Zal de MJR.R uit Regering treden? Weer een goudstaven=zwendel Wederopbouw heeft een nieuw plan Militair vliegtuig bij Voorhout neergestort Thee op 1 Januari vrij Vergif Suikergoed en chocola... R P.F. niet sterk genoeg om dwang uit te oefenen IN 'T KORT Minister-president Drees ere-doctor Edenaar dacht „goede zaken te doen" 4 VIJFDE JAARGANG No. 1224 DINSDAG 9 NOVEMBER 1948 DE ZEGE VAN DE GAULLE ARTISTIEK Vrij koud Woningtekort in 1958 opgeheven? Beide inzittenden werden gedood Gandhi's moordenaar bekent Kinderbijslag ook voor het 2e kind Nog acht jaar oorlog in China Snellere geldzuivering niet verantwoord Zuivering van zuiveraars KAN dan de overheid hier niets te gen doen? Och, er is immers pers vrijheid. Wanneer u op de openbare weg flacons vergif te koop aanbiedt, krijgt u last. Stel u voor, dat ieder kind voor een kwartje vergif kon gaan kopen! Maar stripverhalen ve- kopen, dot is een andere zaak, dat is slechts vergif voor de geest. Pers- vrijheid. A aarmee Jen t die knden dicht- -ricin- tand- onde, I een fcligst. LACH? ,0- AN DER STEEN >i el een5 ovel nitfe- ddldennldn met Nee.!. lij uiting. De ge- van het volle- veronderstellen, ng hem niet aan- Uitgave N.V. Uitgeversmij. Neerlandia Redactieraad: A. F. J. Aernoudts, C. J. van Hooteghem; A. E. Langenhorst; Mr. Dr. A. J. J. M. Mes; Mr. H. B. B. de Rechter. Verschijnt elke werkdag. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling: 3.90 p. kwartaal; p. post f 4.75, p. week (uitsluitend bij niet-postbestelling) f 0.30. Losse exemplaren 8 cent. Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort, 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage) f 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp. f 0.25 en 0.60. Incasso wordt berekend. pEORGES ROUAULT is in Fran- se kunstkringen een beroemd man. Sinds Vrijdag is hij ook een berucht man, die dag verbrandde hij in tegenwoordigheid van een advocaat en een deurwaarder niet minder dan 315 belangrijke schil derijen van zichzelf. Of hij dan gek was? Je zou het wel zeggen, zelfs na van de ach tergrond van deze daad te hebben kennis genomen Hij had nl. aan de kunstkoper Vollard tegen een vast inkomen reeds jaren geleden zijn geheel oeuvre verkocht. Vol lard stierf vlak voor de oorlog en liet 800 werken van Rouault na, inmiddels beroemd geworden. De erfgenamen en Rouault procedeer den: de schilder kreeg het recht de onvoltooide of „onvolmaakte" doeken in bezit te nemen. Het ge volg: hij verbrandde 315 „hem niet waardige schilderijen". Gewoon krankzinnig of gewoon artistiek? Wij weten het niet.... vrORAZANIS, een liberaal Parle mentslid in Griekenland werd gis teren hardhandig uit de Kamer gezet. Hij had aan Australië adhaesie be tuigd inzake een „verzoeningsvoorstel" tussen de Balkanlanden. TAE NOORD-ATLANTISCHE mo- gendheden zullen begin 1949 In Washington bijeenkomen om het At lantic-Pact op te stellen. J7EN BRUINE KRAAI is even zeld- zaam als de fameuze witte raaf. Toch schoot de jager Faesse uit Maas- bree een bruine kraai. T>. EN W. van Den Haag gaan nu wel een beetje laat officieel stelling nemen tegen de aanleg van het vliegveld Schieveen: Ypenburg is goedkoper en beter naar hun mening. TAe K.R.O. geeft vanavond een avond- vullend spel: „O. L. Vrouw van de Sloppen". Dit verdient vermelding, wiji het wordt opgevoerd door een Utrechts amateur-gezelschap „Wijk C op de Planken". GINDS de bevrijding tot 30 Septem- ber jl. werden in Griekenland 1951 personen geëxecuteerd. Hiervan wa ren er 233 „gewone misdadigers". ÏW'AAR Nieuw-Zeeland kunnen 11 December met de „Volendam" nog 100 ongehuwde jonge boeren (grens: 23 jaar). Aanmelden bü de Centrale Stichting Landbouw-emigratie, Den Haag. Tie tanker „Ondina" sloeg in Novem- ber 1942 de aanval van twee Ja panse hulpkruisers af. Z.K.H. Prins Bernhard reikte „De koninklijke on derscheiding bij dagorder" aan het schip uit. Dit staat gelijk met een vaandelinscriptie voor onderscheiden delen van de Krijgsmacht. TAE bestuursleden van C.P.N. „De Waarheid", negen in getal, die dr Beel hadden beledigd, werden in hoger beroep gisteren vrijgesproken. De eis was: één week gevangenisstraf. TAE kantoorbediende J. B. van de melkfabriek „Holland" te Amster dam ging gistermorgen f 21.500 wis selgeld op de bank halen. Tot nu toe is hij echter nog steeds niet terug.. TAE BIJZ. RAAD ST. VINCENTIUS vierde Zondag het eeuwfeest. Mgr. J. P. Huibers droeg te Amsterdam een pontificale Hoogmis op. Namens de armen sprak pater J. Belt, S.C.J. een dankwoord tijdens de feestvergade- rlng. TIE KONINKLIJKE Bibliotheek her dacht gisteren het feit, dat zij an derhalve eeuw bestaat. Vele officiële gelukwensen uit binnen- en buiten land kwamen binnen. TIE STEENKOOL- en staalindustrie van 't Ruhrgebied zal morgen in Duits beheer komen. Alleen de Fran sen zijn er tegen. QENERAAL KOTIKOFF gaf de com munisten in de Russische zone op dracht „een minder agressieve poli tiek te voeren". Vermoedelijke rede nen: de herkiezing van Truman en de communistische successen in China. "yjINISTER STIKKER zal waarschijn lijk Woensdag naar Djokja gaan om daags daarna naar Nederland te rug te keren. In Batavia is men „ge matigd optimistisch" over de onder handelingen. J)E INWONERS VAN ROME zullen vandaag, voor zover zij zich niet zelf scheren, met een baard moeten rondwandelen: alle kappers gaan in staking. JN DE BIZONE (Anglo-Amerikaans) zal <-en 24-uursstaking uit protest tegen de duurte worden gehouden. Gaat het door, dan zullen vermoede lijk a.s. Vrijdag 10 millioen arbeiders het werk neerleggen. pRINS BOUDEWIJN van België zou vandaag zitting kunnen nemen in de Senaat wegens het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Hij beantwoord de de uitnodiging van de Regering, met de mededeling, „dat hij tot nader aankondiging" de zittingen niet zou bijwonen. gp JN FRANKRIJK dragen 4530 steden en dorpen de namen van hèiligen, waaronder 267 die van Saint-Martin en 46 die van Sainte-Marie. IN FRANKRIJK is voor de verkiezing van de Raad van de Republiek een eigenaardig kiessysteem in ere hersteld: een systeem van bij meerderheid van stemmen aanwijzen van kies mannen. een soort ballotage-systeem, dat de bedoeling had de communisten te weren. Dit is gelukt. Van de 84 zetels behielden de communisten er in de nieuwe Raad slechts 16. Maar mede slachtoffer van deze merkwaardige manoeuvre is de M. R. P. geworden, die van de 75 op 15 zetels terugviel. De Gaullisten behaalden vooral daardoor hun zege. Zij verover den tot nu toe 114 zetels (zelf zeggen ze: 121), waarbij dan 17 niet-partij mannen (die Gaulle willen nastr; i wel de voornaamste wensen van de :h gerekend. ONDER-ONSJL. geldig tot W eersverwachting, vanavond: Droog en meest licht bewolkt weer. Zwakke tot matige wind, tussen Noordoost en Noord, later veranderlijke wind- Koude och tend en overdag temperatuur op lopend tot enkele graden boven het vriespunt. Vandaag zon onder 16.58 uur. 15.03 uur. Morgen zon op 7.50 uur. Maan onder 0.40 uur. TÏE R.P.F. (Gaullisten) vervuhen nu de Franse hemel van hun zege geroep: het volk wil deze Regering niet meer. Juist daarvan is met ons wel geen enkel verstandig rede nerend mens erg zeker. Wat een groot se overwinning van de Gaulle lijkt, is in werkelijkheid de vrucht van een ingenieus opgezet verkiezingsspel, waaraan de „Derde Macht" gedeelte lijk tot haar eigen schade ijverig heeft medegewerkt. En nog heviger werkelijk lijkt ons dit: wanneer eenmaal normale verkie zingen zullen worden gehouden, waar bij dus niet op de eerste plaats ge bruik kan worden gemaakt van aller lei locale „onder-onsjes", dan kon het wel eens zijn, dat de Gaulle nog ver beneden zijn 34 procent van de Ge meenteraadsverkiezingen bleef. Het zal ook tenzeerste de vraag zijn, of de Gaulle met zijn nu in de Senaat veroverde zetels in staat zal blijken de Regering te dwingen zijn zin te doen: herziening van de Grond wet en het uitschrijven van onmid dellijke verkiezingen. Hoogstens zal hij ttsamen met de communisten! erin kunnen slagen een zodanige obstructie te voeren, dat het voor de Assemblée in de huidige samenstelling minder prettig wordt aan wetsontwerpen verder te werken, zo onprettig, dat er op de duur wel licht een Kamerontbinding als gevolg van een Regeringscrisis komt. REGERINGSCRISIS NABIJ? JLTISSCHIEN zijn we overigens reeds A nu, vóór de zoveelste maal sinds de Vrede, in Frankrijk 'n Regerings crisis nabij: twee M.R.P.-ministers, Pohler (budget) en Coudé de Fores- to (Voedselvoorziening) zagen zich niet meer in de Raad herkozen. De goede republikeinse gewoonte wil, dat ze hun Ministerszetel ter beschik king stellen. Het hardnekkige gerucht gaat, dat de M.R.P. nu al beraadslaagt over de wenselijkheid dan maar he lemaal uit de Regering te gaan Misschien zal met drastische maat regelen als deze nog worden gewacht tot half December, wanneer de ove rige zetels in de Raad zijn toegewe zen. Hoe dit ook fcij, reeds nu staat vast, dat door de ontegenzeggelijke overwinning van de Gaulle de Rege ring er niet bijster sterk voor is ko men te staan. De daarmee samenhangende neder laag van de katholieken maakt dit er niet beter op en als de M.R.P. uit de Regering wenst te verdwijnen, dan zjjn de gevolgen niet bij benadering te schatten- Frankrijk, nog uitgeput van de stakingsgolf, ziet met angst en beven een nieuwe ramp naderen. (Van onze Haagse correspondent). JAE THEE volgt de suiker, het brood- en de andere artikelen, die in de loop van dit jaar van de bon zijn ge gaan. Naar wij thans van gezagheb bende zijde vernemen is definitief be slist dat de thee-distributie zal wor den opgeheven. De handel denkt on geveer 4 weken nodig te hebben om voldoende buffervoorraad te hebben, zodat de datum waarop de distributie wordt opgeheven voorlopig is vast gesteld op 1 Januari 1949. Reeds volgende week, vermoedelijk op Woensdag, wordt te Amsterdam de eerste vrije theeveiling gehouden, waarop vrijwel uitsluitend Indonesi sche thee zal worden aangevoerd. De belangstelling hiervoor zal ongetwij feld zeer groot zijn. Een der meest bekende theepak kers, die wij om zijn mening vroegen veronderstelde, dat het theegebruik met niet meer dan 25 pet. zou stijgen (Van onze Haagse correspondent). ^AAR WIJ VAN DE MEEST bevoegde zijde vernemen, heeft de minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting, mr. dr. J. In 't Veld zgn goed- keurig gehecht aan een nieuw Wederopbouwplan, dat na büna drie maanden studie is gereed gekomen. Het schema is een verrassing, daar het er op ge richt is het woningvraagstuk in t i e n jaren tijd op te lossen. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal in 1958 iedere Nederlander weer zyn eigen woning hebben en het inwoningsleed zal geleden zijn. Op de tentoonstelling van herders-, politie- en legerhonden, die in Londen werd gehouden, hebben de viervoe ters, die moeten werken voor de kost, staaltjes van hun kunnen vertoond. Ann Smith is er njet helemaal zeker van of de beide herdershonden van haar moeder nu haar naar binnen brengen, of dat zij de honden naar hun plaats brengt. /GISTERENMIDDAG EVEN OVER HALF DRIE is èen „Firefiytrainer" van de Marine-Luchtvaartdienst bij Voorhout neergestort, een honderd meter van de spoorlijn Haarlem-Den Haag. De twee inzittenden waren op slag dood. Het waren Officier-vlieger tweede klasse W. A. Limque en Luit. ter zee 2e klasse W. L. H. de Vries. TV-ATHOERAM VINAYAK GODSE, die werd aangewezen als de moor denaar van Gandhi, heeft voor 't ge recht bekend de schoten gelost te heb ben, waardoor de Mahatma is gedood Hij ontkende dat er een samenzwe ring bestond. „Ik had geen deelgeno ten in de aanslag" zo zei hij, „en ik alleen ben verantwoordelijk voor mijn daad". Verder verklaarde hij: „Ik achtte het mijn plicht een ein de te maken aan het leven van de zogenaamde vader van een volk, die een zeei grote rol had gespeeld bij 't overleveren van het land aan vivi sectie Het proces begon 22 Juni jl. Acht personen werden beschuldigd van medeplichtigheid aan de moord, on der wie Vinayak Damodar Savarkar, de voorzitter van de Mahasabha ,een militante Hindoe-organisatie. 75.000 GEZINNEN PER «AAR. JS ER nog een blad in Nederland, dat nimmer heeft vermeld, dat we per jaar 60.000 woningen moeten bou wen om in 1965 het woningprobleem te hebben opgelost? We geloven het niet. Dit cijfer is zo groot omdat Ne derland per jaar 40.000 woningen no dig heeft voor de jonge paartjes, zo dat nog slechts 20.000 woningen die nen om de achterstand, die nog steeds 300.000 woningen is, in te lopen. On danks het feit, dat de bedrijvigheid sterk gestegen is, zou het tot medio 1951 duren alvorens we gemiddeld per jaar 60.000 woningen gereed zou den krijgen. Het nieuwe Wederopbouwplan houdt thans in, dat men via de Duplexwo- ningen eerder de achterstand in loopt. Nieuwe richtlijnen kunnen een dezer dagen worden verwacht, waarin wordt gestreefd om te bereiken, dat jaar lijks 30.000 gewone woningen worden gebouwd en 25.000 Duplexwoningen. Bij het vertrek van de afgetreden lui tenant gouverneur-generaal van Indo nesië, Dr. H. J. van Mook, van het vliegveld Kemajoran bij Batavia, was de hoge vertegenwoordiger van de Kroon, Dr. L. J. M. Beel, aanwezig om afscheid te nemen. Duplexhuizen zijn huizen, die wor den geprojecteerd voor 2 kleine ge zinnen, doch zo dat zij straks zonder veel arbeid en zonder veel kosten sa mengevoegd kunnen worden tot één woning voor een gezin. Het standaard Duplex-type heeft beneden een keu ken, zitkamer, slaapkamer, bergruim te en toilet en boven keuken, zitka mer, 2 slaapkamers, bergruimte en toilet. De totale inhoud van een duplex- woning is gemiddeld 300 M3. De wo ningen zijn klein en voldoen feitelijk niet aan de eisen. Vooral het grote gezin kan onmogelijk in een Duplex- woning leven. Daarom kunnen vol gens de nieuwe richtlijnen twee Du- plex-woningen (dus een heel huis) in bepaalde uitzonderingsgevallen aan bijzonder grote gezinnen worden toe gewezen. JJET VOLKSLIED van het nieuwe Hindoe-Dominion India werd ge schreven door de beroemde dichter Rabmdranath Tagore. Het bevat zes strofen en is een lofzang op God. „Een groot burger van Nederland" JN AANWEZIGHEID van tal van autoriteiten, w.o. de Ministers Sas sen, Joekes, Mansholt, Maarseveen, In 't Veld, van Schaik, Lieftinck, Wij- ers, Schokking en v. d. Brink en vrij wel alle Eerste en Tweede Kamerle den van de P. v. A„ vond gisteren middag de plechtige ere-promotie plaats van Minister-president W. Drees én van de heer Paul Rij kens, directeur van de Unilever, aan de Economische Hogeschool van Rotter dam. De rector-magnificus, prof. M. Houwing, hield een rede „De on waarheid in het Privaatrecht", waar na hij aan prof. mr. C. W. de Vries het woord verleende voor de ere promotie van de heer W. Drees. De ze schetste het leven van de pro movendus en gaf te kennen, dat de veie wijzen, waarop deze het land had gediend en nog diende hem het recht op een ere-doctoraat verleen den. Tot slot noemde hij de Minis ter-president „een groot burger van Nederland". Dr. Drees zeide in zijn antwoord vooral verheugd te zijn, dat zijn so ciaal werk aanleiding tot deze ere promotie was geweest. Hij zeide in de zo zakelijke economie steeds de mens als achtergrond te zien. Ook gaf hij aan, hoe hij reeds in zijn jonge jaren zocht naar de oplossing van het pro bleem „leniging van de nood der ar men en gebrekkigen" langs weten schappelijke banen. Tenslotte wees spr op de noodzakelijkheid voor het ge hele Nederlandse volk de kloof, die thans door de Marshall-hulp wordt overbrugd, uiteindelijk zelf te dem pen". „Mijn schop lag er onder" "LIET instructievliegtuig, dat thuis hoorde op het vliegveld Valken burg, is terecht gekomen op het om geploegde land van de bollenkweker W. Verschoor uit Sassenheim, die er met de landarbeider H. J. Preenen juist aan het werk was. De heer Ver schoor vertelde: „Preenen en ik werkten op het land. Boven ons vloog een geel vlieg tuig. Plotseling hoorde ik een raar geluid- Net alsof dé motor van het vliegtuig op hol geslagen was. Ik keek omhoog en zag het vliegtuig vlak boven me in een vrille naar beneden komen. Preenen, riep ik, die komt op ons neer, lopen! Preenen en ik sprongen weg van de plek, Een vijf meter verder liet ik mij val len, kort daarop sloeg het vliegtuig met een zware slag op het land. We kregen 2 keer een grote golf zand over ons heen. Het vliegtuig was precies op de plaats neergekomen, waar we eerst gestaan hadden. Mijn schop lag er onder. We gingen kij ken, maar er was niets meer aan te doen. De mensen waren beiden dood." De „Firefly-trainer" heeft in de los- /~<ELIJK we gisteren meldden, was 'n accoord bereikt door de Stichting van de Arbeid inzake de kinderbijslag. De Regering deelde mede, dat het overleg met de Stichting ertoe heeft geleid, dat de Regering aanleiding heeft gevonden de verhoging van de kinderbijslag van 24 ets. per week ook voor het tweede kind te bevorde ren (uitteraard ook voor gezinnen met meer dan twee kinderen). Het betreft hier echter 'n tijdelijke maatregel en wel omdat de voorgeno men verlaging van de Loonbelasting niet gelijktijdig kon worden ingevoerd met de toegekende loonbijslag van f 1 per week. Door deze bijslag kregen immers de meeste werknemers een hogere loonbelasting te betalen, die op geen enkele wijze werd gecompen seerd. Hierdoor werden vooral gehuw den met twee of meer kinderen ge troffen. Deze hierboven omschreven maatregel zal dus van kracht worden totdat de verlaging van de Loon belasting, door minister Lieftinck be reids aangekondigd, een feit zal zijn geworden. se grond van het omgeploegde land een kuil geslagen van een halve me ter diepte. Spoedig waren geestelijken, politie en medische hulp aanwezig. Er kon echter niet meed geholpen worden. Het stoffelijk overschot van een van de inzittenden kon spoedig geborgen worden. Om het andere stoffelijk over schot te bergen, zal het toestel met een metaalzaag doorgezaagd moeten worden. In verband met de overal verspreide benzine is het werken met een lasapparaat onmogelijk. Minister Lieftinck „Vechtkabinet" gevormd /GENERAAL TSJANG KAI SJEK, heeft verklaard, dat de Chinese regering zich voorbereidt op een lang durige oorlog „om de communisten in China volledig van de baan te schui ven". Naar zijn mening zal dit acht jaar duren. Enkele uren later zeide hij in een tweede rede, dat de Regering het onwrikbaar besluit heeft genomen tegen de communisten te strijden, tot dat de uiteindelijke overwinning is bereikt. Van officiële zijde werd te verstaan gegeven, dat van nu af aan de rege ring „op voet van oorlog" georgani seerd zal zijn en dat een „vechtkabi net" gevormd zal worden ter vervan ging van het kabinet van Wong Wen- Hao, dat vorige week zijn ontslag aan bood. Zal Sinterklaas tóch teleur gesteld worden ni VRAAG naar chocolade en sui kerwerken bl(jkt, na het vrijge ven van deze zoete versnaperingen, al verdubbeld te zijn. En in de loop van de eerstvolgende weken zal zü met het oog op het aanstaande Sinter klaasfeest nog wel groter worden. Niet te verwonderen is het, dat het kopende publiek zich af gaat vragen, of het aanbod even- groot zal blijven als de vraag, met andere woorden: of de winkeliers voldoende voorraad zul len hebben, om elke kooplustige vol ledig ter wille te zijn. Wat betreft het suikergoed, kunnen we deze vraag bevestigend beantwoor den. De fabrieken blijken voldoende te kunnen afleveren, om elke klein handelaar terwille te zijn. Maar met de chocola is het iets anders gesteld. De chocolade-industrie blijft namelijk voorlopig gebonden aan dezelfde ca- cao-bevoorrading als vóór 5 November Uit directie-kringen der chocolade industrie vernamen we, dat het bij hen bevreemding heeft gewekt, dat zij voor een fait accompli werden ge plaatst. Een dag voor het vrijgeven van hun producten, was hun zelf bij ge ruchte nog niets bekend omtrent het opheffen van de rantsoenering. Ook het cacao-bureau wist van niets. JAE KOPER zal zich dus niet moe- ten verbazen, wanneer hij van zijn winkelier verneemt, dat deze hem niet onbeperkt kan leveren. Van ach terhouden of „onder de toonbank" stoppen behoeft in dat geval geen sprake te zijn. Wanneer er een tekort is, dan vindt dit zijn oorzaak in de grondstoffen-positie van de fabriek. Trouwens, wanneer U even nadenkt: de cacao is nog op de bon! ATINISTER LIEFTINCK zegt in de M. van A. op het V. V. der Twee de Kamer over het wetsontwerp tot afwikkeling van de geldzuivering o.m.: Het is duidelijk, dat het moeilijk te verantwoorden is nieuwe inflatoire krachten tot gelding te laten komen, zeker niet door op het stuk van de afwikkeling van de geldzuivering op grotere schaal of insneller tempo over te gaan tot het vrijmaken dan wel activeren van geblokkeerde te goeden. Tegen een te sterke of te snelle toe neming van de hoeveelheid vrij geld dient ernstig te worden gewaakt, me de in verband met de précaire posi tie van de Nederlandse betalingsba lans. Op grond hiervan acht de minister het zeer ongewenst over te gaan tot een uitbreiding van de mogelijkheden tegoed op optierekening rechtstreeks in vrij geld om te zetten. Hetzelfde geldt ten aanzien van Staatsschuldbewijzen. Behoudens voor geblokkeerde tegoe den niet groter dan f 1000.moet de machtiging tot omzetting in een op tierekening worden aangevraagd. JAE BIJZONDERE RAAD van Cas- satie deed gisteren uitspraak in de zaak tegen drie voormalige leden van de Haagse politie, hoofdinspecteur S. P., hoofdrechercheur J. N. V. en C. L., onderinspecteur. De Raad verwees deze zaak terug naar het Bijz. Ge rechtshof te 's-Hertogenbosch voor 'n nader onderzoek op 12 verschillende punten. De Raad wenst nader onderzocht te zien, in hoeverre de door verdachten aangehaalde circulaires, die door de se cretarissen-generaal van de ministe ries van Justitie en Binnenlandse Za ken tijdens de bezetting uitgegeven werden, authentiek zijn. In deze circulaires werd aan Neder landse politie-ambtenaren bevolen zich te gedragen naar de aanwijzin gen van de Duitse politie. Duitse be velen moesten opgevolgd worden. Verder verlangt de Raad te weten, wat deze secretarissen-generaal ge daan hebben om de strekking van be doelde circulaires, te veranderen. Ook zullen in het nieuwe onderzoek de gedragingen van verschillende Haagse politiemensen en P.O.D.-rechercheurs nader onderzocht worden. Bedoelde politie-ambtenaren zou den tijdens de bezetting een groot aan tal arrestaties verricht hebben. Zij zijn thans in functie. Een foto van Prinses Elisabeth van Engeland in de kinderwagen, die zij straks voor haar eigen baby zal ge bruiken. De geboorte van de konink lijke baby wordt in ongeveer een week verwacht en zal waarschijnlijk in Buckingham Palace geschieden. jyjEN ZAL ZICH DE GOUDSTAVENZWENDEL, die in Juni van dit jaar aan het licht kwam, nog wel herinneren en ook, hoe een fabrikant uit Ede er voor f 60.000 ingelopen was. Het doet daarom vreemd aan, zo meent althans de politie, dat enkele weken nadat de berichten in de couranten ziin verschenen een inwoner uit dezelfde plaats ook weer tegen de lamp loopt en een staaf „goud" koopt voor f 4500.— 24-KARAATS. HPEGEN HET EINDE van Juni ver scheen op het Noordplein te Rot terdam een 27-jarige „eierverzame- laar" uit Ede, die op zoek was naar een staafje goud. Hij werd in contact gebracht met enkele mannen, die hem er wel aan helpen konden, zoals ze zeiden; maar voordat hij de staaf mocht zien eisten ze f 500.hand geld. Zoveel contanten had de Ede- naar niet bij zich, Maar enkele we ken later, toen hij weer het Noord plein bezocht liet hij zich overhalen naar 'n café op de Crooswijkseweg te gaan. Daar zat warempel de verkoper in spé al met ongeduld te wachten. In een rustig hoekje haalde de man met grote omzichtigheid een cartonnen doos onder zijn jas vandaan. Toen deze geopend was, lag daar in watten en vloeipapier de staaf, 24 ka raats maar liefst en geen zwendel, zo als verzekerd werd. Uit allerlei gou den voorwerpen was ze bij elkaar ge smolten. Als de Edenaar f 4500 kon fourneren, kon hjj de staaf zo mee nemen. Twee schatten. /ANMIDDELLIJK bestelde de Ede naar een taxi, reed naar aijn woonplaats, liet voor de gezelligheid een van de bemiddelaars nog meerij den, en leende in Ede links en rechts het geld bij elkaar. Daarop ging de rit in razend tem po retour naar Rotterdam. En in een donkere gang van een woning naar nader bleek in de Isaac Hubertstraat verwisselde de staaf van eigenaar. Thuis had hij nu twee schatten bij elkaar, de staaf en zijn meisje. „Hier mee kunnen we prachtzaken doen", zei hij tot de laatste. Maar. de volgen de morgen kwam reeds de wrede ont goocheling. Toen hij met behulp van een beitel, er enige stukjes, die als monster moesten dienen, wilde afslaan, spleet de staaf al bij de eerste klap in tweeën. De staaf in al haar naakt heid bestond uit een ijzeren contra gewicht uit een raamstijl, met een loden omhulsel, dat in een goudbad gedompeld was. Van schrik wist de Edenaar niet beter te doen dan het „goud" begraven in zijn tuin. Maar na verloop van enkele weken klopten de mensen, van wie hij geld geleend had, aan zijn deur en toen hij niet betalen kon, werd de politie uit Ede erin gemengd. Die kreeg bij stuk jes en beetjes het verhaal van de goudhandel los. De Rotterdamse re cherche werd ingeschakeld en die wist de twee bemiddelaars spoedig te iden tificeren, het waren de 33-jarige losse werkman C. B. en de 34-jarige klok kenmaker M. B. De man van de centen. jl JAAR wie was nu de man, die het geld geincasseerd had? Na veel speuren kwam men erachter, dat dit de 21-jarige metselaar A. J. K. moest zijn. Maar de man had van „Het Noordplein" een tip gekregen en hield zich schuil. Totdat hü distributiebescheiden moest halen, zich naar huiten waag de en juist een hoofdagent van poli tie, die voor hetzelfde doei nit was, in de arm liep. De drie verdachten worden nu voor de Officier van Justitie geleid. K. be gint voorlopig een oude schuld van 15 maanden gevangenisstraf op te knappen en in die tijd zal men wel verder zien. Uit niets is gebleken, dat deze goud- stavenzwendei iets met de vorige te maken heeft. (Van onze onderwijsmedewerker) rpREIN-coupé. Rustige reizigers, le- zend en pratend. Halte. Moeder met zoontje stappen in. De reis wordt voortgezet. Moeder raakt in gesprek met andere dame: vrolijkheid en sen sationele nieuwtjes. De jongen in 'n hoek, benen-bungeiend, hangerig, v-"veeld. Begint te zeuren om snoep jes, friemelt aan Moeders handtas^ morrelt aan het portier, veegt beroe te handen aan pas nog nieuwe blouse. Herhaalde vermaningen van Moeder, bits om het verstoorde gesprek. Volgende station. Ma stopt ten einde raad de jongen geld in de hand. De ze na weinige ogenblikken terug met bont-gekleurd beeld-verhaal. Klimt terug in de hoek, boek te gen neus, doodstil Ma kijkt triomfan telijk over behaald succes. Trein gaat verder. Gsprek wordt hervat. Jon- g leest. ÜEN scène van alle dag. De beeld- roman, het stripverhaal, de uit komst in alle gevallen, dat uw kind hinderlijk is. De kosten kunnen geen bezwaar zijn. Voor nog geen twee kwartjes hebt u een behoorlijk-dik boekje, vol plaatjes met mensen, die enkele woörden in een bollende flap uit hun mond hebben hangen. Het verhaal loont de weinige moeite, die dit kijkspel nog van u eist: gemidu deld vier moorden per boekdeeltje, enkele gedetailleerd getekende mar telingen, een royale diefstal, een slor dig aantal ruwe vechtpartijen, hoog stens twee op-het-nippertje voorko men verkrachtingen en als toegift (want woorden zijn schaars in deze romans) toch altijd wel een tiental specimina boeventaal, die u nog on bekend waren, ATatuurlijk had Amerika de primeur van deze weldadige uitgaven. De ma undelijkse omzet in dat benijdens waardige land bedraagt zestig mil lioen exemplaren. De resultaten zijn even groots als de omzet. Een hand vol voorbeelden van de heerlijke vruchten die deze strips voor de A- merikaanse jeugd afwierpen: jongens )9 jaar) schieten met pijl en boog op vastgebonden zusje; knaap (14 jaar) steelt geparkeerde auto; jongeman (12 jaar) wurgt zijn zusje; opgenomen z'-'erver (16 jaar) schiet verpleegster dood; schooljongens (1417 jaar) mo lesteren hun leraar; twee jongens (12 jaar) schieten man op straat neer met automatisch pistool; drie scho lieren (15 jaar) stelen vulpennen en horloges van hun klasgenoten; New Yorks jochie steekt politie-agent neer; jongeman (14 jaar) geeft, bij verhoor, als levensideaal op: „vrou wenjager". Ja, dat is Amerika, ver weg en in alle opzichten fantastisch. Hier ge beurt dat natuurlijk niet, onze jeugd is immers andiers? beter? normaler? Wel neen, onze jongens lezen ook wel eens van die strips, maar ze blij- v n gezond. Ze zijn wat ruwer in de mond, iets minder oplettend, een tik je valser, verder niets. Over enige tijd is er geen interesse meer voor goede lectuur, maar wat zou dat? Nog wat later verdwijnt de studie-lust, dat is beroerder, maar dan zal dat gewoon aan de leeftijd te wijten zijn. En dan steelt uw kind in uw eigen huis of het haalt een gemeenheid uit met zijn kameraden. En dan de ont- gocheling, de wanhoop, de schande. Zoiets van uw jongen, uw eigen jon. gen'. Daarom is het zo verstandig, om juist als die Amerikaanse ouders met maatregelen te wachten, tot onze jeugd rooft, moordt en schendt met de strip als uitgewerkt voorbeeld in de hand. Maar er moet toch iets gedaan worden? Minister Rutten zond aan alle scholen een dringend verzoek om uit alle klassen de strips te weren. Prachtig, ouders u kunt op de leer krachten rekenen. Maar buiten de schooldeur? Lig gen de boekjes misschien op de slaap kamer van uw jongen, in zijn school tas, achter een rij boeken op uw eigen boekenplank? U verbrandt al le boekjes die u vindt en uw zoon krijgt geen geld meer en kan dus niets kopen. Maar hij leent van zijn vriendjes, hun boekjes of hun geld. Of hij steelt het geld op een van de vele manderen, die hij uit de stripver halen geleerd heeft. Maar uw jongen is zo kalm en ver standig? Elke jongen houdt van avon tuur en leest daarover wat hij krij gen kan. En van bewonderen naar zelf na-doen is nauwelijks nog een stap. De conventie, het milieu be hoedt hem misschien voor grote ex cessen, maar weest u dan voorbereid op een stiekum, geniepig, vals, broei- ©i ig karakter. Misschien gelukkiger nog het kind, dat tot een misdaad komt en van zichzelf schrikt, dan de inerte, broedende fantast, die zonder te weten steeds dlieper zakt. Ouders, al uw tact, invloed, gezag, oplettendheid en doortastendheid zult u te wapen moeten roepen, om dit ontstellende kwaad de pas af te snij den. Wacht niet, tot u door de noodc lottige gevolgen gewaarschuwd wordt: dan is het te laat. U voedt en kleedt uw kind, de huisdokter 'wordt steeds tijdig geconsulteerd. Maar weest u toch vooral niet blind voor het per verse kwaad, dat de geest van uw levenslustige bengels gluiperig be sluipt en overmant. Geef hun goede lectuur en leer hen lezen, tegen (6 December kom ik daarop nog terug). Voor het ogenblik: verdelg alle strip vergif. vertrap het, verbrand het, of de toekomst zal u op vreselijke wijze uw piichts erzuim in wroegende her innering brengen. B,

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1