CAISSIÈRE BETRAPT ELKE MAAND KLANT MET VALSE CHEQUES Leger grijptin in Libanon PvdA zoekt abortus- compromis met WD VAN DE KREEKE ALMA ATA 20 jaar voor Gallagher en 15 voor Coyle Ï&TJE* I DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND VRIJDAG benzineverbruik steeg 9% in '74 DE STEM Pond op record- diepte NOODTOESTAND AFGEKONDIGD Vorstelijke groet voor Chaplin 55 ontslagen in Maastricht PvdA-bestuur stelt voor: "^"andaag uw zolderprobleem opgelost. HENRI BRANDS BV WD koelCDA verbaasd Weinig hoop Bedrijvigheid toegenomen In zaak Herrema 116e jaargang - no. 17896 12 maart 1976 >ora van de Ven. rechtstreeks kopen ;l uitsluitend pelsen arocent van de eliers. Deze a van de Vén 10 a aliteiten. Den voor Dora van iuède en nappa, vende modellen iers in Nederland luwen zelfs in het j van de beste kollekties maken alent om topmode id is dat deze ont- erlands maat- bijvoor^eeld de lijven. cialiteiten van het en unieke wijze mte in de Eindstraat 591 DEN HAAG (ANP) - Het benzineverbruik in Nederland heeft in het afgelopen jaar iets minder dan 4,7 miljard liter bedragen. Dit was 400 miljoen liter of negen procent meer dan in 1974, toen 4,3 miljard liter werd verreden. Volgens de CBS-gegevens is het totale verbruik van olie- produkten in ons land in het afgelopen jaar teruggelopen tot 20,6 miljard kg van 22,2 miljard kg in 1974. Dit kwam door een daling van het naftaverbruik, ver oorzaakt door de recessie en een verminderd verbruik van stookolie. Het naftaverbruik daalde van 5,5 naar 4,2 mil jard kg. En het verbruik van zware stookoliën liep terug van 3,4 naar 2,6 miljard kg. s, Rome, Berlijn tiemode van de Ven. vart de Ven in Breda igentijdse mode- Dllekties in bont, leer en ie kollekties te zien in tiemode voor '76 ie van bont houden, ze i de europese mode outure-niveau in uitsluitend gespeciali- iden brengen. Zoals de feren. Ontmoet die uit- i uitzonderlijke Hnishondens- snbsidie in plaats van kinderbijslag (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG - Kinderbijslag en -aftrek zullen omge- vormd moeten worden tot een systeem van huishoudens subsidie, waarbij de laagste, inkomens het meest, de hoog- ste inkomens het minst ontvangen. inkomens boven f 100.000 moeten niet meer stijgen door I verhoging of prijscompensatie. I Inkomens boven f 50.000 moe- llen minder groeien dan voor- I keen door een deel van de prij- I 'compensatie niet te geven; I Hypotheek- en schuldenaftrek I voor particulieren moeten aan maxima gebonden worden. I Bijvoorbeeld door de rente van I kei deel van de hypotheek dat I boven f 125.000 ligt niet lan- r aftrekbaar te doen zijn. VEEL BEWOLKING Slechts hier en daar een beetje regen. Matige tot krachtige zuidelijke wind. Mddagtemperatuur omstreeks 6 graden. radio en televisie De laatste Columbo wordt verfilmd. BINNEN-/BUITENLAND-2 I Vorrink houdt vast aan I wetsontwerp fluoridering I drinkwater. BINNEN-/BUITENLAND-3 A-O voor Gerald Ford. BINNEN-/BUITENLAND-4 (Hoezen)schijn bedriegt. RINNEN-/BUITENLAND-5 oersma: aanvullende werkgelegenheid gaat niet ln de ijskast. SPORT-1 Freddy Maertens is de coureurs van Peter Post de vierde keer te rap "ERUntje ortsluiting Het partijbestuur van de PvdA heeft deze mogelijkhe den om te komen tot een recht vaardiger inkomensverdeling vastgelegd in een stellingname over de bezuinigingsoperatie die het kabinet Den Uyl moet uitvoeren. De stellingname wordt op 27 maart aan de par tijraad voorgelegd ter beoorde ling. Het partijbestuur acht bij stelling van het beleid door een rem te zetten op de groei van de uitgaven voor gemeenschaps voorzieningen en sociale ze kerheid „ontegenzeggelijk noodzakelijk". Voorwaarde voor medewerking aan die bij stelling is voor het PvdA- bestuur wel, dat er een „duide lijk en rechtvaardig inko mensbeleid wordt gevoerd en dat er een beleid komt, dat ge richt is op blijvende werkgele genheid". Uitgangspunt voor een eer lijker inkomensbeleid moet naar het oordeel van het PvdA-bestuur zijn, dat de nog te verdelen groei uitsluitend aan de lager betaalden ten goede komt. Dat betekent in de visie van het partijbestuur, dat het ontkoppelen van sociale minimumuitkeringen en het netto minimumloon „onaan vaardbaar" is. Het partijbes tuur riskeert met deze visie een regelrecht treffen met haar minister van Financiën, Dui- senberg, die een zo strakke uit spraak nu nog niet wil doen. AMSTERDAM (ANP) - De centrale banken van Groot- Brittannië, Frankrijk en West-Duitsiand hebben don derdag weer op de wisselmark ten moeten ingrijpen om het aanhoudend koersverval van het pond Sterling en de Franse frank tegen te gaan. Desondanks bereikte het pond de laagste noteringen in de geschiedenis, terwijl de Franse frank in Parijs en in Frankfort in het kader van de Europese monetaire afspraken (de „Slang") moest worden verdedigd tegen de „sterke" Duitse mark. HET Indonesische parlement heeft een amendement goed gekeurd waarin 4.000 Moluk kers die in Nederland wonen en 1.000 Indonesiërs in Suri name en de Nederlandse Antil len wordt toegestaan naar In donesië terug te keren en het staatsburgerschap te herwin- nen. '%i -V'!, AMSTERDAM (ANP) - De 26-jarige caissière van de Nederlandse Midden- standsbank aan het Dam rak in Amsterdam, me vrouw Lydia Dekker, is door American Express met een cheque van 500 dollar beloond voor haar oplettendheid. Gebleken is dat zij bijna met de re gelmaat van de klok aan bieders van gestolen of verduisterde travelers cheques wist te ontmas keren. De beloning werd haar verstrekt voor drie gevallen, waarin zij de aanbieders aan de praat wist te houden tot de poli tie hen kon arresteren. Voor een vierde arrestant wacht haar nog een belo ning. Het hoofd van de eigen opsporingsdienst van American Express, de 60-jarige voormalige FBI-agent Rex Smith, vertelde gisteren dat we liswaar het aantal ge pleegde pogingen tot fraude aanzienlijk is, maar dit percentsgewijze bij de totale omzet verge leken te verwaarlozen is. „Ik betrap inderdaad minstens eenmaal per maand iemand met valse cheques", aldus mevrouw Dekker. „Het zijn lang niet alleen cheques van American Express trou wens, ook andere. De mensen moeten op de cheque een tweede hand tekening plaatsen, die op de echte lijkt. Dat kunnen ze dikwijls heel goed. Ik ben er wel verbaasd over geweest. Maar bovendien moeten ze zich nog legiti meren met een paspoort van de werkelijke eige-1 naar van de cheques. En dat is moeilijker te verval sen. Mij valt dan al gauw op, dat er een andere foto is ingeplakt". Volgens mevrouw Dek ker begint dan pas de grootste moeilijkheid: de fraudeur aan de praat houden tot de politie er is. (ADVERTENTIES) 12 Vm 21 Maart - geopend van 10-17 en 19-22 uur; za. en zo. 10-17 uur, toegang f5,- kinderentot14 jaar f2,50 -. Amsterdam I Trein-Toegang-biljetten bij NS-stations 0 O <0 O G 6 O O A ZIGZAG de vederlichte veilige~opvouwbare A aluminium zoldertrap met brede treden, rechtstreekse pasklare levering aan partikulieren door geheel nederland. £4 GRATIS uitgebreide katalogus var. ^^alle modellen bij terugzending van deze advertentie met volledige opgave van I2&UW naam en adres showroom heusdensebaan 52, olsterwljk. geopend van ma. t/m vrljd. A tel 04242-9011* telex 52396 telefonisch dag en nacht bereikbaar. BIJ een hevige ontploffing in het Spaanse hoogovenbedrijf Ensidesa te Aviles in Asturië zijn woensdagavond drie do den en vijf gewonden gevallen. Koningin Elizabeth II van Engeland schudt de hand van de nu 87-jarige Sir Charles Chaplin. Sir Charles kwam onverwacht bij de opening van het nieuwe Internationale Centrum, het hoofdkwar tier van de film en televisiekunst, dat door de koningin werd geopend. Op de achtergrond prinses Anne (Van onze parlementaire re dacteur) DEN HAAG - Omdat zij vrezen, dat geen van de drie wetsontwerpen tot regeling van abortus een meerderheid in het parlement zal krijgen, hebben de PvdA-kamerlederi Lamberts en Roethof hun VVD-collega's Veder-Smit en Geurtsen gevraagd samen naar een compromis te zoeken. Lamberts en Roethof zijn van oordeel, dat een compro mis eventueel gevonden zou kunnen worden in het vastleg gen van een grens van 12 we ken in de nieuwe wet. Abortus, uitgevoerd binnen die eersti twaalf weken van de zwanger schap zou moeten voldoen aan de regels die het PvdA- wetsontwerp wil stellen. Abor tus, uitgevoerd na die 12 we ken zou in hoofdlijnen omge ven moeten worden met regels die het VVD-ontwerp wense lijk acht. Mevrouw Veder-Smit - haar collega Geurtsen is in het bui tenland - heeft op het aanbod van de beide PvdA-ers nogal koeltje gereageerd. „Op zich zelf stel ik het op prijs dat u wilt trachten tot overeen stemming te komen en1 dat u daartoe het initiatief heeft wil len nemen". Maar direct daarna geeft mevr. Veder haar PvdA-collega's weinig hoop op het vinden van een compromis. Zij schrijft; „Uw denkbeeld om de proceduren van ons ontwerp na een zwanger- schapsduur van drie maanden van toepassing te verklaren, stuit naar mijn aanvankelijk oordeel echter op de moeilijk heid, dat enerzijds de vaststel ling van de zwangerschaps- duur in de praktijk veel moei lijkheden oplevert, anderzijds betekent de door u voorge stelde beperking, dat de waar borgen, die in ons wetsontwerp liggen voor een zorgvuldige besluitvorming, behandeling en nazorg, niet kunnen worden geboden bij abortus binnen de termijn van drie maanden". Feit is, dat de beide VVD-ers in de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp het stel len van een grens op praktische gronden hebben afgewezen. Niettemin laat mevrouw Veder weten, dat Geurtsen en zij zich over het aanbod van de beide PvdA-ers zullen beraden. Drie CDA-kamerleden die nauw betrokken zijn bij de abortus-wetgevind - mevr. Van Leeuwen (ARP), mevr. Gardeniers-Berendsen (KVP) en dr. Tilanus (CHU) lieten gis teren in een reactie op het 1 PvdA-aanbod weten, verbaasd te zijn over het feit, dat de PvdA als regeringspartij met de VVD als oppositiepartij zoekt tot overeenstemming te komen. „Hieruit blijkt op nieuw, dat m.b.t. zulke funda mentele vraagstukken het CDA een geheel eigen stand punt vertolkt, dat erop gericht is de nodige waarborgen te scheppen ter bescherming van het ongeboren leven". Het PvdA-ontwerp wil abor tus gelijk stellen aan iedere andere medische handeling en acht de vraag of abortus dient te geschieden alleen een zaak van vrouw en arts. Het WD- ontwerp omgeeft abortus met bepakking, die gericht zijn op zorgvuldige besluitvorming (raadpleging van deskundi gen), zorgvuldige behandeling en nazorg. Het CDA-ontwerp wil dat elke abortus geregi streerd wordt - anoniem - en dat de arts verslaggeving bij houdt zowel inzaken de vrouw als inzake de eventueel ge raadpleegde deskundigen. Op basis van die verslaggeving zou een arts zich eventueel moeten verantwoorden. DEN HAAG (ANP) - De be drijvigheid van de Neder landse industrie is in februari iets toegenomen. Voor de pe riode tot en met mei wordt ver dere toename van de bedrij vigheid verwacht. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken gisteren meegedeeld. MAASTRICHT (ANP) - De directie van Cleveland Twist Drill Nederland B.V. in Maas tricht, fabrikant van verspan- nende gereedschappen, heeft het personeel gisteren inge licht dat het bedrijf zal moeten worden gesloten. Dit betekent, aldus de directie dat voor de 55 medewerkers een ontslagver gunning zal worden aange vraagd. (Van onze redactie buitenland) BEIROET - Generaal Abdel-Aziz el Ahdab, de mili taire bevelhebber van Beiroet, heeft gisteravond via de radio en televisie de noodtoestand afgekondigd en een beroep ge daan op president Suleiman Franjieh en de regering van premier Karami af te treden. Ahdab deed een beroep op het parlement om binnen ze ven dagen bijeen te komen en een nieuwe president te kiezen. „Het is niet mijn wens te rege ren", aldus Ahdab, een mo hammedaan. „En ik geloof niet in een militaire regering". Volgens generaal Ahdab dient de nieuwe president on- middelijk een regering te vor men. Hij zei de Syrische pogin gen om in Libanon vrede te bewerkstelligen te steunen en 'verklaarde zich te zullen neer leggen bij alle akkoorden tus sen de staat en de Palestijnen. Onmiddelijk werd in en rond Beiroet geschoten, kennelijk waren dit vreugde salvo's. Ooggetuigen hebben gezien hoe gewapende mannen stel lingen innamen langs de sjieke Hamra-straat. In de omgeving van deze straat werd met zware machinegeweren ge schoten. Ahdabs aktie volgde op een dreigement van premier Ka rami om als regeringsleider af te treden. Dit dreigement was weer het gevolg van de grote onenigheid die onder de Liba nese leiders en Syrische be middelaars bestond over de te nemen stappen. De chaos die de afgelopen dagen in Libanon was ontstaan, werd gisteren nog groter toen opstandige moslim-militairen een aanbod voor amnestie naast zich neer legden, en nog eens drie Liba nese legergarnizoens innamen. Ahdabs verklaring volgde op een spoedvergadering van het fnilitaire opperbevel. Kenne lijk trad hij namens de hoogste Libanese militaire leiders op. De Syrische minister van buitenlandse zaken, Khad- dam, die zeven weken geleden de elkaar naar het leven staande moslems en christenen in Libanon zover wist te bren gen dat zij de wapens neerleg den, verliet Beiroet gistermid dag in gezelschap van zijn ad viseurs. (Van onze redactie buitenland) LONDEN - Eddie Callag- her, de 27-jarige ontvoerder van de Nederlandse industri eel dr. Tiede Herrema, is giste ren door een rechtbank in de Ierse hoofdstad Dublin ver oordeeld tot 20 jaar gevange nisstraf. De tweede hoofdver dachte in het proces, de 21 jaar oude Marian Coyle, kreeg 15 jaar. Twee andere medeplichti gen, John Walsh en Brian McGowan, werden tot 8 jaar cel veroordeeld. David Dunn, een vijfde verdachte kreeg 3 jaar voorwaardelijke gevan genisstraf. Vier andere ver dachten in deze zaak moeten in april terechtstaan. Herrema wilde gisteren geen commen taar geven op de vonnissen. Gallagher en Coyle ontvoerden Herrema op 3 oktober van het afgelopen jaar, toen hij op weg was naar zijn werk in het Ierse Limerick. Ze hielden hem 36 dagen gevangen, voor het grootste deel van de tijd in een huis in Monasterevin. Het doel van de gijzeling was de vrijla ting van twee gevangen Ira- leden. Het vonnis ontketende een oproer in de zwaar bewaakte rechtszaal. Toeschouwers schreeuwden scheldwoorden .tegen de president van de spe ciale rechtbank, Denis Pringle. Gallagher en Coyle sloten zich daarbij aan. Arjaan van de Kreeke 's-HEER HENDRIKSKIN DEREN - Arjaan van de Kreeke kon het amper geloven! Gistermorgen werd de 29- jarige Zeeuwse schaatser door een functionaris van de schaatsbond opgebeld met de mededeling dat hij was geko zen in de nationale selectie die morgen vertrekt voor deel name aan de recordjachten in het Russische Alma Ata. Een veelbesproken trip die door deelname van de toon aangevende schaatslanden Rusland, Noorwegen en Ne derland als een soort tweede wereldkampioenschap wordt beschouwd. Van de Kreeke heeft zijn verkiezing te danken aan het feit dat Jos Valentijn de klap na het verspelen van zijn we reldtitel in West-Berlijn nog niet te boven id. Met Oloff en Kraaijenveld vormt hij nu de sprintploeg die het in Alma Ata o.a. tegen wereldkampioen Koelikov moet opnemen. Voor Van de Kreeke is het een terechte beloning van een aanvankelijk uitzichtloze schaatscarrière. Immers, in Zeeland zijn de mogelijkheden om bij de Nederlandse top te komen niet zo groot. Van de Kreeke heeft echter steeds stug doorgezet, jging dikwijls in zijn eentje naar de schaatsbaan in Den Haag en heeft het nu dan, naast de Zeeuwse erkenning, ook op nationaal niveau ge maakt. 's Heer Hendrikskinderen is overigens zeer trots op de uit verkiezing van zijn dorpsge noot. Ook de werkgever van Van de Kreeke, een garage houder uit Wolphaartsdijk, gaf meteen alle medewerking die nodig was. Gisteren was Van de Kreeke in Den Haag om zijn visum te laten verzorgen en daarna trainde hij nog op de banen van De Uithof in Den Haag.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1