Bernadotte vermoord Bijna was zijn rapport voltooid in'T kort Joodse verzetsgroep te Jerusalem schoot hem met stengun neer Grooisie wapensmokkel-alfaire na de oorlog Zeeland wordt wakker De Nieuwe Katechismus Cm de Europese eenheid Schouwen-Duiveland met P Z.E M-net verbonden Campbell, zwarthandelaar en chanteur k is'sss.r» - VIERDE JAARGANG No. 1181 ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1948 Bunche opvolger van Bernadotte? Getuigegeld DE„!! Marshall-landen zullen einde van deze maand te Parijs in con ferentie bijeenkomen. DE, BURGERLUCHTVAART op IJs land wordt internationaal gefinan cierd. Nederland draagt ongeveer 5 pet. bij. Afschuwelijk SovjeLrecht No. 3356789: Praat niet met me, vuile boef, ik kreeg maar 20 jaar voor vijf moorden, maar jij zit 25 jaar vast, omdat je naar een demonstratie in Berlijn hebt gekeken Engelsen dringen aan op voorzichtigheid Wat gebeurt er met Dr. van Mook? Ilse Koch kreeg gratie Haiderabad staakt het vuren Generaal Diirst Britt ontslagen REPUBLIEK /IV REP EN ROER D'strihutienieuWs Bonnen voor werk kleding Hetzelfde ENr NU de wapensmokkel-affaire. G.S. tegen afschaffing vrije veren Kamer van Koophandel in actie Goese Hanze maakt front Een verstekeling, die 31 millioen bollen smokkelde Ethiopische „Koning der koningen" op het matje Intrekking van oude munten Uitgave N. V. Uitgeversmij. Neerlandia. - Redactieraad: A. F. J. Aernoudts; C. J v. Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr A. J J M Mes; Mr. R. B B. de Rechter. Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 3.38 per kwar taal, per post t 4.25. per week (uitsluitend bij niet postbestelling) f 0.26. Losse exemplaren 6 cent. Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75. telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage): f 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) f 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. f 0.25 en 1 0.60). Incasso wordt berekend. i'EREN om kwart over zes kwam het ontstellende bericht: VI Graaf Folke Bernadotte, de bemiddelaar der V. N. voor Palestina, is in Jerusalem vermoord. Later werd bekend, dat Bernadotte, toen hij een Joodse wijk binnenging, door mannen in militair uniform werd aangevallen. Bij hem was kolonel Serot, die hetzelfde tragische lot als Bernadotte onderging. Vermoedelijk werd de afschuwelijke moord bedreven door vier mannen van de Joodse verzetsgroep Stern, die in een jeep de graaf de weg versperden. Een van die vier schoot van nabij met een stengun. Om 3 uur vanmiddag komt de Veiligheids raad bijeen- VAN WELINGELICHTE zijde wordt vernomen, dat de man, die het eerste in aanmerking komt om de op-: volger van Bernadotte te worden, diens eerste secretaris, Ralph Bunche is. Bunche is directeur van de trust schapsafdeling der V. N. ITET WAS, finantiëel in ieder geval, niet altijd alles om als getuige voor de balie te moeten komen: in civiele zaken f 6.per dag en in strafzaken f 3.(ver blijfkosten resp. f 9.en f 4. De Minister stelt zich voor daar nu voor civiele en voor strafza ken f 8.— (getuigegeld) en voor verblijfkosten f 12 van te maken. Op deze manier wordt het tenmin ste r.og de moeite van het meene men waard, zeker, nu de centen zo duur worden! JJAVERMOUT en gort zijn met in gang van vandaag geheel vrij ge komen van contingentering. De fabri kanten zullen naar behoefte worden bevoorraad. TTE VLOTBRUG de Kooy, draagver mogen 9 ton, kreeg de last te dra gen van een met klinkers geladen vrachtauto, zwaar 45 ton. De brug. stortte in, waardoor het verkeer in het N.-Hollands kanaal is gestremd. Geen persoonlijke ongelukken. pRINSES ELISABETH verwacht haar baby omstreeks half Novem ber. De geboorte zal plaats hebben in het Buckingham Palace, het verblijf van de koninklijke familie. KARDINAAL Raffaello Carlo Rossi is op 71-jarige leeftijd te Bassano el Grappa (Treviso) overleden. Q EVALLEN VOOR HET VADER LAND: In de afgelopen week sneuvelden in Indonesië tien sol daten van de Landmacht, 1 soldaat van het KNIL en geen van de Ma rine. ^MERIKA wil in de komende twee jaar 2000 personen uit Duitsland en Oostenrijk vor immigratie in aan merking doen komen. pRINS OSKAR van Hohenzollern, r» als zoon van de laatste Duitse keizer, de Pruisische konings kroon van de Amerikanen terug. De roon werd tijdens de oorlog bewaard m een kerk te Minden. JN ZEELAND kwamen in Juli 1948 in totaal 205 nieuwe woningen ge reed, m Noord-Brabant 703. JN ENGELAND werden 'tijdens de Blitz-oorlog 4 millioen huizen ver nield en 44 steden zwaar beschadigd. Er worden per jaar 240.000 nieuwe hui zen gebouwd. REEDS EERDER BESCHOTEN. /ANGEVEER drie kilometer ten Noor den van Jerusalem komende van de Arabische nederzetting Ramailah (16 km. ten Noorden van Jerusalem) werd plotseling van de richting van het zie kenhuis Haddassah op de berg Scopus uit op de auto van graaf Bernadotte gevuurd. De kogels doorboorden het spatbord aan één kant, zonder echter iemand te raken. De auto werd bege leid door jeeps met hooggeplaatste of ficieren van het Arabische Legioen. Bij Jerusalem aangekomen stapte Bernadotte uit zijn auto om het kogel gat te inspecteren. Hij scheen ontsteld te zijn en zei: „Ik wens niet beschoten te worden, niet door geregelde en niet door ongeregelde manschappen" .Een pantserauto sloot het convooi, waarin de bemiddelaar reisde. Vervolgens reed de graaf naar de Arabische en Joodse grensstroken. Hij was op de terugweg van het Regerings gebouw, toen hjj in het Joodse gebied Katamon reed: op dat moment ver scheen plotseling een jeep met vier man, die de weg versperde. Twee van de vier liepen op Bernadotte toe. Een Veiligheidsofficier worstelde met een van beide mannen, de ander bereikte de auto en vermoordde de Franse ko lonel Serot en graaf Bernadotte door van zeer nabij met een stengun scho ten te lossen. De jeep wist spoedig daar op te ontkomen. Een Amerikaanse militaire waarne mer te Parijs, die juist uit Jerusalem was teruggekeerd, wist te vertellen, dat de groep Stern onlangs nog heeft gedreigd Bernadotte van het leven te zullen benemen. Ook hadden leden van Stern de graaf gewaarschuwd, dat hij het niet moest wagen weer een voet in Jerusalem te zetten. SYMBOLISCHE ONBAATZUCHTIG HEID. a/JEN zal zich herinneren als tragi- sche bijzonderheid, dat deze reis naar Jerusalem de laatste van Graaf Bernadotte zou zijn geweest alvorens hij zijn rapport volledig zou beëindi gen en aan de V.N. te Parijs zou gaan aanbieden, maar gisterenmiddag om precies zes uur is dit plan door een misdadige kogel voorgoed teniet ge daan. Graaf Folke Bernadotte was 53 jaar oud, neef van koning Gustaaf van Zwe den, president van het Rode Kruis en sinds 20 Mei van dit jaar bemiddelaar van de V. N. voor Palestina. Vijf dagen later reeds vertrok hij vanuit Parijs tot het vervullen van de taak, die van hem het zwaarste offer, dat een mens op aarde brengen kan. zou vragen. De eerste besprekingen, die hij vcWrde wa ren met Azzam Pasja, de secretaris generaal van de Arabische Liga te Cai ro, en met Mosje Sjertók, de Joodse minister van Buitenlandse Zaken. In de bijzondere zitting van de Vei ligheidsraad, die vanmiddag om 3 uur bijeenkomt, zal wellicht getracht wor den te overzien, wat de dood van deze drager van een bij uitstek „symboli sche onbaatzuchtigheid" voor de vrede van de wereld voor gevolgen zal heb ben. TWTETS symboliseert sterker de barre verwildering, waarin we leven, dan de brute moord op een man, die zijn leven in dienst had gesteld van menselijk hulpbetoon, vrede en verzoening. Het moet een demonisch gedachtenspinsel zijn geweest, dat deze laffe aanslag in spireerde, Hier was nu iemand, van wie men met volle zekerheid kon zeggen, dat hij geen enkele ambi tie had op politiek terrein, dat hij niet zichzelf zocht noch voor zijn land naar voordelen streefde. Hij wilde alleen maar goed doen. Toen hij de uitnodiging der U.N.O. aan vaardde, om als bemiddelaar op te treden, wist hij, dat hij koers moest zoeken door een cycloon van poli tieke hartstochten. Het welslagen scheen even te gloren aan de kim, maar nieuwe wolken dreven aan en nu ligt hij met kogels doorzeefd in het oude Jerusalem. De stilte des doods wekt kreten van afschuw in heel de beschaafde wereld. Zullen ze door de politieke hartstocht be zetenen tot inkeer brengen? God geve. dat dit hoogste offer uitgangs punt zij voor de vrede in het land, dat nog altijd heilig genoemd wordt .-".zgj Nouvelles Equipes Internationales TN HET KURHAUS TE SCHEVE- NINGEN IS HET CONGRES VAN NOUVELLES EQUIPES INTERNA TIONALES, DE INTERNATIONALE GROEPERING VAN CHRISTELIJK- DEMOCRATISCHE PARTIJEN, GIS TERMORGEN MET EEN OPENBARE ZITTING GESTART. De heer Serrarens sprak namens de KVP het welkomstwoord tot de on geveer 100 afgevaardigden. Op het politieke plan wil de organisatie nu met concrete voorstellen komen, zo zeide hij, in de economische en cul turele sectoren kan men nog volstaan met aanwijzingen. Hij gewaagde in dit verband van de plannen tot vor ming van een Europese federatie en een Europees parlement Onmiddel lijk kwamen echter al Engelse stem men los, van de Duchess van Atoll en van Professor Catlin. om toch niet te hard van stapel te lopen en het voorshands meer te zoeken in een confederatie, een vereniging van de regeringen. Zij gaven ook onomwon den toe, dat de Engelsen zo aarze lend staan tegenover dit proö\2em met het oog op dc Dominions. We vermoeden zo, dat dit verschil van mening gisteren en vandaag in de betrokken sectie nog wel verder „doorgepraat" wordt. De president, de Fransman Robert Bichet kreeg algemene bijval, toen hij vooorstelde een adres van eer bied en hulde te richten aan Konin gin Juliana en Prinses Wilhelmina. In de openbare zitting van Zondag zullen de rapporten, welke de sectie vergaderingen opstellen, aan de orde komen. Gisteravond zijn de afgevaardigden door de Regering ontvangen. "y"OLGENS de Haagse correspondent van het Bataviase blad „Nieuws gier" zou het nu vaststaan, dat Dr. van Mook als löit.-goüverneiir-generaal heengaat. Waarschijnlijk blijft Dr. van Mook volgens het blad niet aan tot de i stelling van de interim-regering, doch hij zou wel voor korte tijd naar Indo nesië vertrekken voor het overgeven van zijn ambt. "Intussen blijven verschillende Ne derlandse bladen waarschuwen tegen een ontslag aan Dr. van Mook, althans op dit moment. Parool en Vrije Voifc, Algemeen Han delsblad en Nieuwe Rott. Crt. alsme de De Tijd zingen in hetzelfde koor. Het laatste blad laat zich zelfs bizon der bitter uit: „Staatslieden in wier handen het lot van het Rijk was ge legd. maakten de Landvoogd tot een pion op het partij-politieke schaakbord, die men verkocht onder het motto, dat .het Indische beleid in ieder geval veilig gesteld moest worden! Aan de gevolgen daarvan zit de Landvoogd thans zijn. dat is 's Rijks kostbare da gen, te verdoen". Een 10.000 volt kabel tussen Zierikzee en Colijnsplaat TAONDERDAG is dor van de Taks Bergingsbedrijf uit Wemeldinge, onder het wakend oog van een PZEM- ingenieur, de heer de Regt, tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beve land de 10.000 voltkabel door de Schel de gelegd, welke in de toekomst het eerstgenoemde eiland voorzien zal van stroom via het PZEM-net, dat op zijn TTET VONNIS van Ilse Koch, de we duwe van de vroegere commandant van het concentratiekamp Buchen- wald. dat wegens wreedheden levens lang luidde, is door het Amerikaanse militaire bestuur veranderd in vier jaar gevangenisstraf. Tijdens haar proces werd zij ervan beschuldigd lampekappen van de huid van getatoueerde gevangenen te heb ben laten maken. De gevangenen zouden speciaal ter dood gebracht zijn De „Buchenwald-commissie" te Ber lijn heeft geprotesteerd tegen deze wijziging van het vonnis. In de reso lutie die was getekend door een aan tal vroegere bewoners van het kamp uit Oostenrijk. Tsjecho-Slowakije. Po len, Frankrijk en Denemarken werd gezegd: „Deze daad van gratieverlening is een klap in het gezicht van alle anti fascisten over de gehele wereld" TJADIO-HAIDERABAD meldde, dat gisteren de Nizam bevel heeft ge- ge^n vanmiddag om 17 uur plaatse lijke tijd het vuren te staken. Volgens hetzelfde radiobericht heeft de Nizam het ontslag van zijn kabi net aanvaard. Reeds vandaag zal een nieuw ka binet gevormd worden. Volgens door de regering van Ma dras ontvangen berichten heeft de Nizam besloten, de Razakars (mili tante Moslems) onmiddellijk uiteen te laten gaan. Controverse tussen K. L. en K. N. I. L /^ENERAAL Dürst Britt was vanaf de oprichting de bevelhebber van de 7 December Divisie. Door generaal Spoor werd hij van zijn functie ont heven. De generaal, die gisteren van uit Indonesië per KLM terugkwam, zeide zelf hierover het volgende: Mijn aftreden is te wijten aafri con troverse tussen de K.L. en de KNIL. Er hebben zich naar aanleiding van de commandoverwisseling (Dürst werd opgevolgd door E. Engels van het K. N.I.L.) ernstige ongeregeldheden tus sen de manschappen van beide legers voorgedaan. Hij sprak de geruchten te gen. als zouden de mannen van de 7 December Divisie op onbevredigende wijze hun taak verrichten; het waren integendeel pracht-kerels. Voorts zei de hij de jongens te hebben aange spoord de belangen van het vaderland te stellen boven de persoonlijke be langen van hun bevelhebber. De bonnen voor werkkleding H 7 fn L £'J" tot nader order geldil voor het kopen van werkkleding Op de bonnen H 7 kan men kopen' een overall, een werkpak van drill' keper of satijn, een lange stofjas, een lange witte jas, een laboratoriumjas of een mouwschort. Op de bonnen L7 kan men kopen: een werkjasje van keper, drill, satijn, beaverteen, En gels leer. Manchester of pilow, een korte witte jas, een koksbuis of een korte stofjas. De bonnen H8 t.m. H 12 en de bon nen L 8 t.m. L 12 zijn nog niet gel dig. De bonnen' H 1 t.m. H 6 en de bonnen L 1 t.m. L 6 en de rantsoen bonnen F C en F D blijven voorlopig geldig. Weersverwachting, geldig tot vanavond: Zwaar bewolkt met enkele tij- delyke opklaringen. Overwegend droog weer. Meest matige wind tussen West en Zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. Vandaag zon onder 18.49 uur. Maan op 19.09 uur. Morgen zon op 6.20 uur. Maan onder 7.12 uur. Zon onder 18.46 uur. Maan op 19.19 uur. Maandag zon op 6.22 uur. Maan onder 8.23 uur. JN DE RESIDENTIE SOERAKARTA is de Staat van Beleg afgekondigd „Het Volksleger is in opstand gekomen tegen het republikeinse ge zag van Noord-Sumatra. Bijna even belangrijk en minstens zo belang wekkend is het bericht uit Batavia, dat de grootste wapensmokkel-af- taire van na de oorlog is opgerold. Het ging hier over wapenen, afkom stig van de Philippijnen en bestemd voor de Republiek. VERDELING DER PARTIJEN. QM DAN MAAR met Soerakarta te beginnen: de communistisch ge zinde legerformaties van de jeugdbe- !SfL"?es,nd0" zi-in same" met het republikeinse corps mariniers, de „Al- litie opatand gekomen tegen de po- tromen rL 8erege'de republikeinse dooi^ de an f aatste worden gesteund aoor de anti-communistische militaire formaties van de „Hizboellah"d<£? die e'e^Trntllp1?86» Volksbeweging", ™a"..™et .deze toch vrU ingewikkel de partqen-indeling hebben we noe geenszins een volledig beeld gegeven W ant men dient te weten dat de gere gelde troepen van de Republiek ook weer in twee groepen gesplitst zijn- 1. de soerakarta-devisie, die in Mid- den-Java is gestationneerd eri 2. dc troepen, die de „ingesloten stellingen" in het door de Nederlanders in West Java gecontroleerde gebied krachtens het aecoord van de Renville" hebben verlaten (20.000 man). Deze twee groepen zijn met elkaar slaags geraakt Het merkwaardige is verder, dat bei de groepen zowel communisten als anti-eommunisten bestrijden. Men kan zeggen, dat alleen de po litie absoluut op de hand van de Re gering is, maar de politiemacht is te zwak om de orde te kunnen handha ven in de 'gebieden, waar de onlus ten zijn uitgebroken. Alleen in Djokja zelf is alles rustig. Ook buiten het gebied van de Re publiek trachten terroristen nu hun slag te slaan. Honderd gewapende en geüniformeerde republikeinen uit Te- lawa reden tot 300 meter van de sta- tus-quo-lijn. stapten uit hun wagens en rampokten vier kampongs op Ne derlands gebied. Daarna reden ze met hun trein weer terug. 40 KISTEN WAPENS. Dat is een roman op Zichzelf: de Nederlandse politie slegde beslag op een Catilina-vliegboot van Australi sche afkomst, die zich met een beman ning van drie koppen op weg naar Singapore bevond. Behalve de be manning zijn later nog enkele perso nen in Singapore gearresteerd: twee Engelsen, drie Amerikanen, een Phi hppino en een Australische dame r .Re?ds lang had de Nederlandse po litie m samenwerking met de autori teiten te Singapore het spoor gevolgd van een geheime organisatie, die zich bezig hield met de verkoop en het vervoer van wapenen naar Indonesië en Malakka De eerste hoeveelheid wapens zou worden afgeleverd op een eiland van de Anambasgroep (Ned. gebied). Drie dagen lang werd door een uitgebreide politiemacht de wacht op het eiland betrokken; er was een geregelde radio-verbindine met een marine-korvet op 80 km. afstand. In de nacht van 14 September land de de Catilina, de bemanning werd gevangen genomen. In het toestel vond men 40 kisten met tommyguns, machi negeweren en munitie. Achter de scher men trad als leider een man op, die zich de „Vrije Ier" noemde. Ook hij is nu onder arrest gesteld. CHANTAGE. T ATER werd bekend, dat de wapens afkamstig waren van de Philippij nen, ze werden per Catilina naar Aer Aboe overgevlogen, waar ze in een speedboot, die de Republiek van de Engelsen had overgenomen, werden overgeladen. De arrestanten zijn in middels op weg naar Batavia. Een andere affaire en wie weet ook nog: dezelfde affaire is een ver haal over de heer Campbell, directeur van de Asian Airlines. Deze Campbell trad vorig jaar op als „plaatsvervan gend handelsvertegenwoordiger voor de Republiek in Australië", De kleine bijzonderheid, dat hij "igenaar is van het „Marxhouse", het hoofdkwartier van de communistische partij in Aus tralie, is in dit verband vermeldens waard. Nu heeft een zekere Little Jqhn een oorlogsvlieger, die in dienst van Campbell stond, een en ander verteld In de omgeving van Djokja had die „handelaar" een klein meertje laten schoonmaken om er met Catilina's te kunnen landen; hij wilde ladingen ver zorgen voor sommige kustplaatsen en voor Malakka. Toen Little John opmerkte, dat voor Malakka bijna geen vliegvergunningen te krijgen waren, zei Campbell: „Dat maak ik in Canberra wel in orde. Ik weet genoeg van een zekere minister om alles te kunnen krijgen." Chan tage dus! Dit voor de Australische toestanden bij de luchtvaart en voor het karakter van de heer Campbell veelzeggende antwoord, is nog niet alles wat Little John wist te verhalen. Hij zag meer dere malen op de kantoren van de Asian Airlines grote pakken commu nistisch propaganda-materiaal rond slingeren en hij was er ook nog zei er van, dat Campbell ieder vliegtuig en alle materiaal, zoveel hij wilde, uit de Australische oorlogsvoorraden kon betrekken. En tot slot van deze scho ne historie zij dan vermeld, dat mi nister-president Chiefley van Austra lië beweert: „Met deze zaak hebben wij niets te maken". Gemakkelijk standpunt vinden we dat! EEN TRIESTE MEDEDELING. JJET kan zijn, dat er geen verband tussen dit alles bestaat. Waar schijnlijker lijkt het ons, dat zowel de opstand als de smokkel-affaire als de persoon van de duistere heer Camp bell integendeel, alles met elkander te maken hebben. En misschien is er zelfs wel verband te leggen tussen dit alles en het spoorloos verdwijnen van de militaire gouverneur ,in Tapanoeli en de commandant van de republikein se strijdkrachten in Zuid-Paroeli. In elk geval hebben daar momenteel ook al opstandelingen volledig het heft in handen. ,Tot slot deze trieste mededeling: een republikeinse bende legde een hinder laag voor een Nederlandse patrouille op een plaats, die 15 km. binnen Ne derlands gebied ligt. Drie Nederland se soldaten werden gedood, een ge wond en een wordt nog vermist. De patrouille werd op tien meter afstand met automatische wapenen beschoten Dat is dan tot nu toe voor vandaag a"e^ maar 't fijkt ons ruimschoots voldoende! beurt weer langs de 50.000 volt hoog spanningslijn uit Brabant, aangesloten wordt op het hoogspanningskabel-cir cuit. Dank zij het gunstige weer is de karwei, die lang niet eenvoudig was. door drie sleepboten vrij vlot uitge voerd. 's Morgens half elf werd met het bevestigen van de kabel aan de Schouwense oever, ten westen van Zie rikzee begonnen en des namiddags had men de kilometerlange kabel dooi de Schelde gebracht en kon men hem nabij Colijnsplaats aan wal brengen. Het zal nog wel enige tijd duren voor Schouwen van de PZEM stroom kan krijgen, omdat van de Schouws e kust nog een verbinding moet worden gemaakt met Zierikzee en van Colijns plaat met Goes. QED. STATEN hebben zich unaniem gekeerd tegen het ^voornemen van de minister om het vrije vervoer op de Wester-Scheide af te schaffen. Terecht voert het college aan, dat de motieven, waarom het vrij vervoer twee jaar geleden werd ingesteld, nog onverminderd gelden, zodat zij tot invoering van enigerlei tarief niet kun nen adviseren gistermiddag heeft de Kamei van Koophandel een vergadering te Middelburg belegd met vertegenwoor digers van VVV. ANWB. KNAC, Stich ting voor de Landbouw, vervoersorga nisaties enz. Eenstemmig besloot men te ageren tegen de afschaffing der vrije veren. Volgende week zai in Zeeuwsch-Vlaanderen een dergelijke bijeenkomst worden gehouden. gisterenavond besloot ook de Goese Hanze front te maken tegen de plannen der regering. TAEN GLADDE VOGEL, die marine man J. Sterenberg: in het afgelo pen jaar smokkelde hij maar eventjes 31 millioen anemoonbollen naar En geland. Hij kwam als verstekeling En geland binnen en werkte voor var! Zanten (bekende naam in onze bollen streek), een bollenhandelaar te San- derstead. Voor een lading var» twee marinevaartuigen, waarvan hij ge makshalve de naam maar vergeten was. inde hij b.v. 900 pond sterling. Maar hij kreeg in 1946 van dezelfde van Zanten ook al oen keer 1200 pd. voor bloembollen. Alles is tot dan toe voor S. vrij goed gegaan, totdat hij gegrepen werd natuurlijk. De Engel se gerechtigheid, die zich thans met hem bezighoudt, moet nog definitief uitmaken, welke straf hem toekomt. OAS DEJASMAREK MIKAEL IN- DACAACHO, die zich laat door gaan voor „Zijne Koninklijke Hoog heid en hoofd van het Ethiopische im periale gezantschap van Judah. Ko ning der koningen", is in weerwil van zijn klinkende titels voor de recht bank van Johannesburg gedaagd. Hij beloofde tegen betaling van een pond (Van onze onderwijs-medewerker) WIJ mochten in een vorig artikel uw aandacht vragen voor het ve le goede en schone, dat de nieuwe katechismus te bieden heeft. Het kan duidelijk zijn, dat de gelegenheid voor succesvol godsdienstonderwijs in dit boekje ten overvloede geboden wordt. Het is echter geen gebruik in ons onderwjjs om overvloedig aanwezige delfstoffen willekeurig en onsystema tisch te verbruiken. De grote vraag, die ons ook na het verschijnen van deze katechismus nog bezig houdt, is deze: hoe, in welke volgorde, vol gens welk doordacht plan ga ik nu, op basis van deze handleiding, mijn godsdienstonderwijs inrichten? Er zijn individuele methoden bij de vleet, die in hoofdzaak in twee groe pen te onderscheiden zijn. Namelijk in een groep, die de geloofsinhoud stipt volgens de katechismus-indeling behandelen, dus achtereenvolgens les 1 tot en met 63, en in een groep, die de verschillende onderdelen van de stof opnieuw groeperen naargelang de gang van het kerkelijk jaar. Dit onderscheid is geen controverse, maar een tolerabel verschil in methode. Beide systemen hebben voordelen. Het heeft weinig zin, op dit onder scheid hier verder in te gaan. Waar om ik het hier toch ter sprake bracht mege uit het volgende blijken. TK ontving ter kennisneming de Sep- tember-aflevering van de tijd schriften „Verbum" en „School en Godsdienst", welke vrijwel geheel ge wijd zijn aan bespreking, toelichting en uitleg van de nieuwe katechis mus. (uitgaven van J. J. .Romen en Zonen, Roermond) Schreef ik zo- juir' nog, dat elke onderwijzer voor de vraag staat, volgens welk systeem deze katechismus te behandelen, ik moet er nu aan toevoegen, dat hem van meerdere zijden overvloedig hulp wordt aangeboden. Als voorbeeld: van de zijde der Redactie van genoemde tijdschriften. „Verbum" biedt zijn diensten aan de priester-katecheet, „School en Gods dienst" aan de onderwijzer. Beide werken volgens hetzelfde plan en bij nadtre beschouwing kan ik niet an ders zeggen, dan dat wij hier over stelpt worden met toelichting, leer plan en practische uitleg. Deze methode volgt de opeenvol gende delen, zoals het katechismus- boekje die geeft en komt slechts in zoverre aan de ideeën van de anders- gezinden (zie boven) tegemoet, als rond de hoogtepunten van het ker kelijk jaar een ogenblik de systema tische voortgang wordt onderbroken om enige tijd het specifieke van het feest voorrang te verlenen. Het gehele nieuwe godsdienst-on derwijs moet nog in de praktijk zi.in licht- en schaduwzijden tonen, maar zeker kan men toch nu reeds zeg gen, dat deze tijdschriften een veili ge gids zullen blijken te zijn op de nieuwe wegen. Op voorbeeldige wij ze worden hier katecbismus-stof, Bij belse Geschiedenis n liturgie met elkander verweven. Van elke les wordt zowel theoretische- als prac tische uitwerking gegeven, zó gede tailleerd en uitvoerig, dat men nog slechts kan vrezen, dat persoonlijke inspanning van de zijde van de ka- techeet overbodig kan worden geacht. Wanneer hij deze vrees echter weet te bezweren, kan men niet anders dan juichen over zulk perfecte assis tentie bij het gewichtig godsdienst onderwijs. JJET is steeds wei mogelijk kleine re feilen aan een groots werk te ontdekken. Persoonlijk kunnen mij de aangeboden schetsjes voor de leer lingen slechts matig bekoren. Op mij maker die in meerdere gevallen een te gezochte indruk. Maar dit raakt geenszins de essentie van de gepre senteerde leergang. Voegt men bij deze tijdschriften nog de uitgewerkte lessen door de Broeders van Maastricht, die ver schijnen bii Malmberg. 's-Bosch, dan vindt men hier een alzijdige, moder ne en zeer verantwoorde werkwijze voor het godsdienst-onderricht. Geen katecheet hoeft zich hulpeloos te voe len tegenover de overvloed van in de nieuwe katechismus geboden moge lijkheden, wanneer hem zulk een voorlichting en afdoende hulp gebo den is. B. inleggeld. 71, shilling voor een boek je en 2'- shilling voor een lint met de Ethiopische kleuren de inlanders te naturaliseren tot Ethiopische on derdanen. waardoor zij zouden vrijge steld zijn van de Zuid-Afrikaanse be lastingen. Aldus waren alleen reeds in de inlandse wijk van Sofiatown, na bij Johannesburg, ongeveer 1000 in landers trouwe onderdanen geworden van de ..Koning der koningen". Op 1 October a.s. zullen de halve gulden, het bronzen en zinken twee- en een-halve centstuk en de bronzen halve cent buiten omloop worden ge steld. Na die datum behoeven deze* munten niet meer in betaling te wor den aangenomen. Van 1 Ocober tot 31 December a.s. kunnen de bovengenoemde munten worden omgewisseld bij alle postkan toren. bij. en hulpkantoren der pos terijen en poststations en de halve guldens bovendien bij dt hoofdbank. de bijbank en de agentschappen van de Nederlandsche Bank N.V. In verband met de afschaffing var. de halve cent moet elke hoeveelheid in te leveren munten een in gehele centen afgerond bedrag vormen. j£EN POSTBESTELLER in Haar lem stond gisteren terecht, omdat hij zich geld had toegeëigend, dat be stemd was voor Henri de Greeve, pr. Eis: tien maanden gevangenisstraf.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1