1 Ordelijke intocht toeristenleger Booreiland zinkt in Golf van Mexico Kabinet rond met VAD DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND li® STEM Eén ton als klap op de vuurpijl I r ^ktje<> ANTIEKE KLOKKENSHOW PAASSH9W 17 april 1976 116e jaargang - no> 17$28 l|jandaag Buitengewesten x Westduitsers schuiven wieltje voor wieltje ons land binnen bij de grenspost Bergh. DERTIEN MENSEN OM HET LEVEN GEKOMEN M.H. SCHREURS Warren Beatty wil film over Huges Oliebaas vraagt zuinig te zijn met energie Veel tips voor politie in Schijndel Op Maasvlakte gevonden maH wellicht vermoord Minder verkeers doden in Frankrijk KISSINGER: Amerika het sterkst Verdediging i J-jQl^iC^-LIO* C-c- E^'SaS?^'89™18" em- in ge*1001 ,-Viaantiotof. l^^^aten «eten- dat directeur, dr. w.a.j.m. harkx HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - terneuzen (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het kabinet Ioverweegt toch de invoering Ivan de Volksverzekering tegen ■Arbeidsongeschiktheid (AAW) 1 die 1 oktober aanstaande moet ingaan, enige tijd uit te stellen. Het voorstel daartoe is gisteren [door minister Boersma (So- [ciaie Zaken) gedaan, maar de regering heeft er geen beslis- over kunnen nemen, zo [verluidt in welingelichte Haagse kringen. Deze volksverzekering is vooral van belang voor zelf standigen. Reden waarom de middenstandsorganisaties bij [voortduring het kabinet waar- sthuwen de invoeringsdatum [niet te verschuiven in het ka dervan de bezuinigingsopera ties. Mocht het kabinet wel die n opschorten, dan is wel een wetswijziging nodig omdat Tweede en Eerste Kamer de [wetal een tijdje geleden heb- [ben aangenomen. droog met WOLKENVELDEN Hier en daar ook zon. Maximumtemperatuur vijftien graden. binnen-/buitenland-2 Hijk steunt alternatief energieproject binnen-/buitenland-3 Pasen: mysterie of probleem SPORT-EXTRA Perste aflevering van de serie over Nederland - Belgie: Anderlechtspeler Van Binst SPORT-1 Vijf spelers van Anderlecht en vijf van Brugge in Belgische selectie. SPORT-2 Gewacht kan titel in 4H Snjpen vrijuit De Ruyter voer naast God en voor de Staten. Paul Juliën gaat weer sens op avontuur. IPEILINGEN: Prijsstop 1 een lachertje KUNST EN CULTUUR: De andere kant van een Medaille merijntje 'Wdetingenlegioen. (Van onze weerkundige me- déwerker) DE BILT - Er zijn tijdens de paasdagen toch flinke zonnige perioden te ver wachten al leek het daar vrijdag zo niet op. Van de Noordzee drongen uitge strekte wolkenvelden binnen en in de middag brak plaatse lijk de zon door waarbij het kwik dan snel tot 12 a 14 gra den steeg. In de kustgebieden zal het wel wat koeler blijven door een wind van zee want de zwakke wind draait naar westelijke richting. Een ho- gedruk gebied weet voorlo pig de storingsfronten op een afstand te houden maar na zondag komen de fronten wel iets dichterbij. Toch is het waarschijnlijk dat er tot maandagavond nergens neerslag van betekenis gaat vallen. Door wat meer zon nige perioden kan de mid- dagtemperatuur langzaam weer een kleine stijging ver tonen. In ieder geval veel aangenamer paasweer dan verleden jaar toen Pasen eind maart viel met onaangename koude lucht. In de meeste landen zal het paasweer met een lentezon verlopen en de temperaturen in Midden- Europa zulk oplopen tot dichtbij de twintig graden. (Van een onzer verslagge vers) DEN HAAG - Voor het Na tionaal Bureau voor Toe risme was het gisteren in elk geval een goede vrijdag. Met duizend automobielen per uur schoven de Westduitsers wieltje voor wieltje het Ko ninkrijk der Nederlanden binnen. Onze VVV's reken den in hun geestdrift met een tamelijk hoge bezetting aan Fritzen en Gretchen per VW of Opel, zodat ze op meer dan vierduizend verterende be zoekers per uur kwamen. De langste geregistreerde file haalde overigens met moeite de acht kilometer, waarmee de naar Nederland uitgeweken Ruhr-lingen zich gelukkig konden prijzen, want als ze nagr Baden of Be ieren waren gegaan hadden ze in blikken slangen van tachtig kilometer gestaan. Misschien ook dat ze dan tot de conclusie waren gekomen dat ze in plaats van de auto baan beter de bondsbaan hadden kunnen nemen, want de woordvoerders van NS lieten duidelijk merken dat er wel wat meer mensen in hun treinen hadden kunnen zitten. 's Avonds meldden de toe ristische deskundigen vol daan dat alle Westduitsers binnen waren, maar dat zijn ze volgens ons al sinds Ade nauer. „Binnen" wilde in elk geval niet zeggen dat ze dan ook een bed hadden, want er waren nogal wat optimisten onder die verbaasd consta teerden dat het met Pasen druk was en de rand stedelijke hotellerie dieno vereenkomstig bezet. Der gewoonte getrouw werden deze zorgelozen naar de bui tengewesten verwezen, zoals Gelderland, waardoor ze op tweede paasdag weer als eer sten heim ins Reich kunnen keren. Waar nog wel plaats bleek: op de kampeerterreinen, want die hebben het koele voorjaarsweer tegen. Intus sen blijft de paasdrukte voornamelijk een oostwest- aangelegenheid. In Zuidwest-Nederland pikt de Zeeuwse kust daar een aar dig graantje van mee, maar voor het overige moeten deze gewesten het veel meer van de zuiderlingen hebben. Die gaan een confrontatie met de Europeanen uit het oosten blijkbaar liever uit weg. Dat is vooral voor de verkeers- groepen van de rijkspolitie erg prettig, want die houden er een paar rustige paasda gen aan over. (Van onze redactie buitenland) PORT ARANSAS - Een on geluk met een Amerikaans booreiland, dat gisteren in de Golf van Mexico is gezonken, heeft dertien mensen het leven gekost. De dertien mensen stierven in een reddingbootachtige capsule, waarmee zij het boor eiland hadden verlaten toen het vaartuigje in het door storm opgezweepte water kap seisde. De meeste van de 35 op varenden van het booreiland werden door een zich in de buurt bevindend schip opge pikt. Zij zaten in een tweede reddingscapsule, een vaartuig dat op een grote schotel lijkt. Zeven personen zijn in een zie kenhuis opgenomen. Een functionaris van de kustwacht verklaarde dat er Overlevenden van het gezonken booreiland in het ziekenhuis te Corpus Christi (Texas). geen overlevenden zijn gebor gen van de gekapseisde oran jekleurige capsule. Zij stierven door gebrek aan zuurstof. Er stonden golven van meer dan zes meter hoog en een (ADVERTENTIE) van 10 tot en met 19 april .Catharinastraat 40-42 Breda Tel. 076-139024 Recht tegenover Jan Hendrikx Tweede Paasdag geopend Vrij entree van 11.00-17.00 uur zware storm toen de Ocean Express, een door de Marathon Oil Corporation in Texas ge charterd vijftig meter hoog booreiland met een waarde van 12 miljoen dollar, losbrak van drie sleepboten en in het ter plaatse 55 meter diepe wa ter van de Golf verdween. „Aan een dergelijke samen loop /an omstandigheden valt tevoren niets te doen", ver klaarde een deskundige. Er stond een zware storm terwijl drie sleepboten probeerden het eiland op zijn plaats te houden. Toen van een van de slepers de machine het begaf en een kabel afknapte draaide het eiland zich in zijn breedte tegen de storm in en werd het door gol ven en wind omgeduwd. Het ongeluk gebeurde op een afstand van ongeveer zestig ki lometer van de kust van Texas. LOS ANGELES (RTR) - De Amerikaanse acteur Warren Beatty heeft vrijdag laten we ten dat hij plannen heeft om het leven van de onlangs over leden miljardair Howard Hug hes te verfilmen en daarbij zelf de hoofdrol te vertolken. Beatty zei dat hij al maanden rondloopt met het idee. Hij zal de film zelf produceren. DEN HAAG - De beraadslagingen binnen het kabinet over het wetsontwerp Vermogensaanwasdeling (VAD) zijn afgerond. Het wetsontwerp, waarover overeenstemming werd bereikt, zal na de komende paasdagen om advies naar de Raad van State worden gezonden. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De oliereser ves worden in sneller tempo verbruikt dan er nieuwe wor den gevonden en daarom is energiebesparing een drin gende noodzaak. Dit zegt de heer C.C. Garvin, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Exxon Corporation, in een artikel in de Essobron. Hij waarschuwt voor een mogelijke lakse houding ten aanzien van de nog altijd zeer actuele energieproblematiek. Omdat er door een verminderd wereldolieverbruik een tijde lijk overschot is ontstaan, me nen velen, dat de energievoor ziening weer in zijn vroegere toestand is hersteld. Er is ech ter geen enkele reden ons met zulke geruststellingen in slaap te sussen. De verslapte houding van vele verbruikers ten opzichte van energieproblemen baart de olie-industrie zorg en wel om twee redenen: de wereldo liereserves worden steeds minder groot en bovendien on voldoende aangevuld, terwijl er ook geen alternatieve ener gievormen gereed zijn om deze vermindering op te vangen. De Exxon acht het voor alle grote energieverbruikers (overheid, bedrijfsleven en particulieren) hoog tijd de pogingen tot ener giebezuiniging te verdubbelen. SCHIJNDEL (ANP) - Bij de politie in Schijndel zijn tot nog toe enkele tientallen tips bin nengekomen over de eerder deze week in de Zuid- Willemsvaart gevonden 54- jarige Marinus Klokgieter, die - zo heeft sectie uitgewezen om het leven is gebracht. De tips zijn voor een deel bruikbaar, aldus de Schijn- delse politie. Uit de tips is on der meer gebleken dat de man eind maart nog in de Belgische grensstreek met Brabant is ge zien. De man is, zo is verder gebleken, met slagen op het hoofd om het leven gebracht. Zoals bekend worden via de VAD overwinsten van bedrij ven in een fonds gestort. Dat geld moet later - de manier waarop is nog niet duidelijk - ten goede komen aan de werk nemers. Werkgevers hebben zich steeds krachtig tegen de VAD verzet. De vakbonden hebben het kabinet al maan den onder druk gezet om de VADzosnel mogelijk in te voe ren. Het VAD-wetsontwerp werd aangekondigd in de op 16 sep tember 1975 uitgesproken troonrede. Rond de jaarwisse ling, zo was de verwachting, zou een wetsontwerp worden ingediend „om werknemers te doen delen in de vermogen- saanwas van ondernemingen". Nadat de Raad van State zal hebben geadviseerd zal het wetsontwerp naar de Tweede Kamer worden gezonden. Het ligt in de bedoeling aan de werking van de nieuwe rege ling een terugwerkende kracht te geven. Details over de in houd van de regeling zijn niet bekendgemaakt. ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse politie houdt er ernstig rekening mee, dat de man, wiens stoffelijk over schot woensdag op de Maas vlakte werd gevonden, is ver moord. Dit naar aanleiding van het sectierapport van de patholoog-anatoom dr. Zel- denrust, die echter niet voor honderd procent zekerheid kon verschaffen, doordat het lichaam al in verregaande staat van ontbinding verkeer de. De rivierpolitie stelt in sa menwerking met de recherche een onderzoek in. Het wordt niet uitgesloten geacht, dat het hier gaat om een lichaam van een Koreaanse zeeman, die on geveer twee maanden geleden in Rotterdam als vermist werd opgegeven. PARIJS (Reuter) - Het aan tal dodelijke slachtoffers van het verkeer op de Franse we gen is in een jaar met ongeveer 3500 gedaald sinds de invoe ring van snelheidsbeperkingen en het verplicht dragen van veil igheidsgordels. De puzzelmarathon Sport Gehandicapten is ten einde. De hoofd prijs van een ton is er uit en daarnaast een groot aantal andere prijzen. Alles over de laatste trekking en een verantwoording van de gehele actie in onze weekendbijlage Vrij uit. (Van onze redactie buitenland) PHOENIX - In een rede voor de Rotary Club te Phoenix (Arizona), heeft de Ameri kaanse minister van buiten landse zaken, Kissinger, vrij dag de Verenigde Staten ge kenschetst als 's werelds sterkste natie, zowel militair als economisch. Volgens Kis singer dient het buitenlandse beleid der V.S. gegrondvest te zijn op de overtuiging, dat zonder Amerika's vastbeslo tenheid er geen zekerheid kan zijn. zonder Amerika's toe wijding geen vooruitgang en zonder Amerika's voorbeeld geen vrijheid. Kissingers krachtige verde diging van president Fords buitenlandse beleid wordt door waarnemers beschouwd als een antwoord op een aanval op Fords beleid, die enkele we ken geleden werd gedaan door Fords belangrijkste republi keinse rivaal voor de republi keinse nominatie voor het pre sidentschap, Ronald Reagan. Reagan heeft herhaaldelijk gezegd, dat Kissinger de V.S. beschouwt als een decadent „Athene", gesteld tegenover een krachtig Russisch „Spar ta". De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken waar schuwde vrijdag opnieuw voor de gevolgen van communisti sche deelneming aan regerin gen in Westeuropese landen. Kissinger is van oordeel, dat de Amerikanen er niet voor voe len dezelfde nauwe en ver trouwelijke betrekkingen te onderhouden met Westeuro pese landen, waar communis tische partijen een belangrijk aandeel toegestaan is in de re gering. (ADVERTENTIE) van polyester zeil-en motorboten bij WATERSPORT SERVICE In Lage Zwaluwe Biesbosweg 3 (Van onze redactie binne- land) DEN HAAG De Nederlan ders zijn de laatste jaren hun kindertal verder gaan beper ken, zij trouwen minder en zij scheiden vaker. Dit komt naar voren, als men de bevolkings statistieken van de laatste ja ren bekijkt. Het Centraal Bu reau voor de Statistiek heeft dit gedaan en de uitkomsten van zijn bevindingen weerge geven in zijn „maandschrift". Het komt tot de conclusie, dat de daling van het aantal ge boorten van de afgelopen jaren vooral de wens van echtparen om minder kinderen te krijgen weerspiegelt, al kunnen ook de daling van het aantal huwe lijksvoltrekkingen en de lichte daling van de buitenechtelijke vruchtbaarheid enige invloed hebben uitgeoefend. Duidelijk is, dat de Neder landers over het geheel geno men hun gezin steeds kleiner yvillen houden. Dit blijkt uit het feit, dat er steeds minder derde en volgende kinderen worden geboren. Daarnaast daalt ook het aantal eerstgebo renen en dat kan volgens het CBS verband houden met een toeneming van de gewilde kin derloosheid in gezinnen als permanent verschijnsel. In 1969 werden nog ruim 85 eerste kinderen geboren op honderd huwelijken, in 1974 was dit aantal gedaald tot ruim 71. Uit dit laatste cijfer moet men niet afleiden, dat het per centage permanent kinderloos blijvende huwelijken rond de 30 zal komen te liggen, want de sterke vermindering van de geboortenfrequentie van eer ste kinderen in de eerste huwe lijksjaren wordt later in het huwelijk gevolgd door toene mende frequenties. Men is het krijgen van kinderen meer gaan uitstellen en in latere ja ren blijkt een zekere inhaal plaats te vinden. Bovendien wordt de omvang van de daling van de geboortenfrequentie in de beginfase van het huwelijk in belangrijke mate mede be paald door de in de afgelopen jaren waargenomen sterke vermindering van het aantal zogenaamde gedwongen hu welijken. In 1970 kwamen nog. 20.000 gedwongen huwelijken tot stand in 1974 waren het er nog maar 10.000. Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat het aantal gezinnen met niet meer dan een kind aan het toenemen is, maar er zijn hiervoor nog geen duidelijke aanwijzingen. Is er eenmaal een kind, dan volgt in ongeveer 85 procent van deze gevallen ook een tweede kind. Sedert het begint van de ja ren 70 loopt het geboorteno- verschot in ons land snel ach teruit: van 1,1 pet in 1969 naar 0,5 pet in 1975. In het afgelo pen jaar werden ruim 8.000 kinderen minder geboren dan in 1974. Het totale aantal ge boorten bedroeg 178.000 (13 per 1000 inwoners. In vijf jaar tijd is het aantal geboorten in ons land met bijna eenderde verminderd, het daalde van 18,3 per 1000 inwoners in 1970 tot 13 in 1975. In absolute cijfers daalde het aantal geboorten van 239.000 naar 178.000. Ieder opvolgend jaar gaf een daling te zien. Het aantal derde kin deren, dat geboren werd, hal veerde, namelijk van 37.000 in 1970 tot 19.000 in 1975. Het aantal vierde kinderen daalde van 29.000 naar 12.000. Het CBS noemt de geboor- tendaling snel en in demogra fisch opzicht zelfs revolutio nair. Zij zal maatschappelijke gevolgen hebben. Zo zal al gauw een snelle daling optre den van het aantal zesjarige kinderen, dat naar het basi sonderwijs stroomt. In 1976 zullen dat er nog 238.000 zijn, maar reeds over vijf jaar zullen dat er een kwart minder zijn: in 1981 zullen nog maar 176.000 zesjarige kinderen zich voor het ontvangen van basisonderwijs komen aan melden. 'V I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1