ME! zoon b.v. Kie KAMERFRACTIES 10R PARLEMENTAIRE ENQUÊTE AANKOOP IEFENSIEMATERIEEL Van Agt vraagt bedenktijd VEEL GOEDKOPER Kranten gro ep in België op instorten VRIJDAG DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND JF VAN OUW D DE GRAAF EN I DE STEM Bezwaren tegen eindexamentekst MAVO 4 Kabinet zet justitie-collega onder druk VRACHTSCHIP IN BRAND Vragenuurtje week voer kabinetsberaad Vandaag mogelijk beslissing over kernreactorvaten Een op zeven niet gegeven of onbevoegd Andriessen: Meer bezuinigen «p overheidsuitgaven SLACHTOFFERS BIJ AARDBEVING IN SOVJET-IINIE \7\ Vijf Vlaamse dagbladen verdwijnen TRIMFIETSEN PADRES: Onverhoopt iets waardevols verloren? 21 mei 1976 116e jaargang - no. 17959 »rvliet >MIT JT 33 PvdA en D '66 steunen "andaag in SLUITING BLOEMENHOVE- KLINIEK AFGELAST Eerste groep Chilenen toegelaten Massagraf gevonden in Dordrecht Verzet onder ambtenaren tegen „trend- herziening 'SÊmÊm PLEIDOOI IN VERGADERING VAN ZIEKENFONDSEN: 'J'*, In beroep Laat dat dan even weten via een „Kleintje" in De Stem. U hebt dan een goede kans dat de eerlijke' vinder één van de vele tienduizenden Stem lezers is, die regelmatig onze „Kleintjes"' rubriek „Gevonden-Verloren" naspeurt.,' DIRECTEUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN De gespecialiseerde zaak in verfartikelen ripolin theoflux grote keuze behang het adres voor uw glaswerken Maarleveldstraat 21 liet, tel. 01152-1235 ïEST voor u klaar met s onze parlementaire re dacteur) DEN HAAG - Het Tweede-Kamerlid Waltmans van de PPR heeft de steun ge kregen van de fracties van de PvdA en van D'66 om een voor stel bij de Tweede Kamer in te dienen tot het houden van een parlementaire enquête naar de aanschaf van groot defensie materieel. De vaste kamer commissie van defensie zal volgende week woensdag de brief van de kamerleden Waltmans (PPR), De Vries (PvdA) en Van Mierlo (D'66) in behandeling nemen. In het voorstel van de drie kamerleden zal het onderzoek, waarbij ministers, staatssecre- tanssen van deze en van vorige regeringen alsmede ambtena ren, fabrikanten, vertegen woordigers en deskundigen onder ede kunnen worden ge hoord, zich beperken tot de aanschaf van de Starfighter- en Northropvliegtuigen en de pas bestelde F-16 voor de ko ninklijke luchtmacht, tot de aanschaf van het Oerlikon- luchtdoelgeschut van Zwit- seise makelij en tot de aan schaf van de S-fregatten voor de marine. De initiatiefnemer Walt mans acht het niet uitgesloten, dat de vaste kamercommissie voor defensie nog andere za ken bij het onderzoek wil be trekken. Volgens de brief van de ka merleden aan de defensie commissie is het onderzoek van de Tweede Kamer gericht op het doorlichten van de be sluitvorming. Daarbij moet in het bijzonder aandacht be steed worden aan de rol van de regering. Nadrukkelijk wordt in de brief gezegd, dat het voorge stelde onderzoek een geheel veranderlijk I Maximumtemperatuur: liertien graden (kust), zeventien graden (land). radio en televisie Veronica ontevreden over radiozendtijd binnen-/ BUITENLAND-2 Wand stelt NAVO ultimatum ibjnnen-/buitenland-3 e vrouw in het geheime oei ibinnen-/buitenland-4 Pink Pop dit jaar nog ambitieuzer binnen-/buitenland-5 'an vuilnisman tot milieuwerker SPORT-i Veel 'avorieten in de Giro sport-2 'eeuwen kloppen RBC "BRIJNTJE «llllrnerlede» willen n'oklTJen waar de - Bn 96 weert/es komen. ander perspectief heeft dan dat van de commissie-Donner. Deze commissie onderzoekt de beschuldigingen aan het adres van prins Bernhard bij de aan koop van de starfighters in het begin van de zestiger jaren. Het Kamerlid Waltmans verwacht dat nog voor de zo mervakantie het voorstel tot het houden van deze parlemen taire enquête bij de Tweede Kamer kan worden ingediend. De Tweede Kamer moet zich bij gewone meerderheid over een dergelijk onderzoek uit spreken. DEN HAAG (ANP) - De tweede-kamerleden Jongeling (fractievoorzitter GPV) en Abma (fractievoorzitter SGP) hebben in schriftelijke vragen aan staatssecretaris De Jong van onderwijs bezwaren aan getekend tegen die tekst van het schriftelijk eindexamen Nederland 1 voor mavo 4. „Dit tekst was zeer kwetsend" dus de kamerleden. al- De bezwaren gelden de ge bruikte tekst uit het boek „Op hoop van leven" van Roel van Duyn. Daarin, aldus Jonge ling, wordt gesteld dat de christelijke beschaving gelet op het uitmoorden van dier soorten niet voldoende heeft aan de kruisiging van Jezus Christus en blijkbaar behoefte heeft aan een nieuwe kruisi ging, namelijk van Franciscus van Assisi. Volgens Jongeling is de tekst zeer kwetsend voor die leerlin gen, die geloven in het unieke karakter van de kruisiging van Jezus Christus. Fractievoorzit ter Abma vroeg de staatssecre taris in zijn antwoord uiteen te zetten wat hij verstaat onder de term uit het onderwijsarti kel in de grondwet „met eer biediging van ieders godsdien stige begrippen". DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft gister middag het geplande monde ling vragenuurtje niet kunnen houden. De ministers Lubbers van Economische Zaken en Boersma van Sociale Zaken lieten weten dat zij aanwezig moesten zijn bij de die middag te houden vergaderingvan de ministerraad. DEN HAAG (ANP) - Van daag tijdens de ministerraads vergadering, kan de afronding verwacht worden van de be raadslagingen in de minister raad over het verlenen van een kredietgarantie voor de leve ring door Nederlandse bedrij ven van onderdelen voor in Zuid-Afrika te bouwen kern centrales. Aldus is gisteren in Haagse politieke kringen be kend geworden. DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Justitie heeft gisterochtend de overkomst van vier Chilenen of Chileense gezinnen uit Argentinië goed gekeurd. Dezer dagen is de toe lating van nog zestien „urgente gevallen" te verwachten, zo heeft een woordvoerder van- het ministerie gisteren be kendgemaakt. Gisterochtend is brand uit gebroken aan boord van het vrachtschip „Gempita" dat in de Amsterdamse Vlothaven gemeerd ligt. De hoofdstede lijke brandweer rukte met groot materieel uit en wist het vuur binnen een uur meester te worden. DEN HAAG (ANP) - Een van de zeven lessen op de scho len voor mavo, havo en vwo wordt wegens gemis aan lera ren of lokalen niet gegeven of gegeven door een onbevoegde. Dit is af te leiden uit de voorlo pige gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gepubliceerd over de toestand bij het algemeen voortgezet onderwijs op X september vo rig jaar. Totaal stonden voor de lera ren 1.151.101 wekelijkse lesu ren geboekt. Daarvan werden er 126.674 door onbevoegden gegeven, 14.632 niet gegeven, 15.250 waren zogenaamd stu dielessen en 145.038 lesuren gingen op aan: diensteenhe- den, taakeenheden, experi menteeruren, reisuren en vrij gestelde uren. Het vraagstuk van het onbe voegd lesgeven is het grootst in de eerste-graadssector, die de leerjaren 4 en 5 van het havo en de leerjaren 2 tot 6 van het vwo omvat. Van alle vakken staat mu ziek er het beroerdst voor: 39 procent van alle gegeven lessen wordt door onbevoegden ver zorgd. ZANDVOORT (ANP) - De groei in de overheidsuitgaven dient in de komende jaren niet tot een procent per jaar be perkt te blijven, zoals minister Duisenberg van Financiën heeft voorgesteld, maar tot 0,7 procent per jaar. Een volledige stop op de groei van de overheidsuitga ven, zoals de VVD die wil, is op korte termijn onhaalbaar. Mr. J. Andriessen, fractieleider van de KVP in de Tweede Ka mer, heeft dit gistermiddag in Zandvoort gezegd tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Horecaf. DORDRECHT (ANP) - Bij het bouwrijp maken van een terrein in de binnenstad van Dordrecht is een Middeleeuws massagraf gevonden. In een put lagen de schedels en been deren van enkele honderden mensen. MOSKOU (AP) - Bij de aardbeving van maandag, die Centraal-Azië heeft getroffen, zijn verschillende slachtoffers gevallen en meer dan 10.000 mensen dakloos geworden, al dus is gisteren door het Russi sche persbureau Tass medege deeld. DEN HAAG (ANP) - Het kabinet heeft gistermiddag de ontwikkelingen met betrekking tot de Bloemenhovekli- niek te Heemstede besprekende, minister Van Agt onder zware druk gezet. „Minister Van Agt heeft enige dagen beraad gevraagd om de verschillende in de ministerraad naar voren gebrachte gezichtspunten rustig te kunnen overwegen", aldus heeft de RVD meegedeeld. In oppositiekringen werd deze mededeling aldus ver taald, dat minister Van Agt in overweging is gegeven of als nog de door de Tweede Kamer aangenomen motie-Roethof uit te voeren of als minister af te treden, met alle mogelijke verdere gevolgen van dien. (In de motie-Roethof wordt minister Van Agt gevraagd, een eventuele inbeslagneming van apparatuur in of de slui ting van de Bloemenhovekli- niek ter beoordeling aan de onafhankelijke rechter voor te leggen. Deze motie werd in de Tweede Kamer aangenomen met 75 stemmen voor en 47 stemmen tegen). Van KVP-zijde werd in een eerste reactie meegedeeld, dat minister Van Agt deze motie niet zal uitvoeren en dus blijft vasthouden aan zijn stand punt, in de Kamer reeds mee gedeeld. De aan de bewinds man verleende tijd van beraad is bedoeld om hem gelegenheid te geven na te gaan hoe precies te handelen. Dit zou in het bij zonder betrekking hebben op de uitvoering van een eventu eel in gang te zetten gerechte lijke procedure. In kringen die in nauw con tact staan met het kabinet, wordt aangenomen dat minis ter Van Agt de ruimte en gele genheid is geboden voor een weloverwogen uitwerking van zijn standpuntbepaling. Vol gens die kringen is zijn heen gaan als minister niet aan de orde. „Dat station is nu wel weg", zo werd gezegd. Van de zijde van de PvdA- fractie in de Tweede Kamer is gisteravond meegedeeld, dat de socialistische fractie de uit slag afwacht van het kabinets beraad over de uitvoering van de motie-Roethof. De fractie blijft er van uitgaan, dat uit voering wordt gegeven aan deze door een kamermeerder heid aangenomen motie en dat dus de Bloemenhovekliniek niet langer met sluiting zal worden bedreigd. De actie die de justitie in de nacht van woensdag op don derdag bij de Bloemenhove kliniek zou voeren, is in de loop van de nacht afgelast. Dit had mevr. mr. A. Goudsmit, voor zitster van het stichtingsbes tuur, tegen vier uur gistermor gen meegedeeld. In de kliniek verwachtte men een inval van de politie rond vier uur donderdagmor gen. Kort voor dat tijdstip is mevr. Goudsmit opgebeld door minister Vorrink, die haar na mens het kabinet vanuit het Catshuis in Den Haag mee deelde, dat de politie-inval, ter inbeslagneming van de appa ratuur, voor onbepaalde tijd was afgelast. Ook de fractie-voorzitter van de PvdA, Van Thijn, had haar opgebeld met deze mede deling. Hij had gesproken met premier Den Uyl. Het afgelasten van de actie betekent niet, dat de actie van het Openbaar Ministerie als geheel is gestopt. Het O.M. gaat door, maar hóe is niet be kend, aldus mevr. Goudsmit. De advocaat van de kliniek, mr. L. Laus heeft gezegd dat voor het kort geding tegen de Nederlandse Staat uitstel zou worden gevraagd. De behande ling van het geding voor de president van de rechtbank in Haarlem was aanvankelijk vandaag gepland. Het GPV-kamerlid Jonge ling wil van minister Vorrink weten, of zij heeft opgeroepen tot „het zoveel mogelijk dwarsbomen" van een eventu eel justitieel optreden tegen bezetters van de abortuskli niek Bloemenhove. Aanleiding tot deze schriftelijke vraag is de ministeriële uitlating in een radio-uitzending de bezetting van de kliniek niet meteen te beëindigen, dit in verband met een mogelijk optreden van de politie. Het kamerlid vraagt zich af, of een dergelijke uit spraak wel juist is. Mr. Anneke Goudsmit, tij dens de voor de Bloemenhove kliniek zo spannende nacht van woensdag op donderdag DEN HAAG - Drie van de vijf centrales van overheid spersoneel hebben zich slechts voorwaardelijk verenigd met de nadere kabinetsvoorstellen over herziening van de metho diek van de berekening van de zgn. trend voor ambtenarensa larissen. Twee centrales heb ben zich tegen verklaard. In de gisteren gehouden ver gadering van de centrale com missie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken, onder voorzitterschap van mi nister de Gaay Fortman van binnenlandse zaken, is, blij kens een donderdagmiddag door het ministerie verstrekt communiqué, het gesprek over wijziging van de trendmetho diek afgesloten. De ambtenarensalarissen volgen in beginsel de ontwik keling van de lonen in het be drijfsleven, de zgn. trend. Het kabinet had aan de centrales van overheidspersoneel voor stellen gedaan tot wijziging van de tot nu toe gebruikelijke manier van berekening. Deze voorstellen kwamen erop neer dat bij verhoging „vloeren" en minimuminkomen niet meer automatisch de hogere salaris sen mee zouden stijgen. BILTHOVEN (ANP) - „De geneesmiddelenvoorziening kan goedkoper". Tot deze conclusie kwam de arts B. Schuling, adviserend ge neeskundige bij de samen werkende Rotterdamse zie kenfondsen, gisteren in Bil- thoven op de algemene ver gadering van de federatie van ziekenfondsen VMZ. Hij herinnerde eraan, dat de regering maatregelen overweegt om de prijzen van geneesmiddlen meer in de hand te krijgen. Een tweede mogelijkheid is, dat het col lege ter beoordeling van ver pakte geneesmiddelen en de farmaceutisch hoofdinspec teur bij de aanmelding van nieuwe geneesmiddlen de mogelijkheid krijgen, midde len die niet noodzakelijk of die irrationeel zijn, te weige ren. Daarvoor is een wetswij ziging nodig. Staatssecretaris Hendriks (Volksgezondheid) over weegt, artsen te verplichten om goedkope merkloze ge neesmiddelen voor te schrij ven inplaats van dure mer kartikelen (als ze dezelfde kwaliteit hebben). Dat lijkt de heer Schuling geen haal bare kaart. Maar wel zou volgens hem kunnen worden bekeken of in de zieken fondswet kan worden vast- gesteld dat de centrale medisch- farmaceutische commissie (een commissie van de ziekenfondsraad) aanwijst, op welke middelen de verzekerde al dan niet recht heeft. Een vergelijking tussen de prijzen die in verschillende landen voor dezelfde ge neesmiddelen moeten wor den betaald en tussen de kos ten per hoofd van de bevol king, toont naar de mening van de heer Schuling wel aan, dat geneesmiddelen voorziening in ons land te duur is. Hij zei, dat de financiële jaarverslagen van de farma ceutische industrie blijkt, dat die maar 4 procent van haar budget besteedt aan on derzoek, tegen 36 tot 40 pro cent aan verkoopbevorde ring. Drs. J. R. Jonkers, apothe ker in Uithoorn, verkondigde in Bilthoven de stelling dat in Nederland jaarlijks een half miljard gulden aan genees middlen wordt verspild door onjuist gebruik. Onderzoek - in het buitenland - heeft bij voorbeeld geleerd, dat buiten de ziekenhuizen en andere inrichtingen ongeveer de helft van de voorgeschreven geneesmiddlen niet of ver keerd wordt gebruikt. BRUSSEL (ANP) - Een van de voornaamste Belgische krantengroepen, de Standaar- dgroep, staat aan de rand van de afgrond. De belangrijkste vennootschap van deze groep, de NV Periodica, is door de Brusselse rechtbank van koophandel failliet verklaard. Volgens ramingen heeft de groep een schuld van 1,5 mil jard Belgische franken (onge veer 100 miljoen gulden). Het is vrijwel zeker dat de vijf kranten, die gedrukt worden bij de NV Periodica morgen al niet meer zullen verschijnen. Tot de vijf kranten, die op punt van verdwijnen staan, behoort de Vlaamse leidingge vende krant (Katholiek) „De Standaard" met een oplage van ongeveer 60.000 exempla ren. De vier andere kranten (samen een oplage van rond de 325.000 exemplaren) zijn „Het Nieuwsblad", „Het Handels blad", „De Gentenaar" en „De Landwacht". Gisterochtend nog werd er krantepapier voor de drukke rij aangevoerd. Even later werd het papier weer opgela den ên afgevoerd. Dat sterkte het vermoeden, dat de vijf kranten op zeer korte termijn niet meer zullen verschijnen. Door het verdwijnen van de kranten zullen ongeveer 110 journalisten zonder werk ko men. In totaal staat het werk van een 600 a700 mensen op het spel. De ondernemingsraad van het bedrijf was tot don derdag nog niet op de hoogte gebracht van de ernst van de situatie. De president-directeur van de Standaardgroep, Albert de Smaele, heeft tegenover het journalistieke personeel van zijn kranten verklaard, dat de Brusselse handelsrechtbank voorlopig (zolang het beroep van de groep nog niet behan deld is) goedgevonden heeft, dat de drukkerij Periodica haar werkzaamheden voor tzet. De groep is tegen de failliet verklaring in beroep gegaan, maar in Brussel wordt als vrijwel vaststaand aangeno men, dat dit beroep geen schijn van kans heeft. De Belgische staat had het bedrijf een kre diet van ongeveer 10 miljoen gulden toegezegd, maar dat bedrag is nog niet uitgekeerd. De kredietwaardigheid van de NV Periodica is momenteel praktisch nihil. De Smaele heeft ook laten weten dat de NV De Standaard (de uitgeverij van de vijf kran ten) nog niet in gevaar zou zijn. Overigens zei hij dat de uit spraak van de handelsrecht bank voor hem „als een don derslag bij heldere hemel" ge komen is. Het falen van de NV Perio dica (een grote kranten- en handelsdrukkerij) wordt ge weten aan een te snelle ver nieuwing van de techniek bij de drukkerij en een grote uit breiding van de capaciteit in het begin van de jaren zeven tig- Als de vijf kranten van de Standaardgroep inderdaad verdwijnen, blijven er in Vlaanderen nog slechts een vijftal kranten van betekenis over. Het zijn de „Gazet van Antwerpen" (ook al geruime tijd in moeilijkheden), het „Be lang van Limburg, „Het Volk" en de „Volksgazet". EEN Chinese regeringswoord voerder heeft het bericht, dat twee mensen, die deel hadden genomen aan de politieke rel len van afgelopen maand, zijn geëxecuteerd, als „puur ver zinsel" van de hand gewezen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1