kogel door hoofd om hondepoep LUCHTOORLOG Van Agt zet beraad voort JUNIORSHOP ZONNIG EINDE GEVAARLIJK KINDERSPEL Prijs haring daalt snel Meisje van 10 steekt broertje dood DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND ZATERDAG I DE STEM ASFALTFABRIEK IA ROZENBURG AFGEBRAND MEISJE IN DEN HAAG DOODGESCHOTEN y ii ii Rond levering kerncentrale aan Z.-Afrika KWESTIE-BLOEMENHOVE füBHSMOP :-M22 mei 1976 'andaag in Moreel verzet Gesprek mef Filippijnse kapers afgebroken Niet genoeg man voor heffing VAD Zeker 26 scholieren gedood bij busongeluk Bestuurder industrie bond NKV voorspelt „oorlog" Beraad over één-procents- operatie vertraagd >volkingsgroepen topvoller toekomst naast hun vaktech- ruim incasserings- leten beschikken. ,y.eVS° óe rtvo noordstraat-promenade, terneuzen v 116 jaargang - 17960 DIRECTEUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN UTRECHT(ANP)-De 23- je Utrechter E.J. Neer- i heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een )gel door zijn hoofd gekre- n, omdat zijn hond had ge- I poept in de kamer van de 22- jarige huisgenoot A.B. Neerings ligt in het Aca demisch Ziekenhuis waar de kogel operatief zal worden verwijderd, zodra zijn toe stand dat toelaat. Het slach toffer is buiten direct leven sgevaar. A.B. en Neerings hadden onenigheid gekregen over de daad van de hond, waarbij hij een 22 kaliber pistool uit zijn binnenzak haalde en die op de slaap van Neerings zet te. De kogel verbrijzelde het linker jukbeen. De politie trof Neerings half bewuste loos aan op de overloop van zijn huis. B. heeft zich later bij de po litie in Utrecht gemeld. Hij maakte volgens de politie een labiele indruk. regering in zeer f.rnstigf, problemen (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG - De politieke hartstochten rond de levering van kerncen trales door Rijn-Schelde-Verolme aan Zuid-Afrika zijn binnen het kabi- j netzo hoog opgelaaid, dat zelfs premier Den Uyl gisteravond sprak over „zeer ernstige moeilijkheden", waarin het kabinet is geraakt. Tot diep in I de nacht was het kabinet er nog niet uit, hoewel het er wel naar uitzag, dat een beslissing dit weekeinde genomen gaat worden. Minister-president Den Uyl neemt nu een sleutelpositie in. Acht ministers zijn tegen levering, acht zijn er voor. aar houtbewerker) 5 houtbew. of mts bouwK- srv. als meubelmaker ;g- en waterbouw- ndigen mts/hts 2 ir j jgenbouwk. th ontwerpen van nieuwe plannen v. d. uitvoering bestaande projecten ben geïnteresseerd in ee tichting Nederlandse gssamenwerking. Perioden mei zon, droog, Maximumtemperatuur I zeventien graden. RADIO EN TELEVISIE familieportret van I Sfiedrechtse baggeraars binnen-/BUITENLAND-2 Europa en Verenigde I Siaten zijn het eens over I Alrika. binnen-/BUITENLAND-3 'liegen als een vogeltje op Seppe. SPORT EXTRA Jean-Marie Pfaff blij met I Thijs als bondscoach. SPORT-1 I Spanjaard Santisleban I verongelukt in eerste SPORT-2 Montenisse-secretaris vindt jat er te weinig «balclubs in Zeeland I Z|in. vrijuit Haring wordt de Nederlandse kaviaar I Nledwe spanning in Israël. I Jj'geluk kan echt in een <ein Potje zitten. ra muzen voelen zich best «opeen boerderij. Trijntje *abi "Netelig In de keiharde discussie bin nen het kabinet heeft drs. Den Uyl zijn eigen standpunt nog niet helemaal vastgelegd, hoewel hij tijdens een pauze in het kabinetsberaad gistera vond wel duidelijk liet door schemeren, dat de beslissing van groot belang zal zijn voor de Nederlandse sociaal- economische situatie en dat er wel degelijk een duidelijke re latie bestaat. Dat zou er op kunnen wijzen, dat bij een eventuele stemming binnen de regering de stem van de pre mier de doorslag zal geven en dat zo'n beslissing dan in de richting zou kunnen gaan van het verlenen van een krediet garantie aan het RSV-concern. Aan de andere kant wijzen uitlatingen van AR- fractieleider Aantjes er op, dat men nu een aanvaardbare ver klaring tracht te vinden voor een weigering van de garantie. Volgens Aantjes is een aantal progressieve ministers onder forse druk inmiddels van standpunt veranderd. Hoe het zij, er uit is men in ieder geval nog niet. De werkgelegenheid staat es sentieel in het beraad, evenals het moreel verzet van vooral de progressieve ministers tegen levering van kerncentrales aan Zuid-Afrika. Die kredietga rantie heeft RSV nodig, anders gaat de koop niet door. In over leg met minister Lubbers (Economische Zaken) heeft het concern met twee andere bui tenlandse leveranciers afge sproken, dat de kernreactoren zelf niet meer door het Neder landse bedrijf zullen worden geleverd. RSV zal wel een groot aaptal andere technische zaken leveren, die nodig zijn voor een kerncentrale. Deze stap heeft het kabinet tenminste verlost van de vraag of een exportvergunning zou moeten worden verstrekt. Om dat RSV dus de reactoren zelf niet meer maakt, moet het ka binet alleen nog maar beslissen over de kredietgarantie. Dat de politieke spanning ook gisteravond laat nog voor tduurde, bleek wel uit het feit, dat zowel Voor- als tegenstan ders binnen het kabinet voor tdurend contact hielden met hun eigen partijen. Zo hadden enkele christen-democratische ministers overleg met de frac tievoorzitters van KVP en ARP, terwijl premier Den Uyl zelf voortdurend contact had met P.v.d.A.-fractieleider Van Thijn. ROZENBURG (ANP) - De asfaltfabriek van de Neder landse Wegenbouwunie, v.h. Gebroeders Romers b.v. bij de Calandbrug in het Botlekge- bied te Rozenburg, is gisteren geheel vernield door ontplof fingen en uitslaande brand. Kwart over zeven ontstond tijdens het lossen van een tan kwagen de eerste ontploffing. De enorme vuurzee heeft daarna ook diverse andere tanks aangetast, waardoor tot half acht drie maal een ont ploffing is gevolgd. Om negen uur was de brandweer het vuur meester. De schade bedraagt 2,25 mil joen gulden. Er zijn geen men sen gewond. Het zal ander halve maand duren voordat de fabriek weer hersteld is. (Van onze weerkundige medewerker) Er tekent zich een nieuwe periode van fraai meiweer af op de weer kaart. Daar leek het giste ren nog niet op, want op tal van plaatsen passeer den nog enkele buien waarbij hier en daar ook nog hagel en onweer werd gemeld. De barometers stijgen doordat via Frankrijk een hogedrukgebied wat dichterbij komt. Vandaag is er al veel meer zon met een aangename tempera tuur en zondag kan het kwik tot omstreeks twin tig graden stijgen. Ook elders in Europa gedraaagt het meiweer zich over het algemeen groeizaam met boven normale temperaturen. Kortom, het weekeinde zal een voorzomers karak ter hebben. IN Zwitserland zal een refe rendum worden gehouden over de vraag of de plaatselijke be volking mee moet kunnen be slissen over de bouw van kern centrales. Ravage na de brand van de asfaltfabriek te Rozenburg. DEN HAAG (ANP) - Minister-president Den Uyl heeft gisteravond -in de pauze van het wekelijks kabinetsbe raad - meegedeeld, dat minis ter van Justitie Van Agt zijn beraad over de verschillende in de ministerraad naar voren gebrachte gezichtspunten met betrekking tot de Bloemenho- vekliniek voortzet. Volgens de premier is dit on derwerp gisteren niét in de mi nisterraad aan de orde ge weest. „Minister Van Agt heeft niet geprobeerd deze zaak op de agenda te krijgen", aldus de minister-president. Eerder op de dag was uit KVP-kring meegedeeld, dat deze kwestie opnieuw door de minister in het kabinetsberaad aan de orde zou worden gesteld. Van uit de KVP-fractie in de Tweede Kamer liet men voorts blijken, dat minister Van Agt „zeer ontstemd" was over de inhoud van de persmedede ling, donderdag door de rijks voorlichtingsdienst verstrekt, dat de minister „enige dagen beraa,d heeft gevraagd". Op de kritiek werd gisteravond mee- WOUBRUGGE (ANP) - Door met een priem en een steun een schiethamerpatroon tot ontploffing te brengen is een achtjarig jongetje uit Woubrugge zodanig aan een oog gewond geraakt, dat hij hieruit hoogstwaarschijnlijk nooit meer kan zien. Volgens de rijkspolitie heb ben schoolgaande kinderen uit dit Zuidhollandse dorp een vrij groot aantal van dit soort pa tronen gestolen uit een in aan bouw zijnde school. Er worden ook regelmatig strips -gevon den waarin nog niet afgescho ten patronen zitten. De bouw vakkers gooiden die, zonder te controleren, weg. „En de jeugd", zo vertelde een poli tieman, „weet dit. Om het lek ker te laten knallen slaan ze er met een steen of hamer op. Ze steken ook wel een stuk papier in brand en gooien dan de pa tronen erin,". Hij weet met grote zekerheid dat er nog tientallen patronen in omloop zijn, waarvan de ou ders niets zouden afweten. Een politiewagen reed gis- terdagmiddag door het dorp met de mededeling dat kinde ren in bezit zijn van de patro nen. gedeeld, dat het communiqué „uitvoerig" met de minister zelf was besproken. Ondertussen heeft de procureur-generaal in Am sterdam mr. J.F. Hartsuiker de voorzitster van het bestuur van de Stichting Bloemenhovekli- niek in Heemstede, mevr. mr. A. Goudsmit, de directeur van de kliniek F. Kause, de me disch coördinator, dokter A.S. van den Bergh en de advocaat van de kliniek, mr. L. Laus maandagmorgen voor een ge sprek op zijn parket in Am sterdam ontboden, zo heeft dokter Van den Bergh gister middag meegedeeld. MANILLA (UPI) - De on derhandelingen met zes gewa pende mannen, die gisteren een Filippijns lijnvliegtuig hebben gekaapt, zijn op ver zoek van de Filippijnse mili taire autoriteiten opgeschort. Het gekaapte toestel staat op het vliegveld van Zamboanga-stad, ten zuiden van de Filippijnse hoofdstad Manilla. De kapers eisen een losgeld en een ander, lange afstands vliegtuig, om hen naar het Midden-Oosten te vliegen in ruil voor de vrijlating van de 109 inzittenden van het toestel. De kapers hebben verklaard lid te zijn van de Mohamme daanse afscheidingsbeweging. In het zwerk boren Waspik in het algemeen en de Bartho- lomeuskerk in het bijzonder hebben zich gisteren adembe nemende taferelen afgespeeld. Een mannetjesooieraar trachtte er een goed huwelijk van twee soortgenoten, die toch al met huisvestingspro- blemen zaten, met geweld te verstoren. Fotograaf Johan ran Gurp was er getuige van. Zie verder vooreen uitgebreide reportage de vierde pagina binnen- en b uitenland van deze krant. ARNHEM (ANP) - De belas tingdienst in ons land, die zal moeten zorgen voor de heffing van de vermogens- aanwasdeling, beschikt niet over de mankracht om, naast de bestaande taak, deze hef fing uit te voeren. Het perso neel zal met tenminste hon derd man, grotendeels goed opgeleide vakkrachten, moe ten worden uitgebreid. Als dit niet op tijd gebeurt zal er van de VAD-heffing niet veel te recht komen. Na werving zal immers nog een lange oplei ding moeten volgen. Dit verklaarde gisteren in Arnhem de heer J.W. Schurer, voorzitter van de Vereniging van Inspecteurs van 's rijksbe lastingen, op de jaarvergade ring. MARTINEZ (RTR/UPI) - Op de afrit van de brug van Marti nez naar Benicia over de baai van San Francisco is gisteren een bus met 56 leden van een zangkoor van een middelbare school door de leuning gereden en tien meter lager op de grond gesmakt. Zeker 26 scholieren vonden de dood. UTRECHT (ANP) - Als ei nieuwe loonmaatregelen wor den afgekondigd zonder dat er een duidelijk inkomens- en prijsbeleid is, kan dat volgens de heer Sjef Janssen van de In dustriebond NKV worden ge zien als „een algemene mobili satie voor een oorlog". Janssen is de voor het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid verantwoordelijke bestuurder van de Industriebond NKV. Hij zei gistermiddag in Utrecht op de vergadering van de cen trale raad van de bond, dat zo'n oorlog vooral op de bedrijstaksniveau te verwach ten is. „Actie roept reactie op", zei hij, „iedereen probeert ons plat te praten over noodzakelijk heden, behalve wanneer het gaat om meer werk, meer greep op de vrije beroepen en een strakker prijsbeleid". IJMITDEN Om tien oxer zes gistermorgen is de Sch 10S de haven van Umuidcn bin nengelopen met de eerste ha ring van het nieuwe seizoen. In Scheveningen liep twee uur la ter de Sch 6 als eerste binnen. De nieuwe haring kost, zo bleek ons gistermiddag in de winkels en stalletjes in deze streken om en nabij de vier gulden per stuk. De prijs van de haring zakte gisteravond al. Op de Scheven- ingse afslag daalde hij zelfs tot onder de gulden, wat zeker snel invloed zal hebben op de winkelprijzen. In Katwijk kostte een haring op de afslag gisterochtend drie gulden, maar dit zakte tot rond de twee gulden vijftig. ROTTERDAM (ANP) - Een ruzie om een kleinigheid heeft een 11-jarig jongetje uit de Ka- tendrechtstraat in Rotterdam met zijn leven moeten beko pen. Zijn 10-jarig zusje stak hem donderdag met een tafelrpes in de borst. Gistermorgen over leed het slachtoffertje in het Dijkzigtziekenhuis aan zijn verwondingen. DEN HAAG (ANP) - Een ongeveer twintigjarig meisje is gisteravond tegen 9 uur ih Den Haag doodgeschoten. Een onbekende man heeft de pistoolschoten gelost. De poli tie heeft zes hulzen gevonden. Het meisje, van wie de politie gisteravond nog niet de naam had kunnen achterhalen, werd neergeschoten op de hoek Nieuwstraat-Groenmarkt. Zij werd naar een ziekenhuis ge bracht, maar bleek bij aan komst te zijn overleden. DEN HAAG (ANP) - Het be raad binnen het kabinet over de eenprocentsoperatie heeft vertraging ondervonden. „De ministerraad heeft de afgelopen week veel tijd be steed aan de exportkredietga- jantieverlening voor de bouw van Zuidafrikaanse kerncen trales", aldus premier Den Uyl gisteravond. De brief aan de Tweede Kamer, waarin de re gering aangeeft hoe het beleid moet worden omgebogen, kan nog niet worden opgesteld. „De afronding is pas volgende week", aldus dr.s Den Uyl

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1