Boersma belooft: Extraatje in najaar als prijzen te hard stijgen DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND VS""8 Regering kiest praktisch zeker voor pijlerdam iHüisfl DIEREN CRUYFF HEEFT SNODE PLANNEN ItESTEM Ambrosio weer vrij Personeel slagerij voor gesloten deur Pak de telefoon België: tekort aan drinkwater Misoogsten Bladluizen IKRACHT(EN) 1250 KISTEN SLA ALS VEEVOER WORDT GENWOORDIGER I Op meeste plaatsen droog. Koopkracht Overleg MOGELIJK NOG PPR-ACTIE VOOR OPEN O.-SCHELDE voor aktuele informatie op ieder moment Het laatste beursbericht: (020)211711 Koelwater part gedessineerd temisieijurkje met jdistingeerde effen tsenten. Geheel evoerd. 44-52 IOOG LOON [ruim 450,- per week vinkei- of kantoorwerk moe? tot vertegenwoordiger (yeWJ! colportage. Geen diploma's n :t vast loon plus auto. Vele vac in woonplaais onverschillig- ie /erdienste aangeboden, kaart met uw adres, leeftijd, oe hieimh. verzekerd. Brieven onde blad. IL H. 25 GEEST e.k. of z.s.m. daarna ongeveer 18 uur inde ongeveer 8 uur nis ongeveer 8 uur vakken tot een volledige ok 77 b-ers kunnen soIHcn s.m. aan G.J.H. Nellen, dir* 0-33585, school 01640-373» Eltoop gevraogrtof aon te bierten? E en laten koren via een „Kleintie" in Oe Stem en het koml in orde immers eenduizenden Slem-lezers en oressen (een op de driol lezen uw advortenlie omdal zi| speciale belangstelling hebben voor onze ..Kleinljes -rubriek. „Huisdieren directeur: dr. w.a.„.m. harkx hoofdredacteur: l. leijendekker kantoren te breda - bergen op zoom - goes - hulst - oosterhout - roosendaal - terneuzen - vlissingen (Van onze correspondent) PABUS - De Franse pol itie heeft aan de grenspost van Le Perthuis tussen Frankrijk en Spanje negen Marokkanen uit een tankwagen bevrijd, waarin zij clandestien naar Frankrijk dachten te reizen. De grenspolitie merkte op dat een van de deksels van de tanks half open stond en on derzoek leidde spoedig tot de ontdekking van de negen verstekelingen met hun ba gage die in een van de com partimenten van de tank verborgen hielden. De tem peratuur die daar heerste was bijna 50 graden. In de andere compartimenten be vond zich een zeer giftige chemische vloeistof waarvan de geringste gasinfiltratie de dood van de mannen tenge volge gehad zou hebben. Doel van de reis was Nimes. De clandestiene grenso verschrijding was georgani seerd door een bij de Franse autoriteiten welbekende bende in Barcelona die per persoon 400 gulden opstrijkt, terwijl de chauffeur van de wagen op de plaats van be stemming per clandestiene reiziger nog eens 120 gulden krijgt. Het is een gewoonte dat de chauffeur de identi teitspapieren of paspoorten van zijn verstekelingen bij zich houdt om een chantage-middel te hebben. Het doel van reis is door gaans clandestiene te werk stelling in Frankrijk. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister Boersma (Sociale Zaken) heeft de Tweede Kamer gisteren verzekerd, dat de werknemers er in het najaar wat bij zullen krijgen, mochten de prijzen onverhoopt stijgen met meer dan de geraamde 8,5 procent. Ook de minimumloners zullen dan meer ontvangen dan de nu geraamde 2,5 procent reëel. VEEL BEWOLKING Matige tot vrij krachtige 1 noordwestelijke wind. Middagtemperaturen lussen 15 en 20 graden. Radio en televisie Hank Mizell: gisteren werkloos, vandaag top-ster BINNEN-/buitenland-2 I Ministerie van Buitenlandse I zaken geeft vakantietips BINNEN-/buitenland-3 Amerika gaat gebukt onder I Qebrek aan eigen I Qeschiedenis BINNEN-/buitenland-4 I 4elf een tas maken BINNEN-/buitenland-5 Kojak krijgt forse ^devergoeding van Brits SP0RT-1 Aanval Kuiper mislukt SPORT-2 I Sterke renners naar I Zuiddorpe MERUntje De Tweede Kamer ging ten lange leste akkoord met een wijziging van de loonwet, die de regering machtigt na 1 juli in de 1 on en in te grijpen, mocht het loonoverleg met vakcen trale en werkgevers organisaties mislukken. Zoals verwacht stemde een kleine minderheid van PvdA en PPR tegen de loonwet. Zeven PvdA'ers (Konings, Voortman, Spinks, Alberts, Hartmeijer, Drenth en Poppe) en drie PPR-kamerleden (Coppes, Van der Heem- Wagemakers en Jansen) zeg den met hun tegenstem na drukkelijk het vertrouwen in het kabinetsbeleid niet op. Ook de fracties van CPN, PSP, DS'70 en de Boerenpartij stemden tegen Boersma's voorstel. De kamer discussieerde voor de stemmingen nog over de ac tuele politieke situatie die is ontstaan, nu de vakbeweging deloonvoorstellenvan de rege ring volstrekt onvoldoende heeft genoemd. Minister Bqersma ontkende fel, dat er een groot gat zit tussen zijn voorstellen en wat de vakcen trales willen. Nadrukkelijk verklaarde hij dat het uitgangspunt van de regering is en blijft het hand haven van de koopkracht voor de werknemer met een inko menvan rond de 24.000 gulden per jaar. Een deel van het handhaven van die koopkracht geschiedt echter niet via een directe loonstijging (dat wak kert de inflatie maar aan, aldus Boersma) maar via een verla ging van de ziekenfondspre mie. Mocht in het najaar blijken dat dit onvoldoende is, dan krijgen de werknemers nog wat extra's, aldus de be windsman. Zowel minister Boersma als premier Den Uyl zeiden giste ren dat de verschillen in de voorstellen van het kabinet en de vakbeweging in het loon overleg minimaal zijn. „Het gaat", verklaarden ze „slechts om tienden van procenten." DEN HAAG (ANP) - De re gering van Peru, het land dat in 1973 de kruiser De Ruyter voor een bedrag van f 22.500.000..- van Nederland overnam, heeft gezegd ook belangstelling te hebben voor een eventuele aankoop van de kruiser De Zeven Provinciën. De marine voorlichtingsdienst heeft dit gistermiddag meegedeeld. (Van een speciale verslaggever) ZAGREB - Gisteravond legde zich plotseling boven het Dynamo-stadion van Zagreb, waar de Oranje-selectie zich net had klaargemaakt te gaan trainen bij kunstlicht, een onweers wolk neer zo dik als een deken. Of er een fijne regen, pijpcstclen of een vloedgolf uit zal komen, weet nog niemand. Maar een feit is dat Johann Cruyff met snode plannen rondloopt. Hij heeft maan dag bij de KNVB een pakket voorwaarden ingediend, waarover diezelfde avond nog in het trainingskamp druk gepraat is door bondsvoorzitter Mculeman, secretaris/penningmeester Burgwal, bondstrainer George Knobel en Cruyff. De uitkomst van dat gesprek is nog niet bekend, maar Burgwal verklaarde gisteravond: „Cruyff heeft bepaalde moeilijkheden, zowel op priw als op zakelijk gebied en nog meer. Misschien dat deze problemen nog deze week aan de oppervlakte komen. Van daag zal het volledige sectiebestuur bijeenkomen in Zagreb en worden ingelicht. Daarna zal opnieuw met Cruyff worden ge praat. Vooropgesteld echter dit: we zijn hier om Europees kam pioen te worden, daar moeten we eerst aan denken" (Vervolg op onze sportpagina's) Zagreb op tv: Vanavond de uitzending van Nederland- Tsjechoslowakije op Neder land 1 om 20.00 uur. Morgen avond de wedstrijd West- Duitsland-Joegoslavië, Neder land 2 om 20.10 uur. Zaterdag avond zendt de NOS de strijd om de derde en vierde plaats uit via Nederland 1 (20.10 uur). De finale is zondag op Neder land 1 te zien om 20.00 uur. De hoofdcommissaris van de Romeinse politie heeft gisteren opdracht gegeven de voorraad vlees, die vandaag zou worden uitgedeeld aan de slagers van de voorsteden in Rome in ruil voor de vrijheid van vleesmag naat Guiseppe Ambrosia, in beslag te nemen. Hoewel Ambrosio inmiddels zijn vrijheid herkregen heeft - zijn verblijfplaats werd bij toe val ontdekt en de politie was spoedig ter plaatse om de man te bevrijden - waren de vlees grossiers van Rome uit angst voor represaille toch van plan het vlees uit te delen. Op de foto toont Ambrosio de ketting waarmee bij aan een bed in een flatwoning bij het Colosseum was vastgebonden. Dit zijn een paar van de 1250 kisten met hoofdzakelijk sla, die gisteren op de centrale markt in Amsterdam zijn doorgedraaid. Er was te weinig vraag naar de groente, die nu als veevoer wordt gebruikt. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De politieke verwikkelingen over de Oos- tersehelde zullen snel tot het einde gaan behoren. Vrijdag zal het kabinet formeel het be sluit nemen een pijlerdam aan te leggen in deze zee-arm, zodat het bestaande milieu voor een groot deel kan worden gehandhaafd. Het kabinet ver gadert vandaag nog wel over enkele financëie complicaties, maar in politiek Den Haag gaat men er nu al van uit, dat men principieel uit de moei lijkheden is. Tenzij de PPR- fractic in de Tweede Kamer alsnog roet in het eten gaat gooien. De kans bestaat, dat deze re geringspartij geen genoegen zal nemen met de enig politiek haalbare oplossing, die Rijks waterstaat en minister Wester terp aan de Kamer'zullen pre senteren. Met name het PPR- Kamerlid Van Kuijen voelt niets voor de pijlerdam, terwijl ook de meeste andere leden van zijn fractie zich erg gere serveerd opstellen tegenover de dure, door het kabinet ge kozen oplossing van de pijler dam. Dijkverhoging acht men daar niet alleen de milieu- (Van onze redactie binnenland) MAASTRICHT Het personeel van een Limburgs slagersbe- drijf in Maastricht met filialen in Beek, Geleen, Sittard, Hoens- broek, Brunssum en het Belgische Tongeren, in totaal 55 man, is van de ene dag op de andere werkloos geworden. Toen de werk nemers gisteren op het werk verschenen troffen zij namelijk voor de etalageruit een mededeling van d directie aan, dat de zaak gesloten was in verband met een plotselinge reorganisatie. Een woordvoerder van de directeur Moonen vertelde dat de zaak 14 dagen zou worden gesloten. De lonen over de twee weken gedwongen thuisblijven zouden worden betaald als de reorgani satie zou zijn voltooid. De voedingsbonden van het NVV en van het NKV hebben direc eur Moonen, die in Belgë zou verblijven, een ultimatum gesteld dat donderdag afloopt. Op dezelfde dag vindt in Geleen een vergadering van het personeel plaats. Volgens vakbondsbestuurder Chris Baitussen wordt het be drijf failliet verklaard aangezien de boekhouder op last van de rechter geen poststukken meer mag openen, noch verzenden en evenmin handtekeningen onder brieven van het bedrijf mag zet ten. Volgens de voedingsbonden is het debakel van Moonen's Slagerijen te wijten aan slecht directiebeleid. vriendelijkste, maar ook de goedkoopste oplossing. De bijzonder slechte finan- cieeleconomische situatie van ons land is voor hen het bewijs, dat die dijkverhoging finan cieel zo aantrekkelijk is, dat men daarvoor zelfs de Delta wet maar moet veranderen. Overigens schijnen beide PPR-ministers in het kabinet, Van Doorn (CRM) en Trip (we tenschapsbeleid), zich bij het kabinetsbesluit neer te leggen. In ieder geval zien beide be windslieden geen aanleiding voor het rammelen met hun portefeuilles. Dat het de PPR-fractie ech ter menens is bleek wel uit het verzoek van Van Kuijen des noods de Kamer volgende week vrijdag in een extra zit ting bijeen te roepen, om de re gering aan de tand te voelen over de gekozen oplossing. Vrijdag 25 juni is de Kamer echter al op vakantie, reden waarom Kamervoorzitter Vondeling zich bijzonder fel tegen dat idee verzette. Na een spoedvergadering van de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat werd besloten het debat te plannen op vol gende week woensdag. Dat debat kan dan gehouden wor den in de tijd, dat het kabinet zich moet beraden over het antwoord van de regering' in zake het debat over de bezui nigingsoperatie, dat volgende week dinsdag van start gaat. (V ervolg op binnen-buitenland 2( (ADVERTENTIE) Door droogte elektriciteit in Frankrijk op rantsoen (Van onze Parijsecorrespon dent) P ARDS - Als gevolg van de rampzalige droogte die een groot deel van Frankrijk (en Europa) teistert, heeft men in verschillende Franse plaat sen het water moeten rant soeneren, terwijl nu als ge volg van gebrek aan neerslag eveneens de elektriciteit af gesneden zal moeten worden. De elektriciteitsrantsoene ring zal op de eerste plaats de industrie treffen, maar ook particulieren kunnen enkele uren per dag zonder stroom komen te zitten. De hydrauli sche elektriciteitsproduktie is met 20 procent gedaald in vergelijking met dezelfde pe riode van verleden jaar en de stuwmeren bevatten nog maar voor 44 procent water. Sedert acht maanden is de neerslag in Frankrijk bene den het normale peil geble ven en vanaf 14 maart is er in grote gedeelten van het land praktisch geen druppel regen meer gevallen, terwijl de temperaturen hoger dan het seizoengemiddelde zijn. Sinds drie jaren is de hoe veelheid neerslag in Frank rijk geleidelijk aan afgeno men. Het afsnijden van de elektriciteit, waarvan op de eerste plaats de zware indus trie in het Parijse bekken te lijden zal hebben, is het di recte gevolg van gebrek aan regen. De thermische centra les, klassieke of kernkrach tinstallaties moeten met grote hoeveelheden water gekoeld worden en dit water vloeit daarna in beken en ri vieren terug, maar doen de temperatuur van de waterlo pen gemiddeld met 5-7 gra den stijgen. Nu het waterpeil al zover gedaald is, dat me nige kleine rivier driekwart droog ligt en deze geringe hoeveelheid water ai door de hoge luchttemperatuur veel warmer is dan normaal, zou de temperatuurstijging daarvan 7-9 graden bedra gen als daar het koelwater van de centrales naar terug stroomt. Het is onverant woord de temperatuur van het water in dit jaargetijde tot 29 of 30 graden te laten oplopen. En derhalve is er geen andere oplossing dan het enkele uren per dag stil leggen van de stroomproduk- tie. De stroomtoevoer naar Portugal - een belangrijke klant van de nationale Franse elektriciteitsbe drijven - zal eveneens afge sneden worden. De elektrici teit in het Parijse industrie gebied zal in eerste maatre gel vermoedelijk rond 10.00 en 22.00 uur voor een duur van 30 tot 60 minuten afge sneden worden. (Vervolg op binnen- buitenland 5) (Van onze Brusselse corres pondent) BRUSSEL - Ofschoon het ook in België de afgelopen vijf weken niet noemens waard heeft geregend is er daar nog geen sprake van een noodtoestand. Wel begint de aanhoudende droogte vooral de laatste week meer onaan gename gevolgen en serieuze hinder voor particulieren op te leveren. Op de eerste plaats is er op sommige plaatsen en met name in de provincies Limburg, Luik en Henegouwen alsmede aan de Belgische kust drinkwater- schaarste. Het natspuiten van gazons en het wassen van auto's blijft op de meeste plaatsen in België reeds we kenlang achterwege. Meer serieuze problemen met de droogte heeft de Belgische tuinbouw. Tal van groenten komen als gevolg van de aan houdende droogte nauwe lijks op terwijl andere weer veel te snel rijp worden. Voor de consument heeft een en ander uiteraard financiële gevolgen. Een bloemkool kost in de grote bevolkings centra al gauw drie gulden per stuk. De elektriciteits voorziening in België loopt nog geen gevaar omdat Bel gië in tegenstelling tot b.v. Frankrijk praktisch geen hydraulische centrales kent. In de rivier de Maas is het waterpeil vooral de afgelo pen dagen onrustbarend, ge daald. BONN - Zoals we gisteren al in enkele edities konden melden wordt de Westduitse Bondsrepubliek door de droogte bedreigd met grote misoogsten. Vooral geldt deze vrees voor Midden- en Zuid-Duitsland, zo schreef onze Bonner correspondent. (Van onze Londense corres pondent) LONDEN - Sommige Britse boeren maken zich momenteel heel wat minder zorgen over droogte dan over het bladluizengevaar. Of schoon er dit jaar, dankzij de zachte winter, o.a. ook veel lieveheersbeestjes zijn, ver slinden die kevertjes toch niet genoeg bladluizen om de graanoogst voor een ramp te behoeden. Als de bestrij- dingsacties lukken, staat Groot-Brittannië een rijke graanoogst te wachten. Dankzij de betrekkelijk zware regenval van 31 mei ondervinden de graangewas sen er geen nadeel van de huidige warmtegolf. Dankzij de regen van einde mei is de aardappeloogst beloftevol in bijna alle Engelse gewesten. Behalve in de drogere stre ken van Oost- en Zuid- Engeland heeft diezelfde regen ook voor goed gras ge zorgd. Volgens Britse statis tieken waren de afgelopen 12 maanden de droogste sinds 1780-'81.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1