Koerswijziging omtrent Spanje De Middenstand in Baarle Nassau moet zijn matjes oprollen Soldaten tegen stakers Federale Interim-regering van drie Indonesiërs Haagse Brieven „Demoer^Iiscli-anti-Franco-blok" opgericht N 'T KORT Stad en Land Weer een grote smokkelaffaire ontdekt Dochter ridderde haar Moeder VIERDE JAARGANG No. 1198 VRIJDAG 8 OCTOBER 1948 Wat is er in de maak VLUCHT VOOR DE PRIJZEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE actie Franse regering neemt maatregelen tegen de communistische agitatie INc DE „luchtcorridor" hebben de Sovjets grote „oefeningen" met vliegtuigen en parachutetroepen ge houden. Er zouden zelfs bommen neer gesmeten zijn. De Amerikaanse en Britse autoriteiten hebben geprotes teerd. Congres Katholieke Volkspartij* Distributienieuws Over 14 dagen cacao en extra boter Duizend personen onthoofd Haagse onderhandelingen schieten goed op Voorts een Federale Raad en een Volks vertegenwoordiging Schandaal in Japan OVER „KAASKOPPEN" EN SPEKDIEVEN" Alle klanten gaan naar Baarle Hertog J Weinit7 verandering Het komt in de Tweede Kamer He Eenheid na beraad Uitgave N.V. Uitgeversmij. Neerlandia Redactieraad: A. F. J. Aernoudts; C. J. van Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A. J. J. M. Mes: Mr. H. B. B de Rechter. Verschijnt elke werkdag. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling: f 3.90 p. kwartaal; p. post f 4.75, p week (uitsluitend bij niet-postbestelling) f 0.30. Losse exemplaren 6 cent. Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort, 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage) 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. 0.25 en 0.60. Incasso wordt berekend. gPAANSE MONARCHISTEN EN SOCIALISTEN in ballingschap hebben een overeenkomst gesloten over hun toekomstige poli tiek. De tekst van het accoord omtrent een „democratisch-anti-Fran- co-blok" was aan de Britse gezant te Parijs, Ashley Clark, over handigd en is thans te Londen aangekomen. De overeenkomst is getekend door de leider der socialisten in ballingschap, Indalecio Prieto, en door de monarchistische leider Gil Robles. DOVENSTAAND bericht uit Londen plaatst de Spaanse kwestie weer opnieuw in het middelpunt der be langstelling. Immers het sluiten van deze over eenkomst geeft nieuwe hoop aan de tegenstanders van Franco, dat 'een vervanging van Franco's regiem door een „waarlijk democratische regering" wier streven overeenstem met de idealen van de Westeuropese Unie. niet onmogelijk zal blijken. Voorts is van betekenis, aat het nieuws van de overeenkomst tussen monarchisten en socialisten samen viel met de verklaring van Don Juan te Lissabon, waarbij deze ontkende van zijn rechten op de troon te heb ben afgezien ten gunste van zijn zoon, de prins van Asturië. Voorstel van Marshall ACTUEEL is een en ander zeker in verband met een opname van Spanje in de Verenigde Naties, waar over thans hardnekkige geruchten gaan. Wel ontkent Londen, dat Mar shall een voorstel zou gedaan hebben tot wijziging van de polities ten op zichte van Spanje. Maar het is toch wel opvallend, dat er in Amerika 'n kentering merkbaar is tegenover Spanje. Het Huis van Afgevaardigden nam deze zomer reeds een aanbeveling om Spanje op te nemen in het Marshall plan. En de laatste dagen bezochten enige belangrijke Amerikanen het land van Franco. Senator Gurney, de voorzitter der militaire commissie heeft zijn opvat ting niet onder stoelen of banken ge stoken, dat het noodzakelijk is Span je in de schoot der Verenigde Naties op te nemen. „Allen die zich verzet ten tegen de communistische opmars, moeten het belang beseffen om Span je tot de UNO te doen toetreden" zei hij. Ook James Farley, de vroegere di recteur der Amerikaanse posterijen, trok naar Spanje. Hij sprak met Fran co en gaat nu naar Portugal en En geland. „Mijn gevolgtrekking uit het onder- p*en gevangene, die werd vrijge laten nadat hij 37 jaar in een gevangenis had doorgebracht, vroeg heel beleefd naar de gevan genis te mogen terugkeren, daar hij... de kosten van levensonder houd buitensporig vond. Zijn ver zoek is ingewilligd en de man is teruggekeerd naar de gevangenis van Michigan City, waar hij in 1915 wegens moord word opgeslo ten. Nu kan hij sparen. jJJEN BESLISSING omtrent de wed den van-de gemeentelijke secre tarie-amboenaren kan binnen afzien bare tijd worden verwacni. De mi nister heeft, thans het rapport der commissie-Obink aanvaard. van Nederlandse vrouwen heeft zich in verband met „de gevangen- ouding van duizenden Nederlanders °P republikeins gebied" in Indone sië schriftelijk tot de voorzitter en wend Van de Veiligheidsraad ge- houd met Franco is, dat hij enkele toepasselijke en waardevolle opmerkin gen tot de leiders van de geallieerde strijdkrachten zou kunnen richten en het zou goed voor hen zijn deze te horen", aldus Farley Farley heeft Franco meegedeeld, dat „alle landen van West-Europa, die op het Iberisch schiereiland incluis, samen zouden moeten werken om de vrede te ver zekeren! Opmerkelijk is voorts ook, dat zes Zuid-Amerikaanse landen hun diplo matieke betrekkingen met Spanje heb ben hersteld, tegen het besluit der V. N. in en dat 5 andere landen hun voor beeld binnenkort zullen volgen. Rehabilitatie ALLES wijst er dus wel op, dat er een neiging is tot internationale rehabilitatie van Spanje, natuurlijk omdat Spanje niet gemist kan wor den in het anti-communistische Wes telijke blok. Het land is immers stra tegisch gelegen tussen twee wereld zeeën en een geschikte aanvliegbasis voor de trans-atlantische luchtvaart. Bij dit alles is uiteraard de vraag hoe de houding van Franco zal zijn. In dit verband wordt er bijzondere betekenis gehecht aan het bezoek, dat de Spaanse dictator dezer dagen aan Lissabon gaat brengen. Portugals premier, Salazar, heeft Franco immers wel eens meer van ad vies gediend. FRANCO. JN EEN SPECIALE BIJEENKOMST heeft het Franse kabinet maatre gelen voorbereid, om door middel van troepen de werkzaamheden in de grote en vitale hoogovenbedrijven te beveiligen en v rtgang te doen vinden. Deze bedrijven bevinden zich in het Noordelijk steenkoolgebied Als gevolg van dit besluit zijn 6 hoogovenbedrijven in Noord-Frankrijk weer op gang gekomen. AMSTERDAMS gemeente - begro- f 172024 RsoH eetl bedraS van Lil w T Dat is ruim f 400.000 1948 begrotingsbedrag van yA van croquetjes is een 2-jarig kindje te Amsterdam overleden. Waarschijnlijk waren de croquetjes gemankt van ondeugde- lijke producten. TN PARIJS heeft de politieke com missie van de V. N. besloten een subcommissie op te richten, die de verschillende resoluties betreffende de controle op de atoom-energie zal onderzoeken. £n verband met de ernstige rijstposi- lie in Indonesië z<\i een gedwongen ïegistratie van alle riistvoerraden worden ingevoerd. Jr» het raam van het. Belgisch-Neder lands miPtair verdrag zal een af deling van de Rij- en Tractieschool van het Nederlandse leger van 11 tot 14 October in de Ardennen oefenen. TAEZE MAATREGEL tekent wel ten duidelijkste de benarde toestand, in Frankiujk ontstaan door de steeds maar voortdurende en door de com munisten aangewakkerde stakingen. Steeds ingewikkelder wordt daar im mers de situatie. Frankrijk dreigt economisch in zo'n diepe put te gera ken, dat het er welhaast niet meer uit te halen valt. ook met de meest 'royale Marshall-hulp niet. Een hulp overigens, die toegezegd is onder de conditie, dat de regering bij machte zou blijken het economisch apparaat intact te houden. En het fnuikende voor Frankrijk is nu, dat de regering Queiaille zich veel te zwak toont om tegen de orkaan, door de communis tische vakvereniging (onder leiding van Thorez en Duclos) ontketend, te kunnen optornen. Driehonderdduizend mijnwerkers en nagenoeg honderdduizend metaal arbeiders in Oost-Frankrijk hebben het werk stopgezet. In een groot aantal havens zijn de havenarbeiders in staking en heeft het personeel van de koopvaardijschepen „vrijaf" genomen. Ook het spoorwegpersoneel staakt gedeeltelijk. De oplossing, die men meende ge vonden te hebben voor het geschil in de gas- en eiectriciteits-bedrijven is op een mislukking uitgelopen. De staatssecretaris voor de begroting heeft geweigerd de desbetreffende overeenkomst te tekenen, zodat op ver schillende plaatsen geen gas en licht is FRANSE NONCHALANCE. TTIT dit alles moet men natuurlijk niet concluderen dat alle staken de Fransen communisten zijn. Verre van daar. Onder de stakers zijn heel wat liedem die hun werk graag met „de Franse slag" doen en liever lui dan moe zijn. Zij grijpen de staking aan om met een lachend gezicht langs de straten te kuieren. In moreel op- chalance nu eens afleren! De man heeft trouwens nogal wat niet-onrede- lijke grieven, als uitvloeisel van de gederailleerde loon- en prijspolitiek der regering. Wat heel erg is, is dat door sta kingen Frankrijk ook politiek naar de afgrond dreigt te gaan. Het proces, dat zich afspeelt, kan de communisten kansen bieden weer een paar zetels in de regering te bemachtigen, of zelfs helemaal het roer in handen te krij gen... als „dictator" de Gaulle ten minste niet eerder naar de macht grijpt. zich is deze nonchalence sterk af te o_ keuren. Maar ga de Fransman z'n nonH. Albering, zijn verslag' uit. VATER DAG 11 en Zondag 12 De cember a.s. zal zoals wij reeds meedeelden te Utrecht in gebouw Ti voli het tweede congres der Ka'ho- lieke Volkspartij gehouden worden. Op het programma staan drie ple naire zittingen en drie sectia-ver- gaderingen. Een der plenaire zittingen Za terdagavond 11 December is ge wijd aan de samenwerking der Be- neluxlanden en de Wdit-Europese samenwerking, In de plenaire zitting van Zondagmorgen zal de voorzitter der Tweede Kamerfractie, prof. mr. C. P. M. Romme, verslag uitbrengen over het parlementaire werk in de afgelopen periode. In de sectievergaderingen worden de volgende onderwerpen ter sprake gebracht: industrialisatie (inleider: drs. G. Zeegers). actieve jeugdpoli- tiek (inleider: mr. R. Höppener), na tionale cultuurpolitiek (inleider: Bern. Verhoeven). Deze drie sectievergaderingen wor den Zaterdagmiddag gehouden. In de eerste plenaire zitting op Za terdagmorgen houdt de voorzitter, W. J. Andriessen, zijn congresrede en brengt de partijsecretaris, dr. L. A. In de bonnenlijst, welke op 21 Oct. wordt gepubliceerd, zullen weder om bounen worden aangewezen voor cacao, en wel 50 gram vöor houders van A, B en C-kaarten en 100 gram voor houders van D en E-kaarten. Voorts wordt op die datum een extra rantsoen voedingsvetten (boter, mar garine of vet) gegeven, te weten 250 gram voor de leeftijdsgroepen boven 5 jaar en 125 gram voor de overige leeftijdsgroepen. Radio Djokja meldt TJADÏO DJOKJA bericht, dat tijdens de tiendaagse opstand te Madioen meer dan duizend personen door de communisten zijn onthoofd. Te Doen- goes zijn zestig personen vermoord, onder wie vier meisjes. NIEUWE DIRECTEUR VAN HET E.T.I. BENOEMD In de gisterenmiddag gehouden ver gadering van het Zeeuwse Econ. Techn. Instituut te Middelburg is als opvolger van de heer Wittebol tot directeur benoemd drs. M. C. Ver burg, momenteel sociaal-econoom bij de Planologische Dienst te Middel burg. UTRECHT HIELP WEST- KAPELLE De voorzitter van de Utrechtse winkeliersvereniging „Lombok", de heer A. de Ru, heeft de eerste steen gelegd voor een nieuw wijkgebouw van het Groene Kruis te Westkapelle. Deze winkeliersvereniging hield in 1945, 1946. en 1947 in Utrecht een grote actie ten bate van Westkapel le. Op deze wijze werd f 60.000 ver kregen. Dit bedrag werd overgelegd aan het comité „Westkapelle her rijst", dat het op zijn beurt heeft ge geven aan de plaatselijke afdeling van het Groene Kruis. De voorzitter hiervan, dr M, Huygens, hield bij de plechtigheid een korte toespraak waar in hij allen, die meegeholpen hebben om de actie een succes te doen wor den, van harte dank zegde. VAKCURSUS TEXTIEL Onder leiding van de R. K. Vakbond voor textielhandelaren afd. Bergen op Zoom, werd in de Hollandse Tuin al daar een vergadeing belegd om te komen tot een cursus voor West- Brabant en Oost-Zeeland ter verkrij ging van het vak-diploma. De heer Capelle spoorde aan tot deelname en waarschuwde tegen de moeilijkheden waar men straks anders mee te kam pen zal hebben. Een film van ver schillende in werking zijnde weefge touwen verduidelijkte de toelichting. Waarschijnlijk zal tot het geven van een cursus worden overgegaan. Voor de cursus algemene kennis zal ver moedelijk eenmaal per week les wor den gegeven, des Maandags van 2,30 4,30 uur. Het totaal aantal lesuren zal in dit geval 40 zijn. VOOR DE DUIVENLIEF- HEBBERS De heer W. v. Broekhoven, voorz. afd. Westbrabant en Zeeland schrijft ons: Nu ons vliegseizoen 1948 achter de rug is, hebben wij de gelegenheid om controle te houden in onze hokken. Enkele weken geleden heb ik de gelegenheid gehad in verschillende dorpen te gaan controleren en jam merlijk moet is u verklaren „het is hopeloos". Er zijn nog te veel liefhebbers die opgevangen duiven niet opgeven aan het Ringenbureau, de heer de Roode te Rotterdam. Teveel liefhebbers den ken, dat als men de opgevangen dui ven direct loslaat, de zaak dan Oké is. De zaak is pas Oké, als de duif direct wegtrekt. Nu komt zo'n duif echter terug, dan direct apart zetten, en direct opgeven aan uw vere- nigings-secretaris of rechtstreeks aan de heer de Roode. TJET GAAT GOED in Den Haag met de onderhandelingen over een Indonesische bestuursregeling in overgangstijd. De Nederlandse Re gering en vertegenwoordigers van de deelstaten zijn het eens gewor den over de grote lijnen van een ontwerp. Er zou komen een federale interim regering (FIR) bestaande uit drie In donesiërs, die gekozen zullen worden door de regeringen of bestuurscolle ges der deelstaten. De benoeming der leden van de FIR moet dodr de Kroon bekrachtigd worden Er zou voorts zijn een federale raad, waar in elke deelstaat met een lid zal zijn vertegenwoordigd. Voorts zou er een volksvertegenwoordiging komen waar in iedere deelstaat is vertegenwoor digd met tenminste twee en ten hoogste tien leden. Tevens zullen vertegenwoordigers der minderheden hierin zitting hebben. De Secretaris sen van Staat zijn belast met het bestuur der departementen. Zij vor men tezamen een Raad, die op ge zette tijden vergadert. De Secretaris sen van Staat kunnen voor de volks vertegenwoordiging de technische zij de van hun beleid verdedigen. De politieke verantwoordelijkheid voor de leiding der departementen berust bij de FIR. De FIR kan de buitenlandse dienst van Indonesië voorbereiden en orga- Kabinet moet ontslag nemen TJET JAPANSE coalitie-kabinet heeft zijn ontslag ingediend, daar het de morele verantwoordelijkheid op zich neemt voor het schandaal bij de Sjowa-Denko - meststoffenmaat- schappij, waarin de in Juli afgetre den vice-premier Soehiro Nishio be trokken is. Mei het meststoffenschan di il is een bedrag van bijna drie milliard yen gemoeid. Nishio is ge vangen gezet, evenals een andere minister, die bij een eerder finan cieel schandaal was betrokken. Leidende functionarissen van alle politieke partijen zijn genoemd in verband met het kunstmestschan- daal. niseren na overleg met de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, Over het toelaten van buitenlandse vertegenwoordigingen in Indonesië wordt beslist door de Kroon nS de FIR en de Hoge Vertegenwoordiger te hebben gehoord. Over verschillende andere punten o.a. het statuut van Nieuw Guinea wordt nog verder geconfereerd. Een kleine commissie onder leiding van Dr Beel bestudeert ze. Morgen hoopt men een slotvergadering te houden. plenaire \\TEDEItOM zijn rijkspolitie en douane-recherche er in geslaagd een omvangrijke smokkelaffaire, wel ke in Amsterdam zijn uitlopers had, te ontdekken en op te rollen. Ditmaal was het een complot, dat zijn hoofdkwartier in een boerderij nabij Enschede had en dat zich bezig hield met het smokkelen van nagel garnituren, verschillende soorten scha ren, schakelaars en dergelijke zaken uit Duitsland in ruil voör koffie en levensmiddelen, welke eveneens clan destien naar Duitsland werden over gebracht. De „hoofdman" in deze zaak is een landbouwer uit Enschede, een oude bekende van de douane-ambtenaren. Voorts zijn reeds gearresteerd winke liers uit Amsterdam, een commission nair en een vijftal zakenlieden uit Twente. Volgens de gevonden bescheiden zou sedert 1946. toen met deze smok kei begonnen werd, voor een bedrag van f 150.000 aan goederen uit Duits land ons land zijn binnen gebracht. Het vermoeden bestaat, dat dit be drag slechts een deel van de goede ren dekt en dat er dus voor aanzien lijk meer „geimporteerd en geëxpor teerd" is. Op de Sonsbeekweide te Arnhem heeft H. M. Koningin Juliana Donderdag een aantal onderscheidingen uitgereikt. H. M. sloeg haar Koninklijke Moeder, Prinses Wilhelmina, tot Ridder in de Eerste Klasse der Militaire Willemsorde. „In tijden van nood wist Zij de wil van het volk te ver sterken op zodanige wijze, dat het volk haar de erenaam gaf van „Moe der des Vaderlands", aldus de Koningin. Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond: In de vroege ochtend plaatse lijk nevel of mist. Overigens en kel e overdrijvende wolkenban ken. maar over het algemeen vrii zonnig en '!roog weer- Ongeveer -inoritipir nis Donder v?T-'-e tot matige wind boo' Valcpj-k t'*ssen Noord-Oost Oost. Heden zon onder 18.02 uur en maan onder 20 52 uur. Zaterdag 'On "P 15' uur en 0p 15.14 uur. |n het jaar 1785 werd voor het eerst een poging gedaan om officiéél Baarle Hertog „in te lijven" bij Baarle Nassau. Dit was het eindelijke gevolg van een onoverzichtelijke reeks pla gerijen, misverstanden en onenigheden maar het resultaat was en bleef tenslotte, dat er niets gewijzigd werd aan de be staande grenzen en verhoudingen.Wat eeuwen geleden een bron van narigheid was, blijkt in 1948 nog altijd aanleiding te zijn tot kwesties en problemen: deviezenbepalingen en distri butievoorschriften, de na-oorlogse plaagduiveltjes van bijna alle Europese landen, hebben kans gezien een schier onhoud bare toestand te scheppen voor de neringdoenden de mid denstanders van Baarle Nassau. MOORDENDE CONCURRENTIE jyjEEN echter niet, dat Nassau in opstand wenst te komen tegen Hertog: integendeel, beiden wensen een fiscaal-rechtelijke eenheid als be krachtiging van de verbondenheid, die reeds eeuwen trotseerde. Waarlijk, het begint erop te lijken, „at de scheldwoorden „Hol landse kaaskoppen" en „Belgische spekdieven", door de jeugd van de beide Baarles gebezigd rondom het jaar 1870, weer in zwang zullen moe ten komen, verzekerde ons een ove rigens bezadigd man uit Baarle Nas sau. Hij schudde daarna zijn ver grijsde hoofd over ons onverstand en tekort aan begrip, toen we hem ar geloos de vraag stelden: „Waarom dan eigenlijk?" En inderdaad, we vroegen naar de bekende weg. Want ook wij weten, dat niemand in B Nassau of in B Hertog scheldwoorden wenst te doen herleven maar er is ook niemand, die gelijk wij onkundig is van wat daar de laatste tijd in verscherpte hevigheid gaande is. Kort gezegd: de winkeliers in Baarle Hertog, Belgisch Rijksge bied, worden zowel met Belgische waren als met Nederlandse distri butie - goederen bevoorraad. De middenstanders van Baarle Nassau zien hun klanten naar B. Hertog verdwijnen, omdat zij alleen maar de Nederlandse waren kunnen le veren. Aldus kan Baarle Nassau niet tegen de concurrentie van Baarle Hertog op. OM HET STERK TE ZEGGEN. Am het nu eens heel sterk te zeg- gen: achter lege voorraad-kas- ten (voor zover dit Belgische waren betreft) staan de winkeliers van Baarle Nassau met lege ogen te sta ren naar de lege ruimte voor hun lege toonbanken. Zover is het ge lukkig niet gekomen, maar als het niet heel erg gauw anders en beter wordt, dan is dat trieste moment, waarop alle middenstanders in B. Nassau hun matjes wel kunnen op rollen. akelig dichtbij. Nog weer iets sterker: dan zullen de degelijke middenstanders, door de Honger in het puntje van hun maag gegrepen, zich uit lijfsbehoud ge dwongen voelen te doen, waar ze zich steunend op een natuur lijk gevoel voor recht en mo raal. steeds tot het uiterste tegen hebben verzet: te gaan smokkelen. ER MOET IETS WORDEN GEDAAN. TVaar moet, daar kan en daar zal iets tegen worden gedaan! De grieven van die in Baarle Nassau wonen zijn immers gegrond op een ïven nare als werkelijke realiteit en daarom wagen we het te voorspel len: hoezeer de Nederlandse Regering ook doof en blind scheen in het ver leden voor de daar ijzig heersende wantoestand: er is nog recht te krij gen. Men merkte ons op: „De molen van de Nederlandse amb-enarij werkt tergend langzaam", en deze uiting werd besloten met een moedeloze zucht in de volkomen van klanten verstoken winkelruimte van een middenstander. Tot diens bemoedi ging hebben we gezegd: „Maar als dat waar mocht zijn, dan geldt het toch niet voor jullie burgemeester en evenmin voor het Tweede Kamerlid mr. dr. v. d. Heuvel uit Den Bosch, die ook in deze zaak voor de mid denstanders op de bres staat". Onze middenstander kon het in zijn ant woord niet verder brengen dan: „We zullen het hopen". „VERDRUKTEN". Aan die vage en moedeloos uitge sproken hoop zjjn wij op grond van verkregen inlichtingen in staat een steviger vorm te geven. Er wordt niet slechts aan gewerkt, er wordt in waarheid aan gesjouwd om de nete lige kwestie Baarle Hertog -Baarle Nassau tot in de hoogste Nederland se gezagsinslaniies uit te knobbelen om dan recht te krijgen voor de ver drukten. Een ander passend woord kan men in dit stadium voor de mid denstand in B. Nassau moeilijk be denken, helaas! De burgemeester van Baarle Nassau heeft tot in de puntjes een plan de campagne uitgewerkt (daar is hij al een jaar mee bezig), dat de instem ming heeft van de plaatselijke mid denstand en dat naar onze mening bij de uitvoering inderdaad prachtig zal kunnen voldoen. In het kort komt dat hierop neer: Baarle Nas sau moet door Nederland in gelijke distributie- en deviezenrechten wor den gesteld als Baarle Hertog. Hoe dit mogelijk is, hopen we in een volgend artikel uiitvoerigeif te be handelen. ["et lid van de Tweede Kamer, mr. dr. v. d. Heuvel, zal aan de Ministers van Financiën en van Economische Zaken enkele officiële vragen stellen, welke samengevat hierop neerkomen: Is het juist, dat de in het door ons hier afgedrukte artikel be staande wantoestanden in Baarle Nassau heersen en zijn de Mi nisters niet van oordeel, dat daar aan door het als één geheel be schouwen (fiscaal-rechtelijk) van beide gemeenten, het aan de win keliers van B. Nassau verstrek ken van een bepaald deviezen- bedrag en het verleggen van de controle-dienst van de Ambtena ren van Invoerrechten en Accijn zen naar Alphen en Chaam. doel treffend een einde kan worden gemaakt? Wanneer we juist zijn inge licht, komen de vragen dus daar op neer en we t wijf e1 en er geens zins aan. of het in de Kamer bren gen van deze aangelegenheid al leen reeds zal haar nuttig effect niet missen. yER VAN ONS POLITIEK centrum den Haag, in de rustige sfeer van Drakenburgh, temidden der herfsti ge bossen en geurende heiden kwam tijdens het vorige weekend een grote groep katholieken bijeen om zich te beraden over de politieke organisa tie der Katholieken in Nederland en de noodzaak ener ruime menings uiting en meningsvorming binnen deze organisatie. 't Was een niét genoeg te waarderen initiatief van het Gemeenschapsoord Drakenburgh met verheugende me dewerking der K.V.P. en het Centrum voor Staatkundige vorming. Een gezonde sfeer in een aange naam verblijf, waar o.a. vele intellec tuelen die in dag- en weekbladartikelen de degen hadden gekruist, in 'n persoon lijk vriendschappelijk contact dichter bij elkaar kwamen en zo eikaars stand punten beter leerden kennen en waarderen, wier opvattingen zelfs naar elkaar toegroeiden. Er waren leidende figuren der K.V.P,, bestuurderen van het Cen trum van Staatkundige Vorming de braintrust ten behoeve van de Katholieke Volkspartij en de Katho lieke fractie, waarin de meningsvor-. ming door studie geleid heeft tot talrijke belangrijke rapporten er waren overtuigde aanhangers onzer Katholieke politieke organisatie, maar ook afzijdigen en Welteranen. Er waren inleidingen, die bevruch tend werkten op de daarop volgende besprekingen; van Drs. A. Wijffels, die op brede wijze het actuele pro bleem stelde en van Dr. Albering, die als noodzakelijk supplement lijn hoorderessen en hoorders de practijk voor ogen bracht. Maar het was begonnen om de ge. dachtenwisseling, die zeer uitvoerig was; ongeremd en zich uitstrekkend tot zelfs onbelangrijke detailpunten op de Vrijdagavond en meer begrensd, en concreet zich tot de hoofdzaken beperkend, tijdens de Zaterdag ochtend. Aan conclusies is men was het anders te verwachten? in dit week end niet toegekomen. Maar be paalde leidende gedachten werden wel unaniem aanvaard. Tiet algemene inzicht, dat de poli tieke eenheid der Nederlandse Katholieken noodzakelijk is, mag wel het primaire resultaat der Draken» burghse besprekingen genoemd wo». den. Daarnaast kwam in belangrijk, heid met het voorgaande wedijve rend het vrijwel algemene in. zicht, dat de eenheid van organisatie gepaard moet gaan met een eenheid van program. En in de zeer beperk te kring, waarin het standpunt ge. huldigd werd, dat eenheid van begin sel in een party niet noodzakeiyk ge volgd behoeft te worden door een zelfde program, bleek toch de be reidheid om dit standpunt prijs te geven, als de practische politiek zulks zou eisen. Het ls wel zeker, dat deze bereid heid getoond zal moeten worden: parlementaire arbeid is alleen met vrucht mogeiyk, indien de fracties zich gebonden achten aan een poli tiek program. Zou dit niet het geval zijn, dan kan de regering de Kamer wegens haar zwakte negeren of de Kamer kan de regering ringeloren door haar onstandvastig, haar wis selvallig optreden. Jgenheld van program is echter niet wel mogelijk dan na rijp beraad, na wel mogelijk dan na rijp beraad, na wèl willend overleg. Hier klemt het vraagstuk van de meningsvorming en uiting in de K.V.P. zeer sterk. De mogelijkheid hiertoe is overeen komstig de reglementen der partij in ruime mate aanwezig: de K.V.P. heeft een zeer democratisch karakter. In de practijk wordt van deze mogelijkheid niet voldoende gebruik gemaakt, hoewel in veel belangrijker mate dan velen buitenstaanders wel vermoeden. Toch dringen de verschillende stromingen in het Katholiek Volks deel niet steeds in overeenstemming met haar betekenis tot de hoogste or ganen der partij door. De leiding der K.V.P. wil het hare doen, om deze onvolkomenheid op te beffen, door krachtige bevordering der vele be staande mogelijkheden in de orga nen der partij èn door middel van een „vertrouwvol beraad", in dit be raad dienen de actuele problemen, de vraagstukken die spanningen verwek ken, te worden besproken. En wel met vertegenwoordigers van alle !e vende opvattingen, dat wil dan -eg gen met telkens andere personen voor andere problemen. Unanium was bij de deelnemers van het weekend waardering voor deze plannen: zij drongen met bij zondere klem aan op een zo ruim mogelijk beraad: ;een enkel stand- Punt uit katholieke kring mag wi' den uitgeschakeld. Met een dergelijk beraad zullen Partij en fractie niet anders dan hun voordeel kunnen doen>En de kracht der politieke ehnheid zal er door worden versterft, terwijl spannir- r >n de partij, althans ten dele. kun nen worden voorkomen De sfeer van Drakenburgh heeft ons stedelingen verkwikt, de rstun 'n die rustige herfstdagen heeft'ons goed gedaan. Maar evenzeer hebben de „oen hart.ige discussies goed gc^v-> ■- verhoudingen tussen vele - mers. En dat is belangrijke v 1 voor de toekomst.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1