Stakers laten treinen ontsporen Kreeg U ook al geen suiker? Amerika drukt op knoppen Minister Stikker gaat met Hatta praten De provinciale begroting 1949 sluit Woningen van werkwilligen worden vernield IN 'T KORT 5 soldaten bij overval gedood Dom. Schutte overleden Haagse Brieven .VIJFDE JAARGANG No. 1219 WOENSDAG 3 NOVEMBER 1943 Het gaat nog niet goed in Frankrijk Soldaten als haven- Verkeerd verbonden IN centraal-China zouden meer dan een half millioen Chinese commu nisten verzameld worden voor een nieuw offensief tegen het voorname regeringsbolwerk van Sjoetsjow. De communistische legers in Mandsjoe- rije zouden zich tezelfdertijd hergroe peren voor een offensief naar Noord- China. XJIT Parijs wordt vernomen, dat er in de V.N. een stroming valt waar' nf dT ?m het van Bernadotte voor Palestina tot het nieuwe jaar ter- zrjde te leggen teneinde een volledig ^m- +e der algemene DEuChefJa" dc generale staf heeft bepaald dat in afwachting van 'n definitieve regeling betreffende het vertonen van films, voorlopig uitslui tend die ontspanningsfilms aan perso neel van de Kon. Landmacht vertoond mogen worden, welke voor een deree lijke vertoning zijn goedgekeurd door arbeiders 15-1 VOOR DEWEY? Wel televisie, maar geen alcohol Oost-Brabant geteisterd door roofovervallen Vrij zacht Diamantsmokkelaars handelden ook in valse bankbiljetten Verhoging kinder bijslag grote gezinnen Wankele basis - Geen bezuiniging op sociaal-hyg. terrein Onjuiste handelingen van winkeliers en kopers De „Dinteloord" in Helmond geverbaliseerd Gemeenteraads verkiezingen- Uitgave N.V. Uitgeversmij. Neerlandia Redactieraad: A. F. J. Aernoudts; C. J. van Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A. J. J. M. Mes; Mr. H. B. B. de Rechter. Verschijnt elke werkdag. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling: 3.90 p. kwartaal; p. post 4.75, p. week (uitsluitend bij niet-postbestelling) 0.30. Losse exemplaren 8 cent. Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort, 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage) 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. 0.25 en 0.60. Incasso wordt berekend. ^EEN, goed gaat het in Frankrijk nog allerminst met de sta kingen. Links en rechts is er veel werkwilligheid te bespeu ren en daaruit zou men graag geneigd zijn optimistische conclu sies aan vast te knopen, maar als men dan plotseling weer be richten krijgt over gevechten waarbij handgranaten en geweren gebruikt worden, over het smijten van bommetjes in woningen van superieuren, het vernielen van huisraad van werkwilligen en het laten ontsporen van treinen bezet met arbeiders die met de stakers niets uitstaande wensen te hebben, dan ervaart men toch wel, dat men voorlopig ten aanzien van Frankrijk nog wat ge reserveerd moet blijven. t; en Amsterdamse mevrouw werd opgebeld door iemand, die zim naam niet wilde noemen en die haar mededeelde: „wanneer U Uw kind terug wilt zien, moet U ƒ5000 op de hoek van de straat deponeren. U bent gewaar schuwd!' Duidelijk was door de telefoon kindergeschrei té horen. De man had echter pech, want,., de mevrouw is kinderloos. De politie tracht nu de adspirant- kidnapper, die verkeerd verbon den was te vinden. TR H. Vos, oud-minister van Verkeer en Waterstaat, is met ingang van 1 Januari a.s. benoemd tot directeur van de N.V. Centrale Arbeidersverze- kerings- en Depositobank, van welke N.V. hij van 1937 tot de oorlog com missaris was. TTIT Parijs wordt gemeld, dat het „vooruitgeschoven hoofdkwartier" van de West-Europese Unie te Fon- tainebleau bij Parijs gevestigd zal worden. UR is reeds belangrijk meer dan f 1.000.000 bijeengebracht voor het 1 fonds voor de kankerbestrijding. Het uitvoerend comité van het Nationale Huldeblijk doet alsnog een beroep op de talrijke landgenoten, die zich tot nu toe afzijdig hebben gehouden of zich hebben beperkt tot het kopen van een jubileuminsigne, om alsnog 'n bijdrage te storten op de postrekening van het comité nr. 26000. of op haar rekening bij de Ned. Handel Mij. te Amsterdam. 1400 levcnsm'ddelen-, textiel- en gemengde kaarten plus een hoeveelheid losse bonnen, waarvan de totale ..zwarte" aankoopwaarde circa f 25.000 bedraagt, vonden rechercheurs onder de dakpannen van een café in Johanna-polder. E# caféhouder was in verband met een grote distributie fraude te Utrecht gearresteerd. üEN Amsterdamse koopman heeft in Duitsland een onaangenaam avon tuur beleefd. Hij wei\ door twee lif ters overvallen, die hem lelijk toeta kelden en er met zijn auto van door zijn gegaan. UET Vaticaan heeft bij decreet alle werken van de Franse existentia listische schrijver Jean-Paul Sartre op de index van verboden boeken ge plaatst, de toneelstukken inbegrepen. TE Groningen is bij een grossier 2550 kg suiker in beslag genomen. Deze partij vormde het restant van een par tij van 11.000 kg, bestaande uit „oude" suiker, waarvan het grootste gedeelte tegen de nieuwe prijs werd verkocht. >pOT de onaangename ontdekking kwam een passagier op de Haagse tram, dat zijn portefeuille, inhoudende f 3000. alsmede disti'ibutiebescheiden gerold was. Een dure rit is dat geweest. vergadering te vermijden dc Leger-Filmkeuringscommissie (IISTER in de vroege ochtend is de politie in verscheidene mijnbek- kens, o.m. van het departement Pas-de-Calais, een actie begonnen om de algehele ontzetting van de Franse mijnschachten te voltooien en het mo gelijk te maken, dat in talrijke gebie den werkwilligen opnieuw aan het werk gaan. Even buiten het station te Herin, is een mijnwerkerstrein, die de verbin ding tussen Vieux Conde en Abscon in stand houdt, tengevolge van sabo tage ontspoord. De rails waren opge broken en vier wagens zijn gekanteld. Er zijn geen gewonden. Op gelijk soortige wijze is een trein tussen Aubagne en La Barque ontspoord. Ook hier werd niemand gewond. Spring stoffen zijn op het station te Fresnes geworpen. De aangerichte schade is vrij aanzienlijk. Bij een mijnschacht te Lievin bij Be- thune in Noord-Frankrijk, zijn vijf tien man gewond in een gevecht tus sen stakers en manschappen van de veiligheidsdienst, waarbij geschoten werd en met handgranaten gewor pen. De stakers waren met benzine en olie gewapend en hadden een barrica de van vuur rond de schacht gemaakt om de manschappen van de veiligheids dienst tegen te houden. Te Douai (Noord-Frankrijk) ver schenen 1500 mijnwerkers op het werk Kort daarna kwamen berichten bin nen, dat meubels en ruiten van de hui zen van sommigen hunner vernield waren. Nieuwe stakingen XJet is mogelijk, dat de arbeiders in de staal- en ijzerindustrie tot sta king opgeroepen zullen worden na een vergadering van het bestuur van hun door communisten geleide vakvereni ging. Men verwacht deze staKing niet eerder dan over een week of tien da gen. Reuter is van oordeel, dat de vakverenigingsleiders zullen wachten totdat de huisvrouwen de gevolgen van de prijsstijging van een aantal le vensmiddelen gevoelen. Over de toestand in de Franse ha vens werd Dinsdagavond van officiële zijde het volgende verklaard: Te Rouaan en Bordeaux werken sol daten en havenarbeiders tezamen. In Le Havre, Nantes, St. Nazaire en La Pallice werken de soldaten alleen. Te Cherbourg zijn de havenarbei ders practisch voltallig aan 't werk. Ook in België ■yolgens 't Belgische communistische blad Le Drapeau Rouge zou het actiecomité van de Antwerpse haven arbeiders zich in een oproep tot de arbeiders hebben gewend, en hen heb ben aangespoord geen kolen meer te lossen, welke bestemd zijn voor Frank rijk. Ook uit andere delen van België komen, volgens het blad, berichten binnen over uitingen van solidariteit met de Franse stakers. K doden en 5 ernstig gewonden zijn te betreuren bij een vliegtuigongeluk dat gisteravond bij Wiesbaden is ee- beurd. r»IJ de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot nfniwe vast stelling van het rechtsgebied en de ze tels der rechtbanken en kantongerech ten TEN Vatioane wordt vernomen, dat kardinaal vor^ Preysing, Bisschop van Berlijn, nog steeds buiten bewust zijn is en er weinig hoop op zijn her stel bestaat. TUSSEN 25 SEPTEMBER en 25 Oc tober zijn 237 Roemenen, 229 Al- baniërs. 104 Bulgaren en 64 Honga ren naar Joego-Slavië gevlucht. On der hen zijn ook leden der commu nistische partij. 1 E tegen 1. Zo stelde Carol, de re- geringscommissaris voor wed denschappen, de kansen van de repu blikein Dewey tegen die van de de mocraat Truman. Dat betekende dus dat Dewey geweldig favoriet is. Het is nog veel te vroeg om enige kijk te krijgen op de juistheid van deze stelling van de wed-expert (wat een officieel vak overigens!), omdat de juiste uitslag eerst hedenmiddag ver wacht wordt. In ieder geval is het zo, dat ruim 50 millioen Amerikanen zich vol enthousiasme naar de stemlokalen hebben begeven om daar op een knop te drukken. Inderdaad op een knop. Want de kiezer heeft slechts op een knop te drukken o'm zijn stem uit te brengen. Wanneer hij in het stem- hoekje van de rest .van de wereld door een groene gordijn is afgezonderd, zal hij op knop A drukken wanneer hij zijn stem op Dewey uit wil brengen, op knop B wanneer hij op Truman wil stemmen, op knop C wanneer hij voor Henry Wallace is, of op een der andere knoppen, wanneer hij voorstan der is van een der andere candida- ten. Dat „machinale stemmen" kan ook wel eens mislopen, wilt u zeggen. U hebt gelijk, want in New York liep de stemmachine warm en daar zat men dus met de gebakken perc Maar met behulp van een stel monteurs was de strubbeling weer gauw verholpen. „Droog gelegd" TAe televisie is ook al ingeschakeld. 22 steden hebben onder elkaar 43 televisiezenders verdeeld, waardoor deze steden eikaars verkiezingshande lingen getrouw kunnen volgen. Leuk vindt de Amerikaan het ech ter allerminst, dat op de verkiezings dag geen druppel alcohol te krijgen is. Alle bars en winkels, die sterke drank verkopen, zijn gesloten en in de hotels mochten geen dranken geser veerd worden bij de maaltijden. De eerste resultaten Xlet eerste kiesdistrict, waar de stem- ming reeds geëindigd is, is het kleine bergdorp Harts in New Hamp shire. Dewey verkeeg elf stemmen. Truman een. De dorpelingen waren in 30 min. klaar met het uitbrengen van hun stemmen. Harts doet bij iedere presidentsver kiezing zijn best binnen enkele mi nuten na het opengaan van het stem- lolraal alle stemmen uit te brengen. In het dorp Points aux Barques in Michigan zijn 15 stemmen uitgebracht op Dewey en niet een op Truman. Volgens nog onvolledige uitslagen uit tien van de 170 stemdistricten van Harris in Texas werden op Truman 151 stemmen uitgebracht, op Dewey 97, op Thurmond 36 en op Wallace nul. In Cataloochee, een plaatsje in N.- Carolina, werden zeven stemmen op Truman uitgebracht en niet een op Dewey, in Browns Farm, Z.-Florida, vier stemmen op Truman en twee op Thurmond. Zodat Truman de eerste uren niet ontevreden mocht zijn. Trouwens de zeer drukke opkomst van stemmers £)E laatste weken zijn in Oost-Bra- bant niet minder dan vier overval- iG»!\ïnetub,erovinS gepleegd. Na Deurne e®hel was Asten aan de beurt. Om W eersverwachting geldig tot Woens dagavond: Zwakke tot matige en later aan de kust krachtige Z.W. wind. Zwaar bewolkt met tijdelijk enige lichte regen of motregen en plaatselijk jjist. Vrij zacht. «eden zon onder 17.09 u., maan o^der 18.01 u. Donderdag zon op 7.40 u. en maan op 12.02 u. des avonds drongen drie half gemaskérde mannen, gewapend met wi?n;^tV<u^er' aan de achterzijde de woning binnen van de weduwe L., t. a kantoor van de plaatselijke Boerenbank is gevestigd. Toen de in- fr AedreiginS met hun wapens de sleutel van de brandkast van de Boerenleenbank opeisten, hoorden zij door de thuiskomst van 'n zoon gerucht aan de achterzijde van het huis. Zij namen de wijk naar hun auto, die op slechts enkele tientallen meters van het huis stond geparkeerd Tot heden is nog elk spoor van hen zoek. in de industriecentra (alle mijnwer kers kwamen op) heeft de Truman- groep blij gemaakt, want zeer vele ar beiders zijn op de hand van Truman, die in een goed humeur was toen hij zijn stem in Independence ging uit brengen. Op de vraag van een verslaggever, wat hij van de uitslag der verkiezin gen dacht, antwoordde hij: „Ik kan niet anders verwachten dan een over winning." Toen Dewey en zijn echtgenote in Manhattan hun stem uitgebracht hadden zeide Dewey lachend tot de verslaggevers: „Dat zijn in elk geval twee stemmen voor ons." Wat kiezen zij VA/at kiezen de Amerikanen eigenlijk? Daarover dit: Zij kiezen de president en de vice- president van de Verenigde Staten, die van Januari 1949 tot Januari 1953 in functie zullen zijn, voorts een derde deel der leden van de Senaat en alle leden van het Huis van Afgevaardig den, op drie na. die in Sept. Jl. reeds door de staat Maine werden gekozen. (Maine wees drie republikeinen aan). Tenslotte worden 32 gouverneurs van staten en een aantal plaatselijke autoriteiten gekozen. CONGRES VAN DE „HOCRES" IN BREDA IA ON DER DAG 11 November a.s. houdt de Ned. Kath. Bond van hotel-, café- en restauranteigenaars en slijters een congres te Breda. De hotel-e café- en restauranteige naars komen des morgens bijeen in de Graanbeurs, waar zij zullen luis teren naar een toespraak van de na tionale bondsvoorzitter, de heer En gels uit Rotterdam en van de heer Hooy, lid van het hoofdbestuur der sectie slijters en lid der Tweede Ka mer. De slijters komen des morgens te- samen in het Wapen van Nassau. De voorzitter voor het slijtersbedrijf, kring Breda, de heer D. Kramers, zal deze vergadering openen. In deze vergadering spreekt eveneens de heer Hooy. Des middags zetten beide secties gezamenlijk het congres voort in De Graanbeurs, waar de aanwezigen zul len worden toegesproken door pater Henri de Greeve. Van het station Hengelo zijn 544 Oostenrijkse kinderen, die door de zorgen van de U.N.A.C. drie maanden in ons land verbleven, naar hun vaderland teruggekeerd. Een der jongens was recordhouder in die zin. dat hij 21 pond in gewicht toenam gedurende de drie maanden. TNDIEN de berg niet naar Moham- med komt, zal Mohammed naar de berg gaan. U kent dat spreekwoord wel. Wij willen het toepassen op dc situatie in Indonesië. Mohammed (Hatta) zou eerst wel naar de berg (minis ter Stikker) in Batavia gaan, maar gisteravond kwam het bericht door, dat Donderdag min. Stikker Hatta zal gaan bezoeken, en wel te Kalioc- rang. De keuze van Kalioerang zo wordt van officiële zijde gezegd biedt de mogelijkheid, dat de heer Stikker ook contact kan opnemen met de collega's van minister Hatta. Minister Stikker is voornemens, na zijn terugkeer op Zaterdag a.s. nog een bezoek te bren gen aan enkele andere plaatsen op Java. Waarschijnlijk zal hij Woensdag 10 November naar Nederland terug keren om verslag uit te brengen aan de regering. Verwacht mag worden, dat over het resultaat van de be spreking met Moh. Hatta geen verslag zal worden gegeven alvorens de re gering in Den Haag is ingelicht. Min. Stikker heeft blijkbaar beslo ten naar Hatta te gaan na een bespre king die hij met Cochran heeft gehad, die gister uit Djokja in Batavia is aan gekomen. In Djokj? had Cochran een onderhoud met "E&ifë. Weer overvallen /"Ongetwijfeld zal min. Stikker het ook hebben over de steeds weer plaats vindende overvallen. Een kleine Nederlandse patrouille is in de omgeving van Koeningan nl. overvallen door een bende van 200 geinfiltreerde Indonesiërs, waarby aan Nederlandse zijde vijf militairen zijn gesneuveld en een lid van de civiele politie werd gewond. In het gebied van Loeboek Aloeng (Sumatra's Westkust) is een patrouille v°n de Nederlandse veiligheidspolitie voor de gedemilitariseerde zone met mitrailleurs en andere wapens be schoten. Een andere Nederlandse pa trouille verleende bijstand, waarop de bende de vlucht nam over de bestands lijn. Een 20-tal personen werd voor ondervraging aangehouden. Heden bestuurswisseling "ETedenmiddag zal luit. gouverneur- generaal dr. H. J. van Mook in een plechtige besloten zitting der voor lopige federale regering zijn bevoegd heden overdragen aan de Hoge Ver tegenwoordiger ^er Kroon, dr. L. J. M. Beel, Beiden zullen bij deze gelegen heid het woord voeren. De heer en mevrouw van Mook zullen Donderdag ochtend naar Nederland vertrekken. Dr. van Mook heeft gister al een afscheidsrede voor de radio te Batavia gehouden. Hij betuigde zijn erkentelijkheid jegens hen, die geloven in de nood zaak van samenwerking tussen Neder land en Indonesië en die geloven in de mogelijkheid om Indonesië evenals India, Pakistan, Birma, Ceylon en de Philippijnen zijn plaats onder de vol ken te doen innemen." Hij zei het te betreuren, dat de re publiek zich nog niet heeft kunnen losmaken van de omheining van prik keldraad, waarachter zij zichzelf ver borgen had, haar eenheid zoekend in negatief verzet. Moeso gedood tret Antarabericht dat Moeso ge- dood zou zijn. wordt volgens de dienst legercontacten te Batavia beves tigd door een bericht uit Madioen. In dit bericht wordt gezegd, dat Moe so tijdens gevechten in de omgeving van Ponorogo op 31 October door de T.N.I. gevangen werd genomen en doodgeschoten. TWEE in Nederland wonende buiten* landers probeerden twee 20-dollar- biljetten in Amsterdam van de hand te doen. De politie arresteerde het tweetal en ontdekte dat de dollarbil jetten vervalst waren. De twee bui tenlanders verklaarden de bankbiljet ten in Antwerpen gekocht te hebben. In samenwerking met -de Belgische politie konden in Antwerpen twee uit Polen afkomstige Joden, die de dollars verkocht hadden, gearresteerd worden. Zij bleken juist wegens een hooglopen de ruzie hun compagnonschap ver broken te hebben. Tijdens het verhoor vlogen de besehuldigingen heen en weer en op deze wijze kwam de politie er ook achter, dat de Joden diamanten naar de Verenigde Staten smokkelden. Zij leverden diamAten op bestelling. Hij was mede-stichter der Abdij te Oosterhout "MA een ziekte van vele maanden is op Allerheiligen overleden Pater Dom Richard Schutte O.S.B., een van de bekendste zonen van St. Benedictus in Nederland. zHij was de zoon van een onderwijzer uit Oosterhout. studeerde bij de Paters Jesuietep te Sittard en werd 15 Aug. 1899 tot priester gewijd. Gedurende twee jaren studeerde hij in Leuven, gelijk op met dr. Poels en daarna kreeg hij zijn eerste kape laansstandplaats te Nijkerk. Maar hij droomde van de Benedictijnen en het herstel van de oude Egmondse glorie, een doel dat hij zo nabij zou komen toen hij. 13 jaar geleden, subprior van Egmond werd. In 1906 werd de eerste schrede op het pad van St. Benedictus gezet, toen hij zich voegde bij <?e monniken van Solesmes, verdreven liït Frankrijk en neergestreken in Engelands bloemen tuin: het eiland Wight. Het jaar daar op vond Dom. deVuniet, die van Bel gië uit met daar gevestigde Franse Benedictijnen, „Oosterhout" ging stich ten, in de Nederlander Schutte een uitstekende gids en tolk bij de uitvoe ring van zijn plannen. Op 13 Juni '08 werd pater Schutte geprofest en bleef geruime tijd in de plaats, waar een deel zijner jeugd lag. Zijn welspre kendheid die hem later tot een ge zocht geestelijk leider maakte, wiens retraites een goede roep genoten en zijn heldere geest bleven niet on opgemerkt en in 1925 vertrok hij naar Rome om daar op te treden als pro fessor in de dogmatiek aan San An- selmo. Ernstig ziek keerde hij drie jaar later in Nederland terug, maar zijn sterk gestel behield de overhand, zodat de gevolgen van zijn ziekte geen belet&l waren om zijn beste krachten te geven aan de opbouw van Egmond. Spoedig wetsontwerp te wachten TN het perscommuniqué, dat de re- gering enige dagen geleden heeft gepubliceerd, inzake de loon- en prijs politiek werd medegedeeld, dat door de genomen maatregelen eeri wijzi ging van de kinderbijslagwet in het bijzonder ten bate van de grotere ge zinnen een verhoogde mate van ur gentie heeft verkregen. Het ministerie van Sociale Zaken meldt nu, dat over dit ontwerp overleg gepleegd wordt tussen de Stichting van de Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken. Zodra dit overleg is beëindigd, het geen vermoedelijk nog deze week het geval zal zijn, zal de minister van So ciale Zaken de indiening van een wetsontwerp tot wijziging van de kinderbijslagwet met spoed bevorde ren. GOEDE MOSSELHANDEL In October beleefde Yerseke een record, wat de mosselenexport betreft. Het vorig jaar October bedroeg de export een millioen k.g.; dit iaar niet minder dan vier millioen. Frankrijk was de grootste afnemer. Fl.S. dienden bij de Prov. Staten de den. Slaat de conjunctuur echter om, Vioffi'rt+in« 1QAQ in TTi+ z-! a niiför>ol itan is nrnvi n fM wiov mi/4ri<alon begroting 1949 in. Uit de cijfers I blijkt, dat deze sluit op een eindbedrag van de gewone dienst van f 3.489.000, waarin nog een post voor onvoorzien van f 95.000. In hun toelichting wijzen G.S. op de onbevredigende punten in de financiële verhouding tussen rijk en provincie, vooral ten aanzien van de kosten voor de zeeweringen. G.S. zien dit onderdeel als de zwakke stee in het financiëel bestel der pro vincie; een stee zo zwak, dat de finan ciële zelfstandigheid, die thans is ver worven, zelfs bij een schok van geringe omvang opnieuw dreigt in te storten. Zonder succes hebben G.S. Den Haag daarvoor gewaarschuwd. Voorts wijzen G.S. er op, dat door de hogere op brengst der rijksbelastingen, de uitke ring van het rijk aan de provincie be langrijk groter was dan voor 1948 was geraamd. Alleen door dit feit kan een sluitende begroting worden aangebo- TJEBT u ook geen suiker gekregen bij uw winkelier toen u wat van dat zoete spul op voorschot wilde halen? Troost u dan. U bent niet de enige. Want ook anderen hebben 'n negatief antwoord gekregen. Gedeel de smart, is dus halve smart. Maar met dat al hebt u toch geen sui ker. En bent u zeer terecht nogal „wild." Op de winkeliers dan. Nu wil len wij niet alle winkeliers over één kam scheren, maar als men van de di rectie van de suikerfabriek „Dintel oord" hoort, dat de winkeliers royaal genoeg zijn bevoorraad om al hun klanten op fatsoenlijke manier te ge rieven, totdat de prijsstijging voor de suiker in werking treedt, wel dan kun nen wij ons die „wildheid" wel voor stellen en trekt men vraagrimpels in zijn voorhoofd. Want inderdaad er zijn winkeliers die met een ijskoud gezicht gezegd hebben, dat zij geen gram suiker in voorraad hadden. Bijvoorbeeld in Breda, waar iemand op een bon zelfs geen suiker machtig kon worden. Dat zulks absoluut onjuist is, behoeft geen betoog. Zwarte suiker ïAaar staat echter tegenover, dat er heel wat mensen zijn. die alle winkels hebben afgesjouwd om toch maar vooral zoveel mogelijk suiker in voorraad te krijgen. Deze mensen zijn dom en egoistisch tegelijkertijd. Dom omdat zij de voorziening met sui ker in de war sturen en egoistisch om dat zij hun medemensen niet datgene gunnen, wat zij zelf graag hebben. Maar het is bovendien ergerlijk, om dat er lieden zijn die zich volge propt hebben met suiker, om die te gen zwarte prijs weer van de band te doen. Wij hopen hartgrondig, dat deze lie den op een formidabele manier tegen de lamp zullen vliegen. En wij hopen, ook, dat zo weinig mogelijk mensen zich zullen laten verleiden om zwarte suiker te kopen. Laat die zwarte Pie ten toch een fikse strop halen, dat is de beste methode om hun praktijken af te leren. En houdt hier rekening mee: onze suikerpositie loopt absoluut geen ge vaar als wij ons aan de doodgewone regels van het fatsoenlijke spel hou den. De winkeliers zullen heus be hoorlijk genoeg bevoorraad worden om hun klanten te bedienen. Vergissing in Helmond ^/ij hadden het hiervoor over de 'suikerfabriek „Dinteloord". Met deze fabriek is iels bijzonders gaande in Helmond. De politie aldaar heeft nl. procesverbaal tegen deze fabriek op gemaakt wegens overtreding van art. 3 van het prijsvormingsbesluit, dat verbiedt goederen vast te houden met het oogmerk er hogere prijzen voor te krijgen. Wat is namelijk het geval? In het Helmondse depot van de „Dinteloord" bevinden zich 140.000 kg suiker, die door de politie in beslag zijn geno men, omdat de depothouder, in op dracht van de fabriek", de suiker niet wilde afleveren. Volgens de directie van de „Dintel oord" ligt de situatie zo, dat volgens een besluit van het Bedrijfschap Sui ker de suiker inderdaad niet afgele verd behoefde te worden, dan tegen een door de afnemer getekende ver klaring, dat hij bij de prijsverhoging het te weinig betaalde alsnog zou vol doen. De suikerfabriek kon dit stand punt innemen, omdat volgens het oor deel der directie de grossiers en win keliers een voldoende werkvoorraad tegen de oude prijs hadden. Bovendien, zo werd er ons op ge wezen, de fabriek heeft geen enkel voordeel van de hogere suikerprijs. De directie noemde de stappen van de Helmondse politie dan ook „een vergissing". Indien er een fout gemaakt is, dan is deze gemaakt door 1 Bedrijfschap Suiker. Maar het Bedr.jfschap zal ook wel niet hebben kunnen voorzien, dat er winkeliers zouden zijn, die hun suikervoorraad achterhouden en dat 't publiek een ware run op de winkels zon ontketenen. dan is de provincie, wier middelen vastgekoppeld werden aan de belas ting van het rijk, het kind Van de re kening. Daarbij komt, dat de reserves der provincie tijdens de periode van nood lijdendheid geheel zijn verdwenen. Een voorzichtig beleid dient daarom te worden gevoerd en men moet stre ven naar het vormen van nieuwe re serves. Ook vorming van een zeewe ringfonds ten behoeve van steun aan calamiteuse polders, is daarom zeer gewenst. Dit dient naar het oordeel van G.S. echter niet te leiden tot het nalaten van noodzakelijke of hoogst wenselijke uitgaven. Daarom hebben G.S. zelfs voorsteilen ontworpen om meer uit te trekken voor uitgaven op sociaal en hygiënisch terrein. Zorg voor de wegen. Toch is ook hier matiging nodig, om dat de landwegen ook zulke finan ciële zorgen opleveren. Voor de jaren 1947, 1948 en 1949 is telkens een half millioen uitgetrokken door de provincie voor deze post. Dit geschiedde in de verwachting, dat in die tussentijd meer bekend zou worden omtrent eventuele voorstellen der com missie-Oud inzake wegenfinanciering. Dit is nog niet gebeurd, waarom voor 1950 door G.S. opnieuw in stu die genomen. De gelukkige omstandigheid van een snelle stijging van de opbrengst van de Motorrijtuigenbelasting wordt ten dele overschaduwd door een sedert 1946 verder voortgeschreden stijging van de kosten van aanleg en verbetering van wegen. Binnen het raam van de beschik bare middelen beijveren G.S. zich om wegen en wegvakken te doen verbete ren. De moeilijkheden, die zij daarbij ontmoeten, schuilen voor een belang rijk deel in de medewerking van de onderhoudsplichtigen, een medewer king, die vaak de krachten dier on derhoudsplichtigen te boven gaat. wat G.S. alsdan noopt de steun van andere belanghebbenden in te roepen. De begroting van het tertiaire we genfonds is in overeenstemming met het hiervoren vermelde voornemen. Op de begroting van het secondaire wegenfonds hebben G.S. echter belang rijk meer dan een half millioen voor verbeteringskosten uitgetrokken. Aan vankelijk werden de wegen op Wal cheren buiten beschouwing gelaten in verband met de herverkaveling. De weg Middelburg-Vlissingen zal in dat kader evenwel niet worden geplaatst en daarom menen G.S. het wegvak Middelburg-Souburg, dat zeer slecht is, in 1949 te verbeteren. Om in dat jaar ook andere wegen onderhanden te kunnen nemen, moet een belang rijk hoger bedrag worden geraamd. TVTET het oog op de verkiezingen voor de leden der Tweede Ka mer, de Provinciale Staten en de Ge meenteraden in 1946 is destijds be paald, dat de volgende Gemeente raadsverkiezingen zullen worden ge houden in het jaar 1949. Zulks om te voorkomen, dat deze verkiezingen en die van de Tweede Kamer in 1950 ongeveer samen zouden vallen. Mid delerwijl zijn dit jaar met het oog op de Grondwetswijzigingen Kamerverkiezingen gehouden, zodat bij normale omstandigheden deze pas in 1952 weer aan de orde komen. Het argument, dat in 1946 gold, om de Gemeenteraadsverkiezingen in 1949 te houden, is dus nu vervallen. Vandaar dat van verschillende kant de gedachte is geuit, om deze ver kiezingen niet in dat jaar, maar over eenkomstig de regel, na vier jaren zittingstijd, dus in 1950 te houden. Er wordt dan aan toegevoegd, dat zij in dat geval in hetzelfde jaar zul len plaats vinden als de verkiezin gen van de leden van Provinciale Staten, hetgeen niet bezwaarlijk ge acht wordt en zelfs in financieel op zicht voordelen biedt voor de over heid. Het is bekend geworden, dat ook in de Tweede Kamer de gedachte aan uitstel der Gemeenteraadsverkie zingen naar voren is gekomen, doch de Regering heeft de vorige week reeds laten verklaren, dat ze het jaar 1949 wil handhaven. We vinden dat een. wijs besluit. TN mijn Zaterdagavond-gezelschap, dat zeer heterogeen is samenge steld en waarvan slechts enkele Ka tholieken fieel uitmaken, kwam deze kwestie enkele weken geleden ter sprake. Het is dan ook een onder werp, dat personen met politieke er varing. en niet alleen landspolitieka ervaring, zeer interesseert. Merkwaardigerwijze kwam men tot een eenstemmige conclusie, en wel deze: dat het op grond van ernstige argumenten, die bovendien actueel zijn, sterke aanbeveling verdient om de verkiezingen voor de Gemeente raden te laten doorgaan, zoals is vastgesteld, in 1949. Ook nu de Regering haar inzicht in dezelfde geest reeds openbaarde, lijkt het me nog van belang de te berde gebracht argumenten hier te laten horen. jyATUURLIJK erkende men vol mondig, dat het argument van '46 is vervallen. Maarer zijn andere argumenten, die wel van belang zijh. Op de eerste plaats werd door en kele aanwezigen, overtuigde partijle den van overigens verschillende par tijen, met nadruk gewezen op het nut van verkiezingen als middel tot opwekking van politieke belangstel ling bij het volk. Dit is een groter belang, zeiden zij, dan dat van een partij of van de partijen; het is een reële mogelijkheid tot versterking van het politieke bewustzijn der Ne derlanders, waarbij men de bekende ruzietjes en twisten, die juist bij Ge meenteraadsverkiezingen voorkomen, op de koop toe neemt. Een argument, dat het merendeel van ons gezelschap aanvaardde, maar dat heel wat minder insloeg dan de volgende, die algemene zelfs spon tane instemming verwierven. JJEZE argumenten zijn van actuele en practische aard en bieden de mogelijkheid de communistische pro paganda en invloed in ons land spoe dig belangrijk te beperken. Slechts in enkele grote gemeenten zijn, nadat de wet daartoe mogelijk heid bood, de communistische wet houders door de raad ontslagen. In vele andere gemeenten heeft men de communistische wethouders laten „zitten", omdat er toch binnen een jaar verkiezingen zouden worden ge houden en geen der partijen meer zou meewerken aan de verkiezing van een communistisch raadslid tot wethouder. Een ernstige reden om de verkiezingen inderdaad te houden in 1949, waaraan bovendien nog het volgende argument kan worden ge koppeld: De communisten hebben bij de Ka- erverkiezingen in dit jaar twee van hun tien zetels verloren. Hun terug gang is echter belangrijker dan deze verhouding te zien geeft. Bij de Ka merverkiezingen in 1946 was hun stemmenpercentage 10,6 van het to taal, bij de Statenverkiezingen kort daarna bereikten zij 11,4 procent. Hun teruggang tot 7,7 procent in dit jaar betekent dus een verlies van een derde van hun aanhang. Het is zeer gewenst, dat deze situatie zo spoedig mogelijk ook in de Gemeenteraden tot uitdrukking komt. Wamt de te genwoordige raden zijn gekozen, toen de communisten hun toppunt hadden bereikt. De, regering doet dan ook goed, voor al op grond van de laatste argu menten, geen wijziging te brengen in de datum der Gemeenteraadsverkie zingen. Wijziging zou verantwoord zijn, indien 't algemeen belang er mee gebaat was en zulks is niet het ge val. integendeel. Voor verkiezingsmoeheid na de Kamerverkiezingen behoeft geen vrees te bestaan, op grond van het geheel andere en voor de kiezers attractieve karakter vam de Ge meenteraadsverkiezingen. J>IJ Muldrow, in de staat Oklahoma (V.S.) is een militair vliegtuig neergestort. De 12 inzittenden kwamen om het leven. I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1