IBS V WARMER EN ZONNIGER Wild-west in Amsterdam Roosendaalse Mavo-leerlingen moeten wiskunde - eindexamen overmaken vfRiaKe@vols verloren? Bezuinigings operatie op oor na gevild Volgende week besluit over Oosterschelde Vier Syrische commando's vervroegd vrij Péchiney te Vlissingen betrokken bij bonw kern centrales in Z.Afrika DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND ZATERDAG 2048.- n Drukte viel mee I vrijuit Het Nederlandse leger J?..150 iaar geleden anaar de stembus OÏi^rhooptiets 5 juni 1976 116e jaargang - no. 17972 PvdA: niet langer loonmaatregel ESPECTRA V. andaag in INTE KLUNDERT Eisen Pro-nuntius nam afscheid van de koningin Pinksterintocht Veronderstelling vakbondsblad Londens blad: voedseltekorten in Rusland Processen-verbaal wegens verkoop te dure bintjes Laat dat dan even weten via een „Kleintje" in De Stem. U hebt dan een goede kans dat de eerlijke vinder één van de vele tienduizenden Stem lezers is, die regelmatig onze „Kleintjes" rubriek „Gevonden-Verloren" naspeurt./, DIRECTEUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN CONFLICT OVER LOONWET (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er dreigen nieuwe moeilijkheden voor het kabinet Den Uyl nu de partijraad van de Partij van de Arbeid volgende week de door minister Boersma inge diende loonwet scherp zal afkeuren. uw Ineen motie zal de raad dan I van de PvdA-fractie eisen dat I men tegen het verlengen van de I loonmaatregel zal stemmen. I Inmiddels is uit de voorlopige I behandeling gebleken, dat de fractie - althans de overgrote I meerderheid daarvan - dat ad- vies zal opvolgen. Premier Den Uyl betreurt Idat, maar hij is er niet onder steboven van. Hoewel hij :hoopt dat de PvdA-fractie als- nog akkoord zal gaan met dat lloonwetje zal hij zich door een ef standpunt niet laten Itveerhouden in te grijpen in de |lonen, mocht men voor 1 juli met tot een akkoord komen met werkgevers en vakcentra- lies. Daar ziet het overigens niet tnaar uit gezien de poging van de centrales de behandeling van deze wet in de Kamer uit gesteld te krijgen. Het wetje van Boersma zal [dus met behulp van de opposi tiepartijen moeten worden [aanvaard. Den Uyl vindt dat aster van Klundert maakt ingevolge, van de Wet op de Ruimtelijke 01 dat de raad dier gemeente in zij»! n 25 mei 1976 heeft besloten: i, dat voor het grienden- en slikken- elegen ten zuiden van de buir- inekreek, een bestemmingsplan aereid; dat het verboden is binnen neton-i elde gebied zonder of in afwijkingj chriftelijke vergunning van burge-j n wethouders (aanlegvergunnM tende werken, geen bouwwei™ werkzaamheden uit te voeren, laten uitvoeren, met uitzonde" Ie onderhoudswerkzaamheden. Bn, bodem verlagen of afgraven-j n; egaliseren; ileggen of inrichten van zwemt len en baad- of speelvijvers; brengen of aanleggen van oeve ngen; i of werkzaamheden, welke wijz n de waterhuishouding of de wa >eogen of ten gevolge hebben, dat de onder II genoemde we lamheden niet toelaatbaar zijn. door dan wel door de daarvani be hetzij indirekt te verwachten g l de wordt toegebracht aan de I ke, natuurwetenschappelijke o •ische waarde van het gebied, oorbereidingsbesluit van kracn iluit, met de daarbij behorende kaï nder I bedoelde gebied in roo J gegeven, ligt met ingang van i ieder ter gemeentesecretarie Klundert, 4 juni 1976 De burgemeester voorno® (A.C.M. Coppens l.b.) WARMER I Droog. Zonnige perioden. I Zwakke veranderlijke wind. I Temperaturen lopen op tot 120 graden in het 1 binnenland. BINNEN-/BUITENLAND-2 kleine landen EEG beraden zich over economische top. BINNEN-/BUITENLAND-3 Dinsdag belangrijke dag in I Amerikaanse I presidentsverkiezingen. I BINNEN-/BUITENLAND-4 Minister wil in 1983 met I ™sscholen nieuwe-stijl I beginnen. SPORT-1 IJjAC-middenvelder Frans Vermeulen SPORT-2 I Ven Vlietgrandioos winnaar ■vlympia's ronde door ■Nederland. -•-wwiioiemng H i„ Panjs Hlantin-Moretus uzzel-Denksport Rubrieken. ["ERIJNTJE en geen bezwaar. Het is niet zo dat de regering onmiddellijk de wet zal gaan uitvoeren, maar het is wel nodig gezien de sociaal-economische toestand een stok achter de deur te hou den. Hij kondigde verder aan dat, als de regering gaat in grijpen, dat niet alleen in de lonen zal gebeuren, maar zeker ook in de prijzen en de overige inkomens. Tenslotte liet hij gisteravond na afloop van de ministerraad weten het niet uitgesloten te achten, dat de loonmaatregel ook na 1 januari van het vol gend jaar gecontinueerd dient te worden. Harde uitspraken daarover kon hij niet doen, maar men moet wel beseffen dat het de regering ernst is in het bestrijden van werkloos heid en inflatie. Volgende week donderdag komt de regering met een bijna duizend pagina's tellend stuk, met daarin alle voorgestelde bezuinigingsmaatregelen en de nota over de herstructure ring van de Nederlandse eco nomie, Deze stukken zullen vergezeld gaan van een brief van het hele kabinet aan de Kamer waarin wordt gevraagd dit pakket te aanvaarden in samenhang met de reeds inge diende niet-materiële wet sontwerpen ten aanzien van de VAD, ondernemingsraad, ni vellering inkomens, grondpoli- tiek en beheersing van investe ringen. Het zijn dezelfde eisen, die de premier eerder deze week tijdens het debat over de kernorder aan Zuid-Afrika aan KVP-fractieleider And- riessen stelde. Het is niet zo dat dit kabinet alleen maar het vertrouwen zal krijgen van de KVP voor die bezuinigigings- operatie. Wij eisen dat ver trouwen ook voor die andere, niet minder belangrijke zaken, aldus de premier. DEN HAAG - De zogeheten eenprocentsoperatie van het kabinet-Den Uyl is op een oor na gevild. Premier Den Uyl zei vrijdag na afloop van de weke lijkse kabinetsvergadering dat alleen nog wat redactionele arbeid moet worden verricht. „Het ziet er naar uit dat we er in grote lijn uit zijn", zei hijm Dinsdag na Pinksteren hoopt het kabinet de laatste hand te leggen aan een nota aan de Tweede Kamer die ver gezeld zal gaan van de struc tuurnota van minister Lubbers van Economische Zaken. (Van onze redactie binnen land) DEN HAAG - Koningin Ju liana en prins Berhard hebben gistermiddag op paleis Soest- dijk een afscheidslunch aan geboden aan de apostolisch pro-nuntius in Nederland mgr. Angelo Felici. Felici is als nun tius in Lissabon benoemd. DRIEBERGEN (ANP) - Hoewel de intocht van vooral Duitse automobilisten bij de grenspost Bergh-autoweg vrijdagavond tegen negen uur nog onverminderd voortduur de, bleek het op de overige Ne derlandse wegen op dat tijd stip al een stuk rustiger te zijn geworden. Alleen op de rijks weg Venlo-Eindhoven voor verkeersplein Leenderheide stond nog een file van twee ki lometer, verklaarde de ver- keerscentrale in Driebergen vrijdagavond. Evenals met de vrij drukke paasdagen hebben de meeste Duitsers de Noordzeekust en de grote steden in de Randstad als reisbestemming. De treinen hebben volgens N.S. weinig extra drukte in de avondspits ondervonden. Overigens heeft zich ook vanavond de normale vrijdag avond verkeersdrukte op de bekende knooppunten als Ou denrijn en tussen Utrecht en Vianen voorgedaan. Bij Ou denrijn heeft een file van acht kilometer gestaan, terwijl zich op de weg Amsterdam - Utrecht - Den Bosch tussen Utrecht en Vianen een afwisse lend langzaam rijdende en stil staande autostroom over zeven kilometer voordeed. Op enkele zeer kleine aan rijdingen na hebben zich vol gens de rijkspolitie geen cala miteiten voorgedaan en heeft het verkeer geen moeilijkhe den opgeleverd. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG - Volgende week zal het kabinet proberen een definitief besluit te nemen over de manier waarop de Oos terschelde moet worden afge sloten. Volgende week zullen een aantal ministers nog voor overleg over deze zaak voeren, omdat men er toch nog niet he lemaal uit is. Minister-president drs. J.M. den Uyl liet gisteravond weten dat het de bedoeling is de Kamer hierover tijdig te in formeren zodat deze nog voor het reces eventueel een debat kan houden. Vorige week had hij gezegd dat het nog wel drie A vier weken zou kunnen du ren. Ook de actie van het kamer lid Schakel (AR) heeft de rege ring aangezet tot meer spoed. Deze had kamervoorzitter Vondeling deze week gevraagd er bij de premier op aan te dringen spoed te betrachten. Deze actie bestempelde de premier als „flauw" want het kabinet is wel gewend z'n af spraken na te komenm DEN HAAG (ANP) - De lei ding van het filmfestival van Berlijn heeft de film „Dr. Pul der zaait papavers" van Bert Haanstra voor deelname „en competition" uitgenodigd. Het festival wordt gehouden van 25 juni tot 6 juli aanstaande. Dit heeft het Ministerie van CRM meegedeeld. DE BILT - Aan de voor avond van de pinksterdagen ondergaat het weer een be langrijke verbetering. Dit was gisteravond al te merken in het hele westelijke kustge bied waar het helder werd, in het binnenland was vrijdag nog wel veel bewolking aan- ,wezig. De temperatuur kwam vrijdag niet hoger dan vijftien graden, maar in de komende twee a drie dagen kan het kwik tot achttien a twintig, in het zuidoosten tot tweeëntwintig graden stijgen. Een hogedrukgebied houdt voorlopig de storings fronten op een aistand en de wind is zwak en geleidelijk wat meer west tot zuidwest, waardoor ook aanvoer van wat mindere koele lucht. De verbetering doet zich ook el ders in West- en Midden Eu ropa voor, waar het begin van juni evenals in ons land - veel te koud en onaange naam verliep. Warm is het al leen in het zuiden van Span je, waar dertig graden wordt gemeten. Elders in Europa komen de temperaturen tij dens de pinksterdagen vrij dicht bij normaal te liggen. Een van de achtervolgde mannen kon worden aangehouden. (Van een onzer verslagge vers) ROOSENDAAL - Acht tien eindexamenkandidaten van de Michel-Mavo in Roos endaal moeten hun exame nopgave wiskunde (onder deel open vraagstukken) overmaken. Bij controle van de ingeleverde werkstukken is namelijk gebleken dat een van de docenten wiskunde van de Mavo bij een eerste correctie verbeteringen in de antwoorden heeft aange bracht. De heer J. de Winter, secre taris van het schoolbestuur, deelde gisteren mee dat van opzet volstrekt geen sprake is. „De betrokken docent heeft de examenopgaven na gekeken als gold het een normaal proefwerk. Hij heeft allerlei aantekeningen ge maakt en de antwoorden hier en daar veranderd. Maat dat is allemaal duidelijk zicht baar gebeurd, zodat van be wuste fraude dan ook beslist niet gesproken kan worden", aldus de heer De Winter. Na de ontdekking heeft het schoolbestuur een spoedver gadering belegd met de di- rektie en het oudercomité van de Michel Mavo. De examenleerlingen is de vol gende dag schriftelijk mee gedeeld dat zij op 9 juni het wiskundeonderdeel moeten overdoen onder toeziend oog van de onderwijsinspecteur. De betrokken wiskundedo cent is met ziekteverlof ge stuurd. (Van onze redactie binnen land) DEN HAAG - De vier Syri sche commando's, die in sep tember vorig jaar na een verij delde gijzelingspoging in de Warschau-Express, tot een jaar gevangenisstraf werden veroordeeld wegens verboden wapenbezit, zijn woensdag ochtend door de Nederlandse justitie op het vliegtuig naar Damascus gezet. „Het viertal is vervroegd in vrijheid ge steld, gezien de mogelijkheden die hiervoor in ons land be staan", aldus een woordvoer der van het Ministerie van Jus titie desgevraagd. De straf van de Syriërs liep officieel op 4 september af. Het viertal had met een gijzeling in de trein een voor de Syrische zaak voordelige verklaring van minister-president Den Uyl willen afdwingen. De vier Syriërs, van Pales tijnse afkomst, werden in de nacht van 4 op 5 september in en bij hotel Neutraal aan het Damrak in Amsterdam gear resteerd. Enkele uren voor zij volgens gemaakte plannen in het station van Amersfoort de daar om half negen 's ochtends arriverende Warschau- Express zouden gaan overval len. Aan die trein wordt dage lijks in Warschau een slaap wagen uit Moskou gekoppeld, waarin naar de Syriërs meen den, steeds Russische joden naar Nederland kwamen. LONDEN (AP) - Ernstige voedseltekorten in de Sovjet Unie hebben geleid tot een serie demonstraties in Kiev, Riga, Rostov en andere steden, meldde de Londense Daily Te legraph gisteren. Er werd niet gezegd wanneer de betogingen hadden plaats gevonden noch hoeveel men sen eraan zouden hebben mee gedaan. De grootste tekorten betrof fen vlees, brood en zuivelpro- dukten, aldus het artikel, en dit zou het resultaat zijn van de slechte graanoogst van verle den jaar die het Kremlin had genoopt grote aankopen in het Westen te doen. EEN Amerikaanse chemische student die zich waarschijnlijk niet kon verenigen met zijn examenuitslag heeft zijn pro fessor neergeschoten en ver volgens de hand aan zichzelf geslagen, aldus een bekend making van de universiteit van Florida. AMSTERDAM (ANP) - In paniek is het winkelend pu bliek in de Amsterdamse Kin kerstraat gister kort na het middaguur uiteen gestoven, toen surveillanceauto's van de afdeling overvallen van de Amsterdamse recherche drie buitenlanders in een kleine personenauto klem reden. De bestuurder probeerde achteruit over het trottoir weg te rijden, terwijl een recher cheur uit zijn eigen auto sprong en met getrokken pis tool op de wagen toekwam. Hij sloeg met de loop de voorruit in, waarop de bestuurder gas gaf. De rechercheur, die opzij moest springen, loste daarop door de kapotte voorruit heen drie schoten, maar desondanks bleef de bestuurder gas geven. De auto gierde over het trottoir weg, reed een verkeersbord met paal omver en verdween in een zijstraat. De rechercheurs zetten in hun wagens opnieuw de achtervolging in en zagen hoe de mannen uit hun auto sprongen om te voet verder te vluchten. Een van de buiten landers, de 19-jarige Span jaard J.A., kon worden gepakt. Wat het drietal had misdaan, of van plan was te misdoen, kon de recherche gisteren nog niet zeggen. AMSTERDAM (ANP) - Volgens WIKn het blad van de Industriebond NW, is het nog niet helemaal zeker, dat Ne derlandse werknemers buiten schot blijven, wat betreft de levering van kernreactor centrales aan ZuiddAfrika. Immers - zo stelt de bond - be halve hoofdaannemers, die nu zijn gekozen voor de levering (Franatome, Alsthom en Spie Batignolle), zal aan het project een groot aantal onderaanne mers deelnemen. Op dat lijstje komt ook de naam voor van het Franse aluminiumbedrijf Pé chiney, dat ondermeer een ves tiging in Vlissingen heeft. Langs een achterdeur, namelijk via de vestiging in Zeeland, zouden we dus toch wel eens met de kerncentrales voor Zuid-Afrika te maken kunnen krijgen", aldus WIK. Het bondsbestuur staat op het standpunt, dat de houding van de Industriebond NVV dan de zelfde moet zijn, als die de af gelopen maanden is geweest. De Industriebond NVV heeft zich de afgelopen weken dui delijk uitgesproken tegen het verlenen van een exportkre dietgarantie door de Neder landse regering voor de leve ring van kernreactor-centrales aan Zuid-Afrika. Van Péchiney-Vlissingen was gisteren geen bevestiging van de in WIK geuite veron derstelling te krijgen - DEN HAAG (ANP) - Er zijn tien processen-verbaal tegen detaillisten opgemaakt wegens het verkopen van bintjes boven de maximumprijs, zo deelde het Ministerie van Economi sche Zaken gisteren mee. Het onderzoek van de Eco nomische Controledienst naar de wijze waarop de groothan del gebruik heeft gemaakt van de toeslagregeling zal eind juli zijn voltooid. Tot nu toezijn bij dit onderzoek in een paar ge vallen vergissingen als gevolg van verkeerde uitleg van de re gels geconstateerd. Zo werd soms bij levering aan zieken huizen toeslag geïncasseerd, hoewel dit niet mocht. Die ten onrechte verkregen toeslag is aan het rijk teruggeven. In an dere gevallen werd niets bij zonders geconstateerd, aldus het ministerie. (Van onze redactie binnen land) HILVERSUM - Wanneer er dezer dagen kamerverkiezin gen waren gehouden, zouden de progressieve partijen die in het kabinet Den Uyl vertegen woordigd zijn, iets sterker uit de bus zijn gekomen dan twee a drie weken geleden. Zij zouden net zoveel vooruit zijn gegaan, als de drie confessionele parti jen achteruit. Dit blijkt uit twee politieke peilingen op 2 juni en tussen 12 en 18 mei, die bureau Lagendijk in opdracht van de AVRO onder zeshon derd Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft verricht op 2 juni. In Televizier Magazine is vrijdagavond bekend ge maakt, dat de progressieven nu een percentage hebben van 39,3 tegen 36,8 enkele weken geleden. Bij de kamerverkie zingen van 1972 was het per centage 36,3. De winst zit in de hoek van de PPR. Deze partij steeg van 4,8 in 1972 via 5,0 in mei 1976 naar 7,9 op 2 juni 1976. Voor de PvdA waren de percentages 27,3 in 1972, 29,5 in mei j.I. en 29,7 op 2 juni. De scores van D'66 zijn respectie velijk 4,2 in 1972, 2,3 in mei en 1.7 op 2 juni. De partijen die het CDA willen vormen liepen de afgelopen weken terug van 29,1 naar 26,7, terwijl het per centage in 1972 nog 31,3 was. De verliezers zijn de KVP, van 13,8 naar 12,3, en de ARP van 8,2 naar 7,2. De CHU bleef met respectievelijk 7,1 en 7,2 nage noeg gelijk. In 1972 waren de percentages 17,7 voor de KVP, 8.8 voor de ARP en 4,8 voor de CHU. De WD blijft stijgen. In 1972 behaalden de liberalen een percentage van 14,4, in mei zou het percentage 21,6 zijn geweest en thans 23. Uiteraard werden de beide peilingen ge houden om na te gaan wat het politieke effect is van de twee zaken, die de laatste weken op de voorgrond hebben gestaan: de Zuidafrikaanse order voor het leveren van kernreacto ronderdelen en de Bloemenhove-affaire. Op de beoordeling van het kabinet als geheel blijken zij nauwe lijks van invloed te zijn ge weest. Voor een kwart van de kie zers is minister Van Agt door zijn optreden inzake de abor tuskwestie in hun achting ge stegen, maar bij 18 procent daalde de achting. 56 Procent denkt nog gelijk over hem. Het aantal voorstanders van het open houden van de Bloemen- hovekliniek is groter het aantal tegenstanders. 'ro- cent zegt openhouden en 40 procent zegt voorgoed sluiten, 12 procent heeft geen mening.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1