len. \ontale botsing bij Schiedam eist 24 doden Wetsontwerp VAD stemt vakbeweging tamelijk tevreden r®i ng blijven kleintjes DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND IE STEM Inbrakengolf in Zuid -Nederland flink ingedamd 45* tóene" L>wssf 1 WOENSDAG 5 mei 1976 116e jaargang - no. 17943 REGERING ZET VAKBEWEGING MET VAD ONDER DRUK Stroom wordt weer duurder Pak de telefoon I zelfde bloes broekrok zer met andere tó. .4 W da' Zeer druk Toedracht Parlementsleden in Canada willen geen loonsverhoging Werkgeversorganisaties wijzen vermogensaanwasdeling af Michels tekent bij Barcelona Koningin en prins bij doden herdenking voor aktuele informatie op ieder moment Het laatste beursbericht: (020)211711 te roet [loenen 8 ,aeUO°d- fpoWestet' [jr.3»-44 5W' 3§4A TOÏ iesvap-^fQöd, Pc0-«e Wo°" rit u alle kanten op. gember. Wijting op kabeljauwmootjes, roomsaus.Lekker, 5seling in het menu! jm, loop eens langs rar en ontdek wat u il met vis kunt doen. VIS wijting en schol bevat- ram vet en 18 gram ei- loongemaakte vis. Veel heel smakelijk worden a zelfs zonder zout. ""Sn gerubriceerd 'n gaasa8» ^Viaanöerdt^E niRECTEUR DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ORZAAK VAN TREINRAMP OG COMPLEET RAADSEL (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM-Een diepgaand onderzoek moet litmaken wat de oorzaak is geweest van de treinbotsing bij Schiedam, die volgens de NS 24 |oden heeft geëist en vijf zwaargewonden. De fout kan van technische, maar ook van mense lijke aard zijn. Hangende dit onderzoek weigerde gisteren de NS bij monde n haar president-directeur mr. M. de Bruin, zich verder uit te hten over de oorzaak. I |kben bijzonder voorzichtig met mijn uitspraak, om niet ten fcrechte een smet op iemand te werpen; daar pieker ik ni et over", fcdusmr. De Bruin, die tevens verklaarde dat de NS haar aan- fcrakclijkheid ten volle zal aanvaarden. (Hetonderzoek zal uitgevoerd worden door de Spoorwegonge- kllenraad en de politie en de resultaten worden zo spoedig Lgelijk openbaar gemaakt. De NS wilde gisteren ook o niet de namen van de (achtoffers bekend maken idat de families nog niet al- .naal ingelicht waren. Dit atstewas niet mogelijk aan een verschillende slachtof- trs nog niet geïdentificeerd iren. Wel kon men meedelen, tegenstelling tot eerdere rmoedens, dat geen school- ïnderen om het leven zijn ge- omen. Het was gisteren nog abso- niet te zeggen of er een ■chnisch mankement is ge- eest dan wel dat een der ma- linisten een fout heeft ge- aakt. Het betrokken baanvak had en Automatische Trein Be- ivloeding, kortweg ATB. Dit een uiterst gecompliceerd echanisme dat ingrijpt als de achinist een fout maakt, bij- lorbeeld als hij door rood jd. Dan remt de trein toch af. p dit ogenblik zijn 630 van de voor ATB in aanmerking vr^ droog Veranderlijke bewolking. Zwakke wind. Wddagtemperatuur rond 14 graden. "adi0 en TELEVISIE Toenemende belangstelling voor Nederlandse ''-programma's 8INNEN-BUITENLAND-2 Vee der Stoel uiterst Pessimistisch over EEG BINNEN-/BUITENLAND-3 e vergane glorie van de Kwatta-soldaatjes JINNEN-/BUITENLAND-4 Aent doven zorgen voor een poesje Si«NEN./BUITENLAND-5 vo°r onderwijs ijkende jeugd komt er sP0rt-1 De Visser weg bij NEC "Wijntje ^2geverDs2itVerZUUrt komende railskilometers aldus beveiligd. In Schiedam zal dit in 1982 het geval zijn. De Sprinter heeft een zeer hoog acceleratievermogen, omdat hij veel moet stoppen op korte afstanden. Hij heeft een motor op elke as. Bij een ge wone trein heeft slechts de helft der assen een aan drijving. Vanuit Rotterdam wordt het baanvak gecontroleerd. Om dat het een zeer druk gebied betreft en het ongeluk op het spitsuur plaatsvond is een cor rectie op een fout een kwestie van seconden. Bovendien heeft, aldus de NS, de betrok ken dienstleider het op dat moment ontzaggelijk druk. De D-trein was iets te laat ver trokken. Hij had een vertra ging van twee minuten, maar dit valt binnen de marge. Na de botsing renden vele passagiers in paniek weg, re den waarom de NS pas later een overzicht had van de slach toffers. De materiële schade wordt op één tot anderhalf mil joen geschat. Vandaag zal het baanvak vermoedelijk weer in gebruik genomen worden. Bij de botsing gistermorgen, even voor acht uur, waren drie treinen betrokken te weten: - desprinter, die om 07.51 uur vertrok van het tweede perron van het station Schiedam- Rotterdam-West naar Vlaar- dingen; - de D-trein uit Vlaardingen op weg naar Rotterdam en - een stoptrein, eveneens uit Vlaardingen op weg naar Rot terdam. Zoals elke morgen vertrok de stoptrein het eerst over de zuidelijke spoorlijn naar Rot terdam, gevolgd door de D-trein die op een bepaald moment de stoptrein inhaalde de daarbij terechtkwam op de noordelijke baan. Dit soort in- haalmanoueuvres zijn bij de NS heel gewoon. Volgens het rijschema had de D-trein de stoptrein moeten passeren en via een wissel weer terecht komen op de zuidlijn. Een minuut na aankomst van de D-trein op het eerste perron in Schiedam 7.15 uur, mocht de Sprinter vertrekken. Gisteren echter ging het fout. De Sprinteren de D-trein botsten frontaal op elkaar op het noordelijke stuk. Vlak dus voordat de D-trein op zijn ei gen rijbaan had moeten ko men. (vervolg op binnen/ buitenland 2) OTTAWA (UPI) - De Cana dese parlementsleden hebben hun eigen loonsverhoging voor 1976 weggestemd, blijkbaar als steun voor het anti- inflatieprogramma van de re gering. Overzicht van de plaats waarde treinramp plaatsvond. Vanlinks op is foto kwam de sprinter die van het station Schiedam-Rotterdam-West onderweg was naar Vlaardingen. De sprinter kwam in botsing met de D-trein waar pin op het voorste spoor de (beschadigde) loc nog aanwezig is. (de wagons zijn hier al weggesleept). Op het achterste spoor de stoptrein, die. door de D-trein werd ingehaald. De brokstukken die overbleven van het voorste gedeelte van de sprinter. In het midden de binnenkant van het nog niet verwron gen dak en een zijwand. Op het moment dat deze foto werd genomen was een zijwand van het treindeel afgezaagd om de slachtoffers te kunnen bereiken. (Van een onzer verslaggevers) BOXTEL/BREDA - Volgens de politie is de golf van dief stallen in Zuid-Nederland, waarbij vorig jaar voor 35 mil joen gulden aan textiel, siera den, elektronica en drank werd gestolen, voor een belangrijk deel ingedamd. Dit zou met name te danken zijn aan het werk van een van uit Boxtel opererend politie team dat in de afgelopen zes maanden ongeveer 50 man van één bende, die ongeveer vier keer per week toesloeg, achter slot en grendel heeft gekregen. „Het aantal diefstallen is de laatste tijd drastisch vermin derd. Met die 50 arrestaties hebben we 380 zaken opge lost", aldus een woordvoerder van het politieteam-Boxtel, dat bestaat uit rechercheurs van de politiekorpsen uit Box tel, Eindhoven, Vught, Oss en Helmond en de rijkspolitiedis tricten Eindhoven en Breda. Het team-Boxtel werkt zeer nauw samen met het zoge naamde textiel-team, dat van uit Breda opereert. (Vervolg op binnen/buitenland 2) (Van onze sociaaleconomisch redacteur) DEN HAAG - Het wetsontwerp op de Vermogens Aanwas Deling (VAD), dat de regering voor advies naar de Raad van State heeft gezonden, is een compromis van de verlangens die de Federatie Nederlandse Vakbeweging en het Christelijk Nationaal Vakverbond steeds hebben bepleit. Beiden krijgen hun deel: de FNV een landelijk fonds voor de oude dagvoorziening, dat de vakbeweging moet beheren, en het CNV wordt beloond met een deel voor de werknemers, op den duur naar eigen inzicht te besteden. De werkgeversorganisaties wijzen de VAD af, omdat de situatie in het bedrijfs leven het afstaan van een deel van de overwinst niet toelaat. Het wetsontwerp komt in het kort op het volgende neer: Over 1975 moet 10 procent van de vermogensaanwas van een onderneming in een landelijk fonds worden gedaan, dat door de vakbeweging wordt be heerd: voor 1976 wordt het percentage twaalf, en kan tot 1979 oplopen tot maximaal 18 procent. Het percentage over 1980 en verdere jaren wordt la ter in de wet geregeld. Vanaf 1976 kan het percentage met maximaal drie punten stijgen, afhangend van het verschil tussen een stijging van de ar- beidsproduktiviteit en de stijging van de werkelijke ar beidskosten tot twintig pro cent. Is het verschil negatief dan kunnen de percentages ten hoogste twee punten vermin deren. DEN HAAG Met het vrij geven van de inhoud van het wetsontwerp op de V ermogcnsAanwasDeling (VAD) heeft de regering de vakbeweging wat betreft de eis op volledige prijscompensatie onder druk gezet. Ook het bin nenkort te verwachten ont werp op de wijziging van de wet op de ondernemingsraden en de spoedig te verwachten structuurnota van minister Lubbers (Economische Zaken) passen in deze opzet. De federatieraad van de Fe deratie Nederlandse Vak- beweging (NVV-NKV) spreekt zich op 17 mei uit over de voorwaarden waarmee men eind deze maand het loonover- leg in de Stichting van de Ar beid ingaat. Ruim driekwart van de leden van de bonden aangesloten bij de FNV hebben zich uitgesproken voor een vol ledige vergoeding van de ge stegen kosten van levens onderhoud. De FNV-top ging meer in de richting van het op peil houden van de collectieve voorzieningen en gaf de voor keur aan een beperkte prijs compensatie. De regering is of komt nu met de wetsont werpen en de nota-Lubbers de FNV-leiding te hulp. (Vervolg op binnen/buitenland 5) De overdrachten van vermo gensaanwas heeft plaats in aandelen, eventueel in schuld brieven, die pas bij faillisse ment of opheffing van de on derneming worden betaald. Een deel van het fonds moet ten goede komen aan de eigen werknemers van een onderne ming, dit is een kwart of een derde van de aan het fonds overgedragen vermogensaan was. Van dit deel moet een voor iedere werknemer bij een on derneming gelijk aandeel per jaar in het fonds worden ge blokkeerd. De aandelen zijn later verhandelbaar. Het collectieve fonds wordt beheerd door de werknemers onder supervisie van de vak beweging. en moet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor de oudedagsvoorziening van werknemers. De uitvoering van de wet is voor rekening van de belas tingdienst. De Federatie Nederlandse Vakbeweging is teleurgesteld over het aandeel van de werk nemers in de vermogensgroei. De FNV en ook het CNV meen den dat de werknemers vijftig procent van de voor de VAD beschikbare overwinsten moesten krijgen. Ook zijn de federatie en het CNV, alsmede de tweede-kamerfractie van de PvdA, ontstemd over de relatie tussen de arbeidsproduktivi- teit en de arbeidskosten ener zijds en het werknemersaan deel anderzijds. De KVP- tweede kamerfractie juicht dit juist toe. De FNV is niet te spreken over de bestemming van een deel van het fonds voor de werknemers van de VAD- plichtige onderneming. De tweede-kamerfractie van de KVP en het Nederlands Christelijk Werkgeversver bond wijzen de collectivisti- sche opzet van de VAD van de hand. De KVP vindt de in gangsdatum van de VAD per 1 januari 1975 moeilijk haal baar. Het NCW wijst die in voeringsdatum zelfs van de hand. De VAD zal ontmoedi gend werken op de investe- ringslust van de bedrijven en ook de bestrijding van de werkloosheid zal er onder lei den. Ook de tweede kamerfractie van de VVD is tegen de VAD, zoals die in het wetsontwerp is neergelegd, en de invoeringsdatum. De D '66-kamerfractie acht het onjuist dat lagere en mid delbare ambtenaren niet in de VAD meedelen. Het Verbond van Neder landse Ondernemingen heeft gezegd dat het voorstander is van individuele winstdelings- regelingen per onderneming maar de nu voorliggende rege ling met haar collectivistisch karakter wijst het VNO af. De regeling omvat verder op es sentiële punten onduidelijk heden. ARNHEM (ANP) - Dit jaar zal de aardgasprijs voor de elektriciteitscentrales geheel aan het niveau van de stook- olieprijzen worden aangepast, zodat een verdere stijging van de tarieven te verwachten is. Dit kondigt de directie van de „Arnhemse instellingen van de elektriciteitsbedrijven" (o.a. SEP en Kema) aan in het jaarverslag over 1975. In dat jaar werden de tarie ven al fors .verhoogd, hetgeen ertoe leidde dat de gemiddelde totale opbrengst met 30 pro cent steeg ten opzichte van 1974. Afgezien van de tijdelijke daling van het elektriciteits verbruik in 1975 mag worden verwacht dat in de toekomst, ook bij een verbetering van het industriële klimaat, de groei van het verbruik lager zal zijn dan vroeger wel werd aange nomen. BARCELONA - Zoals we reeds gisteren meldden heeft Rinus Michels opnieuw een contract getekend bij Barcelo na. Michels wordt bij de Spaanse club directeur manager. De voorzitter van Barcelona, Montal, was reeds zes weken aan het onderhande len met Michels. Het Barcelona-bestuur, dat van niets wist, werd pas gisterena vond op de hoogte gesteld. De ex-Ajax-trainer gaat bij Bar celona 300.000 gulden, exclu sief premies, verdienen. AMSTERDAM (ANP) - Op de Dam in Amsterdam is gistermiddag in aanwezigheid van koningin Juliana en prins Bernhard de nationale doden herdenking gehouden. Ook minister-president Den Uyl en burgemeester Samkalden woonden de korte plechtigheid bij. Ook op vele andere plaat sen in het land werden gisteren de slachtoffers van het verzet tegen de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog her dacht. De stichting Kunstenaars verzet 1942-1945 heeft beslo ten aan Amnesty International een bijdrage van 10.000 te verlenen ter gelegenheid van de nationale dodenherden king. Zij wil daarmee op de herdenkingsdag verbonden heid betuigen met hen, die ook thans nog in vele landen lijden onder schending van de mensenrechten, aldus een me dedeling van de stichting. (ADVERTENTIE) LEG NEER! IK WIL DE BEURS BELLEN!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1