Nederlanders worden in Rusland vastgehouden Kabinet bezmt zich op Indonesische kwestie ACHTER HET IJZEREN GORDIJN De man wordt op drie manieren opgevoed Moskou weigert een onderzoek te laten instellen IN 'T KORT Vereenvoudiging distributie Doodstraf voor twee Amersfoortse kampbeulen wmminm der provinciale staten Veel goede woorden voor hel beleid der G.S. Critiek op de Planologische dienst Verderfelijke lectuur VIJFDE JAARGANG No. 1255 WOENSDAG 15 DECEMBER 1948 Ook Rode Kruis bereikt niets Het Chinese raadsel ZWIJGEN IS.... VEELZEGGEND D jok ja speelt weer voor „lieve jongen" 20 ^^EMBER zou een Oostelijk gemeentelijk bestuur voor Oost- Berlijn aan de Sovjet-gouverneur ter goedkeuring worden overgelegd. Iets minder zacht C. v. G. D. rapporteert weer Verhoging van ouderdomsvoorziening Spoedig enige kleine grenscorrecties Tabak en ijsje zijn weelde Laten V. St. Tsjang Kai Sjek vallen? Straffer inpoldering bepleit Onverklaarbaar Merkwaardige bergplaats Uitgave N VUitgeversmij- Neeriandia - Redactieraad: A- F. J. Aernoudts; C. J. van Hootegem; A. E. Langenhorst; Mr- Dr. A. J J M Mes; Mr. H. B. B. de Rechter. - Verschijnt elke werkdag. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling: f 3.90 p. kwartaal; P- post f 4.75, p week (uitsluitend bij niet-postbestelling) f 0.30. Losse exemplaren 8 cent. - Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Voor God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst, Dubbele Poort, 7, tele foon 102 (Bijbureau: Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35). Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden: Goes, Westsingel 75, telefoon 2236. Hoofdredacteur: J. J. H. A. Bruna. Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage) 0.10 per m/m; voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) 0.25 per m/m. (Voor de gehele oplage resp f 0.25 en f 0.60. Incasso wordt berekend. \TA HET EINDE der krijgsverrichtingen in Europa is stel- lig een aanzienlijk aantal Nederlanders uit door de Russische troepen bevrijd gebied, en met medewerking der Sovjet-autoriteiten, naar Nederland teruggebracht; er zijn echter aanwijzingen zo deelt minister Stikker in zijn Memorie van Antwoord over de begroting van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer mee dat zich in de Sovjet- Unie nog enige honderden Nederlanders bevinden, die naar ons land wensen terug te keren. HET moeilijk en laat doorkomen van berichten en hun schaarsheid maakt een volledige documentatie zeer bezwaarlijk; alle ter beschik king staande en nog komende gege vens worden echter hier te lande aan een grondig onderzoek onderworpen. Volgens overeenstemmende berichten uit verschillende bronnen zouden er in Augustus 1948 in verschillende kam pen bij Odessa nog Nederlanders zijn. Volgens mededeling van een Neder lander, die zich voor Duitser had uit gegeven, en die in Januari 1948 uit een kamp bij Kiev werd vrijgelaten, zouden zicli aldaar in de omgeving ongeveer 200 Nederlanders bevinden, ondfr Duits toezicht. Voor zover hun lichamelijke toestand het toeliet, zou den zij in fabrieken te werk gesteld zijn. Voorts zijn berichten ontvangen om trent Nederlanders in kampen bij Charkov. Recente berichten kwamen binnen over individuele gevallen van Nederlanders in kampen, verspreid over het gehele gebied van de Sovjet- Unie, tot in Siberië toe. Er zeijn in lichtingen ontvangen over Nederlan ders, die in militaire gevangenissen en in kampen voor dwangarbeiders gevangen gehouden zouden worden, zonder dat zij tot Duitse gewapende formaties hadden behoord of op an dere wijze met de Duitsers hadden samengewerkt. l?EN VADER van een gezin te Belleville in Ontario die vloei end Frans en Engels sprak, heeft een paniek teweeggebracht, door dat hij, thuiskomend, niets anders dan Chinees wilde spreken. Zijn vrouw, na hem vruchteloos te hebben gesmeekt zich in een meer bekende taal uit te drukken, waar schuwde de politie. De mar. gaf aan de commissaris een uitleg waarvan niets werd begrepen. Hij werd opgesloten wegens beledi ging van de autoriteiten, ondanks zijn protest in het Chinees. In zijn zakken vond men later een bro chure met de titel „Hoe leer ik Chinees in drie uren". rpE ZUTPHEN is een locomotief poetser aangereden door een uit de machineloods komende locomotief De man is op slag gedood. TAE VRAAG of tot verdere verho ging en progressie van de kinder bijslag dient te worden overgegaan is nog in overweging. TAE REGERING heeft geen aan- leiding, om reeds thans tot er kenning van de staat Israël over te gaan. A AN DE rentetrekkers, die uitke ringen ontvangen krachtens de in validiteitswet, ouderdomswet en nood wet ouderdomsvoorziening, wier be taaldag op 25 Dec. valt, zal door de PTT-kantoren zoveel mogelijk 24 De cember worden uitbetaald. STERFGEVALLEN tengevolge van het mond- en klauwzeer in de week van 28 November5 December 2 runderen, 12 varkens en biggen. "pNIGE Nederlandse ondernemers on- derhandelen met een Zwitserse motorenfabriek om, lichte automobie len van het type DKW te gaan bou wen. van de Sovjet Ambassade te 's-Gra- venhage zijn bij voortduring bespre- kingen gevoerd om tot de repatriëring van de nog tegen hun wil in de U.S. S.R. vertoevende Nederlanders te ge- raTenzelfder tijd werden door Hr. Ms. Ambassadeur omtrent alle inkomende berichten over Nederl. in de Sovjet- Unie onverwijld nadere inlichtingen aan de Sovjet-Regering verzocht, waarop echter in het algemeen nim mer een positief antwoord werd ont» vangen. Van Nederlandse zijde werd steeds ais geheel ongegrond weersproken de herhaaldelijk van Sovjet-zijde gepo neerd stelling, dat de vrijwillige re patriëring van Sovjet-burgers uit Ne derland zou worden belemmerd, waar bij er op werd gewezen, dat het in Nederland ieder vreemdeling volko men vrij staat, zich in vrij verkeer met de autoriteiten van zij,, land te verstaan en desverkiezend Nederland te verlaten, en werd op wederkerig gelijke behandeling aangedrongen. In dit verband werden in Juni 1947 en Februari 1948 van Nederlandse zijde tot in bijzonderheden uitgewerkte voorstellen aan de Sovjet-Regering gedaan. De Sovjet-autoriteiten zeg den in Juni 1948 de repatriëring van een aantal van omstreeks 200 Neder landers zonder vermelding hunner personalia toe, doch hebben met het geven van uitvoering daaraan, ondanks voortdurend aandringen, nog geen aanvang gemaakt. Aan de ambtenaren van Hr. Ms. Ambassade te Moskou worden geen faciliteiten verstrekt om ter plaat se een onderzoek te gaan instellen, wanneer bericht ontvangen wordt, dat zich ergens in de Sovjet-Unie Nederlanders bevinden, terwijl op schriftelijke verzoeken om inlich tingen in het algemeen van de Sov jet-autoriteiten geen bevredigend antwoord wordt ontvangen. Voortdurende aandrang TAE bedriegelijke verhalen van fan- tasten en oplichters zouden wei nig succes hebben, indien de Neder landers in de Sovjet-Unie, zowel die in de kampen als degenen, die zich op vrije voeten bevinden, gelegenheid hadden, geregeld met hun familie in Nederland of met Hr. Ms. Ambassade te Moskou te corresponderen. Voort durend is door Mr. Ms. Ambassade bij de Sovjet-Regering er op aange drongen, de Nederlanders daartoe in yOWEL door Hr. Ms. Ambassadeur de gelegenheid te stellen. Aangezien te TMoskou als door tussenkomst volgens de indruk, die verkregen is, Beloften, maar geen daden UAROE YAMASJITA, een Ja- g* pans vrouwelijk parlments- lid van middelbare leeftijd, heeft heel wat opschudding in het par lement verwekt door te verklaren dat, terwijl het Huis over de be groting aan het debatteren was, de minister van Financiën in de wandelgangen naar haar was toe gekomen, haar omarmd had en verklaard had: „Ik hou van je, die begroting kan me gestolen worden". Minister Izoemiyana was dronken tijdens dat historische mo ment in de wandelgang. Hij werd op staande voet ontslagen. TAE MINISTERRAAD heeft zich gisteren gedurende de hele dag bezig- gehouden met de Indonesische kwestie. Om 5 uur gisterenmiddag is Prof. Rutten, de minister van O., K. en W., nog halsoverkop uit de Twee- Kamer gehaald om de ministerraad bij te wolken. Prof. Rutten was toen bezig de Kamerleden te beantwoorden, die naar aanleiding van zijn begroting vragen en wensen naar voren hadden gebracht. aan de Nederlandse gevangenen in tegenstelling met de Duitse, door de Sovjet-instanties vrijwel nooit Rode Kruis-kaarten voor berichten aan hun familie worden uitgereikt, is het be grijpelijk, dat de onzekerheid aan leiding geeft tot allerlei geruchten. Ook inlichtingen, verzocht aan het Centrale Informatiekantoor van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan te Moskou, bleven zonder gevolg. TN DE PERIODE van 20 Dec. t.m. 12 Februari zullen de distributie diensten nieuwe bonkaarten voor voe dingsmiddelen uitreiken, t.w. een bonkaart KA of LA 903 aan degenen, die in 1928 of vroeger geboren zijn, een bonkaart KB of LB 903 aan de genen die geboren zijn in de jaren 1929 t.m. 1944 en een bonkaart KD 903 an degenen die geboren zijn in 1945 of later. Deze bonkaarten wor den uitgereikt tegen inlevering van de inwisselingsbon van de bonkaarten welke op 17 December a.s. in gebruik worden genomen en wel een bonkaart KA of LA 903 tegen de inwisselings bon van de kaarten KA of LA 901, een bonkaart KB of LB 903 tegen de inwisselingsbon van de kaarten KB. LB, KC of LC 901, een bonkaart KD 903 tegen de inwisselingsbon van de kaarten KD of KE 901. Hieruit blijkt, dat de tegenwoordi ge leeftijdsgroepen B en C worden samengevoegd tot een groep (nieuwe B-groep) met de rantsoenen van de tegenwoordige B-groep. Hetzelfde geldt voor de bestaande D en E-groe- pen, welke gecombineerd worden tot een nieuwe D-groep. Nieuwe tabakskaarten. ^TEGELIJK met de uitreiking van de nieuwe bonkaarten voor levens middelen zullen nieuwe tabakskaarten worden uitgereikt. Deze uitreiking zal uitsluitend geschieden tegen inleve ring van een bon van de tabaks- en diversenkaarten QA en QC 901, wel ke op 17 Dec. a.s. in gebruik worden genomen. Tegen inlevering van bon ..tabak 07" van de tabakskaart QA 901 wordt een tabakskaart QA 903 voor mannen uitgereikt, tegen inle vering van de bon „diversen 10" van de diversenkaart QC 901 een tabaks kaart QC 903 voor vrouwen. TAR. GIELEN koestert het voorne- men zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen, als hij over enkele maanden zijn hoogleraars ambt te Nijmegen aanvaardt. Zijn op volger in de Tweede Kamer wordt dan Bernard Verhoeven die z'n plaats vervanger is voor deze kwaliteitsze tel in de kring Tilburg. JN ROTTERDAM bestaan er plannen daar een klinische hogeschool te stichten. Vandaag wordt er een nieuw oogziekenhuis geopend. jyjEER dan 60 West-Duitse firma's zijn betrokken in een smokkel handel van fijn staal en textielwaren naar de Sovjet-zone van Duitsland. De waarde van het gesmokkelde is ongeveer 26 millioen Mark. DEK BEWAARDER van de straf gevangenis te Leeuwarden is in arrest gesteld, daar hij tegen geldelij ke beloning pakjes in de gevangenis bracht. De afzenders wonen over het gehele land verspreid. QP DE Duitse Rijn heeft de Franse politie een Nederlands schip aan gehouden, dat voor enkele millioenen gesmokkelde Amerikaanse sigaretten vervoerde, afkomstig uit Antwerpen. 'pL'SSLW ISRAEL en Transjordanië schijnt op Joods verzoek contact tot stand gekomen te zijn voor het voeren van vredesonderhandelingen. Weersverwachting, geldig tot tot Woensdagavond: Aanvankelijk krachtige wind uit Zuidelijke richtingen, later iets afnemende wind tussen Zuid west en West. Meest zwaarbe wolkt met plaatselijk enige bui en. Iets minder zacht. Heden zon onder 16.29 uur. aan °P 15.21 uur. Donderdag: zon op 8.43 uur en maan onder 9.17 uur. AAN te nemen is in ieder geval, dat het Kabinet een zeer belangrijke beslissing te nemen had. En aan te nemen is ook, dat men in Washington en Londen wel meer weet, van het spel achter de schermen! Opvallend is, dat de republiek Djokja zich gehaast heeft om door middel van haar vertegenwoordiger te Washington, rond te bazuinen, dat „de republiek bereid is de onderhan delingen met de Nederlandse regering tot een vreedzame regeling van het Indonesische geschil te hervatten". Dat wil zeggen onder auspiciën van de Commissie van Goede Diensten. En met de hoop „dat de Nederlandse regering haar vroegere houding zou veranderen". „Wat zijn het in de republiek toch soepele jongens" zal men in Amerika nu wel denken. Zie. om deze gedach te is het republiek kennelijk te doen. Loopt alles nu wéér mis, dan zal de republiek met nog grotere comedie naar dat starre Den Haag wijzen. En Amerika, dat overdreven benauwd is, voor een uitbreiding van het commu nisme in Azië en vóer alles rust wenst zal zich wéér laten beinvloeden door dat comedie-spel, juist zoals het tot- nutoe telkens heeft gedaan. Daarom zet Amerika er alles op om den Haag en Djokja wee. aan 't pra ten te krijgen. Officiëel wordt er wel niets losgelaten in Washington, maar het zwijgen is dit keer wel zeer veel zeggend! NUTTELOZE ONDERHANDE LINGEN. QOK gisteren is voor publicatie vrij gegeven het rapport van 12 De- cember van de Commissie van Goede Diensten aan de Veiligheidsraad. Het heeft betrekking op de rechtstreekse besprekingen tussen de Ned. regering en de vertegenwoordigers van de Re publikeinse regering te Kalioerang. Het rapport zegt, dat na de verkla ring van de Ned. regering, dat „on derhandelingen onder auspiciën van de C. v. G. D. in dit stadium nutteloos zijn" en gezien het feit, dat de par tijen haar „onverzoenlijke" standpun ten hebben bij bepaalde kwesties, de commissie geen mogelijkheden ziet, om partijen voor bona fide onderhan delingen bij elkaar te brengen. „De commissie heeft er geen ver trouwen in, dat zelfs de huidige onbe vredigende uitvoering van de be standsovereenkomst kan worden ge handhaafd, daar de mogelijkheid van een politieke overeenstemming klei ner wordt. De commissie kan in de huidige toestand alleen een verscher ping zien van de factoren, die reeds de verdere economische verslechte ring, de algemene onrust en de sociale woelingen veroorzaken. Vijandelijk heden op grote schaal, waarbij botsin gen van georganiseerde gewapende groepen zijn betrokken zullen hier van mogelijk het resultaat zijn. Het rapport begint met een kort overzicht van de besprekingen te Ka lioerang en de komst der ministers, en zegt, dat Moh. Hatta op 4 Decem ber op verzoek van de heer Cochran naar Batavia ging voor slotbesprekin- gen met de Ned. ministers. Nadat uitvoerig het Nederlandse standpunt en de republikeinse ziens wijze naar voren is gebracht, con cludeert het rapport, dat de vor ming van de interim-regering thans, zonder de republiek, het bereiken van een overeenkomst door onder handelingen in hoge mate zal be moeilijken. Dit zon ernstige onrust in Indonesië tot gevolg kunnen heb ben. Heel simpel vergeet de C. v. G. D. er echter bij te rapporteren, dat het aan de republiek te wijten is, dat de on derhandelingen zijn afgebroken en dat de onrust alleen veroorzaakt is door de republiek. UEN WETSONTWERP tot het ver lenen van een tijdelijke bijslag op de uitkeringen ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening, kan spoedig verwacht worden. Voor gehuwden zal deze bijslag f 2.50 per maand bedra gen en voor ongehuwden f 1.50. Met deze maatregel zal een bedrag van rond 6.5 millioen gulden per jaar ge moeid zijn. Volgens een ander wetsontwerp zal de kinderbijslag ingevolge de kinder bijslagwet voor invaliditeits-, ouder- doms- en wezenrentetrekkers met f 1 per maand en per kind worden ver hoogd. De kosten hiervan zullen onge veer 1.1 millioen gulden per jaar be dragen. Verder overweegt de regering ver betering te brengen in de positie van de ongevallenrentetrekkers. <><>CXXKXXXXXX><XX><X><XX><XXX Het Engelse prinsje heet: SINT-PIETERSBERG VERDWIJNT SPIJTIG GENOEG GROTENDEELS. De Encie-cementfabricken in Zuid-Limburg hebben een belangrijke con cessie verkregen tot verdere afgraving van de Sint-Pietersberg, waardoor een jaarproductie van 600.000 ton cement gedurende bijna een eeuw ver zekerd is. Het ministeriëel besluit is genomen, ondanks het advies van het Nationaal Plan Bureau om de berg als nationaal monument zoveel mogelijk ongeschonden te laten. Een overzicht van de afgravingen. Op de achtergrond een deel der Encie-fabrieken. In de bergwand zijn enkele grotten en gangen zichtbaar. Minister Prof Ruttent /AP DRIE manieren wordt de man opgevoed. Hier is het recept: eerst ais kind, daarna door zijn vrouw en vervolgens door zijn kin deren. Die originele definitie is niet van ons, maar komt uit de koker van prof. Rutten, onze minister van departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen onder zijn hoede heeft. En die definitie vertelde hij gisteren zo tussen neus en lippen door teen de Tweede Kamer zijn begro ting met argus-ogen bekeek. Dat be kijken hep heel gunstig voor de mi nister af, want de Kamer gaf hem het volledige vertrouwen. En heel vriendelijk dankte prof. Rutten voor de geuite waardering. Opvallend is geweest, dat alle Ka merleden, die het woord hebben ge voerd, een lans hebben gebroken voor een wettelijke regeling van het kleu teronderwijs. De minister bleek van de waarde van dit onderwijs volko men overtuigd. Hij meende, dat aan de leidsters duidelijke eisen gesteld moeten worden, doch voor eenheid in opleiding en diploma voelde hij niets. De minister wil het kleuteronderwijs liever niet gekoppeld zien aan het lagere onderwijs en 'n verplicht kleu teronderwijs is van hem niet te ver wachten. Naar zijn mening behoort dit onderwijs allereerst gemeentelijke zorg te zien. De minister deelde nog mee, dat het nog wel enkele maanden zal duren voor een wetsontwerp be treffende het kleuteronderwijs tot standkomt. TAE ZOON wan Prinses Elizabeth van Engeland zal vandaag gedoopt worden en de namen Charles Philip Arthur George ontvangen. Hij zal Prins Charles van Edinburgh worden genoemd. De aartsbisschop van Canterbury zal de doop verrichten. De prins komt, na zijn moeder, in aanmerking voor de troonsopvolging. De laatste ko ning van Engeland die de naam „Char les" droeg, was koning Karei II, die van 1649 tot 1685 regeerde. De tweede naam van de baby, Phi lip, is afkomstig van zijn vader, die slechts een voornaam bezit. Prinses Elizabeth en haar gemaal kozen de familienaam „Charles" voor hun baby uit „persoonlijke en parti culiere overwegingen". ©oooooooc-ooooooooooooooc Ï>IJ EEN te zijner tijd met Duits- land te sluiten vredesverdrag zul len de Nederlandse aanspraken met betrekking tot de grenscorrecties met klem naar voren worden gebracht, deelt minister Stikker mee. Het is nochtans niet uitgesloten, dat binnenkort zal kunnen worden worden overgegaan tot de voorlopi ge verwezenlijking van een beperkt aantal kleine correcties van hoofd zakelijk technische aard. Tot het bezoeken van West-Duits- land door een parlementaire commis sie, teneinde de toestand aldaar op te nemen met het oog op de grenscor recties en de positie der Nederlan ders. ziet de minister bij de huidige stand van zaken geen aanleiding. TAE TABAKSACCIJNS wordt ho- ger. Automobielen, motorfiet sen, sportvliegtuigen, diverse meu belen, fototoestellen, haarden, por tretfoto's, siervoorwerpen, het ijsje, en tal van luxe producten vallen nu onder de weeldebelasting. Dat is de betekenis van het wets ontwerp, dat gisteren z.h.st. door de Eerste Kamer is aangenomen. Aanvankelijk verzetten zich enige Kamerleden tegen verhoging van de tabaksproducten en het ijsje (o.a. de heren Teulings en Steinkuehler (KV P), maar minister Lieftinck bleef op zijn stuk staan. De minister stelde de Kamer gerust ten aanzien van de kracht der ver nieuwingsdrift. e De heer Roosjen (AR) wilde wel iets meer weten over de plannen van de minister om straks de grotere schoolbevolking te kunnen opvangen, z.i. zijn er te weinig lokalen en te weinig onderwijskrachten. Hij be pleitte een salarisverhoging en stelde in dit verband een motie in zicht. Hij kreeg gezelschap van de heer Gort zak (CPN), die meteen maar met een motie kwam. TJET BIJZONDER GERECHTSHOF te Amsterdam, onder presidium van prof. mr. Van Hamel, velde gis teren de vonnissen over. de Amers foortse kampbeulen. Ten aanzien van de verdachte May werd een voort gezet onderzoek gelast. Berg, 41 jaar oud, ex-politiebeambte en Kotalla, 40 jaar oud, ex-kantoor bediende, zijn veroordeeld tot de dood straf. Oberle, 56 jaar oud, ex-schaapher der, kreeg 15 jaar gevangenisstraf. Wolff, alias „het Kerstmannetje" 56 jaar oud, ex-timmerman, is veroor deeld tot levenslange gevangenis straf. Alscher, 60 jaar, ex-vertegenwoor diger, zal 10 jaar moeten zitten en Brahm, 52 jaar oud, ex-bouwvakarbei der, 20 jaar. TN CHINESE financiële kringen doen geruchten de ronde, dat Tsjang Kai Sjek zou zijn afgetre den als president van de Chinese Republiek. Hij zou opgevolgd zijn door de vice- president Li Tsoeng-Jen, de militaire leider in Kwangsi, die bij de verkie zingen voor het vice-presidentschap in het voorjaar aandrong op politieke hervormingen en maatregelen tot be spoediging van het einde van de bur geroorlog. Op de Chinese ambassade te Lon den zijn deze geruchten totnutoe nog niet bevestigd. Ongeloofwaardig is een en ander echter niet. Omdat volgens berich ten uit Nanking de Ver. Staten aan- dringïn op vredesonderhandelingen, en het vormen van een coalitie-rege ring met de Chinese communisten. Daarmee laat Amerika dus Tsjang Kai Sjek, die zo geruime tijd dollar- steun ontving vallen! De oude keizerstad Peiping is ge heel omsingeld door de communisten. Vit Noord-China worden talrijke plunderingen van missieposten ge meld. 33 Paters Trappisten zijn reeds vermoord. ^"A de opening der winterzitting van de Staten door de commis saris der Koningin volgden enkele mededelingen en werd het voorstel om het bedrag der kasgeldlening te verhogen van vijf tot tien millioen gulden aangenomen; datzelfde was t geval met het voorstel om de sub sidie aan de Vlassersschool te Koe wacht te verhogen. De alg. beschouwingen over de be groting 1949 werden geopend door de heer van Oorschot (PvdA) die met voldoening gewaagde van de sluiten de begroting en de reserve van 95 duizend gulden. Toch is spreker het eens met G. S. dat een voorzichtig financieel beleid moet worden ge voerd, al wilde hij benadrukken, dat naast de voorzichtigheid de wijsheid moet staan. In dit verband brak hij 'n lans voor de Planol. dienst, die er in de afdelingen niet il te est van af kwam omdat men die dienst te breed opgezet en te duur vindt. De ondergrond dezer critiek is, dat men de waarde van die dienst niet al te hoog aanslaat. Tegen die opvat ting keerde spreker zich met kracht. De Planologische dienst kan men in Zeeland niet missen, daar- hij een belangrijke taak heeft bij het her stel. Spreker noemde het een orgaan van ordening dat heel wat besparing kan geven, vooral ook voor gemeen ten, die hun objecten niet aan kun nen en daarom bij particuliere archi- tectenbureaux moeten aankloppen. Spreker zag ook internationale per spectieven als de Benelux in wer king treedt. Ook h„t soe.-cultureel opbouw-or- gaan vond in spreker een warm voorstander. Namens zijn fractie sprak de heer van Oorschot zich uit voor het behoud der vrije veren op de Westerschelde en bepleitte ook verlaging der tarieven op de Ooster- schelde. Voorts wees spreker op de grieven die af en toe over de boot diensten worden geuit en vroeg of de instelling ener commissie van bij stand niet gewenst was. Spreker roerde ook de deplorabele toestand van het prov. Gasbedrijf aan, en de financiële consequenties van het mijn- gas Nog vroeg spreker of G. S. ook de watervoorziening niet onder de loupe kunnen nemen, speciaal ten opzicht» van de centralisatie., Spre- Vooral in de laatste zaak zag spre ker keerde zich tegen vermindering van subsidies aan de paardenfokkerij en de Zeevaartschool te Vlissingen. ker veel onbillijkheid. Juist in de moeilijkste tijd willen G. S. dit Vlis singen aandoen en zelfs in de toe komst het gehele subsidie intrekken. Spreker vroeg G. S. om dit voorstel terug te nemen en eerst overleg te plegen met het gemeentebestuur van Vlissingen Zeer loofde hij de brede blik van G. S. om de subsidie voor VW te verhogen tot f 6000, daar 't vreemdelingenverkeer een bron van welvaart is voor Zeeland. Zeer uitvoerig betoogde i^ eker. dat men de stichting Visserij-belan gen in oplichting de gevraagde sub sidie van f 3000 dient te geven, daar de begroting niet kloppend is te krijgen met de f 2000 welke G. S. voorstellen. Het nagestreefde doel billijkt flinke steun. VEEL KLACHTEN TAE heer v d Feltz (C.H.) zei ervan overtuigd te zijn, dat G. S. voor treffelijk de zaken voorbereiden, dit in afwijking met een aantijging uit in de afdelingen. Wat de Plan. dienst betreft: daar over bereikten spreker veel klach ten Men vindt dat de dienst te dic tatoriaal optreedt tegenover de ge meenten. De heer v d Feltz vroeg zich af of de dienst niet te groots is opgezet, daar het viermaal grotere Gelderland een minder kostbaar ap paraat heeft. Spreker zei, dat de Plan. dienst er voor Zeeland is en dat Zeeland er niet speelbal of slachtof fer van mag worden. Na enkele financiële beschouwingen ten beste te hebben gegeven, er op wijzend, dat Zeeland met zijn cala- miteuze polders er moeilijk voor zit, bepleitte spreker, vooral op nationa le motieven, handhaving der vrije veren. De subsidies besprekend keer de spreker zich tegen het blanco crediet voor de uitzending van kin deren; enige rem achtte spreker no dig hoe sympathiek hij tegenover de zaak staat. Spreker vroeg iets naders over de wederopbouw en het bouw volume. GAS EN ELECTRICITEIT J)e heer Vercauteren zei dat de K.V. P.-fractle kan meegaan met het beleid van G. S. en verheugd is over de sluitende begroting. Wat de financ. verhouding tussen rijk en prov. aan gaat wacht men met belangstelling de nieuwe wet af. Omdat zeewering rijks zaak is, verdient het aanbeveling dat G.S. stappen doen om de bijdragen voor de cal. polders verhoogd te krijgen Spr. was overtuigd dat G.S. alles de den om de bootdiensten te laten func tioneren en keerde zich op zijn beurt tegen de opheffing der vrije veren. Wat we kregen beschouwen we als een recht, dat men ons niet meer moet afnemen. (vervolg op pag 2) /AP DONDERDAG 9 DECEMBER voerde Minister Wijers in de Tweede Kamer het woord over zijn begroting. Hij had o.m. sprekers te beantwoorden, die hadden gepleit voor maatregelen tegen onzedelijke en zinnenprikkelende lectuur. Ik kam U verzekeren, aldus de Minister, dat dit probleem mijn vol le aandacht heeft en dat daaraan ook in het verleden de nodige aandacht is besteed. Men heeft verschillende maatregelen genomen om dit euvel te bestrijden. Ik zal ze niet alle op noemen, maar toch in het kort aan geven, wat er zoal is geschied en wat er bestaat op dit gebied. Er is o.a. een commissie van voor. lichting, die de justitie en de poli tie voorlicht bij haar strijd tegen de voor de eerbaarheid aanstotelijke geschriften en afbeeldingen. Er is een lijst van dergelijke geschriften, die de politie kan raadplegen. Ten einde de uniformiteit te bevorderen, is er een Rijksbureau thans het Bureau Criminale Voorlichting waarbij iedereen terecht kan, die voorlichting op dat gebied nodig heeft. Zodra verboden lectuur wordt ontdekt, wordt de boekhandel ge waarschuwd. die in het algemeen pleegt zich naar die waarschuwin gen te gedragen. Er is verder contact gezocht met het Boeken-Import Bureau, te Am sterdam, dat ook zijn volle mede werking verleent. Douane en poste rijen werken mede om verkeerde lectuur uit het buitenland tegen te houden, voor zover dat mogelijk is. Wanneer indierdaad slechte boeken worden ontdekt, dan zorgt men er voor, dat in de daarvoor in aan merking komende gevallen, desnoods in het gehele land, de oplage in be slag wordt genomen. Door middel van de Nederlandse Spoorwegen is overleg gepleegd met de spoorweg- boekhandel en de kioskondernemin gen en hiermee is overeengekomen, dat deze op eerste vordering het eta leren, c.q. de verkoop van bepaalde lectuur zullen staken. Er is reeds bij meerdere circu laires de aandacht van de politie gevestigd op het euvel van de ver keerde en de onzedelijke en zinnen prikkelende lectuur en er is op aangedrongen, dat daartegen met kracht zal worden opgetreden. Qp Donderdag 9 December was aan minstens één der stations in Brabant te verkrijgen het eersté nummer van een nieuw periodiek, welks naam we natuurlijk verzwij gen. Doch we willen er wel dit van zeggen dat het is een periodiek van en voor viezerikken. Door en door bedorven moet de verbeelding z ij n van hen, die dit uitvinden, en door en door bedorven moet de verbeel ding worden van hen, die hier van stiekum genieten. Het is ge woonweg een schande, dat iets der gelijks gedrukt, geëxpedieerd en verkocht wordt. Een beschaving, die zo iets nog langer straffeloos duldt, is niet waard gered te worden. En nu zouden we van de Minister van Justitie wel eens willen weten, hoe het mogelijk is, dat zo iets op de eigenste dag, dat hij over al die mooie maatregelen spreekt, openlijk en vrij te kopen is. En we zouden van de Spoorweg- boekhandel wel eens willen weten, hoe het te verklaren valt, dat zo'n vies vod in de uitstallingen terecht komt. De heren zijn erg kwaad ge worden. omdat het Limburgs Dag blad te Heerlen hen beschuldigde van het loslaten van zeer verderfelijke lectuur uit gewetenloos winstbejag op de Limburgse jeugd. Daar wordt een proces van gemaakt. Maar de verkoop van het periodiek, dat wij op het oog hebben, is een feit en een zwaar getuigenis a charge. Tenzij men aannemelijk kan maken, dat hier tegen de voorschriften is ge handeld. DE „DORDRECHT" KREEG MACHINESTORING Maandagavond kreeg de „Dord recht plotseling een machinestoring, tengevolge waarvan ze bij de Kon. My. „De Schelde" een spoedreparatie zal moeten ondergaan. Er ontstond nogal enige stagnatie waar vooral het autovervoer de dupe van werd. Ge lukkig kon hier reeds gistermiddag een eind aan worden gemaakt, door dat de „Prins Willem" versterking kreeg van het s.s. „De Moerdijk" zo dat de veerdienst weer normaal door gang kon vinden. T?EN ZONDERLINGE bergplaats heeft een Haagse winkelier uitgezocht om zijn geld en bon nen op te bergen. Na sluitings tijd had hij veel haast en hij de poneerde zijn geldkist met f 4000 en 14.000 textielcoupures in een kist met oud papier. De winkel juffrouw, die van niets wist, gaf de morgen erop de kist met oud papier aan een opkoper mee. Toen de winkelier dit later merkte was Leiden natuurlijk in last. De poli tie zocht alle lompenhandelaren af om de geldkist terug te vinden en eindelijk werd de bewuste op koper gevonden. Met behulp van een paar makkers had hij de geld kist geforceerd en de inhoud had het trio verdeeld. De textielpun ten had men maar gemakshalve verbrand en het zilvergeld ver stopt in een bloempot, die boven op een dak was neergezet. Van merkwaardige bergplaats gespro ken.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1