5> IS ÏOBNTJEO Maximumiii komen in gezondheidszorg Gangster gijzelt 2 man in rechtbank Frankfort Weinig kans op fluor in drinkwater voor besparingen Huren definitief perl april omhoog erhout/ -leur DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND WOENSDAG Ook hmirsabsidie voor jeugdige alleenstaanden \liekenfondsdirecteur lanceert plan: var* DB STEK Suiker duurder Doijderdag Pak de telefoon DW- l 'SS&ÏSZ CORRIE BROKKEN PRESENTEERT EURO- VISIE SONGFESTIVAL KNELPUNTEN GEEN JACHT KWALITEIT Zeker 41 doden bij ongeluk kabelbaan in Italië Twee miljoen Vliegtuig ongeluk in Rusland: 120 doden Doden in vlammen na ketting botsingen bij Delft vanaf wordt Breda met de dag meer een stad van eksklusieve modekreaties ubentvanharte welkom! Vorrink en Hendriks naar nederlaag Veroordeling Bezwaarden voor aktuele informatie op ieder moment Het laatste ANP-nieuws- 06222-333 1 Sense is i mode op ie beste mode i-afdeling :hitterende at langer mee overgevoelige dat het er ligt op de materialen ig. Méér Luxe. ook wat u krijgt er dan veel voor. •h-coatop 'an 100% wollen hara-beige -44) I I I f!*"®**11* """laten weten, dat ,-hutem O»*53'1 10 maart 1976 116e jaargang - no.17894 PIBECTEUR. DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN HILVERSUM - De NOS heeft Corrie Brokken, de eerste Nederlandse winna res van een Eurovisie songfestival, uitgenodigd op 3 april in Den Haag het jjste Eurovisie- songfestival te presenteren. Naar schatting 450 miljoen I kijkers in 35 landen zullen I de uitzending kunnen zien. Al dan niet per satelliet ne men 22 televisiestations de uitzending rechtstreeks over, 13 televisie organisaties maken opna men voor latere uitzending. Corrie Brokken heeft driemaal Nederland verte genwoordigd op het Eurovisie-songfestival. In 1956 zong zij samen met Jetty Pearl in Lugano, in 1957 won zij in Frankfort en in 1958 trad zij op in Hil versum. DEN HAAG (ANP) - Met in gang van 1 april aanstaande wordt een individuele huur subsidieregeling van kracht voor jeugdige alleenstaanden (jonger dan 30 jaar). Vanaf 1 juli ondergaat het algemene systeem van individuele huur subsidies, voor gezinnen, al leenstaanden boven 30 jaar en duurzaam samenwonende al leenstaanden wijzigingen. (Van een onzer verslaggevers) BREDA-De directeur van het ziekenfonds O.Z. te Breda IjljO.OOO verzekerden in Zeeuwsch-Vlaanderen en West- lürabant), de heer C. Wellhüner, heeft een plan gelanceerd lui op korte termijn de kosten van de gezondheidszorg liaar beneden te halen. Zijn plan komt neer op het li Het invoeren van een maxi- I uum honorering voor huisart- [sen, apothekers, specialisten, I landartsen en fysiotherapeu- I len en dit maximumbedrag op e nemen in de overeenkom sten tussen ziekenfonds en I medewerkers; II De bovenvermelde groepen (samen „medewerkers" gehe- te vragen om vooruitlo- td op deze maximumhono- I sringsregel vrijwillig datgene IKrug te storten, wat naar hun I .richt door verkeerd wer pende tariefafspraken teveel is I ontvangen; li Het ziekenfonds O.Z. zal van I de zo ontvangen bedragen 10 I procent storten in een fonds, I dat wordt benut voor het geven I tan flinke premies aan dege- |«en die goede kostenbespa- Warmer Zonnige perioden. Bijna weral droog. Zwakke wind. Middagtemperatuur 'ogen 5 graden. Radio en Televisie Gedichten bij kaarslicht Binnen-/buitenland-2 Tweede Kamer achter oiauw drugsbeleid Binnen-/buitenland-3 o hertog die drie paar sokken ®jnnen-/buitenland-4 "erken met zelfgemaakte stempels ®innen-/buitenland-5 spoort minister aart jonge agrariërs te steunen Sport-1 dati Raas in vorm Sport-2 Jedenzesdaagse in "'Pellebrug een succes at rende ideeën op het gebied van de volksgezondheid naar voren brengen; O.Z. stelt een bedrag van 10.000 gulden beschikbaar voor de „ideeënpot" en roept de andere ziekenfondsen op om hiervoor ook gelden ter be schikking te stellen. De heer Wellhüner heeft zijn plan ontwikkeld naar aanlei ding van de publikaties in De Stem van de noodkreet van dr. Van Loon, raadadviseur lange termijnplanning van het mi nisterie van Volksgezondheid en Milieuhygiën. De heer Wellhüner zal bovendien in een aantal artikelen in De Stem iedere medische sector onder de loep te nemen om te onderzoeken waar de knelpun ten liggen. Daarin zal boven dien een indicatie worden ge geven waar het maximale in komen voor de medewerkers in de behandelde groepen onge veer moet liggen. De heer Wellhüner stelt heel nadrukkelijk, dat hij geen hek senjacht wil op artsen en ande ren, die een hoog inkomen hebben. Hij is alleen van me ning, dat studeren op nieuwe structuren in de gezondheids zorg een zinvolle bezigheid is, maar dat dit op korte termijn niet oplost. De noodkreet van dr. Van Loon over de grens, die is bereikt in de kosten van de gezondheidszorg, onder schrijft hij van ganser harte. Maar volgens de directeur van OZ is daaraan ook nu al veel te doen. Daarbij komt het er voor al les op aan alle krachten in de gezondheidszorg te mobilise ren om zich te beraden op de mogelijkheden tot bezuinigen. De heer Wellhüner wil perse niet, dat de kwaliteit van de gezondheidszorg er op achte ruit gaat. Hij wil bovendien niet, dat inkrimpen op de eer ste plaats ten koste gaan van de „gewone man". Maar hij is er van overtuigd, dat in de loop der tijd vooral in tie sfeer van de honorering veel is gegroeid, dat op z'n zachtst gezegd on volkomen mag worden ge noemd. De directeur van O.Z. ziet in zijn plan de mogelijkheid om de patstelling te doorbreken, waarin de gezondheidszorg nu zit: aan de ene kant zal ieder C. Wellhüner tot nu toe bekend voorstel voor wijziging van de structuur in de beginfase (enigé jaren) lei den tot onverantwoorde kos- tenexplosies, terwijl aan de andere kant vermindering van de zorg - zo dit al ethisch ver antwoord zou zijn - juist de mensen met een laag inkomen treft. (Zie ook pagina binnen/bui tenland 5) (Van onze correspondent) BOLZANO - Zeker 41 per sonen zijn gistermiddag om het leven gekomen toen een cabine van een kabelbaan in Noord- Italië in een vijftig meter diep ravijn stortte. Het ongeluk gebeurde toen een van de hoofdkabels van een kabelbaanverbinding door nog onbekende oorzaak brak op het moment dat een cabine, afgeladen vol met skiërs, op enkele honderden meters ver- wijders was van het eindsta tion. De plaats van het ongeluk ligt in de vallei van de Fiemme, in de buurt van het Noorditali- aanse Dolomietenstadje Cava- leese, halverwege Bolzano en Trento. Gisteravond en ook de afge lopen nacht zijn reddingsploe gen in actie geweest om de stof felijke resten te bergen. Op het moment van het ongeluk - gis termiddag omstreeks halfzes - was de cabine vlak bij het eindstation van de kabelbaan, die over een hoogteverschil van zo'n 1500 meter Cavalese verbindt met de top van de Cermis. DE Spaanse politie heeft uit vrees voor nieuwe onlusten dinsdag meer dan 100 perso nen gearresteerd in Basken land. In Spanje wordt gevreesd dat gewelddadigheden zullen plaatsvinden nadat gisteren het zevende slachtoffer in twee weken van demonstraties tegen de regering was gevallen. (Van onze correspondent) BONN - Bij een mislukte be vrijdingspoging van een aan geklaagde heeft een onbekend gebleven gangster gisteren de rechtbank van Frankfort twee gijzelaars genomen. In ruil voor de vrijlating van het twee tal, een justitie-ambtenaar en een toeschouwer van de pu blieke tribune, verlangt hij een helicopter en een Boeing 727, waarmee hij samen met de aangeklaagde naar Cuba wil vliegen. Bovendien eiste hij en be drag van twee miljoen dollar, een miljoen mark, een miljoen Zwitserse en een miljoen Franse franken, twee kogel vrije vesten en twee stalen helmen. Met de kreet; „Dit is een ge wapende overval" was de gangster met een wollen muts over het hoofd in de middag op de publieke tribune van de rechtszaal overeind gespron gen. Ondanks de verwarring was het een wachtmeester on middellijk gelukt de aange klaagde snel naar een zijver trek te sleuren. Terwijl de overvaller twee revolvers op de president van de rechtbank richtte, eiste hij de vrijlating van de aangeklaagde, maar toen hij zag, dat deze al ver dwenen was, nam hij de twee gijzelaars, waarmee hij naar een ander zijvertrek uitweek. In de rechtszaal vindt reeds sinds ongeveer twee maanden een proces plaats tegen de aan geklaagde Gerhard Linden, die ervan beschuldigd wordt twee jaar geleden bij een over val op een geldtransportauto in Frankfort een bedrag van twee miljoen mark te hebben gestolen. MOSKOU (UPI)- Afgelopen weekeinde is in de buurt van de Armeense hoofdstad Yerewan een Russisch vliegtuig neerges tort, waarbij ongeveer 120 mensen om het leven zijn ge komen, zo hebben zegslieden in Moskou en Yerewan be kendgemaakt. Volgens de zegs lieden was het vliegtuig een IIjoesjin-18 Turboprop. Zoals gebruikelijk met dergelijke ongelukken is in de Russische kranten geen melding gemaakt van het neerstorten. Er waren geen overlevenden, aldus de zegslieden. UPI i- ÏSÏÏSS (Van onze sociaal- economisch redacteur) DEN HAAG - Staatsecreta ris Van Dam (Volkshuisves ting) blijft bij zijn besluit de huurverhoging van acht pro cent per 1 april te laten door gaan. De communist Van 't Schip heeft hem gisteravond in een spoeddebatje in de Tweede Kamer niet tot drie maanden uitstel, zoals voorgesteld door de Federatie Nederlandse Vakbeweging, kunnen overha len. De CPN'er kreeg in een motie alleen de steun van de PSP, omdat de andere fracties de CPN geen politieke winst gunden. Van 't Schip herinnerde de staatssecretaris er aan dat hij, toen hij als VARA- ombudsman optrad, tegen huurverhogingen heeft gestre den. Van Dam ontkende dit, maar de communist toonde aan dat Van Dam voor de laat ste kamerverkiezing was ge presenteerd als bestrijder van de huurverhoging. De VVD-er De Beer gaf dit toe. Van 't Schip merkte op dat de huurverhoging voor som mige huurders leidt tot een woonkostenstijging van hon derd gulden per maand. De PSP-er Van der Spek wilde een algemene huurstop. De staatssecretaris gaf aan de hand van een voorbeeld aan dat in tien jaar tijds de huren zijn verdubbeld, maar dat de netto-inkomens twee en half maal zijn verhoogd. De PvdA-er Kombrink vond het met Van Dam technisch niet meer mogelijk de huur verhoging uit te stellen. Uitstel zou het rijk vijftig miljoen gul den kosten. Bij de kettingbotsingen vlogen verschillende auto's in brand. Een inzittende van de eend (de middelste auto op de foto) kon niet uit de vuurzee worden gered. (Foto Ad Wisman) (Van onze correspondent) AMSTERDAM - Per 1 juli wordt de consumentenprijs van suiker verhoogd. Dan zal de minimumprijs stijgen van 1,55 tot 1,67 per kilogram. Dit heeft de directie van de Centrale Suiker Maatschappij CSM gezegd bij de presentatie van het jaarverslag. (ADVERTENTIE) Morgen begint de grote verandering in het modebeeld in de historische stad Morgen krijgt Breda een unieke kollektie bont, leer en couture onder ogen in een zaak die is omgetoverd tot een riante ruimte waar elke vrouw uren zal willen ronddwalen. Morgen laat de vrouw die alles van bont weet u kennismaken met een nieuw hoogtepunt in haar nu al bijna 60-jarige karrière (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG - Minister Vor rink en staatssecretaris Hend riks (Volksgezondheid en Mi lieuhygiëne) koersen in de Tweede Kamer rechtstreeks af op een zware nederlaag. Zoals de zaken er nu voorstaan zal een forse meerderheid van de kamer het noodwetje om fluo ridering van het drinkwater achteraf te legaliseren, af stemmen. In de praktijk bete kent dat, dat de fluoridering van het drinkwater in een aan tal gebieden moet worden stopgezet, voorzover dat nog niet is gebeurd. In juni 1973 sprak de Hoge Raad uit, dat het stoppen van fluor in het drinkwater niet was gebasseerd op een wet en als zodanig strijdig. Veel ge meenten waren toen al tot fluoridering over gegaan. Na de uitspraak van de Hoge Raad kwam de regering eind 1973 met een noodwetje dat fluori dering die wettelijke basis zou moeten geven, in afwachting van een wet voor algehele fluo ridering van het Nederlandse drinkwater. Dat noodwetje, bedoeld voor hooguit drie jaar, werd allengs onderwerp van forse kritiek. De Raad van State had er ook al geen goed woord voor over. Niettemin zette beide be windslieden hun zin door. Bijna twee jaar na de uitspraak van de Hoge Raad kon de ka mer er gisteren definitief over oordelen. Het werd een ver oordeling. De fracties van ARP, CHU, VVD en PPR, de grote meerderheid van de KVP, vijf van de zes D'66-ers en zelfs een aantal leden van de PvdA-fractie zijn niet over tuigd door de argumenten van de regering. Enkele wijzi gingsvoorstellen van de socia listen zullen naar alle waar schijnlijkheid niet kunnen voorkomen dat de kamer nee zegt tegen de plannen van Vor rink en Hendriks. Waar de kamer zich vooral aan stoort is het gebrek aan al ternatieve drinkwatermoge lijkheden voor de mensen die weigeren drinkwater met fluor opgedrongen te krijgen. De re gering schat dat aantal op 10.000 maar de kamer houdt het op minstens het tiendubbe le. Óp geen enkele manier wordt wettelijk vastgesteld dat deze groep recht heeft op ongefluorideerd drinkwater. En zo vroeg VVD-kamerlid Dees zich afwat te denken van een minister van Volksge zondheid en Milieuhygiëne die aan de ene kant de bevolking wil verplichten fluor te drin ken (dat voor een deel weer via het toilet in de bodem komt) en tegelijkertijd de industrie ver biedt ook maar de kleinste hoeveelheid fluor te lozen? Hij raadde de bewindslieden aan eens te gaan kijken in Breda en Nijmegen waar via het ver strekken van fluortabletten uitzonderlijke resultaten zijn geboekt. Dat zou, en de meeste partijen waren het daar mee eens de persoonlijke vrijheid van geen enkele burger aantas ten. DE Verenigde Naties hebben besloten 1979 uit te roepen tot het jaar van het kind, op insti gatie van een inwoonster van Sydney, die vijf kinderen heeft. ROTTERDAM Twee men sen zijn gisteren om het leven gekomen bij kettingbotsingen die gistermorgen door glad heid en mist ontstonden op Rijksweg 13 (Rotterdam- Rijswijk) ter hoogte van Delft. Het zijn de 66-jarige C.M.L. Koedam uit Rotterdam en de 29-jarige G.W.H. van Woer- kum uit Hoogvliet. Drie inzit tenden van bij de kettingbot singen betrokken personenau to's liggen nog in het zieken huis in Delft. In totaal waren 83 personenauto's en vracht wagens bij de ongelukken be trokken. De eerste botsing ontstond volgens de politie omstreeks half acht. Nabij de afslag Delft-Zuid raakte een auto in een slip. Vijf andere auto's bot sen er tegenaan en raakten in brand. Hierbij kwam G. van Woerkum om het leven. Door het slechte zicht reden nog meer auto's op de ravage in. Kort na het ongeluk bij de afslag Delft-Zuid ontstond op dezelfde rijbaan, maar een ki lometer terug, een nieuwe ket tingbotsing, toen een vrach tauto in een slip raakte. In een van deze auto's zat de Rotter dammer die om het leven kwam. HET openbare leven in Frank rijk werd gisteren voor een aanzienlijk deel lamgelegd, ais gevolg van een 24-uursstaking van het personeel van over heidsdiensten. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1