KOöp [PRIJS STUK .O CEL V Stemming nerveus op geldmarkten Cola of Drink Beroep Vredeling op PvdA: neem defensie ernstig 0 SINAS iRIABIER J Van Zeil stelt vandaag vragen aan Pronk HAJDUK-DOEL BELAAGD KVP: verkoop staatsloten niet via postkantoren IING DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAN DONDERDAG IE STEM r andaag in <§arderi' g 18 maart a.s. 11.30 uur Sas van Gent lunst en antiek LITER FLESJES iOgramskuipje 18 maart 1976 116e jaargang - no. 17902 Voordeel ^LeukeTip - y Super op 1 april 109,6 cent Regisseur Visconti overleden Mt Regeringen proberen speculatiegolf te keren ITALIË literfles 109 ZBVzóóó'n idee/> Twee gewonden bij gasexplosie W aarschuwing Berg problemen kH RESTAURANT t met gezellige ruimtes rich, receptie en feest lhalen van gerechten Instige prijzen ven ter kennismaking CONSUMPTIE sjöSMöösssaassooesssst i wij weer een wagen vol antieke Frankrijk. OUDE STEE B.V. ut N.Br. 01620-24980. sn statiegeld a 0,33 liter 1 i 3 Evenzo'nJCaaOOOch.vlaanderen DIRECTEUR. DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR' L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN Academici voor goud geld naar Suriname (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT/DEN HAAG - Nederlandse academici krij gen forse financiële extraatjes om voor een periode van vier maanden in Paramaribo te gaan werken, teneinde daar het wetenschappelijk onderwijs op gang te brengen. Een groot deel van die ex traatjes wordt betaald uit het ontwikkelingsgeld, dat Neder land aan Suriname verstrekt. HetKVP-kamerlidP. van Zeil - geconfronteerd met deze praktijken - zal vandaag hier over vragen stellen aan minis ter Pronk. De Surinaamse regering zal met een aantal Nederlandse academici overeenkomsten sluiten voor een periode van steeds vier maanden. Tijdens hun verblijf in Paramaribo wordt het salaris van bijvoor beeld een hoogleraar gewoon door Nederland doorbetaald (gemiddeld 8.000 gulden per maand). Eerste financiële voordeeltje: De helft van dat maandsalaris is gedurende hun verblijf in Suriname be lastingvrij. Verder krijgen ze een daggeld van 100 Suri naamse guldens (dat is iets meer dan 140 Nederlandse guldens) en een extra toelage van 500 gulden per week. En dat aliemaal in het kader van bewolkt met regen Maximumtemperatuur acht graden. radio en televisie Anita Meyer: uit het niets naar de top b1nnen-bu1tenland-2 De Drie van Breda naar 't Catshuis binnen-/buitenland-3 Kamerlid Van der Doet: Politiek is best de moeite waard binnen-/bu1tenland-4 Bernard Droog over dertig jaar toneel merijntje SfiQwdonderQp1 de ontwikkelingshulp van ons land aan Suriname. Het KVP-kamerlid Piet van Zeil is hierover zeer „onaange naam verrast". „Op deze ma nier wordt zogenaamd idea lisme op een geweldige manier betaald „over de ruggen van de Surinamers" vreest hij. Van Zeil vindt het normaal dat Nederlanders die in het kader van de ontwikkelings samenwerking in de derde we reld gaan werken er in koop kracht niet of nauwelijks op achteruit gaan. Maar met al die extra's heeft hij veel moeite. Vreemd kijkt het KVP- kamerlid ook aan tegen het be lastingvoordeeltje (4.000 gul den belastingvrij). Er bestaan voor luchtvaart- en scheep- vaartpersoneel ook wel spe ciale belastingvoorzieningen, maar die liggen toch vooral in de sfeer van de aftrek. De Tweede Kamer heeft behalve met het vragen naar inlichtin gen over deze zaak, ook nog een andere controlemogelijk heid. De ontwikkelingsgelden voor Suriname moeten name lijk jaarlijks op Pronks begro ting worden opgenomen en daar kan de kamer tijdens de begrotingsbehandeling dan over praten. Nadere informaties over re gelingen met andere Neder landers die in Suriname gaan werken ontbreken nog. Maar volgens insiders is ook in an dere gevallen dan academici sprake van extra financieel voordeel. De Surinaamse rege ring - geconfronteerd met een levensgroot gebrek aan kennis op alle terreinen - kan niet veel anders doen dan aan de wen sen van die Nederlanders te gemoet te komen. Overigens gaat het in sommige gevallen ook over buitenlanders. (ADVERTENTIE) Bezoek ons meubelatelier in Gapinge g bij Veere.de koffie is klaar... 3) MASSIEF EIKEN MEUBELEN p atelier DE SCHAPEKOP Gapinge bij Veere Dorpsstraat 82-84 Tel. 01189 -1569 fr_ Baarle Nassau Nieuwstraat4 Tel 04257- 8149 A (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - De superben- zine in ons land zal op 1 april 109,6 cent per liter gaan kosten en de normale benzine 106 cent per liter. Dit is het gevolg van de goedkeuring door de Eerste Kamer van de verhoging van de benzineaccijns met 2,3 cent per liter. De verhoging van de benzi neaccijns is 2 cent, maar ver meerdert met 16 proeent btw komt dit uit op 2,3 cent. Het telmechanisme in de pompen rondt deze verhoging naar bo ven tot 2,4 cent af. De prijs van superbenzine is het laatst ver hoogd op 3 maart en bedraagt nu 107,2 cent, die van de nor male benzine is 103,6 cent. Volgens de benzinemaat schappijen is het mogelijk dat begin april nog een prijsaan passing (in het kader van de prijsformule van het ministe rie van Economische Zaken) wordt toegepast. ROME De grote Italiaanse filmregisseur Luchino Vi sconti is woensdag in zijn Ro meinse woning overleden. Hij was 69 jaar. Over de onmiddellijke dood soorzaak is nog niets meege deeld. Enkele jaren geleden werd Visconti getroffen door een zware hartaanval, waar van hij nooit helemaal is her steld. Onder de bestbekende films van Visconti zijn „Morte a Venezia" met Dirk Bogarde, en - meer recent - „Conversation Piece" met Burt Lancaster, die ook de hoofdrol speelde in Vi- sconti's II Gattopardo. (Van onze Londense correspondent) LONDEN - Koningin Eli zabeth en dr. Coggan, de aartsbisschop van Canterbu ry, zoeken naar verluidt een passende formule voor de echtscheiding van haar zus ter, prinses Margaret (45) en lord Snowdon, de vroegere Anthony Armstrong-Jones (46). Het koninklijke paar is sinds 1960 gehuwd en heeft twee kinderen: burggraaf Linley (14) en lady Sarah Armstrong-Jones (11). In Londen wordt al jaren verteld, dat Margaret en Tony niet meer met elkaar kunnen opschieten. In het verleden hebben ze vaak ru zie gehad. Sinds begin fe- Lord Snowdon bruari waren de prinses en haar fotograferende echtge noot nauwelijks 14 dagen bij elkaar. Margaret bracht een van haar vele wintervakan- ties door op het Caraïbische eiland Mustique, waar ze verbleef in gezelschap van haar nieuwe jonge vriend Roddi Llewellyn (28) zoon van de gewezen Olympische ruiter kolonel Harry Llewel lyn. De Britten hebben de in druk, dat prinses Margaret zich niet kan verzoenen met het feit, dat zij geen koningin is. Ze drinkt een stevige bor rel. Haar man werkt nog al tijd als beroepsfotograaf en gaat veel op reis. Hij houdt zich bezig met bepaalde lief dadige projecten. Volgens een woordvoerder van Buckingham Palace heeft de koninklijke familie het huwelijksprobleem van prinses Margaret en lord Snowdon besproken. Zonder JBI PSV heeft gisteravond tot en met in de verlenging hard geknokt tegen Hajduk Split in de return van de kwartfinale Europacup I. Op de foto een duel voor het doel van Hajduk, v.l.n.r. Deijkers, Kurtela, Boljat en Edström. (Van onze correspondenten) BRUSSEL ROME BONN DEN HAAG - Drie Europese regeringen, de Belgische, Italiaanse en Deense doen wanhopige pogingen om een verdere daling van respectievelijk de frank, de lire en de kroon te voorkomen. België en Denemarken hebben gisteren het bankdisconto (de rentevoet) flink verhoogd. Op deze manier wordt het duurder geld te lenen, dat weer kan worden gebruikt om tegen de frank en de kroon te speculeren. De Duitse mark en de Neder landse gulden werden intussen op de geldmarkten harder, waardoor geruchten steeds sterker werden als zouden Bonn en Den Haag op het punt staan de mark en de gulden te revalueren. In Den Haag zijn zulke geruchten met klem tegengesproken: „Er is geen sprake van revaluatie van de Nederlandse gulden. Ieder ge rucht hierover willen wij met kracht tegenspreken", aldus verklaarde een woordvoerder van het Ministerie van Finan ciën. In Bonn is gezegd, dat „de noodzaak tot revavatie niet be staat". De vraag naar D-marken en het aanbod van kronen, gul dens en franken heeft woens dag op de Europese wissel markten zodanige afmetingen ROTTERDAM - De bieten- prijzen die de suikerindustrie dit jaar aan de telers zal kun nen betalen zouden wel eens aanzienlijk lager kunnen uit vallen dan in 1975. Een terug val van tien procent of iets meer is zelfs niet denkbeeldig. Directeur A. W. Luitjens van de Suiker Unie voorspelt dit „onder alle voorbehoud" in het maandblad van deze coöpera tieve onderneming. Hij waar schuwt de aangesloten telers, niet „achter de markt aan te zaaien", dus niet, op grond van de goede prijs van 1975, de teelt opnieuw fors uit te brei den. Suikerschaarste in 1974 stelde de Suiker Unie in staat, haar leden voor de in dat jaar geoogste bieten aanzienlijk meer te betalen dan de EEG- minimumprijs 98,80 tegen 72,04 per ton). In 1975 was de ledenprijs voor leveringen tot 35 ton 105, bij een EEG- minimumprijs van 81,78. Het Nederlandse bietenareaal maakte dat jaar een sprong omhoog van 117.000 naar 136.000 ha. Voor 1976 verwacht de heer Luitjens een heel andere situa tie: de oogst 1976 zal, naar voorlopig kan worden aange nomen, de wereldmarkt zowel als de EEG voldoende suiker bezorgen, zodat de suikerprij zen binnen de EEG in de buurt van de interventieprijs zullen liggen. aangenomen dat iedereen zich begon af te vragen hoe lang het nog kan duren voor de munt- slang uit zijn vel barst. De meeste handelaren bleken er van overtuigd dat de D-mark en gulden moeten worden ge revalueerd (officieel in waarde verhoogd) om het leven van het schepsel te redden. De mark werd woensdag overal eenzaam op het hoogst mogelijke peil binnen het stel sel van gezamenlijk zwevende valuta's verhandeld en had zelfs de gulden en de Zweedse kroon - die tot op heden nog min of meer buiten schot wa ren gebleven ver achter zich gelaten. De Deense kroon en de Belgische frank - al dagenlang op de bodem van de slang - kregen woensdag gezelschap van de Noorse kroon. Het vlees en de benzine in Italië zijn plotseling zeer veel duurder geworden. De vorige nacht heeft de Italiaanse mi nisterraad uren en uren verga derd om te trachten de juiste maatregelen te vinden, die een verdere daling van de lire als munteenheid kunnen voorko men. De aanhoudende koers val van de lire stelt de Itali aanse overheid en de economie voor indrukwekkende pro blemen. Ook gisteren (woens dag) is het Italiaanse kabinet opnieuw in spoedberaad bij een geweest. In eerste instantie werd zelfs gesproken van autoloze zon dagen en van een verdubbeling van de benzineprijs voor de duur van een maand. Een liter super kost op dit moment in Italië 400 lire, ongeveer f 1,40, De BTW op vlees gaat omhoog, terwijl het vrijwel zeker is dat eenzelfde maatregel een dezer dagen voor tal van andere pro- dukten zal worden afgekon digd. De regering wil op deze wijze 1500 miljard lire bijeen krijgen om mede daardoor een complete instorting van de munteenheid te voorkomen. (ADVERTENTIE EINDHOVEN - Twee Eind- hovenaren zijn gistermiddag gewond geraakt na een gasex plosie in het woonhuis van één van hen. Het tweetal is opge nomen in het Catharinazie- kenhuis in Eindhoven. Het on geluk gebeurde toen de twee mannen, Johan van D. en D. K, (leeftijden zijn niet bij de poli tie bekend) laswerkzaamhe- den verrichtten in de keuken Na de explosie ontstond een brand die vrij snel door de brandweer kon worden ge blust. Margaret de toestemming van de ko ningin is geen echtscheiding mogelijk. Elizabeth raad pleegt de aartsbisschop van Canterbury om dit delicate probleem zo netjes mogelijk uit de weg te kunnen ruimen voor ze volgend jaar het zil veren jubileum van haar troonsbestijging viert. Lord Snowdon reist mo menteel naar Australië. Prin ses Margaret woonde dinds- dagavond de eerste commer ciële voorstelling van Hamlet bij in het nieuwe Nationale Theater van Londen. In 1955 werd zij door koningin Eli sabeth gedwongen niet te trouwen met de gescheiden kapitein Peter Townsend, die als opperstalmeester ver bonden was geweest aan het hof. Vier jaar later verloofde de prinses zich met Tony Armstrong-Jones. In mei 1960 trouwden zij. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister H. Vredeling van Defensie heeft giste ravond op een bijeenkomst in Breukelen zijn eigen PvdA-partij opgeroepen het niet „met onze defensie te licht te nemen". Hij deed dit na een uiteenzet ting over de gigantische be zuinigingsoperatie van het ka binet om de overheidsuitgaven in enkele jaren met tien mil jard gulden te verminderen. Ook Defensie zal daaraan niet kunnen ontkomen. De minister stelde de „stormbal" van zijn geestverwante collega Dui- senberg van Financiën echter tegenover toenemende sterkte van de Russische strijdkrach ten. Hij noemde dat „harde fei ten waar we niet om heen kun nen als we ons bezinnen op be zuinigingen". Reden om onder de indruk te komen van de Russische ontspanningspoli- tiek is er dan ook bepaald niet bij, zei minister Vredeling. Maar dat mag ons niet beletten serieus aan ontspanning te blijven werken. Maar als het van ene kant komt, bereiken we niets". Hij wees erop dat in JX' Vredeling DEN HAAG Staatssecre taris De Goede van Financiën kan rekenen op felle weerstand in de Tweede Kamer tegen zijn plannen om postkantoren in te schakelen bij de verkoop van loten van de staatsloterij. In een officiële verklaring heeft de KVP-fractie gisteren laten weten „niet in te stemmen" met een dergelijk beleid, wan neer binnenkort een wetsont werp bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Ofschoon de KVP-fractie wel voor herziening van de sta tus van collecteurs - collectri- ces is meent de KVP-fractie, dat door de plannen van de staatssecretaris weer „een aantal mogelijkheden om zelf standig brood te verdienen of als kleine zelfstandige winke lier wat extra inkomen te ver werven, komen te vervallen". De KVP-fractie voegt er aan toe, dat een en ander de indruk wekt verband te houden met een op te richten postbank. Ook over de oprichting van een dergelijke bank heeft de KVP- fractie „stevige twijfels". de omringende landen geen vermindering van de NAVO- bijdrage is aangekondigd. „In enige gevallen zelfs het tegendeel. Ook Engeland dat drastisch moet bezuinigen, spant zich tot het uiterste in de NAVO-taken niet te raken". Hij waarschuwde zijn partij genoten in Breukelen dat bij en vermindering van de defen sieuitgaven de invloed van West-Duitsland in de NAVO hoe langer hoe groter zal wor den. „En wie vindt dat een wenkend perspectief en een bijdrage tot de zo zeer gewen ste ontspanning?" zo vroeg hij zich af. In het kader van de be zuinigingen zei hij, dat mo menteel bij defensie alles overhoop wordt gehaald om te zien hoe een maximale bij drage aan het lenigen van de budgettaire nood kan worden geleverd zonder de bondge nootschappelijke verdediging en daarmee ook onze interna tionale positie ernstig te scha den. Hij zei dat niet ontkomen kan worden aan een herover weging van de hoofdtaken van de Nederlandse defensie. Hij koppelde daaraan de ge dachten van de rapporten Doelmatig defensiebeleid van de PvdA en dat van de KVP over defensie in dé zeventiger jaren. Beide rapporten hebben naar zijn mening niet veel aan actualiteit ingeboet. Ook wees hij erop dat de regering de marsroute voor later moet aangeven en dat er niet een berg onopgeloste problemen kan worden doorgeschoven naar de opvolger. „We gaan er als PvdA vanuit dat we zelf die opvolger zijn". Daarom deed hij een beroep op zijn partij Defensie ernstig te nemen. „Er is waarachtig wel het een en ander dat waard is beveiligd en verdedigd te worden", besloot minister Vredeling. (ADVERTENTIE I 12 Vm 21 Maart W geopend van 10-17 err19-22 uur; za. en zo. 10-17 uur, tóegang f5,- kinderen tot 14 jaar f 2,50 Amsterdam Trein-Toegang-biljetten bij NS-stations

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1