en asium, vo? Boersma vreest chaos jAls overleg tossen [kabinet, werkgevers en werknemers faalt Tjatieboft MAANDAG Proefdieren in erbarmelijke toestand DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND IE STEM 5adi0 - LID JEUGDBENDE OP SICILIË DOODGESCHOTEN Alfrink bij installatie Willebrands: „Kerk moet gezag uitoefenen op menselijke manier' PPR-groep wil ondernemings raden boycotten Bezorgdheid over Griekse en Turkse legeroefeningen CHAUFFEURS LAARS RLIEOEN RS [ETTERS LECHTERS RS helpt u bouwen daag „PILLOT" keukens breda ALE TRANSPORTEN Krachtmeting „Vroeg voor- jaar is maar tijdelijk Voor ton antiek gestolen SPORT 2: SPORT 1 SPORT 4: SPORT 3: Negatief advies over snorfiets Vrouw (69) gewond bij roofoverval Jeugdige afpersers ontmaskerd CHATEAU DU VERDIER V.S.R. in onze binnen- en buitenlandss ij direkt plaatsen: Ijd van minimaal 23 jaar en tenmin trekker/oplegger en/of kombina" vaarden worden geboden. andag te richten aan: thr. Lentjes, Nieuwkerksedijk 15 en ploegverband 09/3231212202 and 073/812524 tnd 04120/32622 I t kennen wij een gunstige geling. :ich een positie met in vele richtingen, i/an een modern accoun- s Van Dien+Co bestrijken sieendoorde ontwik- lienstenpakket een steeds It de internationale praktijk Co de gelegenheid in of nd de blikte verruimen. eiding van deze beknopte r feiten vernemen en zelf stellen? Vul dan de bon in en afspraak. Fizeaustraat 2 informatief gesprek met u mij laten weten wanneer? eeftijd: _m/v chooltype: elefoon: n+Co - Antwoordno. 3426- voorkeurzou hebben: ANTWERPEN BRUSSEL WILLEMSTAD-CURACAO ORANJESTAD-ARUBA PHILIPSBURG-ST. MAARTEN CARACAS-VENEZUELA 22 niNNEKENWEG 282-292 Breda TEL. 076-652550 23 februari 1976 116e jaargang - no. 17880 DIRECTEUR, DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN t - p s r IN STALLEN RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT: UTRECHT (ANP) - De rat ten in de proefdierstallen van het Rudolf Magnusinstituut van de rijksuniversiteit Utrecht zijn allemaal ziek. Ze hebben longaandoenin gen, sormen of diarree, zo meldt het Utrechts universi teitsblad. Ook bij het pathologisch instituut van het academisch ziekenhuis hebben proefdie ren te lijden van slechte huis vestingsomstandigheden. Alle muizen die TNO levert worden er binnen enkele we ken ziek. Twee jaar geleden overleden er 550 dierijen. Het afgelopen jaar bedroeg het verlies aan onbruikbare proefdieren tweehonder dduizend gulden. Volgens de universiteitskrant leven de witte ratten van het instituut in stinkende, vochtige, te koude kelderruimten, die M* i t Boersma (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - Minister Boersma van Sociale Zaken I voorziet, als het komende overleg op centraal niveau tus sen overheid, werkgevers en werknemers onverhoopt niet zou slagen, een heel moeilijke tijd voor ons land. „Dan zou kt wel eens een chaotische tijd kunnen worden na 1976", aldus de minister zaterdagmiddag in de radiorubriek In de Rooie Haan van de VARA. Het zwaartepunt en de kern I van alle problemen waar ons I land mee worstelt is, naar de 1 mening van de heer Boersma, ie werkloosheid, resp. de I werkgelegenheid. Hij acht het I nét de vakbeweging onaan- I vaardbaar dat genoegen zou I worden genomen met een getal I van rond 210.000 werklozen in 1 1980 en een, volgens de jongste I prognoses van het Centraal I Planbureau, nog stijgend aan- d na 1980. Het kabinet zal er alles aan I loeten doen dat cijfer naar I "neden te krijgen tot, als het I zou lukken, bijv. 150.000. I Maar, zo merkte hij met nad- I aik enige keren tijdens dit I '®aggesprek op, het kabinet T dat beslist niet alleen. Droog Üal,t0t zwaar bewolkt. - Wende wind. ;ernPeratuur rond 12 Ue televisieki en televisie ijker als ass|stent-programmamaker. n-- en streek-1 brand e'Z®' Putse kerk oriënterend gesprek/ 'uw voorlichtingsfolder. van toepassing is Vkan°emn9an9,ussen Daarvoor heeft het de mede werking van werknemers en van werkgevers nodig. Daarom is het overleg van ka binet met Stichting van de Ar beid straks zo belangrijk. „Als we het met elkaar daar eens worden en als er dan mis schien hele nare maatregelen moeten worden genomen, dan moeten we ook wel weten wat de ondernemers bereid zijn om te doen", aldus de bewinds man. Als aan de ene kant be langrijke offers worden ge vraagd en als terughoudend heid wordt betracht, dan zou, wanneer desondanks de werk loosheid niet zou dalen, een krachtmeting kunnen ont staan die de gehele Neder landse samenleving op haar grondvesten zou doen schud den en beven, zo zei de heer Boersma, die daaraan toe voegde: „En terecht". „We zijn bezig met een van de grootste problemen in ons land na de tweede wereldoor log", zo zei de minister. Dat is: hoe krijgen we meer mensen aan het werk, mensen die wil len werken. Wordt dat hoofd probleem bij het komende ge sprek op centraal niveau (in maart) vergeten, dan komen we er niet. f 20.000 Boersma zei verder „dat we het verdomd moeilijk met el kaar krijgen" en dat met name de laagstbetaalden in de aan dacht moeten blijven. Hij vindt het niet eenvoudig om aan te geven wie er in 1976 op achteruit zullen gaan, het draaipunt is moeilijk aan te duiden. In ieder geval zullen de bruto-inkomens van 20.000 gulden er niet op achteruit mo gen gaan. (Van onze redactie buitenland) CATANIA Tijdens een vuurgevecht tussen de politie en een jeugdbende op Sicilië is zaterdagavond een dertienja rige jongen doodgeschoten. voor een deel bestaanuit voormalige hondenhokken. Prof. dr. David de Wied, voorzitter van de Vakgroep Medische Farmacologie heeft een brief uitgezonden waarin hij aankondigt het kweken van ratten op 1 april te zullen staken. Na 1 april worden de ratten gekocht van het centraal proefdie- renbedrijf TNO, wat jaarlijks een f 250.000 kost. Prof. De Wied zegt in het universiteitsblad iedere ver antwoordelijkheid voor de huidige toestand af te wijzen. Al meer dan tien jaar pro beert hij een betere huisves ting voor zjn dieren te krij gen. Maar de plannen die hij heeft ingediend werden vol gens hem door de hoofdafde ling bouwzaken en het col lege van bestuur steeds op gehouden. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT - Langdurig applaus vulde de Utrechtse kathedraal van St. Catharina zaterdagmiddag nadat kardinaal Alfrink zichtbaar bewogen, zijn opvolger, kardinaal J. Willebrands, naar de aartsbisschoppelijke troon had geleid en daarmee zijn ambt officieel had overgedragen. Even tevoren had kardinaal Alfrink in zijn predikatie op indrukwekkende wijze zijn ei gen ambtsperiode gekarakte riseerd en tegelijk zijn opvol ger een erg waardevolle bood schap meegegeven: „Ik meen in de loop van de jaren te heb ben geleerd, dat in de wereld van vandaag de kerk, wil ze ge loofwaardig zijn voor de men sen van vandaag, een mense lijke manier van gezagsuitoe fening moet laten zien, die waarneembaar is gebaseerd op liefde voor de mens en op eer bied voor de menselijke waar digheid. Werkelijk gezag be hoeft" hieronder niet te lijden". Een opmerkelijk grote ver tegenwoordiging van het ka binet onder aanvoering van premier Den Uyl woonde de li turgische installatieplechtig heid bij, die ook door de tv werd uitgezonden. Behalve de minister-president waren de ministers Van Agt, Lubbers, Trip en Van der Stee aanwezig en o.a. de staatssecretarissen Van Dam, Mertens en Van Ro- oyen. Verder de oud bewindslieden mevr. Klompé, Beel De Jong, Veringa. Behalve het voltallig episco paat waren er o.m. de inter nuntius mgr. Felici, de oud- katholieke aartsbisschop mgr. Kok, de voorzitter van de Raad van Kerken, porf. Berkhof, de secretaris-generaal van de Ned. Hervormde Kerk ds. Van den Heuvel. Na de installatie ging de nieuwe aartsbisschop voor in een - geheel Nederlandstalige - eucharistieviering, samen met mgr. Alfrink, met de Bossche bisschop Bluyssen (van de overige bisschoppen het langst in functie), met de twee herbe noemde vicarissen van het aartsbisdom dr. H. van Mun ster en dr. A. Vermeulen, en met twee priesters uit het aartsbisdom. Kardinaal Willebrands stipte in zijn slotwoord enkele aspecten van het kerkelijk le ven aan die hij onmiskenbaar als aartsbisschop van bijzon der belang vindt. Zo deed hij sprekend over het prieste rambt een speciaal beroep op de jongeren, de liturgiever nieuwing en hij constateerde een hernieuwd verlangen naar gebed en contemplatie, maar ook vestigde hij de aandacht op „de Hernieuwde zorg van de kerk voor de maatschappij, voor de rechten van de mens". (Zie ook binnen-/buitenland 2) Het was gisteren al de vierde achtereenvolgende zachte februaridag met in Westelijk-Brabant, waar STEM-fotograaf Ben Steffen deze vroege voorjaarsplaat maakte, dertien graden. Vol gens onze weerkundige me dewerker was het sinds 1964 eind februari niet meer zo warm. Een zwak front gaf gister morgen op enkele plaatsen heel lichte neerslag, het meest aan de Belgische kust, nl. 2 mm. In de komende twee dagen zullen zwakke fronten via Engeland doordringen, waarbij een kleine regenkans en geleidelijk overdag wat minder zachte lucht. Zacht voor de tijd van het jaar is het ook in Frankrijk met temperaturen van 15 tot 16 graden, terwijl in het zuiden van Spanje gisteren al 22 graden werd gemeten. Dit vroege zachte v lente weer heeft overigens geen enkele betekenis voor het ka rakter van het voorjaar. Wij kunnen er wel op rekenen, dat er nog heel wat koudere dagen zulleri volgen dan de dagen die februari nu aflevert en ons al in een voorjaars stemming brengt. (Van een onzer verslaggevers) OISTERWUK - Terwijl de bekende huntmaster Lou de Beer in de bossen rond Tilburg een slipjacht leidde, die geen buit opleverde, namen inbre kers zaterdagmiddag voor on geveer 100.000 gulden aan an tiek weg uit zijn boerderij Ash- forthoeve in Oisterwijk. De buit van de antiekrovers bestond uit enkele klokken, schilderijen, tinnen, zilveren en porseleinen voorwerpen, een kleurentelevisie en een stereo-installatie. Cruyff: terug Feyenoord heeft genoeg van Willem van Hanegem. Voor een half mil joen is ,,De Krom mete koop. Ajax kan niet zon der Ruud Geels. Topscorer leidt zijn ploeg naar zege op AZ. De voetbalwereld staat weer bol van transfergeruchten. Nagenoeg vast staat dat Cruyff naar Nederland terug komt. Feyenoord en AZ worden als kandidaten ge - noemd. Graaumans: Op laatste plaats Christ van der Smissen proion - geert zijn Europese titel in het bandsto - ten. Jeugdig Wille - brords biljarttalent blijft cracks als Die lis, Vultink en Mueller de baas. Van Hanegem: in conflict Het ziet er erg som ber uit voor NAC. Door de nederlaag op NEC en door de goede resultaten van de andere de gradatiekandidate r staat de Bredase ploeg op de laatste plaats in de eredi visie. Christ van der Smissen: pro longatie ROTTERDAM (ANP) - In het kader van een actie van het gemeentelijk energiebedrijf hebben B. en W. van Rotter dam besloten tot een aantal maatregelen om de bevolking te stimuleren tot een zuiniger gebruik van energie. In een negental wijken zal de straatverlichting tussen 24.00 en 06.00 uur worden gehal veerd door de lampen om de andere te doven. Een aanzienlijke besparing verwacht men ook van de ver vanging van hoge-druk kwi klampen door lage-druk na- triumlampen, die geel licht uitstralen. Verder hebben B. en W. be sloten de verlichting van mo numenten en gebouwen voor taan na 01.00 uur te doven. Ook overweegt men de lichtre clames aan licht- en trammas- ten tussen 24.00 en 06.00 uit te doen. Rotterdam zal flink wat kos ten moeten maken om alle plannen te verwezenlijken. Trekt men de kosten af van de besparingen, dan resteert een voordelig saldo van ca. 150.000 gulden. UTRECHT (ANP) - De ad viesraad van het informatie centrum ondernemingsraden, bestaande uit gekozen onder nemingsraadsleden, die lid zijn van de PPR, heeft besloten voor het najaar een landelijke boycotactie van onderne mingsraden voor te bereiden, zo is zaterdag meegedeeld. Men wijst de voorstellen van het kabinet van de hand. Het PPR-informatiecentrum heeft er nieuwe verkiezingen voor over, omdat het vraagstuk van de economische macht be langrijk genoeg is om de kie zers daarover een uitspraak te vragen. De adviesraad zal bij de kerngroep van de PPR op een beslissing in deze richting aandringen. Volgens de adviesraad heb ben de „talloze politieke com promissen die aan het wets voorstel ten grondslag liggen slechts een dolgedraaide over- Tegmachine tot gevolg, die de QR-leden meer frustratie dan zeggenscahp oplevert." DEN HAAG (ANP) - De in voering van de snorfiets zal weinig invloed hebben op de totale verkeersveiligheid en die geringe invloed zal waar schijnlijk nog negatief zijn ook. Weinig mensen zullen trou wens een snorfiets kopen, waardoor het totale effect vrij klein zal zijn. Dit zegt de Stich ting Wetenschappelijk Onder zoek Verkeersveiligheid (SWOV) in een advies, dat zij in opdracht van minister Wester terp van Verkeer en Water staat heeft uitgebracht. De SWOV zegt verder: het effect zal negatief zijn omdat de onveiligheid voor snorfiet sers groter zal zij n dan die voor een fietser, maar kleiner dan die voor een bromfietser zon der helm. ATHENE (Reuter) - In Athene bestaat bezorgdheid over een mogelijke confronta tie met Turkije, wanneer de marine- en de luchtmacht van de twee landen in de komende week allebei oefeningen gaan houden in de Egeïsche zee. De twee landen die (beide NAVO-lid) ernstige menings verschillen hebben over Cy prus betwisten elkaar het luchtruim boven de Egeïsche Zee en de rechten op de grond stoffen van het continentale plat in dit gebied. MEPPEL (ANP) - De 69- jarige mevrouw E. Vink-van der Berg is zaterdagavond in haar woning in Meppel over vallen en door een jongeman ernstig gewond. De indringer trachtte haar eerst te wurgen en bracht haar daarna meer dere messteken toe. Het slachtoffer werd in zorgwekkende toestand naar het het diaconessenhuis over gebracht. Reeds enkele uren later werd de vermoedelijk da der, de 21-jarige J.W. in zijn woonplaats Wanneperveen van zijn bed gelicht. Hij legde al spoedig een bekentenis af. ROME - In Rome heeft de politie twee jongens 13 en 14 jaar oud, in de kraag gepakt die, zich uitgevend voor een „revolutionair-communistisch beweging", hadden gepro beerd een handelaar in spor tartikelen af te persen. Het duo dreigde de hande laar met een bom als hij niet per omgaande 10 pistolen, 15 geweren en de nodige munitie afleverde. De handelaar lichtte de politie in en deze legde een valstrik. (ADVERTENTIES) ZUNDERT TEL.: 01696-2200 Anno 1854 importeur van De oudste wijnhandel in de Baronie van Breda. Vraag uw slijter, restau-' rateur naar onze wijnen. schakel keukens zijn goed,mooi... en prettig gepriisef -r Boy Buise B;V.-. Delpratsingel 9", Breda. Tel. (076) 138430 u

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1