Ho# PHH-'PS Hond bijt kind dood SPORTIEF GEKLEED FNV: huurverhoging uitstellen tot juli Nieuwe fiets beter zichtbaar in het donker Aardappelen mondjes maat de grens over Meer griep nesboek Staking bij Smit en Bolnes duurt voort Eerste Egypi aardappelen 'm Hansweert getost I DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DINSDAG DE STEM Men wijst geen 2 gulden van de hand i kijken en vraag tevens x>r uw interieur. )MPUTER SCHOOI TER- AMMEUR aa 17 februari 1976 116e jaargang - no. 17875 Zeven procent meer voor i apothekersassistenten yandaag Twee vliegen Wat betalen Terlingen weg bij Veronica tot 3000,- G - NIJMEGEN - HEERLEN -4, Havo, VWO, MBO, HBO scholing. leen maar winnen. Voor inlichtin- lefrankeerd opsturen naar ant- idhoven. HEERLEN Leeftijd Opl S >k de t handige aan/uit raalsnoer, in stevige, assette. Bekijk 'm. voor u klaar. EvW»r«grSct,.v»^'w .Vlaanderen)? directeur, dr. w.a.j.m. harkx hoofdredacteur: l. leijendekkér kantoren te breda - bergen op zoom - goes - hulst - oosterhout - roosendaal - terneuzen Gezinshulp gratis voor laagst betaalden 11 Staatssecretaris Meyer. (Van onze redactie binnen land) l'TRECHT - De organisaties I van apothekers-assistenten en I de Koninklijke Nederlandse i Maatschappij ter Bevordering j der Pharmacie zijn een prij- I ^compensatie overeengeko men van zeven procent. Dit heeft een woordvoerder van de vakbonden maandag meege- I deeld. droog Wj veel bewolking. Rond tot vriespunt. Radio en televisie Werkgroep: redding VARA "ordt nog hoog tijd. binnen-/buitenland-2 tolië krijgt een miljard dollar «EG-pot. b|nnen-/buitenland-3 ^kenlui in V.S. vinden "«penningen heel nor maal b|nnen-/buitenland-4 Rfankrijk heeft haast met regering MPLA. I nnkrT Kn°bel rekent op NActrS. in,er'and °P trijntje '■'"szorg minder (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Bejaarden die alleen AOW hebben, trek kers van minimumloon en mensen die alleen van de bij stand moeten leven zullen in de naaste toekomst niet meer zelf behoeven te betalen voor gezinshulp. Om een einde te maken aan een stuk ondoelmatige beste ding van overheidsgelden heeft staatssecretaris W. Me yer (CRM) besloten dat in het vervolg de gezinsverzorging nog slechts via subsidies van de rijksoverheid gefinancierd zal worden. Tot nu toe wordt de gezinsverzorging gefinan cierd door zowel subsidie van CRM (een bedrag van 850 mil joen gulden staat daarvoor op de begroting) als door het ver lenen van bijstanduitkeringen om cliënten van de gezinsver zorging in staat te stellen hun eigen bijdrage te betalen. Daardoor is het mogelijk geworden dat de instellingen van gezinsverzorging in de af gelopen jaren vrij aanzienlijke bedragen hebben kunnen re serveren. Staatssecretaris Me yer spreekt van een bedrag van zeker 30 miljoen gulden, dat niet of niet uitsluitend aan het doel van de gezinsverzorging ten goede is gekomen. Dat be drag wordt in ieder geval be spaard. Met het ontwerpen van een nieuwe regeling voor de finan ciering van de gezinsverzor ging tracht staatssecretaris Meyer twee vliegen in een klap te slaan: zuiniger beheer van over heidsgelden (de bijstanduitke ringen, die door de gemeenten worden gedaan zijn niet be heersbaar) en betaling van een eigen bijdrage naar draagkracht (in komensspreiding) Over de nieuwe subsidiere geling heeft de bewindsman volledige overeenstemming bereikt met de Centrale Raad voor Gezinsverzorging. Deze raad is het echter niet eens met het uitgewerkte systeem van eigen bijdrage naar draag kracht. Meyer heeft zijn beslis sing in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. Daarom was hem gevraagd bij de be handeling van de CRM- begroting 1977 in een motie- Gardeniers (KVP). Morgen spreekt Meyer met de vaste kamercommissie voor CRM over de door hem opgezette re geling, die eind maart zou moe ten ingaan. Bij de 295 instellingen van gezinsverzorging in ons land werken 90.000 mensen (twee derde deel part-time) jaarlijks wordt aan rond 180.000 gezin nen of alleenstaanden hulp ge boden. Daaronder zijn 88.000 bejaarden en alleenstaande chronische zieken, die perma nent hulp krijgen. De overige 93.000 gezinnen of alleen staanden krijgen enkele weken tot enkele maanden hulp. Voor de regeling van de ei gen bijdrage zijn uitvoerige tabellen opgesteld die inhou den dat een gezin met kinderen met een netto gezinsinkomen van lager dan 1065 gulden geen eigen bijdrage betaalt (subsi die dus 100%) een echtpaar zonder kinderen geen eigen bijdrage betaalt bij een inko men lager dan 1040 gulden, en een alleenstaande geen eigen bijdrage betaalt bij een inko men lager dan 732 gulden per maand. De bedragen van de ei gen bijdrage lopen in de inko menscategorieën tot het ge middelde loon (rond 1500 gul den per maand netto) lang zaam op om sterker te stijgen naarmate het nettoinkomen per maand hoger is. De rege ling houdt in, dat ook bij een inkomen van meer dan 3300 gulden per maand de eigen bij drage toch niet zodanig is, dat je het rijk er nog niet eens 63 procent zou moeten bijpassen. In feite betekent dit dus, dat ook wanneer men een hoog in komen heeft, men zelf niet meer dan een derde van de werkelijke kosten betaalt. ZIERIKZEE - Bij de scheepsdieselmotorenfabriek Smit en Bolnes in Zierikzee hebben de 185 man personeel maandag de staking voortge zet. De staking was vrijdag spontaan tot stand gekomen, omdat de werknemers ai sinds oktober in het onzekere wor den gelaten over een eventuele sluiting van het bedrijf. Maandag heeft de districts bestuurder van het N.V., de heer Bijvank, een gesprek ge had met het hoofd van de afde ling personeelszaken van Smit en Bolnes, de heer Veen. Vol gens de personeelsleden is uit dit gesprek duidelijk naar vo ren gekomen, dat de werkne mers niet worden beschouwd als volwaardige gesprekspart ners en dat er nog steeds wordt gedaan alsof er niets aan de hand is. Na afloop van het ge sprek hebben de werknemers dan ook besloten niet aan het werk te gaan, totdat zij een de- finiteve beslissing hebben ge hoord. Smit en Bolnes is een dochtermaatschappij van de I.H.C. Reeds enige tijd bestaat de kans, dat Smit en Bolnes zal moeten inkrimpen met onge veer veertig man. De werkne mers zijn echter bezorgd, dat binnenkort zal worden beslo ten tot sluiting van het gehele bedrijf. BRUSSEL (ANP) - Een vijfjarig Belgisch jongetje is in het afgelopen weekeinde, in Rochefort in SBelgië, door een hond doodgebeten. Het kind liep het hok binnen waar twee Duitse en een Me- chelse herder waren onder gebracht. Een van de honden viel het kind aan en beet het dood. Het jongetje, de vijfja rige DanyAnciaux, behoorde tot een gezin met zeven kin deren. Niemand is getuige geweest van het ongeval. Op het moment dat het kind het hondehok binnenging, keken de andere gezinsleden naar de televisie. Op een bepaald moment miste de moeder het kind en ging het zoeken. De vrouw vond het kind dood in het hondehok. De vader van het kind heeft na het ongeluk een van de honden afge maakt met een geweer. De andere honden zijn door een ''dierenarts onderzocht. De honden waren ingeënt tegen hondsdolheid en ze werden goed verzorgd. Ook voor kinderen zijn er talloze overalls. Op de foto vier voorbeelden. Alleen de jongen die tweede van rechts staat kreeg andere kleren: hij draagt een witte katoenen broek en een dun nylon zomerjack. (Van onze moderedactie) AMSTERDAM - C&A levert kleding aan het grote publiek dat bestaat uit mensen die goedkoop gekleed willen gaan en die het liefst onopvallend in het modegareel meelopen. In de winkels en op de modepresentaties van C&A kun je dan ook geen spectaculaire dingen verwachten. De tamelijk goedkope kleren die er wel te vinden zijn benadrukken steeds zeer nauwgezet de modetrends. Zodoende was het geen verrassing dat het bedrijf gisteren tijdens de presentatie van de mode voor de komende lente en zomer massa's overalls, klassieke mantelpakken en koker rokken toonde. De modezaak showde de kleren onder het motto „De sportiefste zomer van deze eeuw." Dat sportieve effect wordt bereikt door overalls, korte, halflange en lage broeken, T-shirts en bloezen met strepen of andere versieringen, dikke, gebreide hessen en kleine truitjes voor warme zomerdagen. Daarnaast zitten er ook in de denimcollectie nog talrijke kledingstukken die onder die sportieve trend kunnen vallen. (Vervolg op pagina binnen- buitenland 2) UTRECHT - De federatie- raad van de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) wil dat de huurverhoging van acht procent wordt uitgesteld van 1 april tot 1 juli. Dit heeft voorzitter Wim Kok maandag na afloop van het beraad in Utrecht gezegd. De FNV heeft verder besloten zich niet te verzetten tegen de toetreding van de raad van' overleg voor middelbaar en hoger personeel tot de Sociaal-Economische Raad, wanneer dit punt vrijdag in de SER aan de orde komt. Ook heeft de FNV besloten geen collectieve arbeidsover eenkomsten voor uitzend krachten af te sluiten met de ABU, de Algemene Bond van Uitzendbureaus. De FNV- bonden zullen zich in de loop van april beraden op een standpunt over wat er na 1 juli, als de loonwet afloopt, moet gebeuren met de lonen en prij zen. EEN rechercheur van de New Yorkse politie, die ervan wordt verdacht een mafia- moordenaar te zijn, is achter slot en grendel gezet. De 39- jarige man, met tien dienstja ren bij de politie, is beschul digd van moord op een zaken man. HILVERSUM (ANP) - Het dienstverband van Henk Ter lingen bij Veronica is gisteren beëindigd, zo heeft de Ver onica Omroep Organisatie (VOO) meegedeeld. Terlingen maakte op maandagavond een programma op Hilversum I onder de titel „3600 seconden Veronica op 1". De samenwer king is gestrand op de aanpak, die Terlingen in zijn pro gramma had, aldus de VOO. Henk Terlingen kon zich vol gens de VOO in de praktijk moeilijk verenigen met de neu trale opstelling van deze orga nisatie. V (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG - De ANWB heeft gisteren in Den Haag een demonstratie gegeven met een door haar ontworpen nieuwe fiets: de zichtbaar- heidsfiets. De opvallendste kenmerken van dit rijwiel zijn (de naam zegt het #1) de eraan bevestigde elementen die ervoor zorgen dat de fiets in het donker optimaal zichtbaar is. De fiets heeft inplaats van een wit achter spatbord een fel geel retro- flecterende strip met daar boven een fel rood vierkant achterlicht, waaraan het glas eveneens retroreflecterend is. Al vanaf vele tientallen meters afstand geven strips en achterlicht op de ze ma nier een lucifer-efeect, ver der zijn er gele retroflectoren (dat zijn reflectoren die ook werken als zij onder een hoek beschenen worden) beves tigd aan de trappers terwijl tenslotte de zichtbaarheid aan de zijkant bevorderd wordt door witte reflecte rende strips langs de banden. Het ANWB-ontwerp is in feite een reactie op het plan van minister Westerterp om over enige tijd het fietsach- terlicht te laten vervallen en plaats te doen maken voor een brede rode retroreflector. De ANWB is het hiermee vol strekt oneens: „Een fiets met alleen een retroreflector aan de achterkant is alleen zicht baar ais hij door anderen wordt beschenen. Daarom blijft een achterlicht nood zakelijk" zo vindt men. De ANWB zal er bij minis ter Westerterp op aandrin gen de verplichte invoering van een geel retroreflecte- rende achterspatbord in combinatie met een groot achterlicht en de retroreflec- terende pedalen in overwe ging te nemen. De wegenver keerswet zal daartoe gewij zigd moeten worden. DEN HAAG - De grootste vijf aardappelexportbedrij ven van Nederland, die zich doorgaans rond deze tijd nog uitsluitend metde export bezighouden, hebben gisteren een geregelde invoer van Egyptische aardappelen op gang gebracht. De Egyptische aardappelen zijn van hetzelfde ras als de bekende Malta-aardappelen, namelijk Alpha's, afkomstig van Nederlandse poters. De vereniging van Ne derlandse Exporteurs van Aardappelen Venexa heeft dit meegedeeld. Maandagmiddag lost in Hansweert het mo torschip „Grethe Wiese" de eerste duizend ton van deze aardappelen voor C. Meijer B.V. te Kruiningen. Dit be drijf, dat in totaal 10.000 ton Egyptische Alpha's zal im porteren, dirigeerde vorige week reeds een schip met deze aardappelen naar een Engelse haven. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Sinds vannacht is de uitvoer van aardap pelen naar EEG-landen aan banden gelegd via een ver gunningenstelsel. Het bestuur van het Pro- duktschap voor aardappelen, dat gisteren in een spoedver gadering tot deze maatregel besloot, zal de vergunningen zodanig afgeven dat de nor male afnemers in binnenland en buitenland de nodige hoe veelheden krijgen. Naar de voorzitter van het Produktschap, dr. C. van Be ukering, meedeelde, is de be doeling van de maatregel vooral, te voorkomen dat de export naar Engeland te groot wordt en daardoor een verder verhogende invloed op de prij zen zal hebben. Engeland, dat in vorige jaren nauwelijks aar dappelen uit Nederland im porteerde, zal voorlopig nog de hoeveelheden toegewezen krijgen die het dit seizoen we kelijks, invoerde. Maar meer dan een paar weken kan aan dit land niet gegarandeerd worden, zo deelde dr. Van Be ukering mee. West-Duitsland, Italië en Denemarken, aldus de heer Van Beukering moeten we blijven voorzien als onze eigen markt. West-Duitsland vooral is al jarenlang een grote afne mer van Nederlandse aardap pelen. De ministers van Lanbouw en van Economische Zaken hebben hun instemming met de regeling al betuigd. Minis ter Lubbers heeft de hoop uit gesproken dat deze maatregel tot prijsverlaging zal leiden, maar dat heeft dr. Van Beuke ring hem niet kunnen garande- UTRECHT Het aantal grieppatiënten is vrij fors ge stegen, namelijk van 10 per 10.000 inwoners in de vijfde week van 1976 tot 17 per 10.000 in de zesde week. Maar vergeleken bij vorig jaar liggen de cijfers nog erg laag. Toen was de griepgolf net op z'n re tour en daalde het aantal ge vallen van 83 naar 44 per 10.000 (ook van de vijfde op de zesde week). Een woordvoerder van het Ministerie van Volksgezond heid tekende hier bovendien bij aan, dat de ziekteverschijn selen thans niet ernstig zijn en zich doorgaans beperken tot die van een flinke verkoud heid. ren. Minister Van der Stee had eerder zelfs het produktschap verzocht zo spoedig mogelijk te komen tot een stelsel waar bij de export binnen de EEG wat kon worden gereguleerd. Zweden, dat al sinds eind j a- nuari geen Nederlandse aar dappels krijgt, heeft geprotes teerd. Het heeft volgens dr. Van Beukering van de Neder landse regering te horen ge kregen: „Als u het een poli tieke zaak vindt, brengen wij het ook op politiek niveau". (ADVERTENTIES) DINSDAG EN WOENSDAG BIJ ALBERT HEIJN zie voorpagina 2° katern

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1