ec SNELLERE BOUW BRIE KERNCENTRALES ALS COMPENSATIE RSV Inkomens artsen gaan aan banden OLIFANT-PEDICURE Jongen (17) schiet ouders en zus dood Van Agt geeft niet op MNKlIIRt elft bevolking wil in politiek meer middenkoers £asr™"a< ir behoeft* Kabinet gaat fors ingrijpen in tarieven gezondheidszorg Forse winst voor VVD PPR en CPN in Lelystad DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DONDERDAG LUYM DE STEM Regering praat over 10 dagen met bedrijfsleven AMSTEL BIER ÜÜfzr DVA yandaag U kunt aan de slag onverhoopt iets waardevols verloren? 3 juni 1976 1J6e jaargang - no. 17970 I Lubbers over missen order 65.- ïtie. ASSEN, JILLES, I Opklaringen I "oord-noordwestelijke I fc'l: „Probleem ■«tamers in Nederland Geneesmiddelen Aan onze adverteerders Talenopleidingen AD FRANCKEN rr 'zóóó'n Eerste vroege aardappelen SPANNING LAAIT WEER OP ROND BLOEMENHOYEKLINIEK Radioband airconditioning Laat dat dan even weten via een „Kleintje" in De Stem. U hebt dan een goede kans dat de eerlijke, vinder één van de vele tienduizenden Stem lezers is. die regelmatig onze „Kleintjes"- rubriek ..Gevonden-Verloren" naspeurt.,' M D|RECTeUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN DEN HAAG (ANP) - Ruim de helft van de Ne derlandse kiezers wil dat de nieuwe regering na de verkiezingen in 1977 meer een middenkoers gaat va ren. Dit blijkt uit een en quête van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het markton derzoek (Nipo) van 10 en 11 mei. Twintig procent wil een rechtser beleid en zeventien procent voelt voor een ruk naar links. Uitsluitend onder de PPR-stemmers is een meerderheid (58 procent), die een linkser beleid wil len. Meer dan de helft van de PvdA-stemmers voelt voor een ombuiging naar het midden (52 procent). Zevenenvijftig procent van de VVD-stemmcrs wil dat de volgende regering meer een middenkoers gaat volgen en bij de KVP, de CHU en de AR liggen deze percentages op 68,44 en 40 procent. Zevenen veertig procent van AR- aanhangers en 50 procent van de CHU wil een ruk naar rechts van het vol gende kabinet. Achten dertig procent van de PvdA wil een ombuiging naar links. 0-3738 EDSCHAP L lm onze parlementaire re dactie) PEN HAAG - Het kabinet-Den Uyl zal het mis lopen van de Zuidafrikaanse order door het Rijn-Schelde- Verolme concern niet aan grijpen om een snellere bouw vandrie Nederlandse kerncen trales toe te staan. Minister Lubbers herhaalde gisteren in de Eerste Kamer het vorig jaar genomen kabinetsbesluit, dat deze regering geen positief be sluit meer zal nemen over deze drie centrales. Er kan dan ook geen sprake van zijn, dat deze order vervroegd zal worden [gegund aan het Rijn- Schelde-Verolme concern, als [een compensatie voor de mis gelopen Zuidafrikaanse order. Aan de vooravond van het kamerdebat over het missen ran de order voor de bouw van twee kerncentrales in Z. Afrika hebben zowel regering lis politieke partijen in de rweede Kamer hun politieke tellingen betrokken. Het ka binet deed dat aan de hand van len aanvullende nota aan de tamer en een draaiboek over [de gebeurtenissen van de laat- (te maanden. In die nota ont kent het kabinet dat terugge- ;omen is van eerder gedane oezeggingen aan de Neder- andse bedrijven, die voor deze (der in de markt waren. Er ijn zo stelt de regering, wel awachtingen gewekt en als odanig heeft men wel begrip oor de teleurstelling van het ledrijfsleven. De politieke partijen hielden tin kruit droog voor het debat an vandaag, uitgezonderd de ~'D, wiens fractieleider Wie kei in een felle verklaring liet peten, dat „Den Uyl zeker peer eens zijn vuile handen wil ïhoonwassen". fetvolg op pag. binnen- buitenland 2) IWolkenvelden maar af en I'm ook perioden met zon. IBijnaoveral droog. Matige Itot krachtige prol. Maximum ■temperatuur tussen 12 en ■<o graden. fttDIO EN TELEVISIE l'oteac-directeur: „Open ■wol had met hoger |onderwijs moeten Mginnen". ®|NNEN-/BUITENLAND-2 ïhe regering sust IvA uITENL AND-3 sdiet" van u willen Nnen-buitenlan-5 ®9jn biijft het Ford 'e'lijk maken. |SP0RT-1 Jongbloed verrassende Mgoslavië. Trijntje >ordnummer441, (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De rege ring is vast van plan de steeds sterker stijgende kosten in de gezondheids zorg een halt toe te roepen. Staatssecretaris Hendriks (Volksgezondheid) heeft in de Eerste Kamer meege deeld, dat hij binnen niet al te lange tijd de tarieven en honoraria in de totale ge zondheidssector aan wette lijke voorschriften wil bin den. Hij wil nog dit jaar met het wetsontwerp komen en „sterke voorrang" geven aan totstandkoming van de wet. In de praktijk zal dat kunnen betekenen, dat met name art sen en specialisten in de ko mende jaren hun tarieven en inkomens zullen moeten rege len naar overheidsvoorschrif ten. Tot nu toe zijn de meeste pogingen om tot een vrijwillige matiging van honoraria en ta rieven te komen, goed de mist in gegaan. De vakbonden hebben een beperking van de inkomens vorming in deze sector als voorwaarde gesteld voor het meedoen aan loonmatiging. Het belangrijkste argument van de regering is echter de kostenstijging in de gezond heidszorg, die - als deze zich doorzet zoals nu - zal zorgen dat ziek zijn onbetaalbaar wordt. De staatssecretaris is ook van plan wat te doen aan de omvang en kosten van het ge neesmiddelenpakket. De rege ring is getroffen door de steeds sterker wordende klachten over te dure medicijnen en het teveel nutteloos voorschrijven daarvan aan patiënten. Hend riks wil in de ziekenfondswet zogenaamde patiëntenrechten laten opnemen. De behande lende artsen zullen die rechten moeten eerbiedigen. Op deze manier wil de be windsman voorkomen, dat ge neesmiddelen worden voorge schreven die niet onder een vergoedingsregeling vallen (dat komt steeds vaker voor). Hij wil ook een verbod tegen het herhaald voorschrijven van medicijnen gedurende een zeer lange tijd. Wat dat betreft moet de patiënt beschermd worden. Ook de prijzen van medicijnen en het uitgebreide assortiment zal aan een kri tisch onderzoek moeten wor den onderworpen. 'ADVERTENTIE In verband met de Pink sterviering zal onze krant niet verschijnen op maan dag 7 juni. Advertentie-opdrachten voor onze uitgave van dinsdag 8 juni dienen in ons bezit te zijn op vrijdag 4 juni om 10.00 uur voor middag. Opdrachten wel ke ons later bereiken wor den automatisch verwerkt op woensdag 9 juni. VAKBEWEGING TEGEN WIJZIGING VAN WET OP LOONVORMING (Van onze sociaal- economische redactie) DEN HAAG - Het overleg tussen regering, werkgevers en werknemers over de lonen en andere arbeidsvoorwaarden in de tweede helft van dit jaar heeft vermoedelijk plaats op 11 of 12 juni. Dan zal in een eerste ontmoeting blijken of de werkgevers en werknemers het eens kunnen worden of dat de regering met een voortzetting van de huidige loonbevriezing moet komen. De voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging, Wim Kok, zei gisteren dat er van de werkge vers niets te verwachten valt, daar ze al herhaalde malen ADVERTENTIE AUDI0-VISUELE KURSUS- SEN, FRANS, DUITS, EN GELS, SPAANS, ITALIAANS, NEDERLANDS. met films en geluidsbanden. Docenten uit het land van de taal. 40 lesuren in 10 weken: 2x2 uur per week. OPLEIDING STAATS- DIPLOMA TOLK-VERTALER Aanmelden vóór 30 juni a.s. ASTELKURSUSSEN VOOR KADERPERSONEEL UIT HET BEDRIJFSLEVEN 20 lesuren in 5 weken. Frans of Engels. Receptie, Vertaelakedemle en Vertaalburo: Willem- straat 27, Breda. Kurauscentra: Breda, Nieuwe Prlneenkade 9. Middelburg, Damplein 26. Telefoon: 076-133079 (b.g.g. 143788). hebben laten weten niet voor een prijscompensatie te voe len. „Wat zij in het overleg in te brengen hebben is nul", zo merkte Kok op. De hoop van de vakbewe ging is dan ook gevestigd op de regering, die wel rekening houdt met een looningreep, maar toch een beperkte prij scompensatie overweegt ter handhaving van de koop kracht van de gemiddelde werknemer. De FNV en ook het Christe lijk Nationaal Vakverbond zijn tegen de wijziging van de wet op de loonvorming, die volgende week waarschijnlijk een meerderheid in de Tweede Kamer zal halen. Met het be treffende wetsontwerp wil mi nister Boersma (Sociale Za ken) een instrument hebben om in de loonvorming te kun nen ingrijpen. Wim Kok meent dat het wetsontwerp de vrije onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers doorkruist. fles 0,5 liter Het beroep „pedicure" is toch veelzijdiger dan je op het eerste gezicht zou verwachten, vooral als de familie Olifant tot je klantenkring behoort. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitoefenen, moet Oli fant zijn slurf omhoog houden, maar doe je hem pijn, dan kun je er ook een mep mee krijgen. Dit alles speelde zich gisteren af in het Safaripark Beekse Bergen, waar bij de olifanten regelmatig eelt verwijderd en nagels geknipt moeten wor den. CDA iets vooruit (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Met vreugde hebben de frac tieleiders van WD, PPR en CPN kennis genomen van de uitslag van de ver kiezingen voor een ad viesraad (soort gemeente raad) in Lelystad. Deze drie partijen boekten na melijk een forse winst vergeleken met de kamer verkiezingen van 1972. De VVD kreeg de grootste winst: maar liefst 8 pro cent. Ook het CDA is erg te vreden over deze uitslag: de drie christen democratische partijen - die twee jaar geleden in deze plaats nog geschei den optraden - deden het nu samen en zagen hun aanhang met twee pro cent stijgen tot ruim 30 procent. Daarmee is het ook de grootste partij ge worden ten koste van de socialisten, die twee pro cent moesten prijsgeven. De communisten gin gen met 4 procent vooruit naar 8,3 procent, een ver dubbeling dus, terwijl ook de PPR haar kiezersaan- hang met 4 procent zag stijgen naar 11 procent. De PvdA kreeg gisteren 27 procent. Zetelverdeling PvdA 6, CDA 7, VVD 5, PPR 2 en CPN 1. Hoewel de politici in Den Haag geen al te grote waarde hechten aan deze uitslag - althans niet voor de landelijke politiek - is het toch opvallend hoe veel politieke kopstukken de laatste weken ter plaatse getracht hebben kiezers voor zich te win nen. Menige fractie voorzitter uit het parle ment maakte een tocht naar de polder. (Van onze correspondent) GENT - In de nacht van dinsdag op woensdag heeft in Scheldewindeke, een klein dorp nabij Gent, een zeven tienjarige jongen zijn beide ouders en zijn veertienjarige zus in het hoofd geschoten. De vader was op slag dood. De moeder en het meisje overle den in de loop van de dag. De reden van het misdrijf zou hierin liggen, dat de jon geman niet geconfronteerd wilde worden met z'n strenge vader omdat hij voor een godsdienst-examen had ge spijbeld. Daarom schoot hij hem neer. Hij trachtte het te doen voorkomen of zijn vader zijn moeder en vervolgens zichzelf had gedood. Daarpm doodde hij zijn moeder. Bij naderinzien dacht het de jeugdige dader dat deze versie het gerecht niet geloofwaardig zou voorkomen. Hij wilde de dubbele doodslag in de schoe nen van zijn zus schuiven, riep haar naar de slaapkamer waar hij zijn ouders had neergescho ten, stelde zich verdekt op en knalde ook haar neer. Daarna stopte hij het geweer in haar handen en wiste enkele bloed sporen en vingerafdrukken weg. Tenslotte belde hij een arts op met de mededeling dat zijn zus een bloedbad had aan gericht. Toen hij ondervraagd werd door de politie kon hij deze versie niet lang volhou den en bekende schreiend de drievoudige moord. NOORDSCHARWOUDE - Aan de Langedijker groente veiling te Noordscharwoude (Noord-Holland) werden gis termorgen de eerste vroege aardappelen van de koude grond aangevoerd. De prijs bedroeg ƒ3,31 per kg voor de middelsoort en 3,39 voor de kleine soort. Anneke Goudsmit deelt de aanwezigen mee dat het be stuur van de Bloemenhovekniek zich gaat beraden (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG - Er is geen sprake van dat minister Van Agt van Justitie zijn hoofd in de schoot zal leggen wat betreft de uit spraak van de raadkamer van de Haarlemse rechtbank over de abortuskliniek in Heemstede. Gisteravond laat verklaarde de bewindsman erg verrast te zijn door de gerechterlijke uitspraak die het mogelijk maakt dat deze kliniek morgen gewoon met het werk doorgaat. De hele avond heeft Van Agt op zijn departement overleg gevoerd, onder meer met de Haarlemse officier van justitie, over wat hem nu te doen staat. Daarbij is cassatie (in hoger beroep gaan) bij de Hoge Raad een mogelijkheid, maar minister Van Agt acht het bepaald niet uitgesloten, dat de officier van justitie opnieuw beslag gaat leggen op de apparatuur in de kliniek. Daarmee zou overigens wel weer de politieke spanning hoog oplaaien, maar, zo ver klaarde de bewindsman, daar ben ik niet zo bang voor. De kans dat hij gaat ingrijpen tegen de zin van de Kamer meerderheid in noemde hij „niet gering". Op de vraag of de situatie door deze uitspraak politiek weer even spannend is als twee weken eleden, ant woordde hij„Spannender als toen kan niet. Politiek is de zaak in ieder geval niet opge lost, gezien de uitspraken van de PvdA-fractie, die vindt dat de minister zich moet neerleg gen bij de uitspraak van de rechter en bij die van de Ka mermeerderheid. Maar, dat is wel zeker, daar voelt deze niets voor. De rechtbank heeft, om tot zijn uitspraak te komen, over wogen, dat het beslag op de kliniek in feite niet meer be stond toen het bestuur van Bloemenhove zijn bezwaar schrift indiende. Die overwe ging grondt de rechtbank op verklaringen, gedaan door de hoofdofficier van justitie, mr. Andreae, in de nacht waarop door actiegroepen de door hem aangebrachte verzegelingen in de kliniek werden verbroken. Mr. Andreae heeft toen te genover het bestuur van de kliniek en tegenover de pers verklaard, dat het beslag feite lijk en juridisch was opgehe ven. De hoofdofficier heeft dit bij de behandeling van het be zwaarschrift niet ontkend. Hij kon dat ook moeilijk, want zijn uitlatingen waren op een ra dioband vastgelegd. Bovendien heeft de recht bank overwogen, dat in de nacht van 18 op 19 mei werd afgezien van een nieuwe inval in de kliniek. Mr. Andreae had daartoe besloten vanwege de talrijke actiegroepen die zich toen in de kliniek verschanst hadden. Ook daarin werd hij door minister Van Agt ge steund. De dag daarna verklaarde de procureur-generaal te Am sterdam, mr. Hartsuiker, ech ter tegenover de medisch coör dinator van de kliniek, dat wel sprake was van beslag althans in formeel-juridische zin. Daarop diende het bestuur van de kliniek zijn bezwaarschrift in. De rechter te Haarlem heeft dat bezwaarschrift nu niet ontvankelijk verklaard, omdat er van beslag noch in materiële noch in juridische zin sprake was op het moment, dat het be zwaarschrift werd ingediend. Daarbij heeft de rechtbank nog overwogen, dat na de actie van justitie en politie in de kli niek dë werkzaamheden daar normaal zijn voortgezet met behulp van apparatuur uit de kamers die waren verzegeld. Zou de minister besluiten opnieuw beslag te leggen - met het nemen van de risico's die hij anderhalve week geleden wilde vermijden: een ware veldslag met de bij de kliniek aanwezige actiegroepen - dan ontstaan er opnieuw grote po litieke spanningen. Gesteld dat het verzet tegen het beslag leggen wordt doorbroken en het beslag feitelijk en juridisch tot stand komt, dan kan het be stuur van de kliniek opnieuw een bezwaarschrift bij de rech ter indienen. Mevrouw Goudsmit noemde een nieuwe beslaglegging een hoogst on gewenste situatie. „Maar we hebben niet de macht te ver hinderen dat het gebeurt". In KVP-kringen vindt men dat de minister nu moet in grijpen. In de fracties van WD en PvdA acht men het verre de voorkeur verdienen, dat het openbaar ministerie zich neer legt bij de uitspraak van de rechtbank. (ADVERTENTIES) ■I vanaf fl. 1300.- -ƒ BTW vraag documentatie aan INTERSERVICEQORKUM 01830-33377*

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1