Warmer Vanavond: kans op overvolle wegen Biesheuvel hoog genoteerd voor post in Brussel Krat Pils DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND VAN AGT'S DILEMMA WEL OF NIET HEENGAAN Als de bel klinkt, moet u nog betalen nu VACAHflE BIEDIlCEN DONDERDAG IE STEM Olympisch kostuum Ijs in treinen 0OEP VERVOERSFEDERATIE NVV/NKV TOT iBEIDERS IN ROTTERDAM EN AMSTERDAM: OPVOLGER VAN LARDINOIS 116e jaargang - no. 17993 ^andaag Geschonden 3D gulden Achter het Nieuws weer over kerncentrales C. EN A. PROBEERT MET ELECTRONISCHE PIEPER WINKELDIEFSTALLEN TE BEPERKEN Amerikaanse Export- Import Bank weigert garantie lening Zuid-Afrika Filevorming MARINE MENSEN GEDOOD OP TEXEL 12 halve liters rtJL Cf>J^Vzóóó'n Kunt u met een gen' harl v'a '->e ®,ery doen meteen ,,Kle'le onder de rubriek „Vakantie". Imme val® tienduizenden Stern-lezers en gessen (vier van elke tien) zeggen bijzldere belangstelling te hebben vrr deze specifieke Kl,itjes"-rubriek. rflcCTEUR: DR. W.A.J.M HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINCEN (fan onze weerkundge me dewerker) DE BILT - De certirj gra- jtri grens die dinsdag tot luid-Limburg vas tfrugge- Jucd, won gisteren feer ter- rtm want in DeBiltwerd ook itrtig graden gemeten, in Oost-Brabant 32 graden, dissingen 29 graden. Het oedrukgebied houdt on- -mnderd stand en komt net het centrum van de Joo rdzee geleidelijk iets dichter bij Denemarken te liggen. Aanvankelijk is de wind nog noord tot noord oost maar kan tegen het weekeinde iets meeroostelijk worden. Door die ontwikke ling kan de warme lucht nog verder naar het noorden dringen. In het Rijnland en in Luxemburg werd 34, in Midden-Frankrijk 36 graden waargenomen. In Zuidwest-Frankrijk kwam het gisteravond tot enkele verspreide onweersbuit) es, maar ze hebben een lokaal karakter en spreiden zich nog niet in onze richting uit. De storingsfronten zelf blijven ook op een grote af stand en geven bewolking langs de Noorse kust, maar op het vasteland van West en Midden-Europa verandert er vrijwel niets. Zuid- Limburg krijgt vandaag al de achtste opeenvolgende tropi sche dag, gelijk aan juli 1947. HAVEN HALVE (Van onze sociaal-economische redactie) DEN' HAAG ROTTER- 01 AMSTERDAM -De «voersfederatie ÏÏVSKV zal de Rotter- èiseen Amsterdamse ha- vaarbeiders vanochtend pepen het werk van- diag neer te leggen en mar huis te gaan. Deze halvedagsstaking is «protest tegen de door de «jiring afgekondigde verlen- jiijvan de loonmaatregel tot lugustus. Kaderleden van de nersfederatie hebben hier in gisteravond besloten. Bij Insluiten van deze editie was btinog niet bekend of het bij la actie zou blijven. Een put deel van het kader wilde »g verder gaan waarbij ge- hdit werd aan massale de- nstratieve optochten in de Ine havensteden. ills bekend is het enkele I ttiia geleden ook al onrustig gewest in de Rotterdamse ha- Het comité van Rotter- havenarbeiders tot be- ■ivan de koopkracht riep Ineen wilde staking van een tiiag uit om de loononder- krdelingen tussen werkge- werknemers en regering srdruk te zetten. Die actie Bitoen afgekeurd door de standvastig Toog en zonnig. Matige roordoostelijke wind. Temperaturen in het Men rond 30 graden. «ADIO EN televisie Thristus geen Superstar «nieuwe film. SINNEN-/buitenland-2 tacessies Moskou op «mmunistische top. swnen-/buitenland-3 'eiw boek van en over 'J W. Drees sr. ÜNNEN-/buitenland-4 Amerika-200 SPORT-1 tae tijden van weleer ':ken in de Tour te zijn 'tril9gekeerd. sport-2 basketbalteam plaatst voor finalepoule •oor-Olympisch toernooi. merijntje Momenteel een Ver, die van voren feet dat-ie van 3'Sren leeft. DAG PLAT vervoersfederatie NVV/NKV. De verlenging van de loon maatregel met één maand is voor de vervoersfederatie ech ter onaanvaardbaar. De hele Nederlandse vakbeweging, met inbegrip van het CNV, heeft de verlenging van de loonmaatregel gisteren trou wens van de hand gewezen. Het kabinet besloot dinsdag avond tot die verlenging, om tijd te winnen voor een loon- akkoord op vrijwillige basis tussen werkgevers en werk nemers. De vakbeweging vindt dat door de verlening van de loon maatregel opnieuw het recht op vrije loononderhandelingen is geschonden. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (NVV-NKV) vraagt van de re gering duidelijkheid over haar zienswijze op het arbeids voorwaardenbeleid voor de tweede helft van dit jaar. Daar kan volgens de FNV een werke lijk centraal akkoord van werkgevers, werknemers en regering van afhangen. De FNV blijft dan bereid in vrije loononderhandelingen de eis op volledige prijscompensatie (102 gulden per maand bruto) op te geven voor een loonsver betering van 55 netto, uit premieverlichtingen en een bruto loonsverhoging be staand. Maar die verbeterin gen van de arbeidsvoorwaar den moeten dan wel per 1 juli ingaan. Ook het CNV meent dat die verbeteringen met terugwer kende kracht tot 1 juli moeten ingaan. CNV-voorzitter Lan- ser zei dinsdagnacht dat het kabinet met het verlengen van de loonmaatregel suggereert dat er mogelijkheden zijn om uit de impasse van het loon- overleg te komen. Hij meende, dat er weinig ruimte is om als nog tot een vrijwillig loonak- koord te komen. Het kabinet zal vrijdag een besluit nemen over de moge lijkheden tot een loonakkoord te komen. Het gaat hierbij om de overbrugging van het ver schil tussen de 38 gulden netto per maand, die de werkgevers in het loonoverleg hebben in gebracht en de 55 gulden netto per maand, die de werknemers eisen. Maar minister Duisen- berg (Financiën) wil hiervoor geen extra geld in het laatje brengen. Dat extra geld moet naar zijn mening van nieuwe, extra bezuinigingen van de verschillende ministeries, met name Defensie, komen. Wan neer het kabinet vrijdag een besluit neemt, zal begin vol gende week een nieuw gesprek met de werkgevers en werk nemers plaatshebben. HILVERSUM - „Achter het Nieuws" van de VARA komt donderdagavond terug op de reportage, die de juiste bewa king van kerncentrales o.a. in Zeeland in twijfel trok. Dit zijn de Nederlandse Olympische kostuums voor de spelen van Montreal. Ver- springster Cisca Jansen en hockeyer Coen Kranenburg zijn gehuld in donkerblauwe, zuiver wollen halfgevoerde lichtgewicht kostuums en een zeer dun witsh irt. Frans Mole naar tekende voor het dames- ontwerp en Ed Beer, dir. van de Society Shop, welke de kle ding verzorgde, maakte het ontwerp voor de heren. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - De minister van Justitie, mr. A. van Agt, zal in verband met de laatste zin in zijn brief aan de Tweede Kamer inzake de Bloemenhove-kliniek-affaire vermoedelijk komend weekeind een beslissing nemen over de door hem zelf in die brief gestelde vraag: of hij onder deze omstandigheden het blijven functioneren van die kliniek als minister van Justitie, al dan niet, zal aftreden. Een van onzer verslaggevers had een gesprek met minister Van Agt over deze ernstige zaak en over de overwegingen die beslis send kunnen zijn over het al dan niet heengaan van de minister. In Haagse politiek kringen verwacht men, dat de minister na zijn zeer rijp beraad, zal beslissen om aan te blijven. Men vindt dit intervieuw op pagina Binnen-Buitenland-4. Over de kwestie- Van Agt schrijft ook kolomschrijver Henk Koning. Zijn bijdrage vindt u op pagina Binnen-Buitenland-3. AMSTERDAM - Met het oog op de komende zomer maanden, neemt Wagons-Lits een proef met de verkoop van consumptie-ijs op de binnenlandse treinen. Voorlopig wordt de proef in de maand juli genomen op het traject Zandvoort-Maastricht, aldus Wagons%Lits woensdag. De beslissing om ijs als proef in het assortiment op te nemen, vloeit voort uit de permanente steekproeven, die Wagons-Lits neemt onder het reizigers-publiek naar de wensen inz.ake de samenstelling van het assortiment. (Van een onzer verslagge vers) UTRECHT - Vandaag komt de grote vakantie- stroom op gang. Het a.s. weekeinde begint voor de meeste scholen en bedrijven in het noorden, midden en oosten van het land de zo mervakantie, evenals voor de bouw- en nevenbedrijven. Met ingang van vanavond moet daarom een grote drukte op de Nederlandse wegen worden verwacht. Het verkeersbeeld zal bo vendien nog worden beïn vloed door vakantiegangers uit België en Frankrijk, waai de meeste scholen eveneens worden gesloten en ook de bedrijfsvakanties begin nen.Daarnaast zal het ver- (Van een onzer verslaggevers) BREDA - Per jaar gaat in ons land in de winkels voor een waarde van 1,4 miljard gulden de deur uit, zonder dat voor de artikelen werd betaald. Dat is twee procent van de omzet, met daarbij deze voor de ondernemers verontrustende omstandig heid, dat dit percentage jaar lijks groeit. En dat ondanks allerlei maatregelen, die in het bijzonder in het groot- winkelbcdrij f worden getrof fen om paal en perk te stellen aan deze winkeldiefstallen. Steeds weer blijken de niet- betalende bezoekers vindin grijker dan de winkeliers. Thans echter gaat C A in haar winkels (waaronder ook de Foxy Fashion-zaken val len) een elektronisch systeem invoeren, dat dit soort dief stallen aanzienlijk beperkt. Nadat er geruime tijd mee werd geëxperimenteerd in de vestiging in Doetinchem wordt het thans al in alle C A-winkels in Gelder land en in Amsterdam toege past. Thans is Breda aan de beurt. Het komt er op neer, dat alle goederen worden voor zien van een plastic plaatje, ter grootte van een prijskaar tje. Dit wordt, nadat de klant aan de kassa heeft betaald, verwijderd. Betaalt de „klant" niet, zodat het kaar tje aan het artikel blijft zit ten, dan verschijnt er zodra zij of hij een poortje passeert op een venstertje deze tekst: „Vergeet u niet te betalen terwijl er tegelijkertijd een belsignaal klinkt. Deze poor tjes bevinden zich bij de rol trap, de lift, de gewone trap en voor de gelijkvloerse afde ling bij de uitgang. Wordt de vriendelijke aanmaning om alsnog te betalen genegeerd, dan loopt de zaak na het pas seren van de laatste uit gangsdeur mis, omdat de niet-betalende bezoeker daar wordt aangehouden. Mocht de juffrouw aan de kassa vergeten het plaatje te verwijderen, dan wordt zij zodra het gekochte op de paktafel verschijnt door een bel- en een lichtsignaal op haar verzuim geattendeerd. Naar het oordeel van de C A-direetie zijn er aan het nieuwe systeem diverse goede kanten. Ten eerstehet beperkt het eigen verlies; ten tweede: het komt tegemoet aan de grief van justitie, dat het zelfbedieningssysteem diefstallen in de hand werkt; ten derde: het verhoogt de discipline in de eigen onder neming en ten vierde: het werkt, naar de ervaring el ders heeft geleerd, zeer pre ventief. (Van onze correspondent) BRUSSEL - Oud-premier mr. Barend Biesheuvel, die tevens grote ervaring heeft als landbouwminister en bovendien hoog aangeschreven staat bij de internationale landbouworganisatie en de lidstaten van de Europese gemeenschap, maakt de grootste kans om landbouwcommissaris ir. Pierre Lardinois per 1 januari in Brussel op te volgen. Zeker is reeds, dat de Britse mr. Europe, Roy Jenkins, het dagelijks bestuur van de EEG, ter opvolging van de Fransman Francois Xavier Ortoli. Ortoli zelf heeft al aangekondigd, dat hij bereid is vice-voorzitter te blijven van de nieuwe Euro pese commissie. Een en ander hebben wij giste ren te Brussel vernomen. Tot nog toe ambieert Neder land met name de Europese commissariaten landbouw, so ciale zaken, ontwikkelingssa menwerking en externe be trekkingen. De post sociale za ken, waarvoor de Nederlandse minister Jaap Boesrna reeds lang wordt genoemd als belo ning voor de diensten, die hij aan het kabinet Den Uyl heeft bewezen, geldt evenwel binnen de Euromarkt als een onbe langrijke politieke post. Ontwikkelingssamenwerkin is vanouds „Duits bezit" in de Euromarkt en Bonn is niet van plan deze plaats af te staan aan een Nederlander. Het commissariaat „externe betrekkingen van de EEG" is dermate belangrijk, dat West-Duitsland en Frankrijk de eersten zijn om daarvoor in aanmerking te komen. Welis waar is voor de externe be trekkingen van de EEG ook de naam genoemd van de Neder landse staatssecretaris van Europese zaken mr. E. Brink horst, maai- deze maakt naar wij vernemen, geen schijn van kans. Wel wordt hij genoemd als de opvolger van mr. E. Sas sen, de huidige Nederlandse permanente vertegenwoordi ger bij de Europese gemeen schap in Brussel, die met pen sioen gaat. Naar in Brussel verluidt, zijn ondanks de goede papieren van mi'. Biesheuvel, die met name bij de Duitsers, de Fran sen, de Engelsen en Italianen hoge ogen gooit, de kansen van minister van defensie Henk Vredeling en van minister van sociale zaken Jaap Boersma om Lardinois op te volgen, nog niet volledig verkeken. Dat ligt dan meer evenwel aan de om standigheid, dat de Neder landse regering eigen kandida ten wil pousseren dan aan de bereidheid van de andere EEG-landen om deze twee te accepteren. Met name ir. Vre deling ligt de Duitsers en de Fransen niet, ook al beschou wen zij hem als een landbouw deskundige bij uitstek. Maar Vredeling heeft zich in het ver leden te vaak anti-Duits opge steld en is ook te vaak tegen de Fransen te keer gegaan, aldus vernamen wij van de zijde van de Duitse en Franse perma nente vertegenwoordigingen bij de EEG. Wat minister Boersma be treft geldt het volgende: zelf blijft hij hardnekkig ontken nen een dergelijke post in Brussel te ambiëren, en zijn te genstanders zeggen, dat alleen al zijn. gebrekkige talenkennis hem onmogelijk maakt. Het kabinet Den Uyl daarentegen oefent wel degelijk druk uit op minister Boersma om een commissariaat voor Nederland op zich te nemen in Brussel. Premier Den Uyl ziet Boersma zelfs als kandidaat voor de op volging van Lardinois in Brus sel. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON - De Ame rikaanse staatsbank voor de financiering van in- en uitvoer, de Export-Import Bank, heeft afwijzend beschikt op een ver zoek om garant te staan voor een lening voor de financiering van 450 miljoen dollar van een project van 500 miljoen van de Zuidafrikaanse onderneming Sasol (Transvaal) Beperk. Het project behelst de winning van olie uit kolen. Een woordvoerder van de bank heeft gisteren meege deeld dat het verzoek op 17 juni is afgewezen, omdat de bank de lening te groot vindt voor Zuid-Afrika. De Fluor Corporation zou het ontwerp en de technische uitvoering voor haar rekening nemen en twintig Amerikaanse be drijven zouden als leverancier voor het project optreden. OP ongebruikelijke manier heeft het Witte Huis gisteren de verklaring van Sovjetleider Breznjev, dat de regering Ford een overeenkomst inzake een Sovjetrussisch-Amerikaans kernwapenverdrag vertraagt, tegengesproken. keer geconfronteerd worden met herstelwerkzaamheden aan een aantal wegen, waar door filevorming onvermij delijk zal zijn. De Politieverkeerscentrale en de ANWB verwachten voor de komende dagen de volgende situaties: DONDERDAG 1 JULI: De avondspits zal drukker zijn dan normaal als gevolg van het feit, dat velen, om de drukte van het weekeinde te vermijden, deze avond reeds zullen vertrekken. VRIJDAG 2 JULI: Tot diep in de nacht zal er meer verkeer zijn dan normaal in verband met vertrekkende vakantie gangers. ZATERDAG 3 JULI: In de ochtend wordt de grootste verkeersdrukte van het weekeinde verwacht, daar de meeste mensen op deze dag naar hun vakantie-adressen vertrekken; tegen de avond zal het wat rustiger worden. ZONDAG 4 JULI: De gehele dag zal het verkeersbeeld sterk onder invloed staan van dagrecreanten en van ko mende en vertrekkende va kantiegangers; vooral in de ochtenduren zal het extra druk zijn evenals 's avonds, wanneer de meeste dagre creanten huiswaarts keren, stap zullen gaan. Op de volgende belang rijke doorgaande verbindin gen moet het verkeer reke ning houden met rijbaan versmallingen als gevolg van wegwerkzaamheden Tussen Den Haag en de Duitse grens ter hoogte van Bodegraven en Arnhem. Tus sen Venlo en Zeeland op het weggedeelte Eindhoven- Tilburg. Tussen Breda en Rotterdam op het wegge deelte Zevenbergen-Hendrik Ido Ambacht. 4. Tussen Gorkum en Breda ter hoogte van Breda, tussen Utrecht en Den Bosch ter hoogte van Hagestein.Op deze wegen moet, zeker ge durende het komende week einde, rekening worden ge houden met filevorming. TEXEL (ANP) Bij een oe- fenloop voor de Nijmeegse vierdaagse zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee ma rinemensen op Texel dodelijk verongelukt en twee gewond. De omgekomenen zijn de lui tenant ter zee H.W. van de Breevaart Bravenboer (26) uit Numansdorp en de 24-jarige kok le klasse A. de Korte uit Noordwijk. Zij maakten deel uit van de bemanning van de H.M. Pan ter, die in militaire kolonne kort na middernacht op Texel op een buitenwegliep. Een taxi reed op de kolonne in. .ADVERTENTIE: fZl mits afgehaald

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1