dagblad voor ZUIDWEST-NEDERLAND NEERSLAG NOG TE GERING eel vrouwen zonder baan erkloosheid stijgt oor schoolverlaters de stem Drie man verpletterd Volop in training Den Ilyl tevreden over resultaat EEG-topberaad ARAGE (HAERT B.V. EINDELIJK... Zorg van kerken over droogte RUSTIG MET VAKANTIE NAAR GRIEKENLAND Luns: geen directe actie Turkije verwacht WOENSDAG «INDE fsvakantie Voor 150.000 aan gestolen in Brninisse OOSTBURG jekendmaking 14 JULI 1976 11$e jaargang - no.18004 I (Van onze weerkundige me- 1 dewerker) Viking landt op 20 juli ite Oostburg .vergadering 17 t/m 31 juli jr blijft aanwezig. Politie redt jongen in rubberboot 49 Aanzet tot monetaire en economische unie Meer samenwerking bij strijd tegen terrorisme Minder toegeven Jenkins r! lethouders van Oostburg Ij besloten hebben door het (doorgetrokken gele streep el 126 van het Reglement |rkeerstekens het parkeren westzijde van de Burge- |aat vanaf de aansluiting over een afstand van 40 Achting en aan de zuidzijde plein te Oostburg tussen de Callenfelsstraat en de (g van het besluit is bepaald die der afkondiging, i na vandaag kan tegen het belanghebbende beroep in- 6e Kroon. Het beroepschrift I gericht, maar bij de Com- [ïgin in Zeeland ingediend lepstermijn ligt het besluit I rie voor een ieder ter inz age tt verkrijgbaar. 976. Ister en Trs voornoemd, >er, burgemeester lage, secretaris j Stem-le2ers en -le2eressen kijken week in week uit in de „Kleintjes"-rubrieken. Dat 2ijn elke dag vele tiendui2enden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet 20u worden gele2en. kj^CTEUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN I de BILT - In geheel Izuidwcst-Nederland is de I neerslag in het afgelopen et- Imaal te gering gebleven, ge- I middelt! niet meer dan n a ■twee millimeter. Dit terwijl |(i voornamelijk in de omge- I ving van Brussel fikse buien Izijn gevallen, want Brussel zelf meldde gistermorgen 36 mm. Ook het oostelijk deel van Brabant viel regen van betekenis, Eindhoven kwam op 15 mm. Langs de kust van Zuid- en Noord-Holland is echter nog geen millimeter neerslag gevallen. Vele land bouwers zullen daardoor uit zien naar het volgende sto ringsfront, dat in de ko mende avond of nacht ons land kan bereiken, maar naar het zich laat aanzien, is ook de activiteit daarvan gering. Er komen via Zuidwest- Engeland alweer barometer-stijgingen nader bij, zodat ook de tweede helft van deze week waarschijn lijk geen regen van veel bete kenis zal opleveren. Er zijn nu en dan weer zonnige pe rioden en de temperatuur blijft op een zomers niveau. Zomers is het ook in geheel Scandinavië en in Midden- Europa en het warmste deel wordt in de Balkan en Spanje waargenomen tot 33 a 35 graden. PASADENA (AFP) - Het landingsdeel van de Ameri kaanse Viking 1 zal op 20 juli op Mars landen. Dit heeft vluchtleider James Martin in Pasadena in Californië be kendgemaakt. De landing van de ruimtesonde was al enkele keren uitgesteld. eg Breda-Roosendaal. iBrabantlaan (1200 m van jsweg Tilburg-Maastricht, gel 2. (Oudenrijn-Arnhem, Xegein. handelsgebouw, Weena 7371 centrum .Waldeck', berdervoort. Shouderskade74. (in De Sniep, Rijksweg |i. eg Haarlem-Alkmaar, [Zaandam/Heemskerk, (centrum ,De Klanderij', Iaat. Int u welkom bij VanderMeer findhoven. Rotterdam en Diernen-, |Den Haag en Amsterdam (Van onze redactie binnenland) I DEN HAAG - De vroege inschrijving van een groot lantal schoolverlaters bij de gewestelijke arbeidsbureaus volgens het ministerie van Sociale Zaken een belang- ijke oorzaak van de stijging van aantal werklozen in de juni. De arbeidsreserve in ons Een gedeelte van de school- bedroeg eind vorige verlaters heeft zich al bij de ar beidsbureaus laten inschrij ven. Aangezien een groot aan tal jongeren tot het einde van het derde kwartaal onder de zorgen van de ouders blijft, wordt na deze datum weer een groot aantal meldingen bij de arbeidsbureaus verwacht. Dit aantal kan dit jaar extra groot worden omdat ook de vorig jaar met één jaar verlengde la gere beroepsopleigingen zijn beëindigd. De vraag naar personeel daalde vorige maand, voor sei zoen verbeterd, met 7300 tot 46 500. Uit de jongste cijfers blijkt dat de werkloosheid bij mannen onder de meeste be roepsgroepen is gedaald, al leen onder de metaalbewer kers en handels- en kantoor personeel is er een duidelijke toeneming vast te stellen. De daling van het aantal werkloze bouwvakarbeiders, die in mei vorig jaar inzette, heeft zich in het eerste half jaar van 1976 niet voortgezet. Het aantal mannen en vrou- Vandaag wen tewerkgesteld op aanvul- lende werken nam af met 150 in I J tot 5.580. Het aanta werken den op sociale werkvoorzie ningsobjecten steeg met 210 tot 7.630. Per 15 mei hadden 531 be drijven een vergunning voor werktijdverkorting van 35.326 werknemers. In alle provincies betekende dit een daling, be halve in Friesland en Zeeland. vorige naand, voor het seizoen verbe- trd, 228.800, een stijging ten Ipzichte van mei met zesdui- md. Alleen in Zeeland nam de werkloosheid niet toe. Ge woonlijk daalt het cjjfer in juni i heel Nederland. Opvallend is verder de erke stijging van het aantal jierkloze vrouwen. Dat liep amelijk op met 4790 tot |6.440. Voor wat betreft de nannen steeg het aantal met 1(0 tot 147.660. Volgens het Ministerie van ciale zaken verlaten dit jaar )'n 190.000 jongeren de scho- |tn. Ongeveer 100.000 van hen ouden op eigen gelegenheid ibaan kunnen vinden. Voor 0.000 zou binnen afzienbare ijdookeen betrekking worden gronden. Er zullen volgens letministerie ongeveer 10.000 fchoolverlaters overblijven. Vergroten het aantal werk- Itze jongeren van 80.000 tot an Oostburg maakt bekend, 15 juli 1976 om 19.30 uur in een openbare vergadering gemeente zal worden gehou- 976. ;meester voornoemd, per toenemende "bewolking elijk wat regen. (Maximumtemperatuur: 19 i (kust) 27 graden |RADK> EN TELEVISIE T'anse reclamezender (onder communistisch vuur |BlNNEN-/BUITENLAND-2 "Misdracht deelt mee in («ntractpot F-16 PNEN-/BUITENLAND-3 "Vaardigde van Texas PM Democraten aan |SP0RT-t rW Hemmes verslaat SPORT-2 ("«eraan Bracke snelste |n tijdrit >p0RT-3 L.'cemeester Olympisch |'!rP „Hier doen wij niet f® politiek" PERIJNTJE 'eg 41 l. 01140—3451* hulst P Vs menu: Brussels BRUINISSE Pas nu is be kend geworden dat in de nacht van zondag op maandag in Bruinisse een personenauto met aanhanger is gestolen met een lading spijkerpakken ter waarde van 150.000.-. De auto met aanhanger stond ge parkeerd bij de woning van de eigenaar. Van de dieven ont breekt tot nu toe elk spoor. RILLANDGistermiddag is de zevenjarige Edwin de Groot uit Bergen op Zoom in zijn rubberbootje vanaf de Kreek- raksluizen met de vloed afge dreven op de Oosterschelde. De gealameerde rijkspolitie te water voer met de RP-58 uit om het kind op te halen. Daar de politieboot niet bij het kind kon komen, is een bemannings lid één kilometer wadend door het water gegaan en deze heeft het bootje met het jongetje erin teruggesleept naar de politie boot. Daarna werd het kind naar zijn ouders terugge bracht. BORDEAUX (AP) - Drie Duitsers en een Nederlands meisje zijn verdronken toen hun opblaasbare kano voor de kust van de Atlantische Oceaan, 60 kilometer ten noordwesten van Bordeaux, omsloeg in de sterke stroming. Wisselvallig weer", zegt De Bilt en ja hoor, na de lange, lange droogteperiode moeten de vakantiegangers er toch rekening mee houden, dat de paraplus meegenomen moeten worden. De tempe ratuur blijft nog steeds lekker, zodat het allemaal best te dragen (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM/SCHIEDAM - Op de werf van Wilton Feye- noord in Schiedam zijn gistermiddag drie Nederlanders van de werf bij een ongeluk aan boord van het autotransportschip Ora- nia om het leven gekomen. Een Brit is zeer ernstig gewond in een ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde in het ruim van het schip. De vier mannen waren bezig met het monteren van ringen aan luiken, toen één van de luiken losraakte en op de vier terecht kwam. De drie Nederlanders, de 61-jarige scheepmaker J. Beekman uit Rotter dam, de 57-jarige scheepmaker W. Vermaas uit Schiedam en zijn 49-jarige collega D. Wever uit Schiedam, waren op slag dood. DEN HAAG/LEUS DEN - In verband met de aanhoudende droogte van de afgelopen weken heb ben het moderamen van de hervormde synode en het moderamen van de ge reformeerde synode de kerkeraden opgeroepen aan de zorgen van de land- en tuinbouwers in- de kerkdiensten bij voortduring aandacht te schenken. „Het geloof functioneert krachtens zijn aard in het concrete leven van de gelovigen en daarom mogen deze zor gen ook in de eredienst tot uitdrukking komen. Hoewel de ernst van de si tuatie veelal eerder op het platteland zal worden on derkend dan in de steden, is het goed dat „alle ge meenten zich van deze gemeenschappelijke nood bewust zijn. De verdere perikelen rond de droog te: Rijkswaterstaat heeft besloten met ingang van vandaag de scheepvaart op de Drentse Hoofdvaart van de Paradijssluis in Meppel tot de sluis Peeloo in Assen te stremmen in verband met het grote wa tertekort van de Drentse landbouw. Een delegatie van de Europese Boerenbond, de COPA, heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Limburg om zich op de hoogte te stellen van de si tuatie van in moeilijkhe den verkerende agrari sche bedrijven. Het gezel- In deze laatste week voor het begin van de Olympische Spelen testen de atleten dagelijks hun vorm. Daarbij trotseren zijn soms barre omstandigheden, zoals de Kenyaan Nomo op bovenstaande foto op een blankstaande sintelbaan. Want hier mag regen dan zo langzamerhand een zeldzaam verschijnsel zijn geworden, in Montreal komen plensbuien nog frequent voor. (Van onze correspondent) BRUSSEL - De regeringsleiders van de negen EEG-landen heb ben gisteren een tweedaagse topconferentie in Brussel beëindigd met twee vrij belangrijke beslissingen: De ministers van finan ciën van de negen hebben opdracht gekregen om de nationale begrotingen van 1977 zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en om naar middelen te zoeken om het grote verschil in wisselkoer sensysteem tussen de slang-landen (dat zijn de landen die de munten niet meer dan 2,25 procent laten zweven) en de landen met zwevende munt langzamerhand te nivelleren. Premier Joop Den Uyl, voor zitter van deze EEG- conferentie, beklemtoonde dat het feit dat vier EEG-landen tot de slang behoren en vier landen zwevende koers hante ren, als een van de voor naamste oorzaken van het uit- (Van onze correspondent) BRUSSEL Secretaris generaal mr. Joseph Luns van de NAVO heeft ons gisteren gezegd dat er geen aanwijzin gen zijn dat Turkije op korte termijn agressieve bedoelin gen heeft tegenover Grieken land in verband met Turkse aanspraken om in de Egeische zee nabij enkele omstreden Griekse eilanden naar olie te boren. Er is dan ook geen en kele reden om geplande vakan ties naar Griekenland te annu leren, aldus de Nederlandse Volgens het Franse persbu reau AFP heeft de Turkse rege ring op verzoek van de VS het vertrek van het onderzoek- schip Sismik, dat in de Egei sche Zee seismische proeven voor olie-opsporing zou gaan doen, twee weken uitgesteld. Een Turks blad zegt, dat dit besluit genomen is omdat At hene enkele NAVO-landen zou hebben laten weten het schip tot zinken te zullen brengen wanneer het binnen de wate ren zou komen die Grieken land als territoriaal beschouwt Mr. Luns zei dat beide NAVO-partners een aantal grote geschillen hebben, die wel naar een conflictsituatie kunnen leiden zoals destijds de Turkse inval op Cyprus, maar dat dit geen nieuwe toestand was. Beide landen leven al ge ruime tijd in spanning maar we hebben de hoop dat het ge zonde verstand de overhand zal houden, aldus mr. Luns. De secretaris-generaal onder streepte wel dat vandaag (dus gisteren 13 juli) nog geen di recte agressieve actie van Tur kije werd verwacht. De verklaringen van de NAVO-leider staan in rege- bechte tegenstelling tot nieuwe Griekse en Turkse vlootbewegingen in de Egei sche zee. Met name rond Sa- mos, Lesbos en Rhodos is de Griekse vloot in verhoogde staat van paraatheid gebracht en minister Averoff van defen sie heeft de vloot daar gisteren een bezoek gebracht. Hij on derstreepte dat Athene vastbe sloten is om elke duimbreed Grieks terrritorium ter land en ter zee desnoods ten koste van een oorlog te verdedigen tegen welke indringers ook. Zowel in Athene als in Griekse EEG- en NAVO- kringen volhardde men giste ren in de opvatting, „dat de Turken aan het uitspoken zijn" en dat ze mogelijk munt willen slaan uit de gespannen toe stand aan de vooravond van de EEG-associatieraad met de Turken in Ankara en de Asso ciatieraad tussen de EEG en Griekenland in Brussel, ver gaderingen die op respectieve lijk 24 en 27 juli zijn gepland. De permanente vertegenwoor digers van de negen EEG landen hebben de afgelopen dagen ook tot in de late avon duren gewerkt aan een oplos sing zowel van de moeilijkhe den met Turkije dat enorme compensaties eist voor de Griekse toetreding tot de ge meenschap als aan de voorbe reiding van de eerste fase van de toetredingsonderhandelin gen met de Grieken op 27 juli in Brussel. De werkzaamheden schijnen in zoverre te zijn ge vorderd dat mr. Max van der Stoel, de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, giste ren in Brussel kon zeggen dat nog deze maand een begin wordt gemaakt met de toetre dingsonderhandelingen met Athene. De EEG-regeringschefs heb ben weliswaar over de Turkse en Griekse spanningen ge praat, maar dan vooral in de marge van de EEG-top. Wel hebben de Franse president Giscard en de bondskanselier Schmidt van West-Duitsland met elkaar gesproken over de Griekse toetreding, de Turkse compensaties alsmede over de toestand in de Egeische zee. Dit heeft een woordvoerder van de Westduitse bondskan selier ons gisteren na de EEG- topconferentie in Brussel mee gedeeld. Beide voornaamste EEG-regeringschefs zullen titre personel zowel Athene als Ankara duidelijk maken dat zij de banden tussen de negen en deze landen willen aanha len, maar dat zowel Grieken als Turken als tegenprestatie beiden wat stoom moeten af blazen. Per slot van rekening kost zowel de Griekse toetre ding als de nieuwe associatie overeenkomst met Turkije de EEG geen handen maar kisten vol geld. blijven van meer economische en monetaire samenwerking tussen de negen. De tweede beslissing was een opdracht aan de ministers van justitie en binnenlandse zaken van de negen om de reeds begonnen samenwerking in de strijd tegen de interna tionale criminaliteit en spe ciaal tegen het terrorisme krachtig te intensiveren. De regeringsleiders stelden een verklaring op waarin zij zich verplichten kidnappers te ver volgen dan wel uit te leveren op het gehele EEG- grondgebied. Met name kwamen de negen regeringschefs overeen om te genover terroristen een mini mum aan toegevendheid aan de dag te leggen, hetgeen in de praktijk er op neer komt dat mogelijk voortaan gegijzelden zullen worden opgeofferd als het daardoor mogelijk wordt terroristen voorgoed onscha delijk te maken. De negen regeringschefs spraken ook over de samenstel ling van de nieuwe Europese Commissie. Ze besloten de kandidatuur van de Britse mis ter Europe Roy Jenkins als nieuwe voorzitter van de Eu ropese Commissie te aanvaar den. De benoeming van de Brit zal een van de komende dagen officieel worden bekendge maakt. De bedoeling van de meeste EEG-leiders is een krachtige Europese Commissi e rond de Brit te formeren. (zie ook binnen en buitenland 2)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1