Beschuldiging KGB-spionnen is ongegrond Angst voor gifwolk iaSNTJEi etm. MINISTER DE GAAY FORTMAN: VSf"8 cirdepositievanhet 155" Subsidie op aardappelen verdwijnt Twijfels over experiment platvis in de Grevelingen Regering Mt been stijf: beperkte prijs compensatie Bij Akzo Che mie 380 arbeids plaatsen weg DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND I IE STEM Lijk van matroos nit Zevenbergen na maanden geborgen Vrouw op eigen verzoek gewurgd ^SS^SSSX ZATERDAG 15 mei 197$ d\o Ook Van der Lek en Lammers ten onrechte genoemd Andere lijsten Rhodesische cricketploeg mag Engeland niet binnen Volgens verdachte: Nalatigheid van ambtenaren kost landbouw fonds van EG 245 miljoen Familie Hammond op vakantie Oosterschelde Ook na sterke prijsstijging Daling nodig Niet klaar ,\/\aandw*ri'fc Hè^Jjïöirgarig - no. 17953 DIRECTEUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN iS Dit heeft, kort samengevat, de minister van Binnen- I landse Zaken dr. De Gaay Fortman meegedeeld aan de l voorzitter van de Tweede Kamer, dr. Vondeling. De Ka- I niervoorzitter had de minister om een diepgaand onder zoek terzake gevraagd. heid kan worden aangenomen dat ze in Nederland als KGB- agenten opereren. Aan de toezending van deze lijst was een telefoongesprek tussen de heer Hoogendijk en mij voorafgegaan, waarbij deze had toegezegd mij nadere informaties te zullen verschaf fen omtrent de redenen waarom betrokkenen op de vermelde lijst waren geplaatst. Na de evaluatie van de door de heer Hoogendijk nader ver strekte informaties ben ik van oordeel dat die in genen dele de (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - Elseviers Magazine heeft op geen enkele wijze kunnen waarmaken, dat de door dit weekblad als K.G.B.-spionnen aangemerkte vooraanstaande Nederlanders ook inderdaad voor de Russische geheime dienst zouden werken. in Elseviers Magazine geuite beschuldigingen ten aanzien van de op bedoelde lijst ver melde personen kunnen dra gen. Uit deze brief blijkt, dat dr. De Gaay Fortman niet is inge gaan op verzoeken om de na men te noemen van diegenen, die volgens Elsevier op de zgn. K.G.B.-lijst staan. De minister zit wat dit betreft in een moei lijk parket, erkent men in poli tieke kringen. Elseviers K.G.B.-lijst mag pure onzin zijn, er bestaan wel lijsten etc. van bijvoorbeeld mensen, die om zaken etc. regelmatig naar landen achter het IJzeren Gor dijn reizen. De registratie van die mensen, waarover de B.V.D. liever niet praat, bete kent echter geenszins dat zij als K.G,B.-agenten worden aangemerkt. Als de minister het bestaan van bedoelde lijs ten in het openbaar zou erken nen, zou hij ook duidelijk moe ten maken wie (en waarvoor) die lijsten aan Elsevier ter in zage heeft gegeven en wie El sevier heeft doen geloven dat het hier om K.G.B.-spionnen zou gaan. Over dit belangrijke punt tast de bewindsman blijkbaar zelf nog in het duis ter, zo vermoedt men in Den Haag. Uit de reactie van de bewindsman blijkt echter wel dat het Tweede-Kamerlid Van der Lek van de P.S.P. en socia listische Amsterdamse raads lid Lammers, die blijkens een publicatie van De Stem ook door Elsevier op het zgn. K.G.B.-lijstje waren opge voerd, niets met de Bussische geheime dienst uitstaande hebben. (Van onze correspondent) LONDEN - De regering Cal- laghan heeft miljoenen cricket-supporters tegen zich in het harnas gejaagd door de tournee van vijf weken, die de 17 leden van het niet- professionele Rhodesische Ridgeback-team in Engeland gepland hadden, op het laatste ogenblik te verbieden. De Rid- gebacks zagen zich gisteren verplicht hun vertrek van Sa lisbury naar Londen af te zeg gen. Zij hadden hun rondreis twee jaar voorbereid en ruim honderdduizend gulden bij el kaar geschraapt om de kosten te dekken. De letterlijke tekst van de minister aan dr. Vondeling luidt als volgt: In antwoord op uw brief van 6 mei j.l. deel ik u het volgende mede. De algemeen hoofdré-, dacteur van Elseviers Magazi ne, dr. F. A. Hoogendijk, heeft mij op 3 mei j.l. een lijst toege zonden met de namen van per sonen ten aanzien van wie in het artikel in Elseviers Maga zine van 24 april j.l. „Ameri- rase geheime dienst waar schuwt: KGB drong door in de Tweede Kamer" is vermeldt dat volgens een functionaris van de Amerikaanse geheime dienst met volstrekte zeker- i droog, vrij zonnig I Maximumtemperatuur: I Vflen graden (kust). I Twintig graden (land). I SINNEN-/BUITENLAND-2 I Verdediger vraacit I vrijspraak voor spuitende I verpleger. i sport-extra I i- Jurion licht tipje sluier oo I van Belgisch I v°atbalschandaal. sport-1 I Vedetten houden zich rustig 'n Spaanse ronde. sport-2 MV Sluis viert feest rond '"eren Stemschoen vrijuit initiatiefnemer: Boottochten taJrüls pure lle'dadigheid. woiTAC!?Eenhooppoeha en stapels papier. Mens verplaatst zich te enthr'iVerTon van Reen niet Trijntje vanaa ^ie krii3t ook a! last "jardap pelmoeheid. (Van een onzer verslaggevers) BREDA - Een 32-jarige, uit Zeeland afkomstige patiënte van de psychiatrische inrich ting Vrederust te Halsteren, is deze week dood aangetroffen in een berghok in de moestuin van de inrichting. Na een onderzoek door de rijkspolitie kwam vast te staan dat een 18-jarige jongen uit Bergen op Zoom, eveneens pa tiënt van Vrederust, de vrouw op eigen verzoek en na her haald aandringen had ge wurgd. De jongen is gisteren voorge leid voor de Officier van Justi tie te Breda en na een verhoor door de rechter-commissaris opgenomen in een inrichting ter observatie. Een nader on derzoek van de geestelijk ge stoorde jongen zal uitwijzen of tot strafrechtelijke vervolging moet worden overgegaan. De justitie in Breda achtte dit laatste gisteren niet erg waarschijnlijk, zo werd ons meegedeeld. BRUSSEL (ANP) - Een stommiteit van ambtenaren van de diensten van de Euro pese Commissie (Dagelijks be stuur van EG) gaat het Euro pese Landbouwfonds waar schijnlijk enkele honderden miljoenen guldens kosten. De strop is in Brussel voorlopig bekend op een 245 miljoen gulden. Ze is ontstaan omdat Europese handelaren in Mout bijna een jaar lang geprofi teerd hebben van veel te hoge exportsubsidies voor dit pro- dukt. (Van onze correspondent) ZIERIKZEE - Vrijdagmid dag heeft de rijkspolitie te wa ter voor de haven van Zierik- zee het lichaam opgevist van de 26-jarige Johannes Huber- tus Kortsmit uit Zevenbergen. De man was matroos op de Duitse tanker Uliberg die in de nacht van 28 op 29 november vorig jaar in de Oosterschelde nabij Stavenisse verging. Daarbij kwamen twee van de drie opvarenden om het leven, evenals de 66-jarige loods uit Dordrecht. Het lichaam van de loods is nog steeds niet gebor gen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister Lubbers (Economische Zaken) overweegt de rijkssubsidie op aardappelen, die sinds een paar weken wordt gegeven en het rijk drie miljoen gulden per week kost, af te schaffen. Daarmee komt ook de maxi mumprijs van een kilo aardap pelen op losse schroeven te staan. Maandag zal de minister een beslissing nemen na een gesprek dat hij dan heeft met ondermeer de voorzitter van het bedrijfsschap voor de aar dappelgroothandel, G. Lode- wijk. Volgens de heer Lodewijk is het mogelijk dat de minister de subsidie tijdelijk toch hand haaft op een peil van twintig cent per kilo, totdat de hoe veelheid geïmporteerde aar dappelen zo groot is, dat de prijs weer door vraag en aan bod kan worden betaald. Nu is de subsidie zestig cent per kilo. De minister durfde deze week nog niet de subsidiëring aan de aardappelgroothandel verder te verminderen of stop te zet ten. Begin volgende week kan pas worden gezegd hoe de aar- dappelmarkt zich ontwikkelt. Er wordt wel een grotere aan voer uit het buitenland ver wacht, met name in juni. In september of eerder komt de binnenlandse oogst beschik baar. "VNN't, v/Jf/' - DE BILT De meimaand biedt in deze eerste helft een elk-wat-wils programma. is nachtvorst waargenomen, ^r zijn dagen met tropische temperaturen geweest, en kele verspreide buien, maar over het algemeen voor de land- en tuinbouw toch nog te weinig neerslag. De regen kans zal tot begin volgende week klein blijven omdat een hogedrukgebied het weer bepaald met zonnige perio den en aanvoer van wat warmere lucht. Geleidelijk zal het kwik tot omstreeks 20 graden stijgen. Gisteren was dit in een deel van Frankrijk al het geval. In Zuid-Europa is het wisselvallig met hier en daar in Italië en ook in Spanje nog af en toe wat re gen, maar bij ons zal het de komende dagen zomers mei- weer zijn. De zwakke fronten van de Oceaan zijn weinig ac tief en bereiken op korte ter mijn het vaste land niet. De nachtvorstkans gaat weer verdwijnen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM - Een felle brand in een loods van een ex peditiebedrijf aan de Schieha- ven in Rotterdam heeft vrij dagmorgen de Rotterdamse politie en brandweer een uur lang in spanning gehouden. Als gevolg van de snel om zich heen grijpende brand ontstond een rookwolk (foto) die moge lijk giftig zou kunnen zijn. In de loods lagen namelijk 800 dozen met spuitbussen insecti ciden en andere chemicaliën opgeslagen. De wolk dreef in de richting van de Westzeedijk en de Jobshaven en er hebben aanvankelijk plannen bestaan om enkele wegen in de buurt af te zetten. Men zag daar van af toen geen klachten binnen kwamen, die duidden op de aanwezigheid van giftige stof fen in de wolk. Wel werd het publiek om veiligheidsredenen op flinke afstand van de brand gehouden. Deskundigen'van de Rijn mond hebben nog wel metin gen verricht, maar deze wezen geen giftige concentraties in de lucht aan. Door de brand werd een groot deel van de loods, die ei gendom is van het bedrijf Kühne en Nagel verwoest. Hoe groot de schade is kon niet worden meegedeeld. Tijdens de brand moesten twee met chemicaliën geladen zeeschepen en drie binnen schepen, die in de buurt van de loods lagen afgemeerd, worden meegesleept. Bij het blussen werd een brandweerman on wel. Hij moest voor controle naar een ziekenhuis. Dat gebe urde ook met een schoonma ker, die na het uitbreken van de brand uit een raam van de loods sprong om zich in veilig heid te stellen en daarbij en kele kneuzingen opliep. HILVERSUM - Op 16 juli gaat de familie Hammond op vakantie. De AVRO zet de po pulaire serie „De Gebroeders Hammond" in de zomermaan den stil. In oktober wordt de serie voortgezet. (Van een onzer verslaggevers) ROOSENDAAL BERGEN OP ZOON - Grote aantallen wed strijdleden van de Delta Federatie, alsmede enkele vooraan staande biologen, betwijfelen sterk de juistheid van het besluit van het Federatiebestuur om grote aantallen platvis uit de Oos terschelde in het Grevelingenbekken uit te zetten. Het bestuur van de Federatie vindt deze maatregel noodza kelijk, omdat de Grevelingen voor meer dan de helft is leeg gevist. Van de vier miljoen exemplaren die bij de afslui ting nog voorradig waren, schiet thans nog slechts een areaal van 1,5 miljoen vissen over. Het bestuur van de Delta Federatie besloot om die re den, grote aantallen jonge platvis uit de Oosterschelde naar het Grevelingenbekken over te brengen. Alleen dit jaar al gaat het om een hoeveelheid van 80.000 kilo, waarvan in middels 52.000 kilo verhuisd. Sommige leden van de Delta Federatie, met name uit de hoek van de Oosterschelde- commissie onder voorzitter schap van de Roosendaler Piet Luykx twijfelen aan de juist heid van deze massale over brenging, omdat niet bekend is hoeveel overlevingskansen de platvis heeft die wordt overge bracht en omdat zo goed als vaststaat, dat zij niet in staat zal zijn zich voort te planten. Piet Luykx is vooral bang, dat nu gebleken is dat de Gre velingen op betrekkelijk korte termijn kan worden leeggevist, DEN HAAG - De Erasmus prijs 1976 gaat naar Amnesty International, de internatio nale organisatie die zich inzet voor het lot van de politieke gevangenen in de gehele we reld. Tevens gaat de prijs naar de Franse hoogleraar in de vergelijkende rechtsweten schap prof. René David, die verbonden is aan de universi teit van Aix-en-Provence. Een en ander is gistermorgen door de Rijksvoorlichtingsdienst meegedeeld. De prijzen worden op 17 sep tember in de Pieterskerk in Leiden uitgereikt door prins Bernhard. De stichting die de prijzen toekent, heeft hiermee, aldus de RVD, de Erasmusprijzen voor dit jaar gewijd aan de be scherming van de rechten van de mens en aan de rechtswe tenschappen. „Amnesty International", opgericht in 1961 door het Britse parlementslid Peter Be- nenson, wordt met de prijs be kroond op grond van de vele initiatieven en activiteiten, die deze organisatie heeft ont plooid om de gedachten aan de ontastbaarheid van de men senrechten te versterken en om in de praktijk voor deze rech ten-op te komen, daar waar zij worden geschonden", zo wordt gezegd. Namens Amnesty zal de heer Dirk Börner, voorzitter van het internationaal uit voerend comité van de organi satie in Londen, de prijs in ontvangst nemen. In dit verband is nog ver meldenswaard dat de Ier Sean MacBride, vanaf de oprichting tot en met 1974 voorzitter van Amnesty International, in 1974 de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen. De 68- jarige professor David krijgt de prijs voor zijn baanbrekend werk op het gebied van de ver gelijking van zowel Europese als niet-Europese rechtsstel sels. De prijzen worden toege kend aan personen of organi saties die zich verdienstelijk hebben gemaakt van de Euro pese cultuur. Ze bedragen 100.000.- voor elke be kroonde. de Oosterschelde later een zelfde lot zal wachten. „De Oosterschelde kan nu nog wel een stootje hebben, ondanks het feit dat zowel de beroeps als de sportvisserij al een grote aanslag op de visstand plegen. Jaarlijks maken we alleen met de regionale, nationale en in ternationale concoursen al zo'n 30.000 a 40.000 visuren. DaaV komt de beroepsvangst nog bij en de vrije recreatievis serij, waardoor je nog wel eens flink wat tienduizenden uur tjes bij dat eerste totaal kunt optellen. Als dan ook de Fe deratie per jaar nog zo'n 80.000 kilo weghaalt - 80.000 kilo, waarvan geen enkele vis kan voortplanten - dan wordt het wel erg veel, zeker omdat nie- mAnd weet of de vis in het Grevelingenbekken kan over leven. Alleen bij het vervoer al kan tot 20 procent verloren gaan". Biologen onder elkaar leve ren momenteel nog strijd over de vraag, of de platvis - als zij in het brakke Grevelingen bekken al kan acclimatiseren - wel voldoende voedselvoor raad heeft. Piet Luykx: „Bij vissen die we hebben openges neden troffen we in de maag opvallend veel zeepokken, lege schelpen en steentjes aan. Dat kan een teken zijn dat onvol doende normaal voedsel be schikbaar is. De Delta Feder atie en het ministerie van Landbouw en Visserij moeten op dat punt nog onderzoek ver richten. Dat is natuurlijk pri ma, maar ons bezwaar is dat 80.000 kilo vis alleen voor een experiment wel veel is in deze toch al niet overvloedige tijd. We gunnen onze collega's rond de Grevelingen best hun ple ziertjes, maar het moet niet ten koste gaan van de Ooster schelde". Hoe het experiment van de Oosterscheldevis in de Greve lingen zal verlopen, is op dit moment nog niet bekend. Tot nog toe is van de gemerkte schol niets teruggevonden. Adjunct-directeur Van Hurk van de directie visserij van het ministerie: „We hopen de eer ste gegevens aan het eind van dit jaar te hebben. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering houdt in het loonoverleg, dat eind mei, begin juni met de vakbeweging en de werkgevers plaatsheeft, vast aan een be perkte vergoeding voor de ge stegen kosten van levenson derhoud. Premier Den Uyl heeft dit gisteravond meege deeld. „De prijsstijging met 2,1 procent van april heeft ons on aangenaam verrast, maar hoe spijtig de prijsontwikkeling ook is, het kabinet houdt vast aan de lijn, «Jie minister Boersma en ik vorige week voor t.v. en radio hebben uiteengezet", zo zei Den Uyl. De Tweede Kamer krijgt maandag een brief over de prijsontwikkeling. Ook kan de Kamer een brief verwachten over de tarieven en de in komensontwikkeling van de vrije beroepsbeoefenaren. De Uyl liep al enigszins op de brief over de prijsont wikkeling, die van minister Lubbers (Economische Zaken) komt, vooruit. In dié brief wordt een analyse gegeven van de prijsstijgingen in de eerste vier maanden van 1973, 1974 en 1975. In die maanden stegen de kosten van levensonder houd gemiddeld met 4,14, tegen 4,59 procent de eerste maanden van dit jaar. „Het verschil is wel niet groot", al dus Den Uyl,,maar we hebben een daling nodig". Hij wees erop dat de prijs stijgingen de laatste jaren voor een groot deel zijn veroorzaakt door de voedingssector, als ge volg van slechte oogsten. De aardappelprijzen zijn hier ook in begrepen, al waren de aar dappelen in de eerste jaren wat goedkoper. Den Uyl verweerde zich tegen de uitspraak dat de overheid de gangmaker van de prijsstijgingen zou zijn. „De prijsstijging van de overheids diensten is gering", aldus de premier. De regering wil in het loonoverleg met vakbeweging en werkgevers ook over de be zuinigingsoperatie praten. Zoals bekend is wil de regering voor tien miljard in vier jaar tijd de uitgaven voor de collec tieve voorzieningen beperken. Den Uyl zei dat de maatregelen die op dit terrein genomen worden, nog niet geheel zijn doorgepraat in het kabinet. In het loonoverleg praat de rege ring met de nodige partners ook over de vrije beroepen en het inkomensbeleid. (Van onze redactie binnen land) UTRECHT - Bij Akzo Che mie zullen binnenkort interna tionaal gezien 380 arbeid splaatsen moeten verdwijnen in de indirecte sector. Naar schatting van de vakbeweging zullen hiervan zeker 300 ar beidsplaatsen in Nederland moeten worden ingeleverd. Een directierapport van Akzo Chemie over deze „afslanking" is vrijdag in Amersfoort be sproken door de kaderleden van de industriebond NVV bij Akzo Chemie. De kaderleden hebben ge zegd, dat het op basis van dit rapport uitgesloten is dat de industriebond NVV zijn me dewerking zal geven aan de I voorgestelde reorganisatie.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1