vr™8 Sterren in Een brug te ver Van Helden: Revanche Sherry KAMER ZOEKT WERK VOOR ONDER WIJZERS Zacht weer aantal werklozen Regering moet kleine spaarder te hulp komen BEDRIJFSAUTO RAI DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DONDERDAG ÖE STEM Advocaat Bakker Schat onder wapendreiging gefouilleerd aan Duitse grens Deze 2 gulden zijn van U... TERREURBEWIND IN WAALS WEESHUIS il^"^ N 5tm 14 FEBRUARI Directeur Van Gogh- museum geschorst gemeente] ENBARÈ VERGADERINGEN 12 februari 1976 116e jaargang- no. 17870 h 59 mm vm mjm 1SË I 80 miljoen tegen geldontwaarding België stopt uitvoer aardappelen Bo&aditöa van combi tot combinatie zóóó'n idee OPERETTELIEFHEBBERS HULST EN OM GEVING JM WEISS EN RÖSSL" Vrijdag 13-2 Cult. Centrum DEN DUL- LAERT, Hulst Wachtgelders Bernhard op ski „Ik slaap even goed ah altijd99 18 I i :er van Terneuzen brengt ter it op donderdag 12 febrlif aderingen zullen worden ge- /olgende raadscommissies, volkshuisvesting en ruimte- iën, cultuur, recreatie en toe- 'olksgezondheid en jeugd- i worden gehouden in ^et izen. De onder 12 en 4 ge en vangen aan om 19.30 uur, ie om 18.30 uur. De agenda s issing de daörop betrekking aadsvoorstellen zijn voor de vergaderingen voor ee krijgbaar. e loco-burgemeester 'erneuzen, >rs. R.C.E. Barbé. van DIRECTEUR. DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN i (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG - Het mi- I nisterie van Verkeer en j Waterstaat gaat volgende maand een prijsvraag uit schrijven voor kledin gontwerpers met als opd racht: maak een modern, goedkoop en degelijk pak dat fietsers optimaal kan nesehermen tegen wind, regen en kou. Met deze prijsvraag I wordt gestalte gegeven aan een suggestie die mi nister Westerterp enkele maanden geleden in de Tweede Kamer deed tij dens een debatje over de bevordering van het fiets- verkeer. De minister zei toen te I begrijpen, dat het vaak gure weer in ons land veel mensen ervan weerhoudt op de fiets te stappen. Hij verklaarde zich toen be reid initiatieven van I mode-ontwerpers, die regen- en windbestendige fietskleding op de markt zouden kunnen brengen, l financieel te steunen. Later heeft de be- I uindsman die uitspraak weer enigszins afgezwakt omdat het erop leek dat hij de textielbranche een financiële injectie wilde geven. De ontwerper, die het beste fietspak weet te produceren, krijgt een prijs in de vorm van een som geld. „Natuurlijk niet al te groot", aldus de woordvoerder van het ministerie. „Een aanmoe- dingsprijs". WISSELVALLIG Opklaringen, maar ook kans op regen en sneeuw. Meer wind. Omstreeks 5 graden. RADIO EN TELEVISIE ^V-debuut van 68-jarige. BINNEN-/BUITENLAND 2 Lockheed begint orders te verliezen. &INNEN-/BUITENLAND 4 Rb! verhaal van een Politiek dwaallicht. BINNEN-/BUITENLAND 5 erkent Angola van MPLA nog niet. SPORT 1 Van Helden wil alleen goud. sport 2 rpUr du Flic met 21 Trijntje jrOaniBileden i' (Van onze correspondent) BRUSSEL - De rijkswacht in het Waalse stadje Marcinelle stelt een onderzoek in naar enkele gevallen van zware kindermis handeling in een weeshuis aldaar. Tenminste zes kinderen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar blijken daar al geruime tijd geregeld te zijn mishandeld door een drietal vrouwelijke opvoeders, die sa men met de echtgenoot van een van hen door de rijkswacht zijn gearresteerd en achter slot en grendel zijn gezet. Het viertal blijkt een waar terreurbewind te hebben uitge-, voerd. De kinderen werden met touwen, stokken en stoelen afge ranseld. Ook werden zij in donkere ruimten opgesloten als ze lastig waren. De zes kinderen hebben verteld dat zij om het geringste werden geslagen. Zo stond op omkijken in de gang een straf van vijf stokslagen. DEVENTER (ANP) - Ro bert Redford, sir Laurence Olivier, Sean Connery en Dirk Bogarde, zijn enkele van een aantal internatio naal bekende acteurs die mee zullen werken aan de verfilming van het boek van Cornelius Ryan „Een brug te ver", over de slag bij Arnhem. De Amerikaanse producer Joseph E. Levine heeft dit gisteren bekend gemaakt. Sir Richard At- tenborough, de Engelse re gisseur van de film zal in de Sir L. Olivier komende weken een aantal Nederlandse acteurs voor de film contracteren. igipr A (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Een meerder heid in de Tweede Kamer van CD A-partijen, VVD, DS '7 0 en de CPN, heeft gisteren de rege ring gevraagd de kleine spaar der te helpen tegen de gel dontwaarding. Ook werden maatregelen gevraagd om be langrijke delen van de midden stand en de land- en tuinbouw te helpen. Een motie hiertoe was ingediend door CHU- fractieleider Kruisinga. Minister Boersma (Sociale Zaken) en staatssecretaris Van Rooijen (Financiën) hadden de motie ontraden, omdat maat regelen voor de kleine spaar der al gauw tachtig miljoen gulden zullen kosten. Niette min beloofde minister Boersma met zijn collega van Financiën over maatregelen te zullen praten. De fracties van PvdA, PPR, D'66 en PSP stem den tegen de motie. Volledige openbaarheid van alle inkomens, wat in de motie Van der Lek-Jansen I.PSP/PPR) werd gevraagd, kreeg onvoldoende steun. Al leen PPR, D'66, CPN, PSP en PvdA stemden voor. PvdA, PPR, PSP en Van Mierlo (D'6(j) steunden de mo tie van PvdA'er Dolman, die verlaging van de inkomens bij de vrije beroepen in de ge zondheidszorg beoogde. De motie werd niet aanvaard. Ook werd de motie-Jansen (PPR), waarin voor elke Nederlander een gegarandeerd basisinko men werd verlangd, afge stemd. Alleen de PPR en PSP stemden voor. BRUSSEL (ANP) - De Be lgische regering heeft gisteren de uitvoer van aardappelen verboden en aan de aardappe lexporteurs opdracht gegeven hun voorraden beschikbaar te stellen voor het binnenlandse verbruik. Minister van economische zaken Fernand Herman heeft gezegd dat aardappelen die voor export bestemd waren in België zullen worden verkocht. Voor deze aardappelen gel den ook de maximumprijzen die vorige maand zijn vastges teld: 12 frank (bijna 84 cent) per kilo voor grote aardappe len en 10 frank (bijna 70 cent) per kilo voor kleinere. INNSBRUCK - „Mensen handen hebben mij onrecht aangedaan," riep een hevige teleurgestelde Hans van Hel den na de voor Nederland over igens succesvolle 5000 meter races. Want de altijd flegma tieke Piet Kleine greep achter Sten Stensen het zilver, terwijl de wereldrecordhouder de bronzen plak voor zich opeiste. Maar Hans van Helden deelde niet in de Nederlandse vreugde. „Alleen het goud telt voor mij. Als ik onder dezelfde omstandigheden had gereden dan Stensen was ik winnaar geworden. Door een baanveger werd het ijs steeds slechter. Dat heeft me het goud gekost", aldus een zeer verbitterde Hans van Helden, maar, voegde hij er aan toe, „de No ren zijn nog niet met me klaar. Vandaag en morgen en zater dag zal ik revanche nemen." (ADVERTENTIES) de sherry waar je even voor gaat zitten, fles 0,7 liter nu Geopend van 10-17 en 19-22 uur Zaterdagen en Zondag van 10-17 uur Toegang f 5,- Amsterdam Trein-toegangbiljetten bij NS-stations GROTE ANTIEK EXPOSITIE van 12 t/m 15 februari a.s. in Kasteel „Ter Hooge" Middelburg/Koudekerke Openingstijden donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-22.00 uur en zondag van 11.00-18.00 uur. Piet Kleine, Leen Pfrommer en Hans van Helden. AMSTERDAM (ANP) - Drs. E. Meijer, directeur van het rijksmuseum Vincent van Gogh in Amsterdam, mag zijn functie gedurende enkele maanden niet uitoefenen. Minister van Doorn heeft dit beslist in verband met het aan zienlijke exploitatietekort van het museum, dat in mei 1973 werd geopend. UTRECHT (ANP) - Met ge trokken pistolen heeft de Duitse grenspolitie gisteren bij een pascontrole aan de grens de Nederlandse advocaat mr. P.H. Bakker Schut gefouil leerd en vervolgens gedurende enige tijd in een cel gevangen gehouden. Dit heeft de advo caat gisteren aan het Willem Pompe Instituut in Utrecht, waar hij werkt, laten weten. Mr. Bakker Schut werd ver gezeld door de rechtenstudent Gerrit Mols, lid van het medisch-juridisch comité poli tieke gevangenen. Hem over kwam hetzelfde. Beiden waren op weg naar een cliënt van Bakker Schut, Ronald Augus- tin, die ervan wordt verdacht lid te zijn van de Baader- Meinhofgroep. Om een dergelijke topbe- 1 zetting voor een film samen te stellen heeft de produ cent de aanvankelijke pro- duktiekosten van 15 mil joen dollar moeten verho gen tot 25 miljoen dollar. De opnamen voor de film zullen nog dit voorjaar in Deventer beginnen. Andere internationale bekende acteurs die tot nu toe een contract voor de film getekend hebben, zijn: James Caan,. Michael Caine, Elliot Gould, Gene Hack- man, Ryan O'Neal Maximilian Schell. Sean Connery (Van onze parl.-redactie) DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft gisteren in alle toonaarden haar bezorgdheid uitgesproken over de grote werklooshed bij het onderwijs en met name onder de kleu terleidsters en onderwijzers, en onvermoeibaar gezocht naar meer werkgelegenheden. Minister Van Kemenade moest aan de heren Hermes (KVP) en Konings (PvdA) toe geven, dat er een groot verschil bestaat tussen de prognoses en de praktijk van de werkgelegenheid en werkloosheid bij het onderwijzend personeel. nisterie van onderwijs. De mi nister ging er in eerste instan tie niet op in. Mogelijk komt hij er de volgende week echter op terug. Daar staat echter tegenover dat er aan het begin van een nieuw schooljaar altijd een ze ker overschot aan leidsters en leerkrachten moet zijn om in de loop van het jaar de plaat sen op te vullen die opvallen. Mevr. Smit-Kroes (WD) vond de huidfge werkloosheid niettemin onrustbarend. Zij vroeg de bewindsman, of er misschien niet enig soelaas kan worden gevonden door toepas sing van de zogenaamde TAP- regeling (Tijdelijke Arbeid- splaatsingsregeling) van mi- nister Boersma. Minister van Kemenade zag hier echter niet veel kansen. De TAP-regeling is bedoeld voor tijdelijke werkzaamheden. Is het dan niet mogelijk om de volgende verlaging van de leerlingenschaal al op 1 augus tus a.s. te laten ingaan in plaats van 1 augustus van het volgend jaar Zo vroeg de heer Her mes (KVP). De heer De Leeuw (CPN) nam dit idee onmiddel lijk over en maakte er zelfs een motie van. Door deze maatre gel zou over enkele maanden weer een groot aantal leidsters en leerkrachten aan het werk kunnen gaan. De minister ont kende dat niet. Hij erkende ook, dat een vervroegde verla ging van de leerlingenschaal (het gemiddeld aantal leerlin gen per klas) technisch moge lijk zou zijn. Het plan is echter toch niet uitvoerbaar, omdat er geen geld is. De minister vertelde dat één enkel punt schaalverlaging (klassenverkleining) bij het la ger onderwijs 30 miljoen gul den kost en één punt schaalver laging bij het kleuteronderwijs 25 miljoen. Dat geld is er niet, zei hij. De heer Konings (PvdA) liet zich daardoor echter niet van gen. Wanneer men de open komende plaatsen niet opvult met schoolverlaters van de pe dagogische academies en van de kleuterleidsters opleidingsscholen, maar met „wachtgelders", dan zijn de kosten maar heel gering. De wachtgelders krijgen namelijk 80 pet van hun laatst genoten salaris uitgekeerd door het mi- (Van onze sociaal- economische redacteur) DEN HAAG - In januari wa ren er in ons land 238.730 werklozen, 10.100 meer dan in december. Rekening houdend met seizoeninvloeden was de arbeidsreserve eind vorige maand echter 215.000, een da ling met 5.900 in vergelijking met december 1975. Het zachte weer heeft de seizoenstijging van het aantal werklozen ver minderd. Er waren eind vorige maand 188.980 mannen of 6,1 procent en 49.750 vrouwen of 4,9 pro cent werkloos. Bij de mannen trad een stijging op van 10.740 en bij de vrouwen een daling van 640, vergeleken met de cember. In januari 1975 telde ons land 197.752 werklozen. Het aantal werklozen onder negentien jaar nam van 25.394 in december af tot 24.589. Tien procent van de beroepsbevol king bestond vorige maand uit jonge werklozen. (zie ook elders in deze krant) Dirk Bogarde De komende veertien da gen hoopt de producent ook nog Robert di Nero en Audry Hepburn te contrac teren. 1/ (Van onze correspondent) BONN - Prins Be- rnhard is gisteren voor een korte skivakantie tot zondag naar Lech ver trokken. Ook de koningin is daar. Hij vloog naar de Oostenrijkse bergen via München, waar hij een bezoek bracht aan de arts H. Felder. Hij maakte - ondanks de beschuldigin gen rond zijn persoon in de Lockheed -affaire - een zeer onbekommerde en zelfs opgewekte indruk. Ook had hij geen enkele poging ondernomen om ancniem te blijven, in zijn knoopsgat droeg hij de beroemde witte anjer. De prins zat zelf aan de stuurknuppel van zijn Fokker Fellowship, toen hij op het vliegveld van München, Riem, landde. Een journalist, die hem herkende, vertelde hij: „Ik ben volkomen parti culier hier. Ik heb een af spraak met mijn arts". Een half uur later kwam de prins weer naar buiten en verklaarde, dat hij zich voor zij n rugkwaal had la- -ten behandelen. Met een stralend gezicht zei hij: „Mijn dokter is fantas tisch. Ik weet zelf niet hoe hij dat doet, maar hij legt iemand het rechterbeen op de schouder en weg is de pijn". Op de vraag of de behandeling dan zo drin gend was zei de prins: „Ik wil tot zondag aanstaande met mijn vrouw op skiva kantie in Lech op de Arl- berg". Aangesproken over de Lockheed-affaire en zijn onbekommerde uiterlijk antwoordde hij: „Waarom zou ik me zor gen maken De commis sie van onderzoek zal deze zaak wel ophelderen. Ik slaap net zo goed als al tijd". Hierop nam hij plaats in een gehuurde witte BMW, waarmee hij om halfvijf weer terug naar het vliegveld reed. Dr. Felder zelf was voor commentaar onbereik baar, omdat hij met onbe kende bestemming is ver trokken en pas op 17 fe bruari weer terug in Mün chen is. Zodoende kon niet worden vastgesteld of de afspraak met de prins reeds lang geleden werd gemaakt. Op de Neder landse ambassade te Bon bevestigde een woord voerder het bezoek, maar hier was men van mening, dat de prins een tandarts had bezocht. zie voorpagina 2° katern

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1