Staakt het vuren en terug naar demarcatielijn Marshall-hulp voor Indonesië stopgezet Weest zuinig met gas Tot nu toe acht militairen gesneuveld Dr. Mol pleit voor de gezinsverzorgsters IN 'T KORT Dit wil Amerika Dr. van Roijen: De Veiligheidsraad is niet bevoegd VIJFDE JAARGANG No. 1262 DONDERDAG 23 DECEMBER 1948 Geheel West-Europa moet worden verdedigd VER STATENFl SF/V: BLOEMEN IN BLIK Opstandelingen vrijgelaten Lichte vorst Meer licht vóór de feestdagen HOE WAS HET 00K WEER? Brabantse industrie loopt gevaar Legerbericht Scherpe Resolutie ife veel kantoorpersoneel Tweede Kamer Bureau voor Zeeuwsch- Vlaanderen Hulst. Dubbele Poort, 7, tele foon 102 (Bijbureau Oostburg, Nieuwstraat 22, telefoon 35) Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden Goes. Westsingel 75. telefoon 2238. Hoofdredacteur J J H A Bruna Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage) t 0.10 per m/m. voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) t 0.25 per m/m (Voor de gehele oplage resp f 0.25 en f 0.60 Incasso wordt berekend. Uitgave N V Uitgeversmij Neerlandia A F. J Aernoudts. C J. van Hootegem; A E Vooi God, Koningin en Vaderland Redactieraad: A F. J Aernoudts. C J. van tiootegem; n. c, Langenhorst; Mr Dr A J J M Mes Mr H B B de Rechter - Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1 3 90 p kwartaal, p post 4.75, p week (uitsluitend bij niet postbestelling) t 0 30. Losse exemplaren 8 cent Postrekening 278841 Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt T)E BELGISCHE Minister van Lands- verdediging, kolonel R. de Frai- teur, verklaarde, dat, met goedkeu ring van de vijf ministers van Defen sie, besloten is, dat West-Europa de eerste verdedigingslinie zal zijn. Van bevoegde zijde te Jen Haag werd op een desbetreffende vraag ge antwoord, dat men moeilijk van een eerste verdedigingslinie kan spreken, omdat dit inhoudt, dat er nog anderen zouden volgen. Men vraagt zich, waar deze verdedigingslinies zich dan zou den moeten bevinden. De permanente militaire commissie gaat nit van het standpunt, dat West- Europa in zijn geheel tot het uiterste verdedigd moet worden achter wijd uiteengestrekte verdedigingslinies. JJELEMAAL WAAR is het niet: „Bloemen in blik", maar het komt er toch wel op neer. Ameri kaanse geleerden hebben een me thode uitgevonden om de teerste bloemen tegen het verwelken te beschermen door hen te dopen in een bad van Geon-latex. Geon-la- tex is een kunsthars („plastic"), dat bij bespuiting het water ver liest en een zeer dun niet-giftig filmpje op bloem en blad achter laat. Bij toepassing op Kerstbomen bleek, dat deze na tien dagen nog volkomen fris waren. Het is in ieder geval het proberen waard! T\E POOLSE Arbeiderspartij (fusie van socialisten en communisten) is gezuiverd: 110.000 „kapitalistische en ambitieuze elementen" raakten hun lidmaatschap kwijt. yOOB GEZINNEN, die tot dan toe geen brandstoffentoeslag voor hun centrale verwarming konden krijgen, wordt in bescheiden mate alsnog een hoeveelheid huisbrandolie of gascokes beschikbaar gesteld. TIET ONTWERP-STATUUT voor de Ruhr is ter goedkeuring voorge legd aan het Britse Kabinet en aan de Regeringen te Washington en Pa rijs. tpEGEN DE journalist Lindeman, des- tijds hoofdredacteur van „Volk en Vaderland" eiste de proa-fiscaal van het Bijz. Gerechtshof te Den Haag gisteren twaalf jaar gevangenisstraf Uitspraak over 14 dagen. J")E VROEGERE hoofdredacteur van de Limburgse Koerier, H. v. d. Broeck, werd in cassatie conform de oorspronkelijke els veroordeeld toti 1 jaar met aftrek. UET NIEUWE Chinese Kabinet is door de Kwomintang (Volksverte genwoordiging) aanvaard. Het nieuwe Kabinet aanvaardt „mogelijkheid van vrede". P ENERAAL TOJO, en zes andere Japanse oorlogsmisdadigers zijn gisteren terechtgesteld. Dit geschied de in de gevangenis van Soemago. THR. MR. C. DE RANITZ, de nieu- we burgemeester van Utrecht, werd gisteren plechtig geinstalleerd. Hij arriveerde in de Domstad per ver sierde extra-trein. ÜEN TSJECHO-SLOWAAKS vlieg- tuig, met 19 pasagiers en 5 koppen bemanning aan boord, is bij Pilos in Griekenland neergestort. Er zijn geen overlevenden. T\E DRIE Westelijke zones van Duitsland zullen in 1949 voor 29.833.500 dollars kopen, terwijl ons land voor 17.059.500 dollars aan goe deren zal afnemen. T^RITZ KREISLER, componist en vio list, bezat vele zeldzame boeken en manuscripten. Hij heeft die ver kocht en de opbrengst aan liefdadige doeleinden besteed. rkOK CHILI heeft sinds gisteren vrouwenkiesrecht. Voor het eerst wordt de regeling effectief per Maart 1949. JJE HEER DE NEUVILLE. Frans con sul in Palestina, heeft de Egyp- tenaren dringend verzocht de norma le toegangsweg naar Bethlehem voor de traditionele pelgrimstocht op Kerst mis open te willen stellen. T)E BEDRIJFSRAAD voor de kap pers heeft geadviseerd: niet knip pen of scheren op beide Kerstdagen, Nieuwjaarsdag en de aansluitende Zondag. De kappers zullen dus net doen als de Wegenwacht: de feestda gen gezellig bü vrouw en kinderen doorbrengen. TJE SPECIALE correspondent van het Chinese blad Sin Po meldt: Welingelichte Republikeinse kringen te Batavia hebben verklaard, dat wel vaststaat, dat 35.000 gearresteerde communistische opstandelingen thans in vrijheid zijn gesteld, teneinde tegen de Nederlanders mee te strijden. Mo gelijk zijn ook de gearresteerde lei ders in vrijheid gesteld, aldus Sin Po. Desbetreffende plannen waren reeds geruime tijd geleden door de Repu blikeinse regering bekrachtigd er wachtte slechts op het geschikte ogen blik voor uitvoering. ONZE voorspelling in ons blad van eergisteren is maar al te zeer bewaarheid: de krachtige houding van Amerika inzake de Indonesische kwestie heeft zich uitgedrukt in een niet minder krachtige resolutie met als voornaamste inhoud „terugtrekken van de troepen op de demarcatielijn en staken van het vuren". Mede-ondertekenaars van de resolutie zijn Syrië en Columbia. Dr. Jssup (V. S.) kwam als laatste spreker gisteren aan het woord, nadat dr. van Roijen en Palar resp. het Nederlandse en het Republikeinse standpunt hadden uiteengezet. De Veiligheidsraad komt vandaag opnieuw bijeen. Dan zullen respectievelijk de vertegenwoordigers van de Sovjet-Unie China, Australië, India, Engeland en Syrië aan het woord komen. Verwacht mag worden, dat daarna ook nog de gedelegeerden van Frankrijk, Canada, België en wellicht ook nog Columbia en Argentinië zullen spreken. Naar aangenomen wordt zal Malik eveneens een resolutie aan de Raad voorleggen. geldig tot W eersverwachting, vanavond: Enkele overdryvende wolkenvel den met plaatseiyk nevel of mist overigens droog weer. In het Zui den zwakke tot matige wind uit Oosteiyke richtingen. In de vroe- ge ochtenduren op enkele plaat sen matige overigens meest lichte vorst. Vandaag: zon onder 16.31 uur. aan onder 12.55 uur. Morgen: son op 8.47 uur. Maan op 1.39 uur. rjE NEDERLANDSE afgevaardigde begon zjjn rede met vast te stel len, dat Nederland nimmer had op gehouden het eens gestelde doel na te streven: Indonesië onafhankelijk en souverein te maken. De eenmaal gegeven belofte zal Nederland steeds bereid zijn in te lossen. Vervolgens gaf dr. van Roijen de Raad een inzicht in de gedragingen van de Republiek inzake propaganda, infiltraties en terreur. Dit alles zou moeten culmineren in een door de Republiek voorbereide massa-opstand op 1 Januari a.s. Ook herinnerde spr. eraan, dat Nederland de beginselen van Linggadjati en de Renville steeds had nageleefd, terwijl de Republiek zich telkens aan de consequenties van het eenmaal aanvaarde heeft terug getrokken. Uitvoerig schetste dr. van Roijen de politieke v- houdingen in en buiten de Repul en wijdde ernstige en duidelijke jorden aan de jongste Regeringsv,laring. Uit zijn betoog volgde onontkoombaar duidelijk, dat inderdaad de Nederlandse Regering' niet langer „de maatregelen kon uit stellen, die al over tijd waren". DE COMPETENTIE-KWESTIE. OPREKENDJt over de competentie van de Veiligheidsraad merkte dr. van Roijen op: ,Wij hebben niets te verbergen. Maar dit mag niet worden uitgelegd als een erkenning onzerzijds van de bevoegdheid van de Veiligheidsraad, deze zaak verder te behandelen". Nn de onderhandelingen met de Repu bliek definitief afgebroken zijn en de Commissie voor Goede Diensten he laas niet in haar taak is geslaagd, gaf hjj aan voor welke situatie de Veilig heidsraad naar de mening van de Ne derlandse Regering thans geplaatst is. De Goede Diensten van de Raad wer den door Nederland in Aug. 1947 aan vaard in een geest van aanpassing en in de hoop een overeenkomst te be reiken. „Wij hebben het bij die ge legenheid zeer duidelijk gemaakt, dat wij daarbij werden gedragen door een geest van goede wil en dat wij ver langend waren een oplossing te be reiken, maar dat wij de competentie van de Veiligheidsraad in deze zaak niet konden erkennen, zelfs stilzwij gend". De Raad ziet zich thans geplaatst tegenover de zeer ernstige vraag of hij enige verdere actie met betrek king tot de Indonesische kwestie kan nemen. EN NIET IN STAAT ■vfAARDDE MENING van de Neder landse Regering is het antwoord op deze vraag ongetwijfeld ontken nend daar de Raad volgens de letter en de geest van het Handvest niet competent is deze zaak te behande len. Vooreerst omdat het Handvest al leen de relaties tussen souvereine sta ten behandelt, in de tweede plaats omdat dit een zaak is binnen de bin nenlandse jurisdictie van Nederland en ten derde omdat deze situatie de internationale vrede en veiligheid niet in gevaar brengt. De Nederlandse gedelegeerde zei het te betreuren, dat het Handvest zijn beperkingen heeft, dat het nog lang niet een genezing is van alle ziekten en het kwaad der wereld. De geschiedenis van de voorbije ja ren hebben ons de les geleerd, dat er een groot aantal vraagstukken zijn, ze'fs vitale vraagstukken voor de vre de van de wereld, met betrekking waartoe de Verenigde Naties nog niet in staat geweest zijn een beslissende actie te ondernemen (Griekenland, Korea, Berlijn). Waarom, zo vroeg dr. van Roijen, zou de Raad, die niet in staat was een AANGEZIEN verwacht mag worden dat op Vrijdag 24 en 31 December a.s. na 16 uur een vermindering van de industriële belasting bij de electri- citeitscentrales zal optreden ten op zichte van die op andere Vrijdagen, heeft de directeur-generaal van de energie-voorziening bepaald, dat op die dagen van het bestaande verbod tot het verbruiken van electriciteit voor: étalage-verlichting, verlichting en ver warming in treinen en trams, buiten verlichting van de openbare gebou wen, Ho re ca.bedrijver, en instellingen voor publieke vermakelijkheden, ont heffing wordt verleend van 16 uur tot 18 uur. Dit houdt dus onder meer in, dat op genoemde dagen d_ étalages van 4 uur 's middags tot 10 uur avonds verlicht mogen worden. beslissing te nemen in zaken, waar toe hjj competent was, nn trachten een beslissing te nemen in een vraag stuk, welke buiten haar bevoegdheid valt. „Mijn regering staat vast op haar standpunt dat de Raad onder de ter men van het Handvest niet competent is de Indonesische kwestie te behan delen. Als sommige leden van de Raad van oordeel verschillen dan i' mijn Regering geneigd, zoals het vorig jaar. de kwestie van de competentie van re Raad voor het Internationale Hof van Justitie te brengen". Hij sprak het vertrouwen uit, dat de Raad ich houdende aan het Handvest, Ne derland wilde toestaan de orde te her stellen in het gebied waarvoor Neder land nog verantwoordelijk is, opdat de souvereine Verenigde Staten van Indonesië gevormd kunnen worden op een ordelijke en waarlijk democrati sche basis. PALAR EN JESSUP. TN DE MIDDAGZITTING kreeg de heer Palar de gelegenheid het woord te voeren namens de Repu bliek. Hij deed het voorkomen, alsof Nederland reeds vanaf de Renville- overeenkomst af alle mogelijke maat regelen genomen had om tenslotte „ge rechtvaardigd" deze schending van het Bestand te kunnen plegen. Hij noemde de Nederlandse politiek dwaas en blind, ontkende iedere in filtratie door of vanwege de Repu bliek en uitte zijn verknochtheid aan de C. v. G. D. Hij eindigde zijn rede met een openlijke bedreiging: Deze oorlog zal jaren duren, als er niet on middellijk een eind aan wordt ge maakt. De politiek der verschroeide aarde zal worden voortgezet met alle bittere gevolgen van dien. Inmiddels was er bij de Raad een telegrafisch rapport van twee leden van de C. v. G. D. (Amerika en Aus tralië) binnengekomen. Deze beklagen zich erover, dat zij geen inlichtingen kregen van Nederlandse zijde en noe men de Actie zonder meer een inbreuk op de Renville-overeenkomst. Als laatste spreker kwam dan de Amerikaan dr. Jessup. Zijn woorden waren krachtig en verre van vriende lijk ten opzichte van ons land: Mijn Regering is van mening, zo zeide hij, dat er te weinig getracht is om langs de weg van onderhandelingen tot een oplossing te komen onder leiding van de C. v. G. D. De V. S. konden dan ook geen enkele rechtvaardiging vin den voor het heropenen der vijande lijkheden. Wij zien daarin een ernstige bedreiging van de internationale vrede Hij diende tenslotte de ontwerp-reso- lutie in waarvan we de volledige tekst afzonderlijk afdrukken. 3 Nederi gebied I 1 Republiek ■i Ooor Nederlandse (roepen bezet Nederlandse opmars o Vliegvelden £2) Haaruen v. verzet (zwervende benden) Grote concentraties v Rep benden r)E HEER PALAR huldigde gis- teren in de Veiligheidsraad de volgende merkwaarcLge (Republi keinse) opvatting van de infil traties: Het overschrijden van de demarcatielijn door mensen uit Republikeins gebied was geen kwestie van militaire of politieke aard, eenvoudig van sociale aard Zij wilden, na lange afwezigheid, zo graag weer naar huis terug. Zodra deze mensen dan op door de Nederlanders bezet gebied kwa men, begonnen de Nederlandse militairen erop los te schieten Op deze dwaasheden zouden we met Minister Sassen (Tweede Ka mer van 20 December jl.) willen citeren uit het officiële decreet van de Republikeinse Minister van Defensie 60-JA-92-48: „Op zeer geraffineerde manier moet de verwarring onder alle la gen van de bevolking met behulp van door roof verkregen wapens worden tot stand gebracht, en wel met assistentie van onze broeders, die reeds in verscheidene organi saties zyn geinfiltreerd". En verden „Besluit, dat vanaf 1 Juni 1948 een infiltratie van 500 man per eenheid kan plaats vin den en dat zulks zal worden her haald totdat een totaal van 10.000 man van de gewapende macht per eenheid in het bezet gebied zal zijn". En weer met Minister Sassen zeggen wij: „Van verder commen taar kunnen we ons onthouden". TVE E.C.A, heeft gisteren tie Mars- hall hulp aan Indonesië stopge zet. hangende een regeli: g nzake de vijandelijkheden tussen Nederland n ie Indencsis-he Republiek. De administrateur van het plan- Marshall, Paul Hoffman, heeft het hoofd van de E. C. A.-missie in Den Haag 1 iervan telegrafisch op le hoogte gesteld. De ECA heeft dit jaar 61 millioen dollar aan Indonesië toe gewezen, doch na 30 November zijn geen schenkingen gedaan Van bevoegde Nederlandse zijde wordt er in verband'met de stopzet ting van de ECA-hulp aan Indonesië op gewezen, dat dit zal 1 letekenen, dat de invoe. van Indonesië n materiaal, vereist voor de economi sche wederopbouw van d!t gebied zal verminderen. Dit betekent echter tevens een vermindering van de mogelijkheden tot verruiming van de jx..orf van Indonesië van die producten, waar aan de wereldmarkt en du., ook de Verenigde Staten, dringend behoefte hebben. 7OLANG de situatie in Indonesië niet is opgehelderd, aldus 'n offi ciéél E.C.A.-communiqué, is het on mogelijk na te gaan, of het program ma van economische hulpverlening in dit opzicht effectie zal zijn en zou het derhalve niet gerechtvaardigd zijn voort te gaan rrtfet hej verstrek ken van E C.A.-gelden tai behoeve van dit gebied. J)E VOORLICHTINGSDIENST van de Nederlandse kolenmijnen zendt ons het volgende communiqué: Verschillende grote industrieën voornamelijk in Noord-Brabant lig gen op dit ogenblik stil, omdat ten gevolge van een overmatig gebruik van gas voor verwarming, de aanvoer speciaal aan de eindpunten der leidin gen geheel uitvalt. Het gasverbruik is na de oorlog in het voorzieningsgebied der Staatsmij nen meer dan verdrievoudigd. Dit kan zo niet doorgaan. De Staatsmijnen pompen in de gas- transportleidingen zoveel gas als tech nisch maar mogelijk is. Maar zolang het publiek zonder enige beperking het gas gebruikt voor gaskachels, blij ven de moeilijkheden bijna onover komelijk. Immers, dit ongedisciplineerd ver bruik in de plaatsen die langs de gas- transportleiding der Staatsmijnen lig gen, brengt de leverantie verderop aan de lijn in gevaar. Het gevolg van een en ander is, dat zeer vitale in dustrieën niet kunnen werken. In overleg met het Rijkskolenbu- TT AN officiële Nederlandse zijde wordt gemeld: In Midden-Ja va verenigde de Ne derlandse colonne, die uit Semarang in zuidelijke richting was opgerukt zich met de troepen in de omgeving var Djokja. Verder werden Solo. Pa rakan. Setjang. Wonosobo, Magelang en Tjepoe bezet. Voordat de extre mistische benden Tjejoe moesten ont ruimen slaagden zij erin branden te stichten in de stad en de olie-instal laties. In Oost-Java bezetten de Ne derlandse troepen Blitar en werden de belangrijke werken van de Kali Konto onder contróle gesteld. Op Sumatra werden Fort de Koek (Boekittinggi) en Padangpandjang door de Nederlandse troepen bezet. Over het algemeen is de tegenstand zeer gering. Tegenaanvallen werden nergens ondernomen. Volgens tot dusver ontvangen ge gevens zijn van 19 December 1948 af in totaal 8 Mederland-e militairen gesneuveld en 14 gewond, van wie 1 door een ongeval. REEDS POST UITGEREIKT. Qlficiëel werd gemeld, dat de eer ste troepen, die langs de weg van Semaranrg naar Djokja trokken, gis terenavond om 8 uur Batavia-lijd Djokja zijn binnengetrokken. De 'n Solo aangekomen troepen ontvangen reeds brieven en pakket ten, terwijl ie distributie van kran ten zoveel mogelijk hervat is. Met Kerstmis zullen extra-ver- strekkingen geschieden. De prijs van de levensmiddelen is zeer hoog. Moh, Roem, voorzitter der republi keinse deiagtie en Setiaboedi (Dou- wes Dekker) adviseur van de Repu blikeinse regering, zijn geïnterneerd. Het vliegveld van Fort de Koek is vrijwel onbeschadigd in Nederlandse handen gevallen en onmiddellijk in gebruik genomen. In Midden-Java hebben uit Solo oprukkende Neder landse troepen Delanggoe veroverd. In het gebied ten Zuid-oosten van Demak heeL de bevolking op eigen Initiatief wapens, munitie en explo sieven ingeleverd. reau te Den Haag is thans aan ver schillende gemeenten aangezegd, het gasverbruik drastisch te verminderen, Indien de vrijwillige medewerking der gasverbruikers op deze wijze niet zal worden verkregen, zal men tot gedwongen beperking moeten over gaan met al de onaangename gevol gen van dien. PR WAAIT een ijskoude wind uit Washington. Dat is wel ge bleken uit twee feiten: het stop zetten van de Marshallhulp voor Indonesië en de scherpe resolutie, door Jessup ingediend. Wat die laatste betreft, hebben de Ameri kanen zich wel gerealiseerd, welk een onvoorstelbare chaos er zou ontstaan, als nu onze troepen weer braaf achter de oude demarcatie lijn gingen staan? Alle bewijsma teriaal van Nederlandse zijde wordt straf genegeerd, men wil eens heel erg flink zijn, nu 't een kleine mogendheid geldt. De Vei ligheidsraad heeft tal van bran dende kwesties, welke wel bin nen zijn competentie liggen, met Platonische resoluties afgedaan, maar nu dreigt men heel erg flink te worden. Intussen: Engeland en Frankrijk moeten nog aan het woord komen. En dat laatste land weet uit de Indo-Chinese kwestie, hoe bandieterij zich ook in 'n na tionalistisch manteltje kan hullen De Franse pers maakt dan ook de meest verstandige opmerkingen. Zo zegt de Figaro: „Zekere Ame rikaanse zakenkringen zouden liever te doen hebben met oner varen inheemsen dan met de doorgewinterde zakenlui van Am sterdam en Rotterdam".... Het communiqué zet voorts uiteen, dat het door de leider van de E.C.A., Paul Hoffman, genomen besluit geen invloed heeft op het E.C.A.-program- ma voor Nederland, doch dat de voor Indonesië uitgetrokken, doch nog niet gebruikte gelden voorlopig ter be schikking zullen worden gehouden. Woensdagavond laat was noch van de zjjde van de Amerikaanse ambas sade in den Haag. noch jan de zijde van de Nederlandse ambassade in Washington op het departement van Buitenlandse Zaken een officiële me dedeling omtrent het Amerikaanse besluit ontvangen. Men drukte er zijn verwondering over uit dat de plaasvervangend Secre taris van Staat hierover op een pers conferentie mededelingen zon heb ben gedaan, voordat de Nederlandse regering officieel was ingelicht. TVE AMERIKAANSE resolutie, aan de Veiligheidsraad voorgelegd, luidt als volgt: De Veiligheidsraad, met bezorgdheid de hervatting der vijandelijkheden in Indonesië gade slaand, nota genomen hebbend van de rap porten van de Commissie van Goede Diensten, beschouwt zulk een hervatting der vijandelijkheden te zijn in strijd met de resolutie, welke door de Veilig heidsraad tijdens zijn 171ste vergade ring op 1 Augustus 1947 werd aangeno men. Doet een beroep op partijen (call upon parties): a. de vijandelijkheden onmiddellijk te staken en b. onmiddellijk hun strijdkrachten terug te trekken op de resp. kanten van de gedemilitariseerde zone, vast gesteld onder de Bestandsovereenkomst van zeventien Januari 1948. Geeft de Commissie v. Goede Dien sten opdracht de Veiligheidsraad te legrafisch een volledig en dringend rapport te zenden over de gebeurte nisseri, welke sedert 12 December '48 in Indonesië hebben plaats gevonden, ter vaststelling van de verantwoor delijkheid voor het uitbreken van de vijandelijkheden." ■Illlllllllllllllllllllll HET TONEELCONCOURS TE HULST Dank zij de activiteit van het be stuur van de St. Josephkring zal het toneelconcours in Hulst nu toch door gaan. 5 verenigingen zullen deelnemen De data zijn als volgt vastgesteld: Jan. R.K. Toneelclub Heikenszand met „Vlammende Wieken"". 15 Jan. R.K. Toneelclub 's Heerenhoek met de „Droom van mijnheer Scrooge"; 22 Jan. St. Paulus Middelburg met: „Wat eeuwig leeft". 29 Januari Comedia te Rijen (N.B.) met Meneer de Senator en 19 Februari de St. Joseph-Ghesellen te Hulst met „Een dorp verging" een nieuw spe'. van drs. Lockefeer dat in de omgeving van Nieuw-Namen speelt. CUMNER WELLES, vroeger Minister van Buitenlandse Zaken der V.S. heeft verklaard er ernstig aan te twij felen, of de dodelijke val van Dug- gan (uit het raam van een 10e étage te New-York) zelfmoord is Gelijk men weet, werd Duggan beschuldigd van spionnage. YX/AT twee medewerkers hebben ge schreven over „te veel aan kantoorpersoneel" heeft ons enkele brieven bezorgd. Een ervan ging v r- gezeld van het orgaan van de Ned. R.K. Bond van Handels-, Kantoor- en Winkelbedienden van 10 Juli '48. Dat is dus van heel -vat maanden geleden, doch in zijn hoofdartikel ac tueel genoeg om er wat uit op te diepen. In dat artikel behandelt de bondsvoorzitter, de heer de Wit, ook het onderhavige probleem. En hij maakt een ondei scheiding, die de al gemene slagzin „Te veel kantoorper soneel" niet maakt. Namelijk c.ie tus sen bonafide en malafide kantoorbe dienden. Van de eersten zijn er ze. ker niet te veel, zegt de he'i de Wit, van de laatsten wel. Deze voor de hand lig-gende onder scheiding dient toch nog eens na drukkelijk te worden gemaakt, om dat men alle kantoorarbeid vaak over één kam scheert. Het is sedert lang niet meer zo aldus lezen we, dat het begrip kan toorbediende identiek is aar penne- likker, die op «.en hoge stoel achter zijn lessenaar gezeten m-t prachtige krulletters brieven schrijft of boeken bijhoudt. „Er komt tegenwoordig heel wat anders kijken als men goed beroeps- genoot wil worden, als men oromo- tie wil maken. Met een schooloplei ding en het bezit van een diploma machineschrijven en wa kantoor routine komt men er beslist niet. „Streeft men op kantoor naar eert behoorlijke bestaansmogelijkheid, naar een goede functie In de admini stratieve of commerciële wereld, dan heeft men zich te realiseren dat men een leven van moeite en inspanning tegemoet gaat. Van voortdurende studie, elke dag. na volbrachte taak op kantoor. De rationalisatie, de to taal veranderde werkmethoden, de mechanisatie en zo vele andere fac toren, hebben het karakter van da administratieve arbeid geheel gewij zigd. En slechts hij die naast een ruime algemene ontwikkeling en een gefundeerde bedrijfstechnische ken nis zich rekenschap geeft van de nieuwe ontwikkelingen b ijft bij en schpt zich een redelijke kans voor uit te komen Zo ziet men het gebeuren, dat de administratieve werkers pas op 35-, 40- of 45-jarige leeftijd tot het ma ximum-salaris voor hun groep ko men, terwijl de handenarbeider dit veelal op 25-jarige leeftijd bereikt. JJET wanbegrip omtrent de aard en de vooruitzichten van het kan toorwerk ligt vooral bij de ouders. „Mijn zoon of dochter is op kan toor" wordt door al te velen met 'ri zekere trots gezegd, aldus de heer da Wit, alsof dit feit op zich de basis vormt voor het toekomstige succes van hun kind. En niet weinigen zweeft daarbij min of meer voor ogen dat door het aanvaarden van een be trekking op kantoor met een mini mum aan kennis, lichamelijke en geestelijke inspanning binnen de kortste keren een maximum aan be-' staansmogelijkheden kan worden ver kregen. Aldus ontstaat, het te veel aan kan- toorjjersoneel, d.w.z. van de onge schoolden en van de krukken, die nooit verder komen. Tegenover de ouders moet dan ook voortdurend beklemtoond worden: le. Dat men niet op een kantoor, baan voor zoon of dochter moet mik ken, omdat dit iets meerderwaardigs of iets deftigers zou zijn dan de han denarbeid. De ambaehtsmar de vak werker verricht ook een zeei eervolle en nuttige taak in de samenleving. Als hij zijn arbeid serieus aanvat en zich met vlijt bekwaamt, zal hij door alle weidenkenden geëerd worden. Het begrip: „Die jongen heeft niet veel hersens, dus dan moet hjj maar een vak leren" moet grondig uitge roeid worden. 2e. Als men zijn kind de kantoor loopbaan laat inslaan, wete men wel,' dat ook dan voortgezette studie en harde inspanning nodig zijn Anders zakt de jongen „f het meisje maar al te gemakeljjk door de vloer der ar beidsgelegenheid en kom* in de kel der der werkloosheid terecht. Beroepskeuzevoorlichting kan goe de aanwijzingen geven. Men versma de de gelegenheden, die daarvoor be- staan, niet. De drie nieuwe giraffen in de Amsterdamse dierentuin bekijken nieuws gierig hun nieuwe omgeving. TAE TWEEDE KAMER nam gisteren z.hd.st. de begroting van Sociale Zaken aan (Comm. tegen) en ging daarna over tot de debatten over On derwijs, Kunsten en Wetenschappen. Het radiobestel had de aand-cht van enkele sprekers. Zo drong de heer Peters (K.V.P.) aan op spoed met de indiening van de Radiowet. Hij vond de Regeringsuitzer dingen overbodig. Minister Rutten hoopte de Radio- wet nog in dit begrotingsjaar te kun nen indienen en streeft ernaar de regeringsbemoeiingen zo gering mo gelijk te doen zijn. De uitzen 'ingen van de Strijdkrachten zouden echter zonder de overheid te duur worden Hii meent, dat de politieke partijen gelijke rechten hebben voor .propa ganda, wanneer deze niet d veilig heid van de Staat in g_ 'aar zou brengen. Ook de afdeling „Vorming buiten schoolverband" vond meerdere spre kers. Zo bepleitte de hee Mol (KVP) intemaatsopleiding voor gezinsver zorgsters en kraamverzorgsters. Voor vepleegsters ontbreekt een goede op leiding en een kaderschool. Hij vraagt hulp voor de opleidingsschool „Vro- nesteln", welke zal moeten sluiten wegens financieringsmoeiljjkhedi u De Minister zegde toe de gedachten, door de heer Mol ontwikkeld, te zul len overwegen. vorens de laatste vergadering vóór het Kerstreces te sluiten, hield de voorzitter een rede, waarin hij wees op de tijdnood waarin de vergaderingen van de Kamer ver keerden. Hij ueed de volgende sug gesties: Uitbreiding van het aantal grif fiers, nog straffer rantsoenering van ue spreektijd, een tweejaarlijkse be groting, wijziging van de grondwet met betrekking tot de datum waar op de Sta ten-Generaal worden ge opend, uitbreiding van de begrotings commissie. Daarna sloot hij de zitting, echter niet dan nadat hij alle leden zijn beste wensen voor Kerstmis en Nieuwjaar had meegegeven.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1