ITIE Iloongesprek in havens ervoersbonden ouden vast aan olledige prijs- ompensatie V NGEN ide STEM STORINGSFRONT MET BUIEN VLIEGJIJOFVLIEGIK OP VALREEP NOG AKKOORD OVER BEGROTING Seen salarisverhoging burgemeesters grote steden ÜNK Drie jongens uit Krabbendijke verongelukt DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND DONDERDAG Hartstichting blijft voorlopig toch meebetalen iESLOTEN Kabinet nam laatste horden MINISTER EENS MET INITIATIEF slagerij LA. d'Hont stereo set Iiedereen leest Idé krant Ialtijd en overal. ind verkopen? I'S dreigen Itnet terug trekking uit I Montreal andaag in PAMFLET CNV vanwege parkeerbon Nederlandse gewur gd in Suriname Portugese president beëdigd Landbouw PRIJZEN Ankstellen uitvoering die Grote sortering iteitsstoffen. Keuz$ -zits, 3-zjts enz: jarantie op -corv ktie. Levering direct de DEM-fabriek naar, lant. DEM-prijzervzijrt fabrieksprijzen. ds vanaf 795.-. Inl. 53450-2602. Toonza-i [Culemborg, fabriek, weg 8. Bergen op, Wassenaarstr. 15., |pend di. t/m za. tot 18 tot 21 u. Vegens vakantie 19 juli t/m 1 augustus [RAPENBURG 12 VOGELWAARDE Philips complete Tuner-versterker draaitafel cassetterecorder f 1095,- 43,- p.m. (36xp.l.) SAS VAN GENT GENTSESTRAAT 4 01158-1938 bok zondags open Van 14.00 - 18.00 uur oor het verbindend lorden van de enige Itdelingslijst heeft een fullissement van de he loten vennootschap de leubelloods Brabant f.V. gevestigd te Don- en, een einde genomen. curator Mr. E.P. Elink Schuurman, Nieuwe Prinsenkade 8, Breda. - Stsm-l826re en -lezeressen kijken week in week uit in de II ,Kleintjes"-rubrieken. Dat zijn elke hjPm vE dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen. is"-rubriek. ragen wij huizen te koop 15 JULI 1976 116e jaargang f no. 18003 DIRECTEUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM - Tijdens de eerste oriënterende gesprekken met de jwerkgevers in de haven van Rotterdam hebben de werknemers gisteren laten weten dat ze het behoud van de koopkracht (volledige prijscompen satie) blijven eisen. MONTREAL - Het Olym- I pisch Comité van de Verenigde Staten heeft gisteren gedreigd Izich terug te trekken van de [Olympische Spelen in Mon- I treat vanwege de affaire- I Taiwan. Aldus heeft gisteren 1 het Amerikaanse persbureau |Associated Press vernomen. De VS hebben het dagelijks Ibestuur van het International ■Olympisch Comité door hun I dreigement gedwongen een Spoedzitting uit te schrijven. ËDie was vannacht nog steeds |aan de gang. De mogelijkheid van een lAmerikaans boycot kwam op 1 nadat het nationale Olympisch [comité van Taiwan in Taipei verklaard zich terug te I trekken als het zijn eigen vlag [r.iet mag gebruiken. Omdat de I Canadese regering Taiwan Iiceeft geweigerd de vlag van de |republiek China te voeren, zou everklaring uit Tapei het te- Irugtrekken van Taiwan tot ge- I volg moeten hebben. >t hart via De Stem doen Ier de rubriek~Vakantie". inden Stem-lezers en Ie-1 etien) zeggen bijzondere ien voor deze specifieke bewolking Plaatselijk regen. Maximumtemperatuur 26 graden. RADIO EN TELEVISIE ielly Savalas spoedig uit Kojak, volgens waarzegger. 0INNEN-/BUITENLAND-2 Volgende stap: meer I bevoegdheden voor Europees Parlement. BINNEN-/BUITENLAND-3 Democratische Conventie schiet op republikeinse olilant. BINNEN-/BUITENLAND-4 herstel Duitse economie segint te haperen. SPORT-1 Karstens herstelt traditie 'n Bordeaux. SPORT-2 Russen favoriet in sioegentijdrit op Dlympische Spelen. SPORT-3 I Hassink in Montreal 'I zelfvertrouwen. MERIJNTJE Makelaar l.o.g. Lid NBM en Beurs Makelaar Regio Bred«| Bulten kantooruren 076-140272 en 076-652424 Taiwangedrag Dit gesprek over de arbeidsvoorwaarden in de havenbe drijven voor de tweede helft van dit jaar was het eerste na de staking in de havens van 1 juli en de loonmaatregel van de regering, die volledige prijscompensatie uitsluit. Na afloop werden noch door de werkgevers noch door de werknemers mededelingen ge daan. Op 20 juli volgende week dinsdag zullen de besprekin gen voortgezet worden. Een woordvoerder van de vervoer- sfederatie NW/NKV wüde gisteren overigens bevestigen noch ontkennen dat de eis van volledige prijscompensatie bij de onderhandelingen in Rot terdam en Amsterdam inder daad op tafel is gekomen. Maar gistermiddag werd be kend dat de vervoersfederatie NW/NKV in de havens een pamflet zal laten verspreiden, waarin staat dat de besturen van de cao-groepsraden van de vervoersfederatie het behoud van volledige koopkracht voor het havenpersoneel eisen. Er wordt verder niet duidelijk gemaakt of de vervoersfedera tie de loonmaatregel zal nege ren. Over eventuele acties om deze eis kracht bij te-zette werd gisteren van vakbondszijde geen mededeling gedaan. De vervoersbond CNV stelde zich gisteren op het standpunt dat de loonmaatregel van mi nister Boersma ook voor de ha vens moet worden geaccep teerd. De bond wijst acties af. ROTTERDAM (ANP) - Een 17-jarige bode op het hoofdbu reau van politie in Rotterdam heeft een flinke kaakslag ge kregen van de 36-jarige Maas stadbewoner H.L, die net zijn boete voor onrechtmatig par keren had betaald. De man had zich hierover zo opgewonden, dat hij bij het verlaten van het bureau de nietsvermoedende bode een slag met zijn vuist gaf. De man is door politie in gerekend. PARAMARIBO (ANP) - Een 34-jarige Nederlandse, me vrouw G.J.W. ten Broeke, is in Paramaribo gewurgd. De vrouw werkte in de Suri naamse hoofdstad als schoon heidsspecialiste en ze had er een sauna. De politie heeft haar man (J.R.), met wie ze in onmin leefde, aangehouden. (Van onze redactie buitenland) LISSABON - De 41-jarige generaal Antonio Ramalho Eanes is woensdag voor het parlement in Lissabon als eer ste vrij gekozen president van Portugal na een periode van meer dan 50 jaar dictatuur beëdigd. Eenentwintig saluut schoten kondigden daarna het begin van een nieuw tijdperk aan. Eanes legde de eed af in han den van parlementsvoorzitter Vasco da Gama Ferrïandes. Aan de bewust eenvoudig ge houden plechtigheid namen behalve de 262 afgevaardigden de in Lissabon geaccrediteerde diplomaten en de leden van de revolutionaire raad deel, onder wie de scheidende landspresi- dent Francisco da Gosta Go- mes. Op straat juichten tiendui zenden hun nieuwe staats- hoofd toe. Binnen acht dagen zal de eerste gekozen regering met haar werk beginnen. Als eerste ambtshandeling zal president Eanes na zijn boodschap aan het parlement de secretaris van socialistische partij Maric Soares tot premier benoemen. BRUSSEL (ANP)-Een 84-jarige Belgische, me vrouw Debaix uit Gent, heeft dezer dagen ervaren in welke mate kapitaal op de bank kan aangroeien. Ze liquideerde een spaar bankboekje van haar man, waar sinds 1914 één Belgische frank op ge staan had en incasseerde nu negen frank. De man van de vrouw had indertijd in Brugge een spaarrekening geopend. Dat gebeurde in 1913. Maar toen een jaar later de eerste wereldoor log uitbrak, nam hij al zijn geld, op één frank na, op. Enige tijd geleden over leed de man. De vrouw nam daarna het geld van het spaarbankboekje op en kreeg, inclusief alle renten, negen frank. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De depressies krijgen iets meer in de melk te brokkelen. Zo trekt een actieve depressie, die gisteravond al flink wat regen in Ierland gaf, in de richting van Schotland. De depressies zelf blijven met hun centrum wel op een af stand maar zien nu toch kans om met storingsfronten ons land te passeren. Er viel gisteren dan ook in een deel van ons land weer 2 tot 5 mm neerslag. De hoeveelhe den blijven echter nog te ge ring. De komende 24 uur zal ons opnieuw een front berei ken met aan de voorzijde nog vrij warme vochtige lucht. Het is mogelijk dat dit front een aantal regen- en onweersbuien brengt, die enige verlichting kunnen bieden. De verdere vooruitzichten blijven zomers want met een zuidwesten wind blijft vochtige, warme lucht naar ons land stromen, waarbij de middagtemperaturen boven de 20 graden blijven stijgen. De geringe regenval in ge heel West-Europa is te Iaat ge komen voor veel verschroeide oogsten. De regen heeft er in ons land toe geleid dat zich aan het te velde staande aardap pelgewas nieuwe knollen be ginnen te vormen, naast de oude waarvan de ontwikkeling door droogte en hitte was komen stil te staan. Voor de boer, hoe blij hij verder ook met het hemelwater is, is die zogenaamde doorwas geen reden tot vreugde. De eerste lichting aardappe len zal niet meer aan de groei komen als die groei er eenmaal uit is, maar wel kan de komst van de tweede lichting de kwa liteit ervan zeer ongunstig beïnvloeden: het gevaar be staat dat er straks glazige aardappels van het land ko- Het proefstation voor de ak kerbouw in Oostelijk Flevo land adviseert de boeren op de zandgronden hun snijmais te maaien, omdat er weinig meer te redden is. Hun koeien zullen van de maisplant, die ze in het geheel plegen op te eten, het voedselrijkste gedeelte moeten missen: de kolf, want die vormt zich niet waar geen water is. Het proefstation hoopt ver der dat het voortijdig afslach ten van vee voorkomen kan woTden als de akkerbouw de veehouderij een hanmdje helpt. Het proefstation voor de akkerbouw vindt ook dat de boeren hun grasoogst niet al tijd even verstandig aanpak ken: vaak maait men te Iaat, waardoor men minder eiwit oogst dan mogelijk zou zijn. Door wat eerder en een keertje extra te maaien, krijgt men beter en zeker evenveel voer. Het proefstation adviseert verder: nu geen graanstro on- derploegen maar het zoveel mogelijk oogsten en als in het najaar de suikerbieten geoogst zijn ook bietenloof en bieten koppen niet onderploegen. Op het vliegveld Seppe in Bosschenhoofd heeft zich drie dagen geleden een ooievaar geïnstalleerd. De ooievaar ar riveert elke morgen en gaat in het begin van de avond weer weg. Leo Jans, vogelkenner uit Roosendaal, heeft intussen achterhaald dat de ooievaar uit een nest van vijf jongen komt uit Groot Ammers in Zuid-Holland. Het vermoeden bestaat dat de ooievaar afkomt op de wormen die naar boven komen na het besproeien van de velden. Tot nu toe heeft de ooievaar nog geen gevaar opge leverd voor het vliegverkeer. Mensen van het vliegveld kun nen de ooievaar met „kunst en vliegwerk" wegjagen, wanneer hij te dicht in de buurt van de landingsbaan komt. Een woordvoerder van het vlieg veld zei dat de vogel pas tegen het weekend lastig kan worden omdat het dan veel drukker is wat betreft het vliegverkeer. DEN HAAG (ANP) - De Ne derlandse Hartstichting heeft meegedeeld, dat zij de ver blijfkosten wil betalen van de gene, die een hartpatiënt bege leidt naar Houston. De zieken fondsraad deelde eerder mee, dat de ziekenfondsen en ziek tekostenverzekeraars voor hun rekening nemen de kosten van vervoer, verblijf en medische behandeling van de hartpa tiënt, die in Houston wordt be handeld en tevens de reiskos ten van een begeleider. De Nederlandse Hartstich- (Van onze redactie binnen land) AMSTERDAM De minis ter van Binnenlandse Zaken heeft ingestemd met het ver zoek van de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hun salaris per 1 au gustus 1976 niet te verhogen, zo heeft een woordvoerder van de gemeente Amsterdam mee gedeeld. Het Koninklijk Be sluit waarin de verhoging was vastgelegd, is inmiddels inge trokken. Het salaris van de burge meesters van de drie grote ste den was in november vorig j aar met terugwerkende kracht tot 1 augustus 1975 verhoogd overeenkomstig de aanpassing van de ambtenarensalarissen. Begin dit jaar liet burgemees ter Samkalden de minister echter weten, dat hij de verho ging niet wilde aanvaarden en voorts afzag van de salarisver hoging per 1 januari 1976. Ook de burgemeesters van Rotter dam en Den Haag gaven te kennen van beide salarisver hogingen afstand te willen doen. De Amsterdamse burge meester nam zijn besluit met het oog op het streven van de regering de salarisstijgingen te matigen. In tegenstelling tot de minister gingen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland niet akkoord met het besluit van dr. Samkalden. Volgens hen was het salaris gebonden aan het ambt en niet aan de persoon van de burgemeester. Weigering van een verhoging zou de salarispost van een op volger aantasten. ting zegt, dat zij deze hulp aan de „luchtbrug" niet voor on bepaalde tijd kan beloven. Nu de ziekenfondsraad echter openlijk erkent, dat begelei ding van de hartpatiënten noodzakelijk is, hopen wij ook, aldus de Hartstichting, dat spoedig een afdoende oplos sing wordt gevonden voor de vergoeding van de verblijfs kosten van de begeleider. De tweede groep Neder landse hartpatiënten die in het Amerikaanse Houston een har toperatie hebben ondergaan, maakt het goed. De zeven mannen en de ene vrouw, verke ren allen in goede gezondheid. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - Met diepe wallen onder de ogen lieten de ministers in de kleine uurtjes van de afgelopen nacht het Catshuis achter zich. De slo pende discussies over de rijks begroting voor het volgend jaar, het eindeloze touwtrek ken over de bezuinigingen waartoe iedere bewindsman op z'n beurt werd geroepen en het zuchten over het dekkings plan dat de staatsuitgaven in 1977 in evenwicht moet bren gen waren met de laatste klap van de hamer van minister president Den Uyl ten einde. Maar nog kunnen de minis ters niet, zoals ze hadden ge hoopt, met vakantie. Vanmor- gèn liggen de dossiers alweer klaar bij de vaste plaatsen op de kabinetstafel; nog even na praten over de Europese top, nog snel een paar besluiten, die geen uitstel meer kunnen ve len, en dan is het tot half au gustus gedaan met de gouver nementele beslommeringen, als er tenminste niets bijzon ders gebeurt. Aangenomen mag worden dat op het moment dat deze krant in de bus valt, de minis ters het eens zijn geworden over de beperkingen, welke op de defensiebegroting nodig zijn, onder meer ook al omdat een deel van de 41.50 welke per 1 juli nodig is om de koop kracht van de doorsnee werknemer te verzekeren, uit die besnoeiing moet worden gefinancierd. Verder zullen er knopen moeten worden door gehakt in een van de meest geldrovende sectoren van de volksgezondheid, de nieuw te bouwen of slechts te moderni seren academische ziekenhui zen van Amsterdam, Utrecht en Leiden. Dan was er het dekkings plan, beter gezegd de belastin gen en accijnzen waaruit het kabinet een flink deel van zijn mogelijkheden moet putten. De ministerraad is in dat op zicht erg geremd, omdat elke accijnsverhoging of belasting verzwaring doorwerkt in de prijzen. En nu de lonen prak tisch bevroren zijn is de rege ring bevreesd voor elke maat regel welke het wankele even wicht zoals dat door de jongste loonmaatregel is verkregen DE 66-jarige Italiaanse politi cus Cesidio Guazzarino is toe getreden tot de Europese commissie, het „dagelijks be stuur" van de EEG. Zie elders in dit blad. weer te verstoren. Te meer omdat de regering de moge lijkheid van een prijscompen satie per 1 oktober niet heeft uitgesloten. Eén fiscale maat regel zal er waarschijnlijk wel komen. Minister Duisenberg van Financiën heeft zich im mers sterk gemaakt voor een verzwaring van de BTW op luxe artikelen van zestien naar achttien procent. Hij heeft de duiten hard nodig om de ver langlijstjes vah zijn collega's te kunnen honoreren. (Van een onzer verslaggevers) KAPELLE Een afschuwe lijk ongeluk op een beveiligde overweg in spoorlijn Roosendaal-Vlissingen heeft gisteravond het leven gekost aan drie jongens uit Krabbe ndijke, die op twee brommers zaten. Na een moeizame identifica tie van de stoffelijke resten bleken de slachtoffers twee broers uit een gezin te Krabbe ndijke te zijn en een oudere vriend. Om halfelf, nadat de ouders van de tragische ge beurtenis op de hoogte waren gebracht, werd bekend dat het om de zestienjarige Pieter en de vijftienjarige Mark Krie- kaard ging en hun negentien jarige vriend Johan Riemens allen uit Krabbendijke. Het ongeluk, waarvan geen ooggetuigen zijn geweest, ge beurde omstreeks halfzeven op de spoorwegovergang in de Middenweg te Kapelle. Deze is met een knipperlicht- en belin- stallatie beveiligd. Volgens een door getuigen bevestigd on derzoek staat het vast dat de knipperlichten en hellen nor maal hebben gewerkt. De ma chinist van de Intercity welke bij het ongeval was betrokken en om 17.57 van Vlissingen naar Amsterdam was vertrok ken, heeft toen hij een schok voelde nog een noodstop ge maakt, waarna de hoofdcon ducteur is teruggelopen naar de overweg. Afgezien van de omstandigheid dat ook hij ge constateerd heeft dat de bevei- ligingsinstaUatie normaal heeft gewerkt, kon hij niet veel meer doen dan vaststellen dat de slachtoffers over een zekere afstand door de trein zijn mee gesleurd. Een van hen is daar bij te pletter geslagen tegen een mast van de bovenleiding en afzichtelijk verminkt. De andere slachtoffers zijn, eve neens deerlijk geschonden, te ruggevonden in de bermsloot langs de spoorbaan, evenals fragmenten van de bromfiet sen en drie bromfietshelmen. De stoffelijke overschotten zijn naar het ziekenhuis Berg» zicht in Goes overgebracht Het treinverkeer heeft van het ongeluk betrekkelijk wei- nig vertraging ondervonden. Het treinstel waarmee de aan rijding plaats vond was nauwelijks beschadigd-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1