IAN" WEEP" Prairie" Ernstige spanning in het Verre Oosten Het duurdere huishouden Eerste bonvrije lekkernijen.... -ANCA IN Chinese communistische legers boeken steeds meer successen IN 'T KORT 7 gesneuvelden in Indonesië Mgr. Koenraadt geridderd Haagse Brieven in Parijs VIJFDE JAARGANG No. 1222 ZATERDAG 6 NOVEMBER 1948 Amerikaans politiek bankroet in China Amerikanen evacueren Dure oude suiker D\ ■■gemeenschappelijke actie van N I5et'er'andse vrouwen" zit niet stil nu he.ft de actie een uitvoerig en dringend document gericht tot de le den der Staten-Generaal over de vele gevangenen, die zich nog in republi keinse handen bevinden. Afnemende wind Nieuwe winkelsluitingswet op komst Groot verlof op komst Voor 5000 millioen p. st. Amerikaanse wapens naar Europa VERKIEZINGSRODEO Dewey Ongelooflijk, hij is blijven zitten Etentje bij Soekarno ging niet door oooooooooooooooooooooooo Blijde dag voor een f g jong gezin i yooooooooooooooooooooooc Drie in de pan Hefc is geen wonder, dat in de krin gen der oorlogsslachtoffers, die al zo lang op sleeptouw zijn genomen, de verbittering groeit. RAAT 51*55 - TElff. 24öd ïoje voor groot en thans de klokrok GERUITE KEN 75 plus 10 punten KKEN ruin en effen grijs .62 plus 10 punten Uw Nijtengo waar. 754—O 8,uur P gespeeld door de beklem- Jeen zuivere lief— l.sen geest!! ning is HITCH- Jb sterk boeiende Itoegang 18 jaar) aul Amiot in: onoplosbare moor ie politie staat Toegang 18 jaar) uur en 9,uur :ken de MARX YMOUR en vele Toegang 14 jaar) VRI. s bonte historie (Toegang 14 jaar) 10 NOVEMBER n DANNY KAYE, irenfibn SZÖKE SAKALL in een film van iemolen van dolle sjes. van het jaar mét ■oldwyn Girls" Caye zien en met jen gadeslaan en E'S ang boven 14 jaar 8 NOVEMBER. ZY in DE ZWEEP' aan telen. Hoe snel de tweep is altijd nog jn nimmer falende 791—0 ION?". ELL. .EE ang boven 14 jaar 8 NOVEMBER. Eilm tD PARKER iaat en gevreesd hem houden, gedood te worden lEE'S. Toegang 18 jaar anvang 8 uur. EP" en )ON 790—O /AN DER STEEN ïouk-tchouk in een irdwenen. wat het moeilijk maakt Het men: men gaat naar >p Uitgave N.V. Uitgeversmij. Neerlandia Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C. J. van Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A. J. J. M. Mes? Mr. H. B. B. de Rechter. Verschijnt elke werkdag. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling: 3.90 p. kwartaal; p. post 4.75, p. week (uitsluitend bij niet-postbestelling) 0.30. Losse exemplaren 8 cent. Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, pubbele Poort, 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsmgel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage) f 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) f 0.25 per m/m. (Voor de gehete oplage resp. f 0.25 en 0.60. Incasso wordt berekend. /GENERAAL BARR, commandant van de Amerikaanse strijdkrach- ten in China, heeft bevel gegeven de gezinnen van de Ameri kaanse militairen in geheel China zo spoedig mogelijk te evacueren. De Amerikaanse autoriteiten te Sjanghai en Nanking hebben officiéél alle Amerikaanse onderdanen in de provincies Kiangsoe en Anhwei geadviseerd te vertrekken. Nanking, de hoofdstad van de centrale regering, ligt in Kiang soe. In de kennisgeving wordt gezegd, dat de militaire ontwikke ling in Noord-China het mogelijk maakt, dat de krijgsverrichtingen zich verder naar het Zuiden zullen uitbreiden. Dit zou tot resultaat hebben, dat het verkeer uit Sjanghai onderbroken zou worden. de in de slag om Moekden op de vlucht gejaagde strijdkrachten der centrale regering. WAT de verovering van Mand- sjoerije alleen reeds betekent wordt duidelijk, wanneer men er zich rekenschap van geeft, dat dit land in oppervlakte groter is dan Frankrijk, de Benelux-landen, Duitsland van voor 1938. Zwitser land en Tsjechoslowakije tezamen. Het is een land, dat beschikt over alles wat China mist: kolen, ijzer aluminium en olie. Daarenboven is het land producent en exporteur van geweldige hoeveelheden voe dingsmiddelen (soyabonen en kiao- liang). HET bovenstaande laatste nieuws uit China toont wel onomstotelijk aan hoe ernstig de toestand daar mo menteel is. Immers na de inname van Mc kden hebben de Chinese communistische legers thans practisch heel Mandsjoe- rije onder hun controle. Veel troepen van het Chinese na tionale leger zijn thans ingesloten. De communisten hebben tevens de hand gelegd op een beduidende hoeveel heid Amerikaanse wapens. De opmars van de communistische „volkslegers" is dermate, dat er gevaar te duchten is voor de hoofdstad Nanking. Waar bij zij dan in de buurt van Sjanghai komen. De Chinese centrale regering heeft toegegeven, dat Jingkou, een van de twee „vluchthavens", die de regerings troepen in Mandsjoerije nog bezet hielden, volledig ontruimd is. Volgens Chinese persberichten is de evacuatie van de andere haven. Hoe- loetao, thans begonnen. De twee ha vens vormden de enige uitweg voor ÜEN GRONINGER GROSSIER, die enige dagen geleden is betrapt op het verkopen van sui ker uit oude voorraad voor de nieuwe prijs is gisteren door de tuchtrechter voor de prijzen be recht. De boete bedraagt f 100, doch is aangevuld met verbeurd verklaring van de in beslag geno men 2.550 kilogram suiker. Het wordt dus dure oude suiker voor meneer de grossier. T>IJ K. B. is benoemd tot Groot officier in de orde van Oranje- Nassau mr. A. J. d'Ailly, burgemees ter Van Amsterdam. J£APT.-LUITENANT ter zee O. de Boog is aangewezen als vertegen woordiger van de Nederlandse Ko ninklijke Marine bij de gecombineer de staf van de vijf landen der West- Europese unie. Er is nog niet be paald welke Nederlandse officieren de Kon. Landmacht en de Lucht macht zullen vertegenwoordigen. OIJ HET TRAGISCHE auto-onge val te Maastricht zijn 3 personen in de Maas verdronken deelden wij gister mee. De inmiddels bekend ge maakte namen der slachtoffers zijn, de 38-jarige garagehouder M. Nijs- ten uit Bunde, de 33-jarige mevr. v. d. Heuvel, moeder van vier kinderen en mevr. Hermans, moeder van 1 kind, beiden wonende te Maastricht Parallelweg. TN ENSCHEDE heeft gister onder grote belangstelling de begrafe nis plaats gehad van dhr. Ido Bergsma. |7EN HEVIGE windhoos heeft Vlie- land geteisterd. Vier woningen zijn zwaar beschadigd. ■yAN 813 November zullen in het Koninklijk Paleis te Amsterdam de geschenken te zien zijn, die Ko ningin Wilhelmina bij Haar 50-jarig regeringsjubilé uit alle delen der we reld ontving. CTALIN heeft atoombomproeven bij gewoond aan de Kaspische Zee De proeven mislukten echter. Stalin moet zeer kwaad zijn geweest. gRAMUGLIA de Argentijnse minis ter van Buitenlandse Zaken gaat een nieuwe poging doen een oplos sing te vinden vor de Berlijnse kwes tie. Hij zegt, „een nieuwe gezichts hoek" gevonden te hebben. gNGELAND en de Ver. Staten zou den van plan zijn komende week het beheer van de steenkool- en staal industrie in het Ruhrgebied in Duitse handen te leggen. Hiertegen verwacht men verzet van Franse zijde. J£EN GEHEIM Joegoslavisch-Ameri- kaans verdrag zou gesloten zijn, volgens de bepalingen waarvan Joe- go-Siavie reeds doende zou zijn zijn zone van Triest te demilitariseren. gCHACHT, de voormalige minister van Financiën van Hitier kan op nieuw worden berecht door een zui veringshof. Schacht was tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld, doch dit vonnis was vernietigd door het hof van beroep te Ludwigsburg. Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond: Wisselend bewolkt met voorna melijk in het Noord-Westen van het land enkele buien. Matige, tot krachtige, langs de Wadden- kust tijdelijk nog harde Westelijke wind, later overal wat afnemend. Iets kouder dan gisteren. Heden zon onder 17.03 uur en maan onder 20.42 uur. Zondag ïon op 7.45 uur en onder 17.02 u. Maan op 14.23 uur en onder 21.55 uur. Maandag zon op 7.47 uur en maan op 14.46 uur. Wat doet Amerika A MERIKA, dat tot nu voor heel wat millioenen oorlogsmateriaal aan Tsjang Kai Tsjek heeft geleverd kan daarbij uiteraard niet Tijdelijk toe zien. In dit verband is interessant de me dedeling van de opperbevelhebber der Ameri kaanse marine-strijdkrachten in het Westelijk deel van de Stille Oceaan dat de mogelijkheid bestaat, dat Amer. mariniers naar Sjanghai worden gezonden, „zuiver voor be- schermingsdienst bij eventuele wan ordelijkheden", motiveerde hij zulks Dat Amerika dus paraat is staat bij voorbaat vast. Vast staat ook, dat er in het Verre Oosten de komende weken bizonder belangwekkende dingen te gebeuren staan. Fout van Roosevelt jpEITELIJK plukken de Russen thans de vruchten van de toegevingen die Roosevelt hun te Jalta deed. De bezetting van Mandsjoerije in 1945, stelde hen in de mogelijkheid niet alleen 'n deel van dit aan Tsjang Kai Tsjek toegewezen gebied te beroven van zijn industriële outillering maar tevens de op de Japanners ver overde aanzienlijke wapenbuit in de handen te spelen van de Chinese com munistische legers. De afstand van Port Arthur aan de Russen maakte het voor Tsjang Kai Tsjek bovendien buitengewoon moeilijk de ravitaille ring van de communistische troepen overzee te verhinderen. Truman en Marshall hebben niet al te veel gedaan om dit te verhelpen. Marshall kwam, begin 1947, na zijn mislukte „vredeszending" in China te Washington terug en stelde een ver haar militaire instellingen zou ver liezen. De Amerikaanse woordvoerder, heeft ér verder aan toegevoegd dat er weinig hoop bestaat de commu nistische vloedgolf in Azië nog te stuiten, indien China niet weer staat. Om dit laatste gaat het vooral. Want een China onder de invloedsfeer van Moskou betekent een weinig goeds voorspellende omkeer in de politieke en militaire krachtverhoudingen in het Verre Oosten. Het betekent met een een volledig bankroet van de Amerikaanse politiek aldaar. Indonesië /ONWILLEKEURIG gaan dan de ge- dachten naar Indonesië, dat wel dicht genoeg bij China ligt om de ge volgen van een communistisch' over wicht in China te gaan ondervinden. De communistische benden in Indo nesië hebben al leed genoeg veroor zaakt, mede door de hardnekkige kortzichtigheid van Djokja, zij zijn nog lang niet aan het eind van hun krachten (de laatste berichten maken zelfs melding van successen der ben den) en voortgaande communistische overwinningen in andere delen van het Verre Oosten zal de toestand in Indonesië ongetwijfeld nog zorgwek kender maken dan hij al is. Dat is voor een niet gering deel de schuld van Amerika en Engeland. En geland, dat in eigen huis (Malakka) wel de benden-terreur met alle kracht te lijf ging, doch zich zwaar kantte tegen Nederlandse maatregelen in In donesië. Amerika, dat zijn politiek in China zag mislukken, en gewilliger oor leende aan Djokja dan aan Neder land. En nu nog steeds dwingt Amerika Nederland in een richting, die in on ze ogen onjuist is. Sterker gezegd: fataal. De Chinese les moet het Amerika klaar maken, dat zijn „interventie" in Indonesië allang de grenzen heeft overschreden! slag op waarvan het besluit luidde: „We must not underwrite China". Het regime van Tsjang Kai Tsjek had immers tot gevolg dat de Ame rikaanse dollars in een vat zonder bodem terechtkwamen. Er is op deze politiek, voral door Dewey en zijn republikeinen heftige critiek uitgeoefend. Dewey wilde China meer helpen. Daarom is de herverkiezing van Tru man voor Tsjang Kai Tsjek een te leurstelling geweest. Zeer goed moge lijk is het evenwel, dat Truman nu wakker is geschrokken. Communistische vloedgolf gEN vooraanstaande Amerikaanse persoonlijkheid heeft dezer dagen aan de correspondent van het nieuws bureau Reuter verklaard, dat enkel een onmiddellijke militaire en econo mische hulp vanwege de Amerikanen welke bijna het peil van hulpverle ning in qorlogstijd moet bereiken, kan verhinderen dat de Chinese regering na haar nederlaag in Mandsjoerije al Dinsdagmiddag dicht, Donderdagavond tot 10 u. open £)E BINNENKORT bij de Staten- Generaal aanhangig te maken wij ziging van de Winkelsluitingswet zal, naar het Handelsblad verneemt, een verplichte sluiting van alle winkelbe drijven op Dinsdagmiddag voorschrij ven. Hiertegenover zal staan, dat de winkels op Donderdagavond tot tien uur geopend zullen mogen zijn. Het algemeen sluitingsuur, dat in de thans vigerende wet op 8 uur 's avonds is gesteld, zal op 7 uur worden ge bracht. Tenslotte vernemen we, dat wordt de wetswijziging aangenomen voortaan geen enkele winkel op Zondag geopend zal mogen zijn. Ban ketbakkers aan wie tot nu is toege staan hun winkels op Zondag gedu rende vier uren geopend te houden zullen dit dus ook niet meer mogen doen. TAE MINISTER VAN OORLOG zal binnenkort regelen vaststellen voor het verlenen van groot verlof aan dienstplichtigen, die niet huiten Europa dienen, ongeacht de lichting, waartoe zij behoren. Met ingang van 1 November jl. is reeds groot verlof verleend aan de soldaten, die vóór 1 Mei 1947 in wer kelijke dienst zijn gekomen. «J TAE REGERING maakt bekend, dat in de afgelopen week tot haar leedwezen de navolgende verliezen zijn gerapporteerd bij de Kon. Land macht: Sold. Y. Dijk, afkomstig uit Lemster- land. Sold. H. Altenburg, afkomstig uit St. Nicolaasga. Sold. G. Meyerink, afkomstig uit Vriezenveen. Korp. B. Nijhof, afkomstig uit Gorssel. Sold. W. Nijsen, afkomstig uit Dui ven (Geld.). Sold. G. Welle, afkomstig uit Ren- kum. Sold. A. Rijken, afkomstig uit Ben- nekom (Ede). Het Koninklijk Ned. Ind. Leger en de Koninklijke Marine hebben in die periode geen verliezen gerapporteerd. Nog deze maand wordt ermee begonnen rTRUMAN die gisteren in Was- hington uitbundig is begroet wil volgens de „Daily Express" haast zetten achter de uitvoering van het plan om op leen- en paeht- basis grote hoeveelheden Amerikaans oorlogsmateriaal aan West-Europa te sturen. Hij wil er al deze maand mee beginnen en niet wachten tot dat het Congres in Januari bijeen komt. In het totaal zou Truman oorlogs materiaal voor 40065000 millioen pond sterling aan West-Europa be schikbaar stellen. Amerika heeft o.m. 2500 straalvlieg tuigen in reserve. Een grote hoeveel heid daarvan zou naar West-Europa gaan. In verband met het door de Daily Express gesignaleerde plan, is het op merkelijk dat tegelijkertijd berichten loskomen over het herbewapenen van drie Franse divisies met Amerikaans materiaal. Deze herbewapening, in het kader van de vergroting der mi litaire kracht van West-Europa, zou reeds een feit zijn. Washington heeft daarover totnutoe gezwegen als het graf. Associated Press, meent positief te weten, dat de 5 Westerse landen vol gende week in Londen bijeenkomen om te praten over het Atlantisch Pact. Volgende maand zou men klaar wil len zijn, om dan gezamenlijk met de Ver. Staten en Canada in Washington de zaken verder te regelen. EXTRA TOESLAGEN IN TEXTIEL- EN SCHOEN INDUSTRIE TAOOR de Nederlandse R. K. Ver- eniging van Werkgevers in de Textielnijverheid en de Federatie van Nederlandse Schoenfabrikan ten is besloten nog deze maand een regeling tot uitkering van extra toe slagen in noodgevallen, o.a. aan ar beiders met gezinnen met drie of meer niet-verdienende kinderen, in te voeren met terugwerkende kracht vanaf 1 Juli 1948. De huidige politiek van de Rege ring ten aanzien van de afschaffing der subsidies op levensmiddelen e.d. maakt de kwestie van extra uitkerin gen aan grote gezinnen nog urgenter dan ze al reeds was, zeggen de werk gevers. QEDERT Vrijdag mag de max.-verkoopprijs van brood! cent per 800 gram hoger zijn. Deze prijsstelling geldt niet voor het van zuivere witte- bloem gebakken brood. Ook de nieuwe suiker prijzen (f 0.75 per kg. kristalsuiker, f 0.77 per kg. basterdsuiker) zijn gisteren van kracht geworden. De maximumprijs voor enkele chocolade producten is 1 cent per 100 gram meer, t.w. ongevuld en gevuld wichtgoed, zoals pastilles, chocolade stukjes en bonbons, alsmede ongevuld melkchocoladewichtgoed en chocolade korrels (strooisel). De prijzen, welke ten hoogste voor deze producten mogen worden be rekend zijn: Ongevuld wichtgoed f 0.48 per 100 gr., gevuld wichtgoed f 0.39 per 100 gr. ongevulde melkchocolade wichtgoed f 0.51 per 100 gram, choeoladestrooisel los f 0.29 per 100 gram, in kartons f 0.32 per karton van 100 gram, in zakjes f 0.31 per zakje van 100 gram. De prijs van chocoladepasta, marsepein, vanillesuiker en kunsthoning, voor huishoudelijk gebruik wordt vrijgelaten. De maximumprijzen voor huishoudjam 1 en huishoudjam 2 stijgen per 8 November met 5 cent per pot van 450 gram netto. De prijs van pruimenjam blijft onveranderd f 0.53 per pot van 450 gram. De m e 1 k p r ij s voor de consument en de prijs voor uit melk ver vaardigde producten als pap, yoghurt, en dergelijke gaat Maandag met één cent per liter omlaag. De b o t e r p r ij s wordt 23 ct. per 250 gram hoger, zodat de nieu we boterprijs voor boter van de prijsklasse 1 dan f 1.12 per pakje van 250 gram is. Voor varkensvlees gelden de volgende m a x i m u m-prijzen Fricandeau en magere lappen f 3.40 per kg., carbonade f 3.20 per kg., vers vet en mager spek, vette- en kinnebaklappen f 2.60 per kg., poulet en gehakt f 2.20 per kg., poten en staarten f 1.20 per kg., rauw vet f 2.60 per kg. De prijzen van vleeswaren, waarin varkensvlees is verwerkt, onder gaan een dienovereenkomstige prijsverhoging, zo zullen de prijzen van Berliner leverworst, leverkaas, bacon, blaasham, gekookte en gerookte ham, rauwe ham, ontbijtspek, gerookt spek en verse worst respectievelijk be dragen: f 0.36, f 0.52, f 0.54, f 0.59, f 0.44, f 0.43, f 0.37, f 0.36 en f 0.36, alles per 100 gram. Geruchten gaan er, dat de sigaren duurder gaan worden, dat zeep en thee binnenkort bonloos zouden komen, dat er weer pindakaas op komst is en dat er in December slaolie, extra boter en krentenbrood te krijgen is. Hatta voor militaire doeleinden naar Sumatra /AVER het eerste onderhoud, dat minister Stikker met Moh. Hat ta in Kalioerang heeft gehad, is nog niets bekend gemaakt. Wel heeft Aneta uit Batavia geseind, dat een diner van minister Stikker bij Soe karno en Hatta niet is doorgegaan.... Sjahrir deelde aan het Chinese blad „Sinpo" mee, dat de Nederlandse re gering reeds heeft ingestemd met eni ge eisen der republikeinen. Den Haag zei evenwel dat er nog geen beslis singen zijn genomen. Sjahrir deelde ook nog mee, dat bij militaire acties de republikeinse regering naar Sumatra zal uitwijken Hatta heeft na zijn onderhoud met minister Stikker besloten naar Su matra te gaan met een militair doel, namelijk het verbeteren van het „defensie-systeem" en opleiding van guerillastrijders. Indien dit Juist is, dan zou eruit ge concludeerd moeten worden, dat van het Nederlands-Republikeins contact niets goeds te verwachten is. De „dienst legercontacten" heeft be kend gemaakt, dat de beruchte repu blikeinse bendeleider Aboe Bakar is gearresteerd. Het is een Jap, die met het republikeinse in contact stond om onrust te zaaien in West-Java. Hij zou voor dit werk nog 360 in Djokja ver toevende Jappen tot zijn beschikking krijgen. JJET HUISELIJKE TAFEREELTJE, dat we gisteren hebben meege maakt, heeft een onuitwisbaar merkteken gedrukt in ons geheugen. Niet alleen omdat het karakteriserend was voor de aanvang van een nieuwe periode in ons volksbestaan, maar ook en vooral om zijn liefelijk heidHet snoepgoed was van de bon en om dit heugelijke feit te vie ren, besloten we als een voorbode van de goede Sint ons gezin met lekkernijen te overstelpen. rpOT NU TOE konden we dit niet doen. Want een rokerskaart geeft geen recht op chocola, op suikergoed en marsepain. We moesten het ver driet om de naar zoetigheid hunke rende gezichten van vrouw en kin deren eenvoudig wegslikken of weg roken en ons manmoedig teweer stel len tegen de aandrang, op andere dan door de overheid gesanctionneerde wijze, in het bezit te geraken van bonbons en wat dies meer zij. Nu echter hoefden we dat niet meer te doen. Eindelijk konden we 'n win kel binnenstappen en met een eer lijke blik in de ogen der verkoopster onze verlangens kenbaar maken. Twee militairen en een oud heertje waren nog voor ons aan de beurt. De eersten gedroegen zich schutterig. Het was hun aan te zien, dat zij niet ge wend waren met zoetigheid om te gaan. De laatste deed rustig en met een waardig gebaar naar het uitgestal de lekkers zijn bestellingen. En toen wendde de juffrouw zich in onze rich ting. Drie repen van dat, zeiden we, en een ons van die dingen en graag ook een ons chocolaatjes met die rose en groene kopjes erop YX/E KREGEN wat we bestelden en een kwartiertje later stapten we de oude. vertrouwde huiskamer in. De huiskamer met Jantje, Fien- tje en Joepie, respectievelijk één, drie en vijf jaar oud. En met Bobby, die niet de verstandigste, maar wel de trouwste huisgenote is, ook al loopt hij op vier poten. Met een royaal' gebaar trokken we de rechterhand uit de zak van onze regenjas. En toen begonnen drie ge zichten te stralen en één gezicht te blaffen. „Vandaag geen rantsoenering" zeiden we, „maar allemaal een heel stuk". En voor we onze jas uit hadden za ten Fientje en Jopie met aandacht de laatste restjes zilverpapier van hun chocolade-reep te peuteren. Jantje trachtte hem met zilverpapier en al in zijn maag te duwen, maar onze gade kon nog juist op tijd voorkomen dat die pogingen resultaat hadden. Inmiddels hadden we de twee ritse lende zakjes met nog meer lekkers op tafel gedeponeerd. En of het nu kwam door de extase om de vreugde van ons gezin, we weten het niet, maar feit is, dat we op een gegeven moment Bobby in de hoek van de kamer ont dekten met de twee zakjes naast zich (twee lege, verscheurde zakjes) en met een hele mond vol chocola. Dit laatste zowel met betrekking tot de binnenkant als tot de buitenkant van die mond. YX/E SCHROKKEN ervan. En onze wederhelft natuurlijk ook. De kinderen niet; die hadden er lol in. „Bobby, kijk!" gilde Jantje, terwijl hij een klodder chocola aan het tafel kleed smeerde. En de andere twee be gonnen eveneens uitgelaten te doen. „Kom hier", zeiden we tegen ons huisdier. Maar Bobby kwam niet. Voor ons uit begon hij .rondjes om de tafel te lopen en toen hij zag dat hij in het nauw kwam, schoot hij onder de kast. En toen begonnen Jantje, Jopie en Fientje alle drie zwaaiend met hun reep, rond de kast te springen en over de grond te kruipen. Net zolang tot er op iedere stoel en op elk stuk vloerbedekking minstens één choco ladevlek zat. En nu kent U waarschijnlijk het ge voel, dat zich voordoet wanneer een situatie U over het hoofd dreigt te groeien Eerst tracht U waardig en met autoritair gebaar de orde te her stellen, maar tenslotte ziet U zich ge dwongen het met een rood gezicht én met oorvijgen te doen. En U zult begrip tonen voor de er kenning. dat het ook ons zo verging. Eerst toen er drie rood-behuilde ge zichten waren en Bobby in een hoek lag te huiveren, hadden we de zaak weer in handen. Onze gade dwaalde door de kamer met een natte doek, die zij over het meubilair en over het vloerkleed zwabberde. Zij keek heel ernstig. „Jij", zeide ze, „jij bent ook altijd even onhandig." TAE VICARIS-GENERAAL Van het bisdom Breda, Mgr. W. Koenraadt, is om zijn verdiensten speciaal ook op maatschappelijk terrein, benoemd tot Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Claudius Prinsen kwam ten huize van de Vicaris, waar ook Mgr. Jos. Baeten aanwe zig was, persoonlijk mededeling doen van de onderscheiding. De onderscheiding, welke Mgr. Koenraadt ten deel viel, zal zeker heel het Bisdom en ook velen daar buiten van harte verheugen. De vi caris-generaal heeft zich in zijn lange rijke leven doen kennen als een priester en wetenschapsman van for maat, die zijn activiteit en belang stelling vooral ook richtte op de grote maatschappelijke vraagstuk ken van deze tijd. Hij is een dier so ciale priesters, die onder aanmoedi ging van de kerkelijke overheden, veel heeft bijgedragen tot het aan kweken van 'n echt sociaal bewust zijn in ons katholieke volk. In ge schriften en redevoeringen heeft hij dat volk voorgehouden, hoe de ge boden van rechtvaardigheid en naastenliefde niet alleen in het per soonlijke leven, maar ook in de bre de gemeenschap moeten doorwerken. Mgr. Koenraadt heeft zich door deze arbeid grote verdiensten ver worven voor de gehele Nederlandse samenleving. Deze koninklijke onderscheiding is een volkomen verdiende erken ning daarvan. Bij de vele gelukwen sen. welke Mgr, Koenraadt in deze dagen zullen geworden, willen wij hierbij ook de onze voegen. pR is EEN „goede" tijd geweest, waarin de ambtenaren en in het bijzonder ook Je hooggeplaatste amb tenaren hun taak inderdaad „ambte lijk" zagen en in geen geval „poli tiek". Na de oorlog is deze goede opvatting hier daar verloren ge gaan. Er blijken redenen aanwezig aan te nemen, dat het juiste inzicht hier omtrent in Nederland weer is terug gekeerd. Zo niet in Batavia. Hier vraagt de huidige situatie weer die aandacht voor „politieke" ambtenaren. Is het niet allervreemdst, dat een belang rijk functionaris uit Batavia bij zijn aankomst op Schiphol de journalisten weet te vertellen, dat Dr. van Mook zijn hoge ambtenaren heeft verzocht om na zijn heengaan aan te blijveni? Een wel duidelijke demonstratie voor wie het nog niet wist dat de medewerkers van de Luitenant-Gou verneur Generaal tevens een „aan hang" vormden. Als de heren aan het verzoek gevolg geven en dat lijkt waarschijnlijk dan is Dr. Beel straks niet te benijden met deze „ambtenaren". Rauwelijks had minister Joekes de vorige week voor de radio t Ne derlandse Volk ingelicht over de nieuwe situatie van lonen en prijzen, over de loonsverhoging van één gul den wegens de verhoogde prijzen, gevolg van verlaagde overheidssub sidies, of het N.V.V. stelde zich via dezelfde radio achter de re gering. Terecht en gelukkig. Opnieuw werd bewezen, dat de medewerking van socialisten aan de regering een be langrijk deel van het werkende volk velerlei regeringsmaatregelen met vertrouwen doet aanvaarden. In deze nieuwe situatie van lonen en prijzen een voorloper van nog te wachten nieuwe situaties? is echter één gewichtig punt, dat prac tisch alleen van katholieke zijde met ergernis werd opgemerkt: de ver waarlozing der grotere en zeer gro te gezinnen. Is men ongehuwd, gehuwdi zonder kinderen of gehuwd met tien kin deren: de loonsverhoging bedraagt onveranderd één gulden. Het is niet te verwonderen, dat Prof. Romme een scherp artikel in de Volkskrant schreef en met klem aandrong op een zo spoedig mogelijke verbetering van de lrinderbijslagregeling. Evenmin wekte het verbazing, dat de K.V.P. de partij met de leus: „gezond gezin, gezond volk" in 'n verklaring van het Dagelijks Bestuur de term „in hoge mate onbevredi gend" gebruikt, waarbij mag wor den aangenomen, dat slechts omwille der parlementaire uitdrukkingsvorm geen andere woorden werden gebe zigd. De regering beperkt zich door te spreken over „een verhoogde mate van urgentie" van de verbetering van de Kinderbijslag voor de grotere gezinnen en over haar „voornemen" hiermee ten volle rekening te hou den. Eén ding staat vast: reeds vóór de nu getroffen regeling verkeerden dt grote gezinnen in zware moeilijk heden; verbetering van deze omstan digheden heeft de Kamer bij de vast stelling van de huidige bijslagregeling niet gewild, want alleen de fractie der K.V.P. stemde toen vóór 't amen- dement-Andriessen, dat deze verbe tering beoogde. Nu worden de gezin nen dubbel gedupeerd. Daarom zullen zo snel moge- 1 ij k maatregelen getroffen moeten worden, om het gezonde gezin, de kracht van onze maatschappij, recht vaardig te bejegenen. (En het ziet er naar uit, dat de regering het eerst gepleegde verzuim nu inderdaad tracht goed te maken. Doch waarom niet aanstonds met concrete medede lingen gekomen (Red. De St.) Nog s'eeds is er immers geen wet telijke regeling getroffen over de vergoeding der materiële oorlogs schade. Het wetsontwerp In wording heeft al enige jaren lang een ware lij- d'nsweg afgelegd. Welk een moeite heeft het de getroffenen en ook de K.V.P. niet gekost om het stand punt „vergoeding op basis der ver vangingswaarde" op het departe ment van Financiën te doen door dringen Het aftreden van het ministerie- Beel heeft de behandeling van een gmeed-ligigend ontwerp van wet be let; nu is er een nieuw kabinet met dezelfde minister aan het hoofd van Financiën. Zal hetzelfde ontwerp aan de orde komen? Of heeft deze rege ring een andere opvatting over het probleem En dan vooral: wanneer komt deze zaak aan de orde? Als er één pro bleem dringt, dat toch wel dit. Het is 'n economische èn 'n morele plicht, dat de oorlogsslachtoffers spoe dig weten, wanneer het wetsontwerp tot regeling der materiële oorlogs schade aan de Kamer ter behandeling wordt aangeboden. Aan de regeling de taak de nodige voorlichting te verstrekken. TN BANDOENG en Salatiga hebben zich pestgevallen met dodelijke af loop voorgedaan. rpWEE POLITIE-AGENTEN zijn in Zwolle gearresteerd en een bri gadier is ontslagen, omdat zij deel uitmaakten van een complot textiel- dieven.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1