt aan verschillende bestands schendingen, die de waarnemers niet gerapporteerd hebben TAR. MANSOER, het staatshoofd van Oost-Sumatra, kwam gisteren rechtstreeks uit Bandoeng, waar een conferentie is gehouden, die advies zal uitbrengen over het voorlopige ontwerp van een Interim-Regering. Hij zal hier te lande de Jubileum feesten meemaken. Dr. Mansoer heeft de Conferentie wegens zijn vertrek naar Nederland kort voor het einde moeten verlaten. Hij heeft dan ook het opgestelde ad vies niet bij zich. Hij deelde ons echter desgevraagd mede, dat het advies uiterlijk Woens dag is klaargekomen en hij verwacht het nog deze week in Nederland. Ook zei dr. Mansoer, dat hij de tijd voor de instelling van een Interim- Regering stellig thans gekomen acht. Hij wilde het zelfs nog sterker uit drukken. „De tijd is daarvoor thans kritiek", aldus het staatshoofd van Oost-Sumatra. rpENZIJ ER HULP verleend wordt, zullen zevenhonderd-duizend Ara bische vluchtelingen uit Palestina voor de winter omkomen, aldus heeft Abassi, afgevaardigde van het Arabi sche Hoge Comité te Ottawa ver klaard. Hij brengt een bezoek aan Amerika en Canada om hulp voor de Arabische vluchtelingen te verkrij gen. Volgens Abassi zouden „speciaal ge trainde Joden" uit Centraal-Europa naar Palestina gezonden worden om „wreedheden te bedrijven tegen vrou wen en kinderen". De In Palestina wonende Joden zouden zich niet aan dergelijke wreedheden schuldig ma ken. Arabische Liga breekt met Italië. TAE ARABISCHE LIG* heeft haar zeven leden-staten verzocht hun politiek ten opzichte van Italië te herzien, omdat, „de zionisten het tot hun basis maken voor het naar Pa lestina zenden van manschappen, wa penen en goederen". 1 Aan de vuile, stinkende Moesi-rivier werken zuster Fennema uit Olde- boorn en zuster Roona uit Groningen onvermoeid in de strjjd tegen de pokkenepidemie, die Zuid-Sumatra teistert. Honderden Indonesiërs wor den dagelijks met koepokstof ingeënt. TAE KANTONRECHTER TE ROTTERDAM heeft gisterenmiddag een begin gemaakt met de behandeling der voetbalpool-affaires. In totaal stonden 32 verdachten, allen hoofdagenten, agenten of subagenten van de Belgische Zetters-pool terecht, terwijl ongeveer 25 getuigen werden gehoord. yELE VOORAANSTAANDEN in den lande waren gisterenochtend verzameld in de Nieuwe Kerk om mede te werken aan enige tijdproe- ven voor de plechtigheid op 6 Sept- tember. In de eerste plaats was daar Prins Bernhard, die zich persoonlijk van de voorbereidingen op de hoogte wilde stellen. Voorts waren in de Nieuwe Kerk aanwezig, Schout bij Nacht Rost van Tonningen, de It. H. A. W. Goossens adjudant van H. M.' de Koningin, lt. generaal H. J. Kruis, chef van de generale staf en mr. J. C. Baron Baud secretaris van Prinses Juliana. In het middelpunt der belangstel ling stond Baronesse Sweerts de Lan das Wyborgh, de echtgenote van de jagermeester van H. M. de Koningin. Zij stelde vandaag voor de in te hul- digen Koningin Juliana, die de Nieu- i we Kerk aan de Damzijde betreedt en zich dan over de rode tapijten i naar haar zetel voor het koorhek j begeeft. Teneinde de repetitie zoveel moge lijk met de werkelijkheid overeen te doen stemmen had men de baronesse een op het hermelijnen kleed gelij kende mantel van linnen aangemeten, zodat ook de slippendragers zich kon den oefenen. De generale repetitie duurde twee volle uren. Nog meer nieuws rond de feesten JJONDOM Regeringsjubileum en In huldiging zijn honderd en één nieuwtjes te vertellen. Een greep uit de veelheid moge volstaan: Op 30 Augustus kan men via Hilversum een rede beluisteren van de Canadese premier Mackenzie King (Avro). De vleesvoorziening voor de hoofdstad is in de feestweek gegarandeerd, ook voor de gasten. Z. H. de Paus laat zich bij de Inhuldiging vertegenwoordigen door de nuntius Mgr. Valerio Valeri. De Enschedesche Hogere Textielschool zal aan Koningin Wilhelmina twaalf fraai damast linnen tafellakens aan bieden. De gouden koets is gisteren van Den Haag per trein naar Am sterdam getransporteerd en wacht nu cle brandweerkazerne op „de" dag kerken°ndas t September zal in alle TEN Z.O. VAN BANDOENG hebben «orden de Moslems een Islamietische In all<- kerken een plechtiee H MN Staat gesticht met aan het hoofd een worden opgedragen president. QRAAF BERNADOTTE schreef twee boeken over zichzelf: een als man van het Rode Kruis en een als bemiddelaar in Palestina. J)E „KAREL DOORMAN" bracht in Hoek van Holland een zieke, die blindedarm-ontsteking had. aan de wal en zette daarna de reis voort. een museum wordt nu de be- ftlïïF**11®" ?en edele gever schonk t*ent een nieuwe klok. JgJEN SNUFJE in verkiezingspropa ganda: in Zweden laat de con- hetV hlllei Pjrtli een vliegtuig over Ia"d do°r een sterke luid- Hrf ieVoerlllgen Verspreiden. Noem dat maar eens conservatief! Regering de voorstellen van het 5L°„nf\T? Eu™P* uit handen van een delegatie aan. QUD-MINISTER p. A. Kersten, lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal en van de Commissie van Negen, is verbonden aan de redactie van De Linie, in welk blad hij de Indonesische rubriek zal verzorgen W eersverwachting, vanavond: geldig tot Wisselend bewolkt met overwe gend droog weer. Matige wind uit richtingen tussen West en Noord. Koel. Vandaag zon onder 19.39 uur. aan op 22.14 uur. Maan onder ,<iA uur- Morgen zon op 5.44 uur. gIR ALEXANDER CADOGAN, de huidige voorzitter van de Veilig heidsraad is te Londen aangekomen teneinde overleg te plegen met Be- vin, over het program voor de zitting van de algemene vergadering der V N. te Parijs, welke de volgende maand zal beginnen. Als voorzitter van de Veiligheids- iaad is hij verantwoordelijk voor het vaststellen van de datum van de vol gende vergadering van de Raad. In welingelichte kringen te Londen meent men, dat de bijeenkomst van 21 September vervroegd zal worden tot 15 September of misschien zelfs eer der, indien de internationale toestand en de bestandsschendingen in Palesti na hiertoe dwingen. „IK HEB EEN SYSTEEM". TAE VERDACHTEN hadden zich te verantwoorden wegens het ver spreiden der poolformulieren, het ver zamelen en inzenden daarvan aan de organisator van de pool, het innemen en inzenden van de deelnemingssom men en het uitkeren van de prijzen aan de winnaars. Ook was voor deze loterij geen toestemming gevraagd, zoals vereist bij de Loterijwet van 1905. Uit het verloop der zitting bleek, dat de 44-jarige W. G. uit Rotterdam en de 39-jarige p. F. A. B. uit Tilburg de hoofdverdachten waren. Bij G. waren door de politie talrijke Zet- terspoolformulieren, girostroken en een carthoteek, die de namen van vele Nederlandse voetbalpoolfans be vatten, gevonden. Als getuige trad o.m. op hoofdin specteur H. Lagendaal, oud-interna tionaal, die door het O. M. als Voet- baldeskundige was gedagvaard. Hij verklaarde desgevraagd, dat niet van te voren is te bepalen welke club zal winnen, verliezen of gelijk spelen, daar er te veel omstandigheden kun nen zijn, die spelers of spel kunnen beinvloeden. De heer B. zeide, dat hij een systeem had, waarmee hij een pool van 13 wedstrijden, bij het invullen van 1.594. 323 vakjes a raison van 5 ct. per vakje hetgeen een be drag van f 79.716.15 vormt altijd een eerste prijs te winnen is, veel groter dan het ingelegde bedrag. De Kantonrechter was van oordeel, dat het dan de plicht was van de agen ten hun spelers te instrueren. Wat ge beurde er echter, wanneer iedereen een vijfde prijs won? HET MOET UIT ZIJN. Ook de systemenkwestie achtte hij hoogst bedenkelijk. „Het moet uit zUn" zo zeide hü „en wanneer men ondanks de veroorde lingen van verleden jaar en die nu zullen vallen doorgaat zal het O.M. ook alle spelers gaan en knnnen dag vaarden. Tegen de verdachte W. G. eiste hij een principale hechtenis van vijf maanden, waarvan 2% maand voor waardelijk, tegen B. vijf maanden, waarvan 3 maanden Voorwaardelijk. Tegen de andere verdachten werden boeten geëist. Uitspraak over 14 dagen. De feestverlichting in de hoofdstad 'ue;i proefgebrand. monument van Koningin Emma op het Emmaplein. Het verlichte J JET O.M. vond, dat het in deze voetbal affaires om meer ging dan een overtreding van de Loterijwet. Allereerst is daar een overtreding van uet Deviezenbesluit mee gemoeid. We kelijks gingen immers belangrijke ;cdragen naar België. Voorts maakten de agenten zich schuldig aan bedrog. Zij hielden hun nlanten voor, dat het een nationale zaak was en dat zij met elkaar in de nool speelden. In werkelijkheid speel cien zij echter met een groot aantal I Belgen, zodat de prijzen kleiner wer- Iden, dan het geval zou zijn geweest als zij alleen speelden. TAB GRIEKSE minister van Oorlog, Stratos, heeft gewaarschuwd, dat het einde van de strijd om het Gram mosgebergte in Noord-Griekenland nog niet betekende, dat „de strijd te gen de bandieten afgelopen is". Stratos, die een verklaring tegen over buitenlandse journalisten aflegde zeide van oordeel te zijn, dat het Griekse leger „deze taak eind Decern ber zal hebben volbracht". „Natuurlijk", zo voegde de minister er aan toe, „zullen er nog steeds en kele groepen bandieten in de bergen over blijven en zal de veiligheid van voor de oorlog nog niet hersteld zijn" Stratos zeide, dat de guerillastrij- ders er thans geen aanspraak op kon den maken enig bepaald gebied vast in handen te hebben. Naar aanleiding van de berichten, als zouden Bulgaren en Albanezen gevuurd hebben, verklaarde Stratos, dat de Griekse troepen strikte orders hadden het vuur niet te beantwoor den. (Van onze speciale verslaggever), AMSTERDAM. 26 Augustus. QUIDO MESSINA (je weet wel, het knulletje) is wereldkampioen ge worden en na hetgeen we over dit nauwelijks 17-jarige Italiaantje reeds gemeld hebben, zal het de lezer niet verbazen, dat hem de Regen boogtrui om de schouders gehangen is geworden. Messina had het heel erg gemakkelijk met zijn tegenstander, de 21- jarige Fransman Dupont, die goed reed, maar lang niet de souplesse bezat van de jongeling uit Turijn en dit waarschijnlijk ook reeds gewe ten heeft, voor hij aan de start verscheen. Ik moet zeggen dat Dupont, thans in militaire dienst en uit Midden- Frankrijk stammend (uit Lézat, Pyreneën) zich tot het uiterste ver dedigd heeft. Een prachtige race YVat jammer overigens, dat zo weinig toeschouwers Messina hebben zien winnen. Immers sportief en qua- litatief bekeken heeft hij een race ge fietst, zoals men maar zelden te zien krijgt. De Fransman reed de eerste ronde behoorlijk goed, in stijl en met sou plesse. maar toen Messina begon door te zetten, moest Dupont alles samen rukken om zijn 15 meter voorsprong, in de twee eerste ronden verworven, te behouden. Het was weldra duidelijk, dat dit hem op de duur niet mogelijk zou blijven. En daar kwam dan Messina! Merk waardig, hoe ingespannen men toe moest zien om op te merken, dat hij terrein won. In deze ene ronde nam n:j 12 meter terug en toen de vierde ronde inging, lagen de twee rivalen reeds gelijk! Op dit moment was de race m feite reeds al beslist. Daar was eenvoudig geen rijden meer aan voor uupont. De Fransman begon te ruk ken aan zijn stuur; spoedig zag men nem zijn soepelheid verliezen, terwijl Messina onverstoord met de neus over Wst stuur gebogen, tempo hield en zijn meters voorsprong nam. De room was al spoedig van de melk, want wel bleef Dupont zich hardnekkig verdedigen, maar het was een hopeloze poging zijnerzijds. Messina ging te gemak kelijk en op de hoogte gehouden van de «ace-ontwikkeling spande hij zich niet meer in dan nodig was. Dit was de verklaring voor de minder gunstige "ijd door Messina gemaakt: 5.18.7 tegen Dupont 5.22. Messina won dus op zijn slofjes met ongeveer 3 seconden voor sprong en de Italiaanse kolonie kon dus eindelijk juichen. Dat een 17-jarige knaap de eer voor Italië- wielerland had moeten redden, speelde geen rol. Om de derde en vierde plaats stre den Coste (Frankrijk) en Benvenati, (Italië) de titelhouder van 1947 tegen elkaar. Blijkbaar kon het de Italiaan nu maar weinig sche len of hij als 3e of 4e zou eindigen. Zeker, hij bood nog goede tegenstand, maar de Fransman had blijkbaar 'nog fiducie om als 3e man op het ere- (Van onze speciale verslaggever). TAE amateur wereldkampioen achtervolging 1948, Guido Mes sina, is op 5 November 1931 te Monreale in de provincie Palermo op Sicilië geboren. Hij heeft dus de 17-jarige leeftijd nog niet bereikt, Messina begon op 14-jarige leef tijd reeds aan wegwedstrijden deel te nemen en won als junior 15 wed strijden Aller ogen werden evenwel nadrukkelijk op hem gericht in de maand Juni van dit jaar, toen hij op de wielerbaan tegen sterkere, oudere renners uitkwam en..,, won De Italiaanse Wielerbond wees hem toen onmiddellijk aan voor deelneming aan de wereldkam pioenschappen waarin hij dus niet heeft teleurgesteld. Messina is in dienst van een rij- wielfabriek te Turijn als meca nicien voor derailleurs en hij moet in zijn vak ook al een hele knaap zijn. podium te komen. Hij won met ruim 3 seconden voorsprong van Benvenati en was derhalve comparant in het eer betoon, dat de 3 eerstaankomenden ten deel viel. Achter motoren. Jn de plaats van Jan Derksen, die zoals wij reeds gemeld hebben, niet aan het wereldkampioenschap sprint kan deelnemen, zal Ben Remkes rijden. Dr. Koets toont overtuigende documenten TAE DIRECTEUR van het kabinet van dr. van Mook, dr. P. J. Koets heeft in een persconferentie enkele stukken getoond, die betrekking heb ben op de opiumsmokkelaffaire, waar bijhoge republikeinse functionaris sen betrokken zijn. Dr. Koets zeide: „Ik kan niet accêpteren, wat Sjahrir zeide, namelijk, dat de republikeinse Regering niets te maken had met de verkoop van opium". Het belangrijkste stuk, waarvan een fotocopie getoond werd, was het do cument, dat met medewerking van Moekarto was opgesteld ten behoeve van de republikeinse rekenkamer. In het document kwamen diverse verko pen van opium voor in de periode van Mei 1947 toen Sjahrir premier was tot Juli van dit jaar. Uit dit staatje blijkt dat minister Maramis een van de kopers van opium was, terwijl de „vice-president" genoteerd staat in de kolom van personen of instanties, aan wie de ^betalingen voor de opium ten goede komen. Dr. Koets zeide, dat uit de getoon de documenten toch wel duidelijk blijkt, dat de Republiek reeds opium smokkelde, toen Sjahrir nog premier was. De opiumaffaire wordt nog steeds door de politie onderzocht, zodat meer inlichtingen binnenkort verwacht kunnen worden. C.C.D. maakte' in Juli 1947 in totaal 5147 processefl-verbaal op, Van de 7433 verdachten werden er 296 in bewaring genomen. ^LDUS luidt een A.N.P.-bericht uit Amsterdam „Nu Nederland weer aan de voor avond staat van een zeer belangrijk gebeuren, dat nogmaals de band tus sen het Huis van Oranje en het Ne derlandse volk zal onderstrepen, heeft het zin terug te gaan tot de dagen der eerste kennismaking van Nederland met Oranje. Dat was in 1544, toen de jonge Prins Willem van Oranje een bezoek bracht aan het Noord-Westelijk deel van de huidige provincie West- Brabant, het gebied tussen Breda, het Noord-Hollands Diep en dat behoord had tot de bezittingen van Réné van Chalons, wiens erfgenaam Willem van Oranje op U-jarige leeftijd was ge weest. Het plaatsje Gluyder, thans Klundert geheten, werd op 28 Augustus 1544 voor korte tijd de prinselijke re sidentie. Uitteraard waren de omsta n- heden in 1944 niet van dien aard, dat een viering van de 400ste verjaardag van dit bezoek, mogelijk was. Maar nu ons land weer in het teken van de twee-eenheid Oranje-Volk van Neder land staat, is het goed, dit eerste con tact in het plaatsje Klundert te her denken." yjen kan voor Klundert inderdaad eep goede reden tot feestvieren vinden in het historische feit, dat het 400 jaar geleden voor korte tijd resi dentie was van Prins Willem, De uitzonderlijke betekenis, welke men aan dit feit wil hechten, „de eerste kennismaking van Nederland met Oranje" laat ons echter weer eens zien, hoe de geschiedbeschouwing van verschillende Nederlanders nog steeds niet bevrijd is van zeer merk waardige vooroordelen. We laten nu daar, dat er gesproken wordt over „de provincie West-Bra bant" en over „het Noord-Hollands Diep". Dat kan men nog aan slordig heid toeschrijven. Doch de neiging, om het contact tussen de Nederlanden en het geslacht waaruit ons vorstenhuis voortspruit, te laten beginnen met Willem van Oranje duidt op een geheel verouderde visie. De visie namelijk, dat de historie van Nederland en van ons Vorstenhuis eigenlijk pas begint in het midden der zestiende eeuw. Formeel is het waar, dat de naain „Oranje" pas opduikt in onze historie, als de neef van Willem de Zwijger, Réné de Chalons, kinderloos sterft. Willem wordt dan de erfgenaam en krijgt de titel Prins van Oranje. Dit is echter iets incidenteels, meer een toevallige omstandigheid dan een his torisch gebeuren. Historisch is veel ouder de naam van Nassau en de Nassaus hadden reeds vele, vele jaren vóór 1544 contact met de Nederlanden. Grote namen staan er opgetekend in de geschiedboeken, van een Engeibrecht, van een Jan V, mach tige heren en goede regeerders, welke een onbevooroordeelde geschiedschrij ving ook binnen de kring van onze nationale historie trekt. Het Oranje- Nassau-monument in het Bredase Val kenberg getuigt wel van dit goede his torisch begrip. Een relief beeldt daar op af de intocht binnen de Baronie- stad van Graaf Engeibrecht van Nas sau en diens gemalin Johanna van Polanen in 1404. En men ziet er verder in gehouwen de namen van 18 heren, van Graaf Engeibrecht af tot op Ko ningin Wilhelmina. Toen Hare Majes teit in 1905 dit monument onthulde, eerde ze daarmee alle Nassaus, die contact hebben gehad met de Neder landen. Ons Vorstenhuis mag trots zijn en is ook trots op de mannen, die vóór de grote Prins Willem hier re geerden. Trouwens, moet heel het volk der Nederlanden niets trots zijn op het stuk historie, dat ligt vóór de gods diensttwisten der zestiende eeuw Staatkundig, economisch en cultureel heeft ons volk toen zijn eerste Gouden Eeuw gekend. De grote werken van letterkunde en schilderkunst uit die dagen geven nog een afspiegeling van het volle, rijke leven, dat er toen bloeide. In alle grote musea ter we reld kan men er de bewijzen van zien. Het is erger dan kortzichtigheid, deze bladzijden uit onze geschiedenis te schrappen en een klein-Hollandse visie te blijven propageren. Vandaar dat we een bericht als dit nu eens onder de schijnwerper hebben Willen zetten. De 38.000 M2 van het oude Trocadero zullen nauwelijks de 5000 personen kunnen herbergen, die bij de alge mene vergadering van de Verenigde Naties, in September te Parijs, be trokken »ijn. Ploegen arbeiders rijn daarom bezig met een transformatie van het gebouw, die de accomodation mogelijkheden zal vergroten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1