•»i ■EN ink P flMJgpi Loonmaatregel naderbij Portugezen massaal naar de stembus PPR-fractie: eerlijker delen voorwaarde bij bezuinigingsaanpak schakel VAKBONDSLEDEN: VOLLEDIGE PRIJSCOMPENSATIE Vrouw bekent schoonmoeder schedel te hebben ingeslagen Foor het eerst sinds 1926 ANGSTiGE MOMENTEN BIJ BOSBRANDEN IN BRABANT Twee sport vissers uit Turnhout verdronken .ICHTING DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND EE STEM ST helpt 5 0PBERG0RDNERS 00 're>' M en tolio 10,- IENBANK Sas van Gent TOL Gentsestraat 4 Tel. 01158-1938 MAANDAG 26 april 1976 FNV dreigt met I politieke staking |Niet gemakkelijk andaag in Vuurwerk Rode anjers ge°pend bredA PAPIER" Bootje slaat om op Grevelingenmeer Oosterschelde Carter ligt voor op Ford het is geen 1 kunst om n J vreemde taal y te leren! talcnpraktikum Kinderbijslag loveren ^bekwame medewerkers maak en budget af ge- Iers en losse opstellingen larop talloze variaties ut r^i Bi 150 - 7940 Je e stellen funktionaris worden d kantoor. Zijn taak zal onder van financieringsaanvragen n partikuliere kliënten en het >en aan de vqlgende eisen: ipleiding ile en leidinggevende eigen- I in woord en geschrift bankdiensten en in staat zijn te passen idsvoorwaarden zijn in over- n de funktie. inde woning in de standplaats Jen verleend. i de Coöperatieve Raiffeisen- f2 te Terneuzen. te Terneuzen, n Hoek. zeelï^L gRNÊKÊNWÉG 282-292 Bteda TEL 076-652550 11$e Jaargang - no. 17935 uicTEUR. DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN DES HAAG - De commissie-Donnet is in het weekeinde naar de Verenigde staten vertrokken. Naar ver wachting zal de commissie Lr een week blijven voor voortgezet onderzoek in de zo genaamde Lockheed-affaire. L en ander i door de rijks voorlichtingsdienst bevestigd. De rijksvoorlichtingsdienst toa verder niet meedelen „aarom de commissie op dit moment en met welk specifiek joel naar de Verenigde Staten vertrekt. Het is de eerste keer dat de commissie als geheel naar de VS gaat. In een eerder stadium is dr. Holtrop van de commissie al in het kader van het onderzoek in Washington op bzoek gegaan. Hij heeft daar met betrokkenen en met Amerikaanse overheidsinstan ties gesproken. De donderdag voor pasen ontving de commissie stukken van de Amerikaanse senaats commissie die de omkopings affaires van grote Ameri kaanse bedrijven onderzoekt en van de Amerikaanse beurs- commissie, die zich daar ook' mee bezig houdt. (Van een onzer verslagge vers) AXEL - Met ingang van 3 mei kunnen bezoekers van het postkantoor in Axel daar verpakkingsmateriaal krij-, gen om hun pakjes in te pak ken. De PTT komt hiermee tegemoet aan een behoefte die men onder het publiek heeft waargenomen. In het Axelse postkantoor komt nu een speciale pakta fel te staan, waarop men al het benodigde materiaal aan treft, zoals enveloppen, golf- papier, splitpennen, schaar en touw. Voor het gebruik van enveloppen of golfpapiei wordt een klein bedrag ge vraagd. De verlangde ver goeding kunnen de mensen zelf in een geldbusje depone ren. Het gaat hier om een voor geheel Zeeland nieuwe vorm van dienstverlening door de PTT. Blijkt de proef, die nu in Axel wordt geno men, succesvol te verlopen, dan krijgen ook andere post kantoren in Zeeland dit soorl paktafels. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Er is geen sprake van dat de werknemers I met ingang van 1 juli genoegen zullen nemen met een I gedeeltelijke vergoeding van de prijsstijgingen. Het kabinet-Den Uyl dreigt I zelfs de komende maand in I grote moeilijkheden te gera- I ken, nu voorzitter Kok van de [Federatie Nederlandse Vak- beweging (FNV) heeft gedreigt met een politieke staking, als I bet kabinet alsnog met een I loonmaatregel zal komen. De kans daarop is levensgroot, nu I de achterban van de bonden weigert nieuwe matigingsof- Iers te brengen. De vakbeweging (NKV en |NW) had haar leden voorge- steld per 1 juli akkoord te gaan I met een prijscompensatie van 12,5 procent in plaats van de 4 a 15 procent, die nodig zou zijn om de koopkracht volledig te handhaven. In het voorstel van de vakbondsleiding zou de re- gering via lastenverlichting [dan de ontbrekende 2,5 pro- cent kunnen „leveren". Maar demeeste bij de FNV aangeslo- ten bonden weigeren dat. Nadat eerst de industrie- I bonden van NW en NKV dat 1 hadden geweigerd, schaarden [ook de voedingsbonden zich I achter dat standpunt. Verder weigeren de afdelingen in de randstad van vrijwel alle an- dere bonden een extra mati- ging. Dat maakt het er voor de I FXV-leiding met gemakkelij- J op, want die had er ernstig rekening mee gehouden, dat de Men wel akkoord zouden gaan met een extra loonmati ging. Niet alleen Wim Kok is daardoor in een positie ge- droog en zonnig Maximumtemperatuur elf graden Radio en televisie Nieuw succes voor Sjoukje McNeal 8INNEN-/buitenland-2 oluimerend conflict in CHU stad en streek goedkope patiënten in touden Delta merijntje De Belgen hebben in ieder 7e"a/ hun nul kunnen ^ndhaven drongen, van waaruit hij de re gering moet gaan bestoken (hij deed dat zaterdagavond al met de dreiging van een politieke staking). Het is ook voor pre mier Den Uyl en minister Boersma (Sociale Zaken) een ernstige hinderpaal. De laatste wordt nu wel gedwongen bin nenkort met een nieuwe loon maatregel te komen. Daarvoor zal hij de Tweede Kamer con fronteren, direkt na het ge sprek tussen regering, vakbe weging en werkgevers, vol gende maand. Het standpunt van de vak beweging brengt ook de socia listische kamerfractie in grote moeilijkheden. Deze partij zal niet zonder meer de vakbewe ging w.illen afvallen. Aan de andere kant zal een extra offer - ook van de werknemers - niet te voorkomen zijn. De PvdA zal in ieder geval van minister Boersma gaan eisen, dat deze ook de overige inkomens (vrije beroepen) duidelijk gaat vast pinnen. De PvdA vindt het on aanvaardbaar dat die vrije be roepen zich weinig aantrekken van matiging. Hoe dan ook, po litiek Den Haag vreest vol gende maand veel politiek vuurwerk. De dreiging van Kok met een politieke staking (het laatste gebeurde dat, toen enkele jaren geleden minister Roolvink met zijn beruchte loonwet kwam) neemt men zeer serieus. (Van onze redactie binnenland) TILBURG - De spoorwegre cherche heeft gisteren in een trein in Rotterdam een vrouw zonder kaartje aangehouden, die bij nader onderzoek de 25- jarige mevrouw C.P. N. uit Tilburg bleek te zijn, die afge lopen vrijdag na de geweldda dige dood van haar schoon moeder spoorloos verdwenen was. In verband hiermee was om haar opsporing verzocht. De spoorwegrecherche le verde de vrouw, van origine een Pakistaanse, op vermeende illegaal verblijf in ons land aan de vreemdelingenpolitie over toen zij zich niet voldoende kon legitimeren. Op grond van opsporingsberichten bracht deze de vrouw over naar Til burg. Hier bekende zij tegen over de politie haar schoon moeder met een bijl de schedel te hebben ingeslagen. Het lijk van de schoonmoeder werd door de politie vrijdag in een kuil in de tuin van haar woning aangetroffen. De echtgenoot van de vrouw was al door de politie aange houden en ingesloten in ver band met de gewelddadige dood van zijn moeder. Hij heeft tot dusverre geen verklaring afgelegd. (Van onze redactie buitenland) LISSABON - Meer dan tachtig procent van de Portugese be volking heeft gisteren haar stem uitgebracht bij de eerste vrije parlementsverkiezingen sinds meer dan een halve eeuw. Uit de eerste schaarse resul taten blijkt dat in het katho lieke noorden de (behoudende) sociaal-democratische cen trumpartij (CDS) veel steun hebben gekregen. Ook de PPD, de volksdemocraten, zouden het in het noorden goed doen. Deze twee centrum-partijen hebben in de verkiezingscam pagne erop gehamerd, dat de „dingen in Portugal te ver naar links waren gegaan". De verkiezingen begonnen gistermorgen onder een zonni ge, blauwe hemel. Kort voor dat de stembussen om acht uur open gingen stonden in het centrum van Lissabon al tien tallen mensen, voornamelijk huisvrouwen, in de rij voor de stemlokalen. In het centrum van de Portugese hoofdstad waren meer mensen op de been dan op een normale zondag morgen. Velen droegen een rode anjer in een knoopsgat. Deze bloem is het symbool van de opstand van jonge officieren die twee jaar geleden een eind maakte aan de rechtse dictatuur van premier Caetano. Het was zondag precies de tweede ver jaardag van de militaire staatsgreep. De Portugese ra dio liet herhaaldelijk het revo lutionaire lied „Grandola, vila morena" horen en deed een be- Deze man bracht gisteren voor het eerst sinds 1926 zijn stem uit voor het Portugese parlement. roep op de Portugezen in alle rust hun stem uit te brengen als een eerbetoon aan de „heldhaf tige officieren van de bloemen- revolutie". President Franci sco Da Costa Gomes had za terdagavond via de televisie al een dergelijk verzoek gedaan. „Dit zal het beste antwoord zijn aan degenen die de leven svatbaarheid van een demo cratisch Portugal aanvech ten", aldus Costa Gomes. De president, die gisteren zijn stem in Belem uitbracht, zei te hopen dat vanaf vandaag Portugal „zich zal begeven in de richting van stabilisatie en democratie". „Ik hoop dat de verkiezingen een meerderheid zullen brengen die ons volk het geluk zal geven dat het ver dient", aldus het staatshoofd. Generaal Da Costa Gomes verklaarde opnieuw dat hij zich niet kandidaat zal stellen voor de presidentsverkiezin gen die over ongeveer twee maanden plaatsvinden. ook voor Uw bedrijf Zelfbedieningsgroothandel in papier - papierwaren - schrijfwaren - kantoorbenodigdheden. VOSSENBERG 10, BREDA (naast Makro) Geopend elke dag van 9 tot 17.00 uur. Dinsdag en vrijdag koopa vond van 7 tot 9 uur. (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM/TIL BURG - Verscheidene bos- en veldbranden in West- en Midden-Brabant hebben tal van plaatselijke brandweer korpsen gisteren vele uren be ziggehouden. Die van Ossend- recht en Putte waren bijvoor beeld vannacht nog doendeeen smeulend terrein met buntgras en bos op het landgoed „Tes ters" onder controle te houden. Hoewel de brand bij Putte in oppervlakte niet spectaculair was, grensden de omstandig heden waaronder deze moest worden bestreden aan het dramatische. Vier korpsen, die van Putte, Ossendrecht, Huij- bergen en Bergen op Zoom, moesten zich een weg banen naar de vuurhaard, waarbij de slagbomen welke het landgoed afsluiten kapot moesten wor den gehakt. De Antwerpse brandweer, die eveneens was uitgerukt, reed zich in het ter rein vast en kon niet in actie komen. De brandweer van de legerplaats Ossendrecht, even eens gealarmeerd, verscheen niet op de plaats des onheiis omdat er zondags geen brand- piket op de legerplaats is. lOOIn totaal gingen tien hec taren begroeiing verloren. De omvang van de brand die zondagmiddag in Middelbeers woedde, was veel groter. Niet minder dan hondertwintig hectaren natuurschoon in het reservaat „De Keyenhurk" werden verwxest. Twaalf korpsen uit alle omliggende gemeenten bestreden het vuur. Door de vele kijkers ontston den in de omtrek van Middel beers grote verkeersopstop pingen. Tenslotte was er een bos- brandje op het terrein van de Ter Haarstichting bij Zundert dat door de gezamenlijke in spanning van de plaatselijke brandweer en voorbijgangers in korte tijd kon worden be dwongen. (Van onze correspondent) SCHARENDIJKE - Twee uit Turnhout afkomstige sportvissers zijn gistermorgen in het Grevelingenmeer bij het Dolfirodam in Scharendijke verdronken. Een derde Belg, de 18-jarige Mario Adriaanse uit Turnhout, kon door twee employees van het Dolfirodam (de heren A. S. Flikweert en K. de Groot) worden gered. Do drie Belgen waren rond halfnegen in een vier meter lang bootje uitgevaren. Op een afstand van ongeveer 400 me ter uit de wal sloeg het bootje door de harde wind (wind kracht 7) om. De twee emplo yés, van het Dolfirodam merk ten de heer Adriaanse, die een gele jas droeg, op. Zij roeiden naar hem toe en slaagden erin hem aan boord te nemen. De drenkeling was uitgeput. Hij is met een shock opgenomen in het Zweedse Rode-Kruis zie kenhuis in Zierikzee. Voor de twee andere Belgen kwam redding te laat. Zon dagmiddag werd het stoffelijk overschot van de 3 7-jarige Au gust Rimis gevonden. De rijks politie staakte gisteravond om 20.00 uur de zoekactie naar het tweede slachtoffer, de 37- jarige Gustaaf Broekx uit Turnhout, vader van zes kin deren. Vandaag wil men het zoeken hervatten. Zaterdag haalde de rijkspo litie te water een totaal ver kleumde Belg uit Wilrijk uit het water van de Oosterschel de. Ook zijn bootje was door de harde wind omgeslagen. NEW YORK (AFP) - Als de Amerikaanse presidentsver kiezingen nu zouden plaats vinden, zou de democratische kandidaat Jimmy Carter 49 procent der stemmen krijgen en de republikeinse president Gerald Ford 43, aldus blijkt uit de jongste opiniepeiling door het instituut Gallup. (ADVERTENTIES) Wij kunnen U, met behulp van de allermodernste methoden,al binnen enkele maanden helpen aan een redelijke woordenschat.Toegespitst op spreekvaardigheid. Informeer maar eens! *"*edü Tel. 076-141470 Seeligsingel 3, Breda Johan Cruyff (hier in duel met Van Binst) heeft zijn 29e verjaardag wel op een heel bijzondere manier gevierd. De Oranjecap tain speelde op zijn verjaardagspartij in De Kuip tegen de Belgen een grandioze partij. Hij had een groot aandeel in een aantal doelpunten en was weer de grote regisseur van het Oranje-team dat de Belgen naar een smadelijke 5-0 nederlaag speelde. Een mas saal „lang zal hij leven" was de reactie van een dankbaar publiek voor het goede spel van Cruyff. Sportpagina 2: Haarlem bijna zeker van titel in de eerste divisie na winst op achtervolger VVV. West-Duitsland bedwingt Spanje in Madrid en is daardoor zo goed als zeker geplaatst voor de finale EK-landenteams in Joegosla vië. Sportpagina 3: Van Binst: Het lijkt wel of Rensenbrink ergens wraak voor heeft willen nemen". Sportpagina 4: Corsicaanse Maffia bedreigt voetbalaan hangers van Nice na verloren verklaard duel door Franse voetbalbond. DEN HAAG (ANP) - De re gering zal bereid moeten zijn een nieuw sociaal-economisch instrumentarium gericht op een eerlijker verdeling van in komen, arbeid en macht, te ontwikkelen, wil de PPR zich bij de bezuinigingsaanpak van minister Duisenberg van Fi nanciën neerleggen. De PPR- fractie in de Tweede Kamer heeft dit standpunt neergelegd in een stuk over de bezuin igingsplannen voor de PPR- kerngroep van zaterdag a.s. Er zal meer gedecentrali seerd te werk moeten worden gegaan bij de sociaal- economische besluitvorming. Ook zullen er nieuwe instru menten moeten komen op het gebied van investerings- en in dustriepolitiek, financieel be leid, werkgelegenheids- en in komensbeleid. Daar horen bij meer zeggenschap voor de on dernemingsraden en vermaat schappelijking van de produk- tie. Of men daarmee uitkomt schakel keukens zijn goed.mooi... en prettig geprijsd Boy Buise B.V., Delpratsingel 9. Breda. Tel. (07(5) 138430 op een eenprocentsnorm (be perking van de groei van de overheidsuitgaven tot 1980 met één procent per jaar), wat meer of minder, is pas te zeg gen na diepgaande analyse van de nationale bestedingen, de inkomensvorming, onze inter nationale positie en de ont wikkeling daarvan in de ko mende jaren, aldus de mening van de PPR-fractie. De rege ring zal zich eerst over de verdeel-vraagstukken moeten uitspreken. Voor de korte termijn somt de fractie een aantal punten op het terrein van de inkomens vorming en van de werkgele genheid op, die voorrang moe ten krijgen. Uitkeringen vol gens de bijstandwet. AOW, WAO, ziektewet, WW, AWW en WWV mogen niet worden aangetast, noch wat de hoogte betreft, noch als het gaat om de koppeling aan het minimum loon. Bezuinigingen op inko- mensaanvullende uitkeringen zoals de kinderbijslag en kin deraftrek zijn in beginsel mo gelijk. Kinderbijslag voor"het eerste kind moet geleidelijk verdwijnen en die voor het tweede kind moet worden be vroren. Ook de kinderaftrek dient geleidelijk te worden af geschaft.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1