mmmm vr DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-KiilD: IS Begijnenrijst voor de koningin Hartpatiënten in VS geopereerd Massale inenting tegen Spaanse griep niet nodig' Kamer geeft kabinet groene licht om te bezuinigen Trouwen in de openlucht iaag DE STEM „Persoonsbewijs" op proef in het Zuiden VI Van Agt neemt uitlatingen over mogelijk aftreden terug 26 JUNI 1976 116e jaargang - no. 17989 J ZONNIG EN ZEER WARM 1 Kans op lokale I onweersbuien. I Maximumtemperatuur: 134 graden. I SPORT-1 I SPORT-2 50 graden DOE HET KALM AAN Regering maakt prijsstijging ongedaan Regeling sanering visserij Gevaarlijk vat ontploft in Middelburg beplanting dood of verdord Uitdaging FRANS LUIKEN B.V. 6a Prinsenbeek 53 DE HONTE B.V. straat 31 Terneuzen 58 Kunt u met een gerust hart vra; De Stem doen meteen „Kleintje" onder de rubriek „Vakantie". Immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vier van elke \p=A <'en) ze99en bijzondere belangstelling te hebben voor deze specifieke A rSl „Kleintjes"-rubriek a vn XJL X 3 jlJ LRECTEUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER rem. RFR1.FN OP ZOOM - GOES - HULST OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VL.SS.NGEN ft (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT - Er is nog geen I enkele aanwijzing, dat er aan deze hittegolf op korte ter mijn een einde komt. Er is een nieuw hogedrukgebied wt ontwikkeling gekomen, I dat langzaam via Denemar- I ten naar Oost-Duitsland trekt en de komende dagen voor een oostelijke tot zuid oostelijke stroming van warme lucht blijft zorgen. De temperatuur steeg in Zuidwest-Nederland tot 29 a32 graden. In oost-Brabant meldden Eindhoven en Vol- kel 34 graden, zoals ook in een groot deel van België. Bij Parijs was het 35 en in Tou louse, Zuidwest-Frankrijk, 37 graden. De lucht is tot op grote hoogte zeer droog, zodat er geen onweersbuien tot ontwikkeling komen boven ons land, maar even min in België en Frankrijk. Deze zeer warme periode, die de droogteschade opnieuw doet toenemen, zal in ieder geval tot begin volgende week kunnen voortduren. Tropenzon schroeit W.-Europa (Van onze correspondenten) BRUSSEL - DEN HAAG - Terwijl vakantiegangers en zonaanbidders vinden dat onze tweede lange hete zomer nog maar moet aan houden, schreeuwt Europa letterlijk om water. De boe ren in grote delen van West- Europa worstelen met de langdurigste droogteperiode in 250 jaar, zonder uitzicht op de voor hun gewassen ver lossende regenval van bete kenis. Het ergst getroffen worden echter de landbouw-en veet- eeltgebieden van Engeland en Noordwest-Frankrijk, tvaar het anders zo groene landschap een geel en stoffig aanzien heeft gekregen. Onze Parijse correspon dent seinde ons gisteravond: De bevolking van de Franse havenstad Brest, die evenals geheel het land door de grootste droogte sedert een eeuw en vermoedelijk meer dere ecuwen geteisterd wordt, dacht gistermiddag dat het eindelijk zou gaan re- LEEUWARDEN (ANP) - Vanwege de hitte was het vrij dagmiddag in de trouwzaal van het gemeentehuis te Langweer in Friesland niet te harden. Wellicht uit mede dogen met de bruidsparen en ook voor zichzelf besloot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Do- niawerstal, waarvan Langweer de hoofdplaats is, daarom maar de trouwplechtigheden in de tuin van het gemeente huis te laten plaatsvinden. De officier van justitie te Leeu warden moest hiervoor toestemming geven en die toe stemming kwam er snel. I BINNEN/BUITENLAND-2 1 V°fster gaf geen antwoord I op de laatste vraag. I BINNEN-/BUITENLAND-4 I Frankrijks grootste handelaar in bedrukt papier I ïkijkt de vlag. I ffeddie Maertens pakt I weede etappezege in de I Ronde I ütcien van Impe geeft I zichzelf een marge van vier I minuten. VRIJUIT .Vrouwen moeten nog I steeds vechten voor haar |iecht op een baan. 'escheiden schilder Jetses I V|ndt postume erkenning ^tten zijn liever dan u denkt "WIJNTJE: |"(i heeft zich bedAgt. genen. De hemel werd ver duisterd door donkere wol ken, de tropische tempera tuur liep iets terug maar toen de verheugenis en opwinding een hoogtepunt dreigden te bereiken, hoorden de bewo ners van de binnenstad dat de wolk een gonzend geluid begon te maken. Het bleek dat de regenwolk, helemaal geen regenwolk was maar een insectenwolk. Binnen enkele kwartieren streken miljarden insecten van allerlei aard, voorname lijk muggen, vliegen en vlie gende mieren, op de stad neer en de inwoners moesten in een aantal gevallen een goed heenkomen zoeken om zich voor insectenbeten en steken te vrijwaren. Volgens de autoriteiten is de insectenregen een bekend verschijnsel in een grote droogteperiode waarin het ecologisch evenwicht ver stoord wordt. Ook de vogel stand, die een grote insecten verdelger is, lijdt onder de droogte en op tal van plaat sen kan men van dorst omge komen vogels aantreffen. Deze beschikken in deze pe riode vaak uitsluitend over vruchtbomen om hun dorst te stillen. Onze Londense correspon dent seinde ons: Uit de statis tieken blijkt dat Engeland juist zijn langste droogtepe riode van 12 maanden sedert 1727 heeft overschreden en Frankrijk sinds 1725 met maar een derde van de nor male regenval. Voor wat Ne derland betreft moeten wij teruggaan tot 1803 voor de maanden maart, april en mei. Toen was er een landelijke gemiddelde regenval van 47 mm tegen nu 60. „Zelfs als de regen nu komt, is het te laat om de lente-oogst te redden' EINDHOVEN - Op de technische hogeschool in Eindhoven is op last van de bedrijfsgeneeskundige dienst een 175 m lange loop brug tussen twee gebouwen gesloten. De temperatuur in de brug, die twee glazen zij wanden heeft, is opgelopen tot boven de 50 graden Cel sius. Op de TH is ook een tropen- rooster ingevoerd. Men werkt van halfacht tot twee uur 's middags. Het is weer zover. De schooldeur ismeteen klap dichtge slagen en met vereende krachten worden koffers en andere bagage in de auto geladen: de grote vakantie is begonnen. Een advies van de ANWB aan de chauffeurs tijdens deze enorme hitte: doe het kalm aan en rust op zijn tijd (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Waarschijnlijk nog voor het eind van dit jaar zal in de provincies Brabant, Zeeland en Limburg een proef worden genomen met een zgn. Benelux- identiteitskaart. Een dergelijke kaart, waar pasfoto, naam, geboortedatum en geboorteplaats op staan, wordt door de Belgen al enige tijd verplicht op zak gedragen. Het is de bedoeling dat de kaarten aan alle personen van veertien jaar en ouder worden uitgegeven. Om de vijf jaar worden ze vernieuwd. In België is het niet bij zich hebben van het „persoonsbewijs" strafbaar, maar het ziet er niet naar uit dat het ooit in ons land zover zal komen. De identiteitskaarten zullen worden uitgegeven door de ge meentesecretarieën tegen betaling van 2.50. ARBEIDS ONRUST IN POLEN Op de heetste dag van het jaar heeft koningin Juliana gis teren een afmattend bezoek gebracht aan West-Brabant. Zij bezocht Breda, het indus trieterrein Moerdijk, Bergen op Zoom en Roosendaal. Tij dens een rondwandeling over het Begijnhof in Breda bood begijntje Frijters aan de ko ningin op symbolische wijze begijnenrijst aan. DEN HAAG - Het ontwikkelings- en sanerings fonds voor de visserij heeft een saneringsregeling vastgesteld, waarin opgenomen een ver goeding voor toegewezen hoe veelheden tong en schol en een voorziening voor werkloos heid. Invoering ervan hangt nog af van goedkeuring door de EG en oprichting van een tong- en scholfonds door het bedrijfsleven, zo heeft het sa neringsfonds meegedeeld. Per onttrokken schip zal het fonds 225 gulden per p.k. maal het motorvermogen betalen. In aanmerking komen alleen offi cieel geregistreerde Neder landse schepen, die aan een aantal voorwaarden voldoen. Inlichtingen kunnen ingewon nen worden bij de directie Vis serijen in Den Haag en het zelfde adres neemt het uiterlijk 31 oktober dit jaar aanvragen voor een bijdrage in behand- ling. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG - Minister Van Agt (Justitie) heeft te genover zijn collega's in de ministerraad erkend dat hij onjuist heeft gehandeld door afgelopen dinsdag zonder vooroverleg een brief te heb ben geschreven aan de Tweede Kamer over de pro blemen rond de Bloemenhove-kliniek. Met deze brief, waarin hij onder meer had geschreven eraan te twijfelen of hij wel als minis ter aan zou blijven omdat de praktijken in de Bloemenhove-kliniek te zeer tegen zijn morele opvattin- gen ingaan, heeft Van Agt een staatsrechtelijk onlogi sche daad begaan, zo deelde premier Den Uyl gisteravond mee. „Van Agt heeft erkend, dat hij als minister ten volle verantwoordelijk is voor het laten doorwerken van de abortuskliniek. Aan die ver antwoordelijkheid, die door de gehele ministerraad wordt gedeeld kun je eenvoudig weg niet zomaar gaan twijfe len", aldus Den Uyl. De pre mier noemde het overigens wel begrijpelijk dat minister Van Agt in zijn brief aan de Kamer zo persoonlijk heeft gereageerd op de gebeurte nissen rond Bloemenhove, omdat bekend is dat Van Agt een zeer sterke betrokken heid tot het abortusprobleem heeft. ?jj£en dergelijke open hartigheid moet echter ge zien worden als een uitzon dering. In het vervolg zullen deze uitzonderlijkheden zo veel mogelijk beperkt blijven. Dat geldt voor het hele kabinet", aldus Den Uyl. HOUSTON (ANP) - Van de zeven Nederlandse hartpatiën ten, die gistermorgen in het Texas Heart Institute in Hous ton zijn geopereerd vertoon den de vitale lichaamsfuncties na de operatie een stabiel beeld. Uiteraard zijn zij zo kort na de zware ingreep ernstig ziek. Bij een van hen moest een zieke klep in het hart worden vervangen. Bij de overige zes moesten zieke bloedvaten, die het hart van bloed voorzien, worden overbrugd met een zo genaamde „by-asss" een stukje bloedvat, dat uit een been wordt genomen. De zes echtgenotes vertoef den gisteren de hele morgen in het ziekenhuis, waar zij de (Van onze redactie binnen land) UTRECHT - De viroloog prof. dr. N. Masurel is er voor stander van, aan het bestaande griepvaccin een hoeveelheid geïnactiveerd varkensvirus toe te voegen. Dat varkensvirus heeft in 1918 de Spaanse Griep veroorzaakt, die over de hele wereld 20 miljoen slachtoffers eiste. In februari van dit jaar raakten militairen in een re- crutenkamp in New Jersey (V.S.) met het varkensinfluen- zavirus besmet. Een van hen overleed. Prof. Masurel toont zich in het tijdschrift voor ge neeskunde geen voorstander van een massale vaccinatie, zoals die voor dit najaar in de Verenigde Staten wordt over wogen. (Ook de gezondheids raad heeft staatssecretaris Hendriks geadviseerd niet tot massale inenting over te gaan. Als voordeel van toevoeging van varkensvirus aan het be staande vaccin noemt hij, dat bij patiënten met een verhoogd risico en andere groepen die jaarlijks tegen griep worden ingeënt, een normale ophouw van antistoffen wordt gestimu leerd. Volgens hem is het voor mensen voor wie influenza een extra risico betekent en die ge boren zijn na het optreden van het varkensvirus (van 1918 tot omstreeks 1926) van het groot ste belang, nu te beginnen met het opbouwen van een afweer tegen dit virus. voor hem uiterst spannende uren zo goed mogelijk pro beerden door te komen. (Van onze correspondent) MIDDELBURG Op het terrein van groothandel J. W. in de Sint Jansgang explodeerde donderdag een vat. Het vat dat sinds 1971 op het terrein lag was gevuld met 45 procent fluorwaterstofzuur. Door de explosie zijn in de directe om geving namelijk in een straal van twintig meter alle blade ren van de bomen en andere beplanting dood of verdord. De bewoners in de directe om geving werden geadviseerd om alle ramen en deuren te sluiten omdat de stof gevaarlijk zon kunnen inwerken op de lucht wegen. De politie van Middel burg heeft in samenwerking met de bedrijfsbrandweer van Pechinee de vaten vrijdagmor gen onschadelijk gemaakt. DEN HAAG In de laatste vergadering van de Tweede Kamer die - traditiegetrouw - voor de vakantie weer tot diep in de nacht, moest duren heb ben zowel de progressieve als christen-democratische rege ringspartijen gehoor gegeven aan de oproep van minister president Den Uyl om het poli tieke klimaat rond het kabinet te verbeteren. Een belangrijke bijdrage le verde de KVP-fractie, die we liswaar niet akkoord ging met een strakke koppeling tussen bezuinigingen en hervormin gen, maar die duidelijk maakte dat van haar kant medewer king aan de maatschappijher- vormende maatregelen (wet ondernemingsraden, V.A.D. en inkomenspolitiek) gegeven zal worden. Maar dat betekent niet, dat de KVP-fractie daar mee uitgesproken heeft, dat zij de betreffende wetsontwerpen met huid en haar zal slikken. Zonder veel problemen kreeg het kabinet het groene licht om voor negen miljard te bezuini gen in 1980. (Van onze redactie buitenland) WARSCHAU - De Poolse regering heeft gisteren de aangekondigde prijstijgin- gen voor levensmiddelen ongedaan gemaakt. Premier Pjotr Jaroszewicz verklaarde voor de televisie dat de prijzenkwestie opnieuw zal worden bekeken. Volgens hem zijn bij vergaderingen in de bedrijven vele nieuwe denkbeelden naar voren ge bracht. De donderdag aangekon digde prijsstijgingen die in en kele gevallen, zoals voor suiker 100 pet. bedroegen, zouden zondag van kracht zijn gewor den. Naar aanleiding van deze maatregel begonnen gister morgen pp grote schaal stakin gen. Bij Warschau braken sta kende arbeiders van een trac- torfabriek een spoorweg op, waardoor o.a. de exprestrein Parijs-Warschau niet verder kon. De eerste minister zei in zijn onverwachte verklaring die ongeveer een minuut in beslag nam, dat hij het presidium van het parlement had verzocht, het wetsvoorstel voor de prijs verhogingen te schrappen. Volgens hem hadden enkele fabrieksarbeiders met de prijs stijgingen ingestemd. Anderen hadden er echter kritiek op geuit. Naar hij zei zal het nader bestuderen van de kwestie ver scheidene maanden m beslag nemen. Hierbij zullen de vele nieuwe, concrete voorstellen die bij de bedrijfsdiscussies zijn gedaan, diepgaand wor den geanalyseerd. Intussen zullen de oude prijzen voor le vensmiddelen van kracht blijven. „De communistische partij en de regering hebben op deze wijze opnieuw bevestigd, dat zij zich bij hun beleid laten lei den door democratische begin selen", aldus Jaroszewicz. Hij zei er van overtuigd te zijn, dat de bevolking dit met gevoel voor haar verantwoordelijk heid zal aanvaarden. Eerder op de dag braken stakende Poolse arbeiders gisteren aan de rand van Warschau de spoorrails op om kracht bij te zetten aan hun eis, dat de donderdag afgekondigde forse prijs stijgingen ongedaan zou den worden gemaakt. Door hun actie blokkeerden zij de exprestrein Warschau- Parijs. De stakers, afkomstig van de nabijgelegen tractoren- fabriek „Ursus" hadden eerst treinen tegengehouden door op de rails te gaan zitten. Zij ver klaarden dat zij de internatio nale trein niet zouden laten gaan, voordat de regering de prijsverhogingen geheel of ge deeltelijk ongedaan zou heb ben gemaakt. De prijsverhogingen die donderdag werden aangekon digd, kwamen na een prijsstop van vijf jaar. De prijzen van sommige goederen gaan wel 100 pet. omhoog. Gemiddeld zouden de prijzen met 60 pet. stijgen. De prijsverhogingen waren de hoogste sinds december 1970, toen ernstige ongerege ldheden over een sterke toe neming van de prijzen het einde betekenden van het be wind van partijleider Kadislav Gomoelka. Onder de stakers die de ex prestrein bij Warschau blok keerden, was men van oordeel dat eventueel over een prijs stijging van 10 pet. te praten zou zijn. Volgens de stakers had de overheid de lonen „te ruggeschroefd" en nu de prijs van de eerste levensbehoeften met 60 pet. verhoogd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1