I Minstens 5000 Nederlanders werken zwart in België SUSs? Meerderheid Kamer wil druggebruik uit strafwetgeving CHINEES ALAAF neem toch gerust datextra kopje koffie want V KOFFIE HUE mag! is veranderd? JA&NEE Aanvaring bij Westkapelle twee doden Zwit sers laten onder zoek Lock heed toe DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DONDERDAG DE STEM Toiletpapier Lubbers: Gijzeling kostte order van Indonesië Iedereen krijgt persoonsnummer DE STEM URRESTATIE LIMBURGERS LEVERT BELGISCHE AUTORITEITEN BEWIJS: maakt uw dag kompleet I 26 februari 1976 116e jaargang - no. 17883 ^jandaag Helft ziek Zeeuwen pak 4 rollen, 166" rose of naturel 452" 'zóóó'n idee Hedenavond geweldige Ierse show! TOEGANG GRATIS! Onderzoek gestopt naar omkoping van Kamerleden bij F-16 CH vierkant tegenover CDA-partners GEEN WAARBORG TEGEN GEBRUIK DOOR BVD Waarborgen Sluitend Benzine in België duurder DE STEM I elefoon 431807. telefoon 25262. \aten weten, dat wrtCh-Vl»wx'«n)| S [DIRECTEUR, DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEU2EN HILVERSUM (ANP)-De KRO stopt voor de rest van het winterseizoen met de uitzending van „de nieuwe BB-kwis". Het programma voldeed niet aan de ver wachtingen die de kijkers er van hadden. In goed over leg met presentator Berend Boudewijn heeft de pro- grammaleiding daarorri be sloten de quiz in maart, april en mei niet uit te zen den. Op 13 maart zal het blijspel „Privé voor twee" van Noel Coward worden uitgezonden. Voor de za terdagen 10 april en 8 mei wordt nog naar vervan gende programma's ge zocht. (Van onze correspondent) BRUSSEL - Met de aanhouding van een veertiental Maastrichtenaren, die in de Limburgse hoofdstad als ziek I of werkloos stonden geregistreerd en sociale uitkeringen genoten, terwijl ze zwart netto minimaal 600 gulden ver dienden in een nachtploeg bij de pre-metro werkplaats nabij het Brusselse Noord-station, zeggen de Belgische I autoriteiten een nieuw bewijs te hebben geleverd voor hun I eerdere beweringen dat zeker 5000 Nederlanders, maar I waarschijnlijk veel meer, misbruik maken van de sociale wetgeving in eigen land en zwart in België werken. De omvangrijke sociale fraude wordt mogelijk ge maakt, aldus het Belgische mi nisterie van arbeid en de poli tie in Brussel, door een gebrek aan controleurs, zowel in Ne- derland als België, NU EN DAN ZON Droog. Plaatselijk mist. Middagtemperatuur tussen 7 en 11 graden. RADIO EN TELEVISIE Tien platen bekroond BINNEN-/BUITENLAND-2 Broeiende onrust in Spanje BINNEN-/BUITENLAND-3 Jaap van der Droef haalt de buikriem aan. BINNEN-/BUITENLAND-4 Russische kerk wordt het vnie wo°rd gesmoord. RINNEN-/BUITENLAND-5 Pleidooi voor strenger optreden tegen woonwagenbewoners. SPORT-1 Monsterzege PSV op De maatschap. SP0RT-2 Raas doet het dit voorjaar wat kalmer aan. merijntje De gerechtelijke politie in Brussel heeft ons bevestigd dat de bliksemcontrole bij het Brusselse Noordstation op verzoek van de Nederlandse justitie, meer bepaald de Maastrichtse officier van justi tie, mr. J. Ficq, is geschied. Deze actie zal overigens nog door een aantal andere contro les in België worden gevolgd op plaatsen waar naar ver moedt wordt massaal zwart wordt gewerkt. De Brusselse politie zei ons, dat vermoede lijk een kleine 200 Nederlan ders bij de Brusselse metro- bouw is ingeschakeld van wie mogelijk de helft in Nederland als ziek of werkloos staat geno teerd. De Arbeidsinspectie in Brussel zei gisteren ervan overtuigd te zijn dat er inder daad honderden buitenlan ders, vooral Nederlanders, Fransen en Italianen klandes- tien in België en Brussel wer ken, maar dat als gevolg van een uitgedokterd oplichtings- systeem waarbij gebruik wordt gemaakt van fictieve firma's, valse namen, valsheid in geschrifte enz. Bij de Brusselse metrowerk zaamheden aan het Noordsta tion werken overigens niet al leen Nederlanders uit Limburg (Maastricht, Geleen, Sittard, Venray), er zijn ook veel Bra banders, Zeeuwen en zelfs een tiental arbeiders uit de provin cie Utrecht. Allemaal worden ze elke dag van huis gehaald en weer teruggebracht. (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent) WESTKAPELLE - Gister nacht is op de Noordzee, tien mijl buiten Westkapelle, de Nederlandse sleephopperzui ger Marie aangevaren door de 2977 b.r.t. metende Eugenia K. De Marie die in de zij werd aangevaren, is daarna vrijwel onmiddellijk gezonken. Twee van de drie opvaren den, t.w. de 33-jarige kapitein A. Otter, gehuwd en woonach tig te Willemstad en de 46 a 47 jarige machinist F. Hogerhei- de, ongehuwd en woonachtig te Schiedam, zijn verdronken. De derde opvarende, stuur man Duizendstra uit Hoog- eveen heeft zichzelf ternau wernood kunnen redden. Het drama speelde zich af in dichte mist. In de loop van woensdag is het stoffelijk overschot van machinist F. Hogerheide ge borgen, doch het lichaam van kapitein A. Otter is nog niet gevonden. GRONINGEN (ANP) - Het niet doorgaan van een Indone sische order voor een bedrag van 200 miljoen aan de Noord-Nederlandse Scheeps- bouwindustrie is vermoedelijk een gevolg „van een deuk in de verhouding met Indonesië ten gevolge van de gijzeling op de Indonesische ambassade in Amsterdam". Dit verklaarde gisteravond minister Lubbers (Economi sche Zaken), in een vraagge sprek voor de regionale om roep Noord en Oost (radio Fraemclap). van 19.00-20.30 uur de nieuwste Ierse films. Daarna grandioze Ierse party. Hedenavond in de Graan- beurs te Breda. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG - Kamervoorzitter dr. A. Vondeling ziet af van verdere stappen tegen Kamerleden, die ook betrokken zouden zijn geweest bij vermeende omkooppogingen van de Amerikaanse vliegtuigfabriek General Dynamics, waarmee de regering een contract heeft afgesloten voor de levering van 84 gevechtsvlieg tuigen van het type F-16. Op verzoek van de Kamer-voorzitter gelastte de regering via minister Van der Stoel van Buitenlandse Zaken de Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten een onderzoek in te stellen. Dit naar aanleiding van beweringen van de voormalige Lockheed-vertegenwoordiger Hauser, die zoals bekend ook be trokken is bij het omkoopschandaal, waarbij prins Bernhard be schuldigd is. De Nederlandse ambassadeur stoot bij zijn onderzoek op de zelfde verklaringen, die de president-directeur van General Dy namics deze week maandag op een persconferentie in Den Haag over Hauser en over prins Bernhard aflegde. President-directeur David S. Lewis zei toen, dat General Dy namics brandschoon is en dat zijn onderneming zich nooit schul dig heeft gemaakt aan omkopingen. Volgens Lewis bestaan er ook geen contacten tussen General Dynamics en prins Bernhard. Deze verklaringen en het resultaat van het onderzoek van de Nederlandse ambassadeur zijn voor dr. Vondeling aanleiding van verdere acties af te zien. (Van onze parlementaire re dacteur) DEN HAAG - In de Tweede Kamer tekent zich een meer derheid af, die ervóór is dat het gebruik van zowel soft als hard drugs (verdovende middelen) volledig aan de strafwetgeving wordt onttrokken. Drugge bruikers moeten worden ge holpen in plaats van gestraft, zo meent men. Maar zowel het ontbreken van een goed op- Hoewel carnaval China hoogstwaarschijnlijk onbekend is, weet de Chinese ambassadeur in West- Duitsland, Wang Shu, het feest, kenneilijk toch wel op de juiste waarde te schatten. De ambassadeur, die gistermid dag tijdens een receptie een hoge carnavalsonderscheiding kreeg, brengt hier de bekende carnavalsgroet. (AD VERTE NTIESI coffeïnevrije nog slechts t/m zo 29 februari (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Staatssecre taris Polak (Binnenlandse Za ken) vindt het noodzakelijk dat iedere Nederlander in het systeem van de Centrale Per sonen Administratie (CPA) een soort geautomatiseerd naam- en adresboek, een registratie nummer krijgt. Dit nummer, dat volstrekt willekeurig is en uit tien cijfers bestaat, is nodig om persoonsverwisselingen te voorkomen. De staatssecreta ris schrijft dit in zijn vooront werp van wet over de CPA. Voordat hij met een defini tief wetsontwerp komt, wil hij overigens eerst een eindadvies van de staatscommissie- Koopmans afwachten, die de bescherming van persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties bekijkt. De regering wil echter wel vaart zetten achter invoering van de CPA (kosten 50 min.). In het voorontwerp van wet heeft Polak al een aantal waarborgen ter bescherming van de privacy opgenomen. Ie dereen mag de gegevens over zichzelf, zoals ze straks in de computers worden opgebor gen, opvragen. Ook kan men aan de weet komen welke ge gevens aan welke instanties worden verstrekt. Bovendien heeft iedereen het recht zijn of haar gegevens te verbeteren of gedeeltelijk te vernietigen. Wordt zo'n verbetering gewei gerd dan is beroep mogelijk. Ook kan men bezwaar ma ken dat gegevens aan andere instanties worden verstrekt. De mogelijkheid gegevens uit de CPA op verzoek aan parti culiere instanties (levensver zekeringen, banken) te leve ren, komt in het voorontwerp niet meer voor. Staatssecretaris Polak meent dat het voorontwerp op zichzelf een sluitende be scherming van de privacy ga randeert. Toch kan de CPA ge gevens over bepaalde personen op verzoek van de Binnen landse Veiligheidsdienst (BVD) leveren, omdat dat in het voorontwerp niet is uitge sloten. De rijksdienst CPA kan namelijk gegevens leveren aan instellingen van het rijk. Verder blijft er de technische mogelijkheid om het CPA- personenbestand aan andere bestanden te koppelen, maar wettelijk wordt dit verboden. Het is de bedoeling dat in de CPA de volgende gegevens worden opgeslagen: namen, geboorteplaats- en datum, burgerlijke staat, gezinssa menstelling, adres en dergelij ke. Er worden geen gegevens opgenomen over godsdienst, inkomen en gezondheid, Al- ,leen het beroep van artsen, tandartsen, vroedvrouwen en apothekers wordt opgenomen, uit oogpunt van noodsituaties, waarin die beroepsbeoefena ren snel oproepbaar zijn. vangbeleid als het feit, dat Ne derland zich bij het enkelvou dig verdrag van New York ver bonden heeft het gebruik van verdovende middelen straf baar te stellen, weerhoudt voorstanders van hulp in plaats van straf nu met voor stellen te komen. Wel zijn er gisteren bij het begin van het debat over de re geringsnota inzake het drugbe leid en de wijziging van de opiumwet voorstellen inge diend om ook het gebruik van drugs met onaanvaardbaar ri sico (hard drugs, zoals opium, heroïne, morfine amfetami nen, Isd en hasj-olie) tot een overtreding te verklaren. De regering wil wel de drugs met aanvaardbaar risico (soft drugs, zoals hennep- produkten) zien als een over treding en niet meer als een misdrijf. Althans wanneer het bezit voor eigen gebruik niet meer bedraagt dan 30 gram. Coppes (PPR) en Van der Lek (PSP) hebben echter wel voorstellen ingediend om het druggebruik helemaal uit de strafrechtsfeer te halen, maar de PvdA-fractie wil thans - daarin gesteund door mevr. Van Leeuwen (ARP) - niet ver der gaan dan hetzelfde regiem voor soft en hard drugs: ge bruik is overtreding die ge straft kan worden met maxi maal een maand. In het rege ringsvoorstel zou het gebruik van hard drugs een misdrijf blijven en gestraft kunnen worden met maximaal een jaar. Hoewel het er niet naar uit ziet, dat het voorstel van de re gering ongeschonden door de kamer komt, zullen de rege ringsfracties er toch voor zor gen, dat dit voorstel niet in es sentie wordt aangetast. Die es sentie is: een mildere aanpak voor de gebruikers van soft drugs, een strengere aanpak van de handel in drugs. Het ziet er naar uit, dat er meer derheid gevonden kan worden voor zwaardere straffen op de handel dan de regering heeft voorgesteld. Het regeringsvoorstel is: voor soft drugs een maximale straf van twee jaar op de bin nenlandse handel en van vier jaar op de grensoverschrij dende handel. Voor hard drugs een maximale straf van 8 jaar op binnenlandse en van 12 jaar op grensoverschrijdende han del. De KVP-er Du Chatinier bepleitte maximaal zes jaar voor handel in soft drugs over de grens en maximaal 10 en 20 jaar voor de binnen- en buiten landse handel in hard drugs. (Vervolg op binnen- /buitenland 5) BERN (AFP) - De Zwitserse regering heeft gisteren een uniek besluit genomen door de commissie-Donner toestem ming te geven naar Zwitser land te komen om daar „vrije lijk" de twee personen te on dervragen die bij het Neder landse aspect van de Lockheed-affaire zijn betrok ken en die in Zwitserland woonachtig zijn. Het zijn de 72-jarige advocaat Hubert Weisbrod en de tot Amerikaan genaturaliseerde Nederlander Fred C. Meuser. In zijn communiqué zegt de Zwitserse regering dat twee motieven ertoe hebben geleid dat gunstig op het verzoek van de Nederlandse regering is ge reageerd. Deze zijn dat Zwit serland en Nederland de Euro pese conventie voor weder zijdse hulp in strafzaken heb ben geratificeerd en dat deze hulp altijd zou moeten worden verleend daar het om een on derzoek gaat naar een straf baar feit. Premier Den Uijl zei. gisteravond met voldoening kennis te hebben genomen van de beslissing. (Van een onzer verslaggevers) BRUSSEL In België is de benzineprijs gisteren gestegen. Super ging met 21 centimen omhoog, gewone benzine steeg met 17 centimen per liter. Super kost nu B.fr. 15.15 (102,7 ct.), voor normale be nzine moet in België B.fr. 14,65 (99,3 ct.) betaald worden. Ter vergelijking: in Neder land wordt nu nog 105,6 ct. (voor super) en 102,8 ct. (voor normaal) betaald. Deze prijzen gaan, zoals de Tweede Kamer deze week besloot, binnenkort (waarschijnlijk 1 april) met 2,3 ct. per liter omhoog. Intussen dreigt de staking bij de raffinaderijen in Ant werpen zich over het hele land uit te breiden. Het is niet on waarschijnlijk dat de oliedis tributie vandaag al zal worden stopgezet in enkele delen van het land. (ADVERTENTIE) 't Geldt allebei. Ja, in de zin van verbeterd. Nog overzichtelijker. Vaste plekken waar u informatie over bepaalde onderwerpen terugvindt. Verbeterd, omdat u met De Stem twee dagbladen hebt. Eén, waarin u nieuwe informatie op wereld- en nationaal niveau vindt. En nog één, waarin u alles leest over uw direkte omgeving. De stad, de streek waar u woont. Ja, in dat opzicht is De Stem veranderd. Niet veranderd is De Stem als dagblad, waarin u ruimte vindt voor verschillende meningen. Waarin aktualiteiten en beschouwingen aan bod komen. Waarin u serieuze en amusante zaken aantreft. Want zo blijft voor u De Stem.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1