Rusland en Amerika gaan broederlijk samen Djokja, zoals het reilt en zeilt vrijlating Onmiddellijke van Soekarno c.s. geëist OVEREENKOMST bereikt over de Ruhr De Egyptische premier vermoord Mooie plicht INDONESIË IN DE VEILIGHEIDSRAAD Consulaire vertegenwoordigers moeten rapport zenden IN 'T KORT Tabak op Diversenkaart Arbeiders krijgen weer voedsel, zieken hun medicijnen ««suw» j=*jsr SS SSttB ssssss „De steun komt uit Oost-Europa VIJFDE JAARGANG No. 1266 WOENSDAG 29 DECEMBER 1948 WELKOM Dooi, De twee aanvaarde resoluties Belangrijke concessies aan Frankrijk Uit met de schaats pret? Tot nu toe 41 doden Onze Londense gezant naar Batavia NIEUWE BONNEN Medisch student schoot hem in Departement neer EE1 Een Engelse resolutie Prof. Gielen ondervoor zitter K.V.P.? 12 jaar geëist tegen commandant Westerbork Uitgave N V Uitgeversmij Neerlandia Redactieraad: A. F. J. Aernoudts. C J. van Hootegem: A E. Langenhorst; Mr Dr A J J M Mes Mr H B B de Rechter. - Verschijnt elke werkdag Abonnementsprijs bij vooruitbetaling t 3.90 p kwartaal; p post t 4.75. p week (uitsluitend bij niet-postbestelling) t 0 30. Losse exemplaren 8 cent Postrekening 278841. Prijzen voor buitenlandse abonnementen worden op aanvraag verstrekt. Vooi God, Koningin en Vaderland Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen Hulst. Dubbele Poort. 7, tele foon 102 (Bijbureau Oostburg, Nieuwstraat 22. telefoon 35) Bu reau voor de Zeeuwse Eilanden Goes. Westsingel 75. telefoon 2236 Hoofdredacteur: J J H A Bruna Advertentieprijs (uit sluitend voor de Zeeuwse oplage) t 010 per m/m. voor Re clames (Ingezonden Mededelingen) f 0.25 per m/m (Voor de gehele oplage resp t 0.25 en f 0.60 Incasso wordt berekend. |""\E VEILIGHEIDSRAAD heeft in de zittmg van gisteren twee resoluties aangenomen tegen Nederland: een Colum- biaanse en een Chinese resolutie. De eerste geeft aan de con sulaire vertegenwoordigers te Batavia opdracht rapport uit te brengen van de toestand en van de uitvoering van „Staakt het vuren". Er waren 9 voorstemmers, terwijl de S. U. en de Oekraïne zich onthielden. De Chinese resolutie bevat een bevel aan Nederland Söekarno c.s. onmiddellijk vrij te laten. Ze werd aangenomen met 8 stemmen voor en drie onthoudingen (Engeland, België en Frankrijk). Hier gingen dus Amerika en Rusland hand in hand! Voorbarige resoluties TN DE ZITTING voerden bijna alle delegaties het woord. Dr. van Roijen opende de rij met een verkla ring. dat hij eerst de volgende dag een opheldering over de verschillen de punten namens zijn Regering zou kunnen verstrekken. Hij deelde des gevraagd mee dat de 14 in Batavia vrij gelaten Repubük. merendeels leden zijn van de Republikeinse delegatie en andere te Batavia woonachtige pro minente Republikeinen. Hij zei, dat president Soekarno en verschillende ministers nog in „surveillance" zijn, hetgeen niet betekent, dat ze in ge vangenschap verkeren. De heer Palar vindt geen enkele behoorlijke reden aanwezig de presi dent nog vast te houden tegen de uit drukkelijke wens van de Raad in. Hij „onthult" zelfs, dat Nederland de ho ge Republikeinse autoriteiten „naar de bergen" buiten Java heeft ge bracht. De heer Tsjang betreurt het namens China, dat dr. van Roijen geen nade re verklaring kan afleggen. Hij kan nu niet langer wachten met de door hem opgestelde ontwerp-resolutie in te dienen, strekkende tot het eisen van onmiddellijke vrijlating van Soe karno c.s. en hij vraagt de steun van alle delegaties. De heer van Roijen acht het aan nemen van deze resolutie prema tuur. omdat h(j reeds 24 nor later to staat zal zijn authentieke gegevens namens de Ned. Regering aan de Raad te verstrekken. Syrië is tegen het verlenen van uit stel. Engeland daarentegen is er voor en zal zich eventueel van stemming LIET MOET een vriendelijk man zijn, die op zijn huis de over tuigende uitnodiging schrijft „Wel kom", zoals de bewoner van het huis op het kruispunt van de Schaapsweg—Veenderweg te Ede. Maar hij zal nimmer hebben ver moed, dat aan deze vriendelijke wens een zo tragisch gehoor zou worden gegeven, zoals gisteren het geval was. Een luxe wagen, die in de flank werd aangereden, ramde met een flinke vaart n.l. de voorgevel en richtte een geweldige ravage aan. De gevel stortte in en de half-ver- pletterde wagen kwam in de woon kamer terecht, waar de eigenaar van het huis zich bevond. Alleen de bestuurder van de wagen, de ad vocaat mr. v. d. D. liep hoofd wonden op. rjR. p. MUNTENDAM zal dezer da- gen dr. C V. d. Berg opvolgen als directeur-generaal van de Volksgezond heid, Dr. Muntendam is lecjor aan de Amsterdamse Universiteit. PEN GROEP ZAKENLIEDEN heeft een miliioen bijeengebracht, tot eventuele exploitatie van de eerste roulette voor Zandvoort en Schevenin- gen. Het wachten is nu op een wets wijziging. QE K.L..M. heeft een dagelijkse vHeg- dienst geopend van Batavia via Semarang naar Djokja. INE WILDE ZWIJNEN zijn door de kou opgejaagd naar Limburgs ge bied. Ze doen zich daar tegoed aan jonge boompjes. INE ITALIAANSE REGERING hoopt in 1949 een half miliioen emigran ten naar andere landen te kunnen uit zenden. De moeilijkheid is nog: er zijn geen schepen. "TRUMAN ZEI: „Onze grootste bond genoot (Rusland) houdt er een stelsel van moraal-codes op na, welke met moraal niets van doen hebben." V/ï AC ARTHUR heeft opdracht gege- ven te onderzoeken of het bericht w.iar is dat kinderen in Japan door ..handelslieden" aan boeren worden verkocht. INE „SIBAJAK" wordt vandaag tegen middernacht met een klein contin gent militairen en voorts evacué's en gouvernementsambtenaren aan boord te Rotterdam verwacht. Ontscheping: Donderdagmorgen om 8 uur. Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond: Meest zwaar bewolkt met enkele buien. Matige tot krachtige, langs de kust tijdelijk harde en in het Noorden stormachtige wind tus sen Zuid-West en West. In de loop van de dag verdere stijgin" van temperatuur. Vandaag: zon onder 16.36 uur. Maan onder 15.11 uur. Morgen: zon op 8.48 uur. Maan op &33 uur. onthouden. Malik acht het duidelijk, dat een land als Nederland „natuur lijk" de Veiligheidsraad saboteert Hij vindt, dat sommige leden „een dub bel gezicht" tonen en deze toestand acht hij ondragelijk. Hier gingen V. S. en S. U. samen WEER EIST Malik terugtrekken van de troepen, staken van de vij andelijkheden en vrijlating van de ge vangenen. Hij dient een amendement in op de Chinese resolutie en wil „aan neming" vervangen door „uitvoering" waar het gaat om de termijn van 24 uur, waarbinnen aan de Veiligheids raad rapport over de vrijlating van Soekarno moet worden uitgebracht, Amerika verklaart zich accoord met de motieven door China naar voren gebracht. Hjj wil ieder uitstel voor komen. De heer van Rojjen zegt nog eens, dat iijj deugdelijke verklaringen zal afleggen. Er is geen sprake van „concentratiekampen" voor de Rep. antoriteiten en de uitspraak, als zou Nederland niet aan de bevelen van de Raad hebben voldaan, acht hjj Voor barig. Palar gaat met India hand in hand, wanneer deze verklaart dat het vooi" de gevangenen niet gaat om „com fort doch -oir „vrijheid". Er zijn nog slechts enkele dagen tijds, maakt dus haart zo betoogt deze afgevaardigde. Hodgson eist met beel lelijke woor den aan het adres van ons land on middellijke actie van de Raad en be rijdt trouw het Australische stok paardje Óe Chinese tesolutie wordt in stemming gebracht en aangenomen mei 8 stemmen voor en 3 onthoudin gen De Columbiaanse resolutie over het doen zenden van een rapport door consulaire vertegenwoordigers, ontlokt aan Malik een scherpe critiek. Deze lieden kunnen hoogstens de Raad een genoegen doen. aanvaarden geen be velen en houden zich aan de belan gen van hun eigen landen. De Raad heeft zich ontwikkelt, vindt hij ver volgens zonder enige overgang, tot 'n scherm voor de agressie in Indonesië. Wanneer de Columbiaanse resolutie wordt aangenomen, zal de Veiligheids raad beroofd worden van 'n toch al zo ondoelmatig orgaan als de Com missie voor Goede Diensten, meent dan de geachte afgevaardigde van de Sovjets bijzonder logisch te moeten constateren! Hij weigert steun aan het voorstel Nadat Frankrijk, Engeland, België en Amerika nog hun instemming met de resolutie hebben betoond, wordt deze in stemming gebracht: 9 stem men waren voor t. jen 2 onthoudin gen (Rusland en Oekraine). De Vei ligheidsraad werd verdaagd tot van middag half drie. De Columbiaanse TAE VEILIGHEIDSRAAD ver- zoekt de consulaire vertegen woordigers in Batavia, aan de Vei ligheidsraad zo spoedig mogelijk een volledig rapport over de toe stand in de Republiek Indonesië te zenden ter informatie van en als leiddraad voor de Raad. Zulk een rapport moet omvatten het ver slag over de uitvoering van de Cease-Fire-order en de ogenblik kelijke toestand in de onder mili taire bezetting staande gebieden en die, waaruit de strijdkrachten konden worden teruggetrokken. De Chinese T»E VEILIGHEIDSRAAD vaststel lend, dat de Nederlandse Re gering totnutoe de president van de Republiek Indonesië en andere politieke gevangenen niet heeft bevrijd, zoals door de resolutie van 24 December 1948 werd ge- eist, roept de Nederlandse Rege ring op deze politieke gevange nen onmiddellijk vrij te laten en binnen 24 uur na het aannemen van deze resolutie de Veiligheids raad bericht te geven. T\E Zesmogendhedenconferentie over de Ruhr, die te Londen heeft plaats gevonden, heeft tot resultaat gehad, dat een ontwerp-statuut is op gesteld voor het toekomstig interna tionaal lichaam voor de Ruhr. In dit statuut is vastgelegd, dat als de geallieerde souvereiniteit in Duits land ophoudt te bestaan alle bevoegd heden, die thans bjj de zogenaamde controle-groepen berusten, zullen wor den overgedragen aan de internatio nale Ruhr-organlsatie, teneinde te ver zekeren, dat het Duitse productie- programma in overeenstemming is met de algemene politiek der geallieerden ten aanzien van het Ruhr-gebied. Deze politiek behelst; het zich op vreedzame wijze ontwikkelen van de Duitse industrie en de bijdrage van de productie van het Ruhrgebied tot de Europese samenwerking. Een van de voornaamste functies van het con trole-orgaan is de verdeling over Duit se consumptie en export van kolen, cokes en staal uit het Ruhr-gebied, op dat voor de landen, die in het belang van het gemeenschappelijk economisch welzijn samenwerken, deze producten in voldoende mate beschikbaar komen terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de essentiële behoeften van Duitsland. Op deze wijze hopen de zes mo gendheden Engeland, Amerika, Frankrijk en de Benelux-landen de mogelijkheid te bieden, dat een vreed zaam democratisch Duitsland kan worden opgenomen in de Europese ge meenschap. De instelling van dit controle-or gaan sluit aan bij een andere veilig heidsmaatregel, waarover door de drie militaire gouverneurs bij hun besprekingen in Frankfurt over stemming werd bereikt: de oprich ting van een militaire vei ligheidsraad, die speciaal verant woordelijk zal zijn voor de handha ving der ontwapening en de demi- litarisatie in het belang van de vei ligheid. Voor wat betreft de industriële ont wapening zal de raad handelen over eenkomstig de thans bijna voltooide overeenkomsten betreffende de nodige verbodsbepalingen en beperkingen ten aanzien van de Duitse industrie. Er kend werd, dat thans in de Bi-zone voor de productie van ruw staal een maximum geldt van 10.7 miliioen ton. In Parijs wordt het ontwerp-besluit als een belangrijke concessie aan het Franse standpunt beschouwd. Het er kent immers het beginsel, dat de ge allieerden permanente controle dienen te hebben over de productie van de voornaamste industrieën van het Roer gebied. Duitse politieke kringen in Frank furt oordelen echter niet zo gunstig over deze overeenkomst. Zjj vrezen, dat hiermede de kansen op totstandko ming van een West-Duitse staat en op inschakeling van West-Duitsland in een West-Europese gemeenschap ver nield zijn. Ze menen, dat het opnemen van de maatregelen betreffende onbepaalde verlenging van geallieerde controle over het meest vitale deel van de Duitse economie en de bevestiging van het staalproductiepeil van 10.7 mil iioen ton als maximum het tot stand komen van een gelijkheid van status voor de Duitsers in een West-Europe se gemeenschap onmogelijk maken. Belgische regeringskringen juichten de opneming van veiligheidsmaatrege len tegen hernieuwde agressie in het ontwerp-statuut toe alsmede de be perking van de staalproductie. Deze Duitse staalproductie. gebaseerd op goedkope steenkool, zou naar hun me ning een ernstige concurrentie kun nen betekenen voor de Belgische staal productie, die thans van het grootste belang is voor de Belgische export. f ISSE viert een Lente-feest in hartje winter: de bollenkwekers heböen een verzameling bloeiende bolgewas sen tentoongesteld. Mr. Kesper, Com missaris van de Koningin in Z. Hol land, sprak de openingsrede uit. JtfADAT het weer in ons land dagen lang onder invloed had gestaan van een gebied van hoge luchtdruk boven Midden-Europa, komt aan deze toe stand nu een zeer snel einde. In de nacht van Zondag op Maandag begon namelijk de depressie-activiteit te herleven en dit had tot gevolg, dat er Maandag al een eerste aanval op het vorstgebied werd gedaan. De barometers in onze omgeving begonnen tijdelijk te dalen, maar de aanval leed schipbreuk. Daarna ont wikkelde zich midden op de Oceaan een nieuwe en buitengewoon diepe depressie, die gisterenmiddag IJsland bereikte, en aanleiding gaf tot zware stormen in het zeegebied ten Westen van Schotland en Ierland en in het Noordelijk deel van de Noordzee. Het frontensysteem van de depres sie verplaatst zich met grote snelheid naar. het Oosten en zal vandaag ons land passeren, daarbij regen of in het Noordoosten van het land misschien sneeuw veroorzaken. De wind, die aanvankelijk uit het Zuidwesten waait, draait naar het Westen en voert dan Oceanische luchtmassa's het land in, die ons de dooi brengen. IJ et zuidpoolgebied zal, als alles verloopt zoals Amerika en En geland dat graag willen, tot interna tionaal gebied worden verklaard. Chili en Argentinië zijn er tegen. Legerbericht yAN OFFICIËLE ZIJDE wordt ge- meld: In alle sinds 19 December bezette gebieden zijn zuiveringsacties gaande. In totaal sneuvelden volgens tot dus ver ontvangen gegevens in de afgelo pen dagen, dat wil dus zeggen van 10 tot en met 27 December: 41 mili tairen en werden 99 gewond. Aansluitend aan hetgeen terzake in vorige communiqué's reeds werd ge meld zij thans meegedeeld, dat de mi litaire luchtvaart in totaal 4 jagers verloor, waarvan twee vermoedelijk werden neergeschoten door een bat terij luchtdoelgeschut, bediend door ongeveer 30 Japannezen. 4AFFICIEEL wordt medegedeeld: Jhr. Mr. E. F. M. J. Michiels van Ver- duynen, H.M. ambassadeur te Londen zal zich binnenkort voor enige we ken naar Indonesië begeven. Van bevoegde zijde wijst men erop, dat de zending van deze ervaren di plomaat. een aanwijzing is, dat men zowel in Den Haag als in Batavia aan alle aspecten van de ontwikkelingen in Indonesië zeer grote aandacht wenst te schenken. yOOR HET tijdvak van 2 tot en met 15 Januari 1949, geeft elk van de volgende bonnen recht op het kopen van: BONNEN VOOR VLEES: 521, 523 Vlees: 100 gr. vlees. 522 Vlees: 300 gr. vlees. ALLE BONKAARTEN 901: 527 Algemeen: 250 gr. boter of margarine of vet. BONKAARTEN KA, KB, KC 901: 531 Algemeen: 250 gr. boter of margarine- of vet. 532 Algemeen: 200 gr. kaas of 250 gr. korstloze kaas. 533 Algemeen: 125 gram koffie. B 545: 200 gr. kaas of 250 gram korstloze kaas. BONKAARTEN KD EN KE 901: 537 Algemeen: 125 gr. boter of margarine of vet. 538 Algemeen: 100 gr. kaas of 125 gr. korstloze kaas. TABAK EN DIVERSENKAARTEN QA, QC 901: 11 Tabak. 14 Diversen: 2 rantsoe nen tabak. BONKAARTEN ZA, ZB. ZC, ZE, MD, MF, MG 901 (Bjjz. arbeid, a.s. moeders en zieken): Geldig zijn de bonnen van strook B. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op Donderdag 30 December a.s. worden gebruikt. xxxxxxx>oooo<xxx>o<xxxx>oo VTOKRASJI PASJA, de Egyptische Minister-president, werd gisteren morgen te Cairo met revolverschoten vermoord. De dader, een student in de medicijnen, trachtte na zijn daad de hand aan zichzelf te slaan, werd echter door de lijfwacht van de pre mier overmeesterd en gevankelijk weggevoerd. De wijze, waarop deze moord werd bedreven, is afschuwwekkend. In het gebouw van Binnenlandse Zaken te Cairo had de dader post gevat bij de lift. Toen Nokrasji Pasja, vergezeld van zijn lijfwacht ,de lift wilde be treden, werd hij door de als politie- luitenant vermomde student vriende lijk begroet. Toen de „luitenant" bo vendien naar de premier toeging om deze de hand te drukken, was ieder spoor van argwaan bij de lijfwacht geweken. Op dat moment trok de dader een revolver en trof de premier in het gelaat en in de borst. Nadat Nokrasji Pasja gevallen was, loste de moorde naar nog vier schoten op zijn slacht offer, die daarna onmiddellijk over leed. Dit is de derde maal, dat een Egyp tische premier in functie door moor der aai shand is gevallen. Nokrasji Pasja was 60 jaar en laat een wedu we met drie kinderen achter. Hij was de leider van de. Saadistische Partij, die in 1938 was gevormd na een split sing in de nationalistische Wafdisten- partij. Sinds 1946 was hij premier van Egypte en beheerde de laatste tijd ook de portefeuilles van Binnenlandse Zaken en van Finantiën. Hij was te vens gouverneur-generaal-militair van Egypte. De naam van de moordenaar is Ab- del Meguid Hassan. Hij was student aan de medische faculteit van de Foe- ad-Universiteit. Men gelooft, dat hij lid was van de Mohammedaanse Broe derschap. die de vorige maand door de Regering werd ontbonden. Een na de moord uitgegeven verkla ring luidt: „Premier Nokrasji werd door een misdadige hand in het ministerie van TWINTIGTAL binnen- en buitenlandse journalisten bezocht gisteren voor enkele uren Djokja. De journalisten konden te Djokja vrij rondrij den. In vergelijking met bezoeken in de Republikeinse tijd was het straat beeld te Djokja in zoverre gewijzigd, dat er thans vrijwel geen karren en wagens reden, doch dat het rijdend vervoer uitsluitend uit militaire vracht wagens en jeeps bestond. Het aantal voetgangers was minder en vrijwel alle winkels waren gesloten. van Djokja een stad gemaakt, waar blijkbaar van dag tot dag werd ge leefd. Langzamerhand melden zich vrij veel Indonesische arbeiders weer aan GEEN „RESERVE", ER WERD VAN DAG TOT DAG GELEEFD. AP DE PASARS begint aarzelend de w handel terug te keren, doch even als bij de winkels vormt hier het mo netaire probleem een moeilijkheid. Nederlandse instanties betalen en ont vangen uitsluitend in federaal geld (Nederlands-Indische courant), doch tegenover het Republikeinse geld is geen koers vastgesteld. Gisteren was de verhouding gemid deld 500 roepiahs tegenover een gul den doch enkele dagen geleden was deze nog honderd tegen een. Het grootste probleem is de voedseltoe stand. Gisteren is in Djokja een voedsel distributie voor de werkende bevol- rjE gezondheidstoestand van de be- volking is volgens deskundigen schijnbaar behoorlijk, doch zonder .reserve". De ziekenhuizen zijn in goede staat aangetroffen, ook. zoals reeds gemeld, het missie-ziekenhuis, waar 8 Nederlandse zusters verblij ven. Van vernielingen is in Djokja wei nig te zien. Enkele gebouwen zijn ver nield en op het vliegveld Magoewo bleef echter staan en wordt weer ge dag 200 gram rijst en 200 gram mais verstrekt. Deze distributie was mogelijk, na dat over land 20 ton rijst uit Sema- rang was aangevoerd, want Djokja was een „lege stad". In totaal werden niet meer dan 110 zakken rijst gevonden, die onmiddellijk centraal werden op geslagen en voor distributie bestemd zijn. De Republikeinse Regering bad bruikt. In het Gewest Djokja zijn verschil lende ondernemingen vrijwel onbe schadigd aangetroffen. De openbare diensten zullen zo Djokja zijn verschillende ondernemin gen vrijwel onbeschadigd aangetrof fen. De openbare diensten zullen zo spoedig mogelijk op gang worden ge bracht. De electriciteits-centrale was onbeschadigd, evenals het station, de waterleiding etc. De bezetting van Djokja ging zo snel, dat de aange brachte mijnen nergens tot ontploffing zijn gebracht. In de stad zijn rond 2000 Indo-Europeanen aangetroffen, die niet in kampverband leefden. Nie mand van hen heeft zich voor evacu atie aangemeld. MOESO KREEG REPUBLIKEINSE WAPENS. TVE WERKPLAATS van de Staats- spoorwegen in Djokja bleek als wapenfabriek te zijn gebruikt. Er wer den o.m. stenguns gemaakt met assen- staal, dat volgens deskundigen daar voor ongeschikt was. Van in deze werkplaats gemaakte wapens werd regelmatig een deel afgezonderd, in schuilkelders verborgen en daarna naar de communistische groep van Moeso gesmokkeld. In Djokja zijn vier ziekenhuizen, die vroeger alle particulier waren. De Republikeinse regering heeft ze ech ter alle genaast. De medicijnen-voorraad viel mee, doch dient en zal ook worden aangevuld. Voorlopig kunnen de patiënten per hoofd 200 gram rijst en 200 gram mais krijgen. Bij de bezetting van Djokja was het patiëntenaantal 800, bij het inzetten van de Nederlandse actie vluchtte ongeveer een derde deel. De ze zieken komen thans langzamerhand terug. Spoedig zal het mogelijk zijn een aanvang te maken met de distributie van textiel, terwijl ook op andere wij zen voorzieningen getroffen kunnen worden ter leniging van de nood. die onder de bevolking van de vorsten dommen Soerakarta en de Mangkoe- negara heerst. Binnenlandse Zaken om het leven ge bracht. Hij stierf op een ogenblik, dat zijn land hem het meest nodig heeft". Het lichaam van Nokrasji werd naar zijn woning te Heliopolis, een voorstad van Cairo, overgebracht. Het enige commentaar van een of ficiële Israëlische woordvoerder te Tel Aviv op de moord was, dat er „blijkbaar mensen in Egypte zijn, die de Egyptische premier nog minder apprecieerden dan wij" Palestina in de Veilig heidsraad TVE VEILIGHEIDSRAAD is gisteren begonnen met de bespreking van de Palestijnse kwestie. Aan de raad is een boodschap van de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken voor gelegd, waarin de Israëlische strijd krachten er van beschuldigd worden het bestand in de Negeb te hebben verbroken. Aan de raad zijn eveneens twee ver slagen voorgelegd van de wnd. be middelaar, Ralph Bunche, waarin o. m. betreurd wordt, dat de Israëlische strijdkrachten thans de bedrijvigheid van de militaire waarnemers der V. N. beperken. De Egyptische afgevaardigde Fawzi Bey verweet de bijzondere raadscom missie voor de Negeb dat zij practisch niets heeft uitgericht. Hij beweerde vervolgens met na druk, dat de steun van talrijke ele menten uit Midden- en Oost-Europa niet meer de Joden, doch wel het „politiek Zionisme" gold, en maakte de Veiligheidsraad attend op de ernst van znlk een toestand. Na hem kwam de Engelsman Riley aan het woord. De Britse afgevaardigde diende een resolutie in waarin wordt voorgesteld dat in Zuid-Palestina het vuren on middellijk wordt gestaakt. De waarnemende bemiddelaar zal de gelegenheid krijgen „voorlopige bestandslinies" vast te stellen. Op verzoek van Canada en Frank rijk zal over deze resolutie vandaag worden gestemd. Inmiddels wordt uit Palestina ge- meldt, dat de gevechten in volle gang zijn. De berichten dat Gaza in Israëli sche handen zou zijn werden vannacht tegengesproken. pROF. DR. JOS. GIELEN wordt door het Partijbestuur der K. V. F. aanbevolen als candidaat voor het on- der-voorzitterschap in de vacature- Sassen. De verkiezing zal geschieden op de Partijraadsvergadering, die op Vrijdag 25 en Zaterdag 26 Februari te Utrecht wordt gehouden. Op de agenda komt o.m. ook voor een reglementswijziging die de instelling van een college van beraad mogelijk maakt, alsmede de vaststelling van een program voor de gemeenteraadsverkiezingen. TVE ADVOCAAT-FISCAAL bij de Drentse Kamer van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden, Jhr. Mr. J. E. de Ranitz, heeft 12 jaar met af trek geëist tegen de vroegere com mandant van het Jodenkamp Wester bork, de S.S. Oberstrumführer Albert Gemmek^r uit Dusseldorf. In Westerborg zwaaide Gemmeker 2i/s jaar lang de scepter, In deze pe riode passeerden meer dan honderd duizend joodse burgers het Durch- gangslanger, waarvan slechts een klein gedeelte het leven wist te houden. Uitspraak 6 Januari a.s. Verkiezingen in 't zicht JJET VOLGEND JAAR is het weer verkiezingsjaar. „Maar" de ge meenteraadsverkiezingen zijn aan de orde. Ze zijn in de regel niet zo ideo logisch gekleurd als de verkiezingen voor de Kamer. In de verkiezingsstrijd spelen allerlei plaatselijke, men kan wel zeggen: huiselijke kwesties mee, in kleinere plaatsen ontbreken voor deze verkiezingen de scheidslijnen volgens po ï.ieke principes. Daar êiet men ar- oeiders, boeren en middenstanders, daar ziet men buurtschappen en wij ken met afzonderlijke lijsten optreden. Toch zou het volkomen fout zijn. de ideologische inslag van deze verkiezin gen te miskennen. De grote geestelijke scheidslijnen doen zich zeer zeker ook gelden, vooral daar waar de verschei denheid van gezindte zich duidelijk af tekent. In de grotere plaatsen ziet men in de regel dan ook dezelfde partijen optreden als bij de landsstembur "rit is een goed, een gunstig verse Dat waarborgt een principiële in' de debatten, voorkomt, dat de ...a- teriële belangenfactor een hoofdrol gaat spelen. yoor ons katholieken is het ook van belang, dat we in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen ons solida- riteitsstandpunt handhaven. Niet in het tegenover elkaar staan van de standen zien we het heil, doch in het samengaan onder de schutse van het algemene beginsel. Dat samengaan heeft ook zijn bizondere betekenis bij het afweren van gevaren, die ons zou den kunnen bedreigen. We weten, dat hier en daar het anti-papisme weer de kop opsteekt. Een dominee in Zeeland heeft zelfs het denkbeeld van een nieuwe Aprilbeweging opgeworpen. Al te tragisch willen we dit intussen niet nemen. Het grote gevaar van deze tijd ligt vooral in de stromingen van ontkerstening en aantasting der men selijke rechten. Daartegenover kan onze eenheid een stevig pantserfort vormen. Die eenheid moet echter niet alleen bestaan in het braaf invullen van een hokje voor de goede lijst. Het moet een levende, op belangstelling in het politieke werk gegrondveste een heid zijn Die belangstelling echter is plaatselijk zo moeilijk te wekken. Dat geldt niet alleen voor onze partij. On langs nog lazen we in de C.H „Neder lander" de klacht, dat de plaatselijke afdelingsvergaderingen zo matig be zocht wazen. Vooral betrof dit de intel lectuelen. mogen niet verhelen, dat het bij ons op de meeste plaatsen net zo is. Op de vergaderingen der afdelingen verschijnt altijd een handjevol getrou wen en in hoofdzaak bestaat dat uit arbeiders. Een enkele intellectueel of middenstander, die er wel eens ver dwaalt, zegt dan: „We voelen ons hier niet thuis, de arbeiders hebben de meerderheid. Onze mvloed kan zich niet doen gelden." Een redenering, die nergens naar lijkt. Geloof maar, dat de arbeiders ook graag luisteren naar verantwoorde adviezen van anderen, dat ze leiding gaarne aanvaarden. Maar is het hun schuld, als de ande ren schitteren door afwezigheid? w kennen ook andere verontschul digingen: We hebben het druk, de politiek intefesseert ons niet, het helpt allemaal tóch niks. Het zijn in 99 van de 100 gevallen dooddoeners. Zie maar eens naar de mensen, die wél leidende posities ln de afdelingen aanvaarden. Zijn dat renteniers met een zee van vrije tijd? Het zijn meestal mensen, die een zeer drukke werkkring hebben en zich oos nog op sociaal en charitatief terrein bewegen. De politiek interesseert u niet? U voert er anders het hoge cri- tische woord over in alle gezelschappen en ondervindt trouwens, dat de poli tiek u wel degelijk raakt in uw dage lijkse leven, in uw zaken en uw zorgen. Het helpt allemaal niets? U heeft het niet geprobeerd, of uw daadwerkelijke belangstelling inderdaad niet van be tekenis kan zijn in het afdeüngsleven, of men juist niet zit te springen op de medewerking van mensen, die wat meer in hun intellectuele mars heboen. Neen, er geldt geen enkele veront schuldiging. Hiei is sprake van een plicht, een harde, maar mooie plicht. De politiek is een sector van het front, waarop de grote strijd onzer dagen wordt uitgestreden. Wie groter moge lijkheden heeft door gaven van ver stand. ontwikkeling en invloed, draagt ook groter verantwoordelijkheid. Men mag zich ook niet laten afschrikken door teleurstellingen, welke men onge twijfeld op politiek terrein evenals op andere levensterreinen zal on dervinden. Wie sterk staat en gelooft in de kracht zijner overtuiging, zal zich niet laten ontmoedigen. Wie voor de eerste teleurstelling op de vlucht slaat, is een lafaard. Het is een fel woord wat we hier gebruiken, maar met zo'n woord kun nen we misschien enkelen wakker schrikken en tot het besef van hun taak brengen. Het gaat niet om zelfvoldoening. Het gaat; om hoge geestelijke goede ren, die op het spel staan. Bespeurt men de brandlucht niet, die overwaait uit het Oosten? Welnu, treedt dan aan voor de vrijwillige brandweer, die de principieel-politieke organisatie is. VEERDIENST CULEMBORG GESTREMD De veerdienst te Culemborg is voor alle verkeer, ook voor voetgangers en wielrijders, tot nader order ge stremd. Het verkeer wordt via Via- nen geleid.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1948 | | pagina 1