ene aan den llfltimatum aan |y ester terp Boontjes en sla stuk goedkoper impo-team DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND hadriks werkt a wet op lewiigs- «derzoek Weer aard beving in China FORD IN HANG-STAND Bertha H. en medeplichtige aan uitlokking tot moord in vrijheid gesteld DINSDAG IE STEM Kort'Mcompetitie week uitgesteld /eilinq lieke veili ebittenreparaties terwijl u wacht Nieuwe tv-serie over Merijntje Gijzen in voorbereiding I osmalen 6 Lijnen] 14192 - 9119* I0D. MEDEWERKERS westdorpe Vervoersbonden vóór zaterdag gesprek over onrust onder personeel streekvervoer, anders acties RUST OP WISSEL MARKTEN KEERT TERUG Gulden Terug Actiecomité boeren en tninders wil meer droogtemaatregelen Man ligt drie weken dood in huis Twee weken GEEN WETTIG BEWIJS „Verre van fraai Eerste luchthaven voor vliegende schotels in Frankrijk 'DINSDAG EN WOENSDAG BIJ ALBERT HEIJN MOTORElj? SEN, SILO'S ENZ. urs, experts, makelaars in m„ ns op a" kantine, T ramsingel 17 te Breria I Directie der JERFABRIEK „DE ETNA" fcrmachines, zaag- en freesma- Lbberbandtransporteurs, stalen reinigingsinstallaties, laborato Jan -installaties, rollen- en hana" lotakels, vuurvaste stenen, enz ■25/8 van 8-10 uur a/d gieterij, hvraag gratis toegezonden door 1.651 Ida daq wordt uw aeld thuisbezorgd, lljke tarieven, dus oeen Lok-tarlevm. 60 x 284,05 60 x 295,03 60 x 306,01 60 x 316,99 I- 60 x 327,98 I- 60 x 338,96 |- 60 x 349,94 60 x 360,92 16.500,- 60 x 371,90 17.000,- 60 x 382.8' 17.500,- 60 x 393,87 I 18.000,- 60 x 404,85 18.500,- 60 x 415,8} J 19.000,- 60 x 426,8 19.500,- 60 x 437,79 20.000,- 60 x 448,78 Ëtarleven opgemaakt, zonder kosten, len bedrllfskredlaten. zendorganisatie I/oor direkte uitzending: ingere tijd ig en goede sociale voorzieningen vakantierechten en elke vrijdag ontante uitbetaling, inlijke aanmelding bij: zendorganisatie aat 3-5 - Tel. 01158-1280 n hardstikke-stikke* 3ed Pfaff-bericht: te koop seurazsgsi of aan te bieden? Met een „Kleintje" in onze rubriek „Huizen" zit u dan zogeze Hing voor-on Kleintjes^vbrisk^'.l^jzen 17 AUGUSTUS 1976 116e jaargang - no. 18033 DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN (Van onze redactie binnenland) l'TRECHT - De vervoersfederatie NVV/NKV en de vervoer end CNV vragen in een gisteren aan minister Th. Westerterp I Verkeer en Waterstaat) gezonden brief, vóór zaterdag 21 augus- I tus de onrust onder het streekvervoerpersoneel weg te nemen. fan een onzer verslaggevers) NIJMEGEN - „De bevol king verwacht vaak te veel van bevolkingsonderzoek. Men vergelijkt het met de 10.000 kilometer-beurten van de auto, waarbij een slecht wer- bend onderdeel kan worden vervangen". Aldus staatsse- tretaris Hendriks (Volksge- tondheid) maandag in Nijme- |tnwaar hij het officiële start- vein gaf voor het bevolkings- nderzoek op baarmoeder halskanker in de regio Nijme- (<n. Bijstelde, dat de organisato rische en financiële aspecten w massa-onderzoek niet peten worden onderschat. In aansluiting hierop deelde hij pee, dat er een wet op bevol- psondeizoek in voorberei ding is door middel waarvan 'Stier meer eisen kunnen wor- sn gesteld aan de organisatie |an bevolkingsonderzoeken. Be staatssecretaris consta- ttde, dat bevolkingsonder- N waarbij het gaat om een pegtijdig opsporen van ziek een afwijkingen, aanvanke- pk vooral gesteund door art- pen later door enthousiaste pet-artsen en pressiegroepen, B" grote vlucht heeft geno- De paradox doet zich M®, aldus de heer Hendriks, I'd de artsenwereld zich nu pide grote vlucht wat distan- l'W, terwijl de bevolking er 'st 111 toenemende mate om "aagt. 1 gulden op de 4. Een vicht ime ving. DW. RIKKEN f! ige Brugstr. 30 - tel. 078-131 ^5(1 VAL: Nieuwe Markt 48 - t0 35546 <7 P ZOOM: Kortemeestraat 1 01640-35878. baar bij: •aat 16, Etten-Leur-Tel. 01608J^ ^andaag DROOG EN ZONNIG Maximumtemperatuur 25 Staden Radio en televisie Voortdurende strijd PTT ®9en storingen op radio en RINNEN-/BUITENLAND-2 '0,e slag Duitse ""tra-spionagedienst "erijntje: hid-Afrika wordt ai touwgetrokken Als de minister voor die datum geen contact met de bonden opneemt, zullen er ac ties volgen, aldus R. Brouwer namens de drie bonden. De bonden zijn van mening dat Westerterp welbewust een gesprek met de betrokken par tijen uit de weg gaat. Volgens de heer Brouwer wekt hij daarmee op zijn minst de in druk dat hij over onvoldoende argumenten beschikt om de door de bonden geformuleerde wensen nog langer af te wijzen. De bonden willen de ver schillen opgeheven zien die er nu bestaan in de arbeidsvoor waarden voor personeel in dienst van gemeentelijke ver voerbedrijven en voor perso neel in dienst van streekver- voersbedrijven. Zo vallen de gemeentevervoerders onder de Algemene Burgerlijke Pen sioenwet. Het streekvervoer kent over het algemeen niet een dergelijk welvaartsvaste pensioenregeling. FRANKFORT (ANP) - Giste ren is de rust op de voor naamste wisselmarkten in West-Europa grotendeels te ruggekeerd doordat de zwak ste valuta's in de monetaire slang, die eind vorige week al leen met steun van de centrale banken binnen het systeem konden worden gehouden, enige koersverbetering ten op zichte van de D-mark te zien gaven. Het Westduitse geld bleef overigens hoog noteren in vergelijking met de andere slangmunten: de gulden, de frank van de BLEU en de kro nen van de Scandinavische landen. De koers van de dollar werd maandagmiddag in Frankfort vastgesteld op 2.5346 mark. Dat was iets onder de „fixing" van de ochtendhandel maar veel hoger dan de koers van 2.52 die vrijdagmiddag uit de bus kwam. Een zo lage koers was dit jaar nog niet voorge- konen. Het pond sterling wist de klap van de ongunstige cij fers over de buitenlandse han del van Engeland redelijk te doorstaan. Het noteerde in Frankfort 4.509 mark tegen vrijdag 4.507. In Franse franken werd maandag vrijwel niet gehan deld doordat de wisselmarkt in' Parijs gesloten was in verband met een nationale feestdag. Verleden week stond de munt onder zware druk als gevolg van de voortdurende inflatie en de ongunstige economische ontwikkeling in Frankrijk, die deels het gevolg is van de schade die de landbouw van de droogte lijdt. Buiten Frankrijk steeg de frank maandag iets in koers. De gulden steeg maandag in Frankfort tot 94.37 mark. Vrijdag werd het Nederlandse geld op zijn minimumkoers ten opzichte van de D-mark ver handeld van 93.835 mark. (Van een onzer verslaggevers) NIEUW VOSSEMEER - Kees van Iersel, regisseur van de twee jaar geleden door de Vara uitgezonden t.v.-serie over Merijntje Gijzen heeft van genoemde omroep de op dracht gekregen een nieuwe t.v.-serie over Merijntje voor te bereiden. Van Iersel zal deze serie niet regisseren. Wie dat gaat doen is nog niet bekend. Het ligt in de bedoe ling om in het voorjaar van volgend jaar de opnamen te maken, onder meer in West-Brabant. De serie zal waarschijnlijk in het winter seizoen 77-78 uitgezonden worden. De Vara wil eerst de twee jaar geleden vervaar digde afleveringen nog eens uitzenden en aansluitend daaraan de nieuwe. Zoals bekend betreft het hier een t.v.-bewerking van de boeken van de schrijver A.M. de Jong wiens serie over Merijntje Gijzen acht delen omvat. Vier zijn er twee jaar geleden bewerkt, nu gebeurt dat met de resterende vier. Kees van Iersel zal medio oktober voor enkele weken zijn intrek nemen in het A.M. de Jonghuis in Nieuw Vos- semeer, waar hij de nieuwe serie gaat voorbereiden. Zoals men zich ongetwijfeld nog zal herinneren werden voor de eerste serie tal van opnamen in Nieuw Vosse- meer en Steenbergen ge maakt. De rol van Merijntje werd toen gespeeld door Jan Ligthart uit Steenbergen. Kees van Iersel. (Van onze redactie buitenland) UPPSALA - In China heeft zich maandag weer een krach tige aardbeving voorgedaan. Volgens functionarissen van het seismologisch instituut van dc Zweedse universiteitsstad Uppsala lag het epicentrum op ongeveer duizend km ten zuidwesten van Peking, terwijl de beving een kracht had van 7,2 op de 12-puntschaal van Richter. Ook m het geologisch cen trum in de Amerikaanse stad Golden in de staat Colorado werd de schok geregistreerd. Daar noteerden de instrumen ten een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. Volgens de Amerikaanse deskundigen lag het epicentrum op ongeveer 400 km ten noorden van Tsjoenking. Dit is circa 1.300 km ten zuidwesten van het ge bied dat op 28 juli werd geteis terd door een beving met een kracht van 8,2. Toen werd het industriecentrum Tangsjan het zwaarst getroffen. De zes miljoen inwoners van Peking hadden juist van de au toriteiten toestemming gekre gen naai- hun woningen terug te keren, nadat zij drie weken op straat hadden gebivak keerd. De nieuwe beving deed zich kort na 15 uur voor. In Tokio wezen de instrumenten een kracht aan van 7,3, terwijl uit Wenen een kracht van 71 werd gemeld. Volgens Amerikaanse geolo gen was de beving krachtig ge noeg om schade te veroorzaken in dichtbevolkte gebieden. Over de feitelijke gevolgen van de schok is echter nog niets be kend. De Chinese autoriteiten hebben ook nooit bekendge maakt hoeveel doden de aard bevingvan 28 juli heeft gekost. Het is echter wel zeker dat er talrijke doden zijn gevallen. Een Japanse woordvoerder zei dat het epicentrum onge veer 165 km ten noorden van de stad Tsjengtoe lag, een grote plaats in de provincie Szets- joean. Deze provincie telt ruim 72 miljoen inwoners. Het getroffen gebied ligt op het snijpunt van breuklijnen waarlangs zich herhaaldelijk aarschokken voordoen. Men verwacht dan ook een reeks naschokken. DEN HAAG (ANP) - Het buiten Landbouwschap en landbouworganisaties om werkende „Landelijk Actie comité Boeren en Tuinders" (voorzitter de heer K. Olieman uit Zevenhuizen) vindt de droogtemaatregelen van de re gering niet voldoende. Het wil voor alle door de droogte ge troffen agrarische bedrijven een financiële tegemoetko ming. Het wil o.a. dat de regering alle mogelijke maatregelen neemt om voor de veehouders de hoeveelheid ruwvoeder te vergroten. Ook dient de rege ring de laad- en vervoerskos ten van dit voeder voor haar rekening te nemen. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Boontjes waren maandag op de Neder landse veilingen een stuk minder duur dan vrijdag, terwijl de ster van paprika's en aubergines, tot nu toe vol gens het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen nogal aan de goedkope kant, begon te rijzen. Rode paprika's maakten een sprong van een gulden per kilo omhoog: vrijdag f 1.49 maandag f 2.49. Een kilo rode paprika is nu duur der van een kilo snijbonen, want daar werd maandag nog maar f 2.16 voor neerge teld, tegen 2.28 vrijdag. De rode paprika heeft de sperziebonen nog niet kun nen verpletteren, maar span- nend wordt het wel, want die sperzieboon is duidelijk op z'n retour: van f 3.10 per kilo vrijdag naar f 2.67 maandag. Groene paprika's maakten ook flinke vorderingen: van 74 cent naar f 1.06 per kilo. Aubergines deden een be scheiden stapje omhoog: van f 1.27 naar f 1.33 per kilo. Andijvie en bloemkool ver stevigden hun positie: andij vie van f 1.51 naar f 1.61 per kilo, bloemkool (sortering acht per bak), van f 2.79 naar f 2.82 per stuk. Prei sprong van f 1.19 naar f 1.38 per kilo en in de onderste prijsregionen won de was- peen zes centen: van 35 naar 41 cent per kilo. Bospeen moest het met een klein bee tje minder doen: van f 1.11 naar f 1.08 per bos. Sla viel van 74 naar 51 cent per krop. DE RUSSISCHE leider Leonid Breznjev heeft Japanse economische leiders voorge steld, in het kader van een eco nomische samenwerking op lange termijn, een akkoord over kernenergie tussen Rus land en Japan te sluiten. (Van onze sportredactie) BREDA Wegens de aan houdende droogte heeft het be stuur van de KNKV-afdeling zuidwest besloten de veld- korfbalcompetitie voorlopig een week uit te stellen. De toe stand van de velden in deze af deling is erg slecht. Aanvanke lijk zou de competitie 28 au gustus beginnen. De kans dat de korfballers uit Zeeland en West-Brabant langer dan een week aan de kant moeten blijven is groot. Door z'n vader stevig bij het jasje vast te houden, voorkomt Jack Ford, de zoon van de Amerikaanse president dat zijn vader - die de reputatie heeft vaak te vallen - tussen het publiek tuimelt, toen deze vele handen moest schudden bij aankomst in Kansas City. ARNHEM (ANP) - De Arn hemse politie heeft in een wo ning het in verregaande staat van ontbinding verkerende lijk gevonden van een 74-jarige man. Een zuster van de man had al lange tijd niets meer van hem gehoord en belde de poli tie. Deze stelde een onderzoek in en constateerde dat de man ongeveer drie weken geleden moet zijn overleden. In haar flatwoning in Gen nep is maandag de 68-jarige al leenwonende mevrouw Maria Peters dood aangetroffen. De politie verschafte zich toegang tot de woning nadat zij gea larmeerd was door de 72-jarige in Sittard wonende zuster van de vrouw, die het vreemd vond dat zij de laatste weken taal noch teken meer van haar had vernomen. Een medisch on derzoek heeft uitgewezen dat de vrouw al sinds 5 augustus dood in haar woning moet hebben gelegen. (Van een onzer verslaggevers) DOETINCHEM - Het bestuur van de Nederlandse Touwtrek- bond, NTB, heeft besloten niet deel te nemen aan de wereldkam pioenschappen touwtrekken. Deze worden op 19 en 20 november in Zuid-Afrika gehouden. Tevens is besloten geen vertegenwoor diger van de NTB aanwezig zal zijn op de vergadering van de TWIF in Kaapstad. Het TWIF is de overkoepelende organisatie van de nationale touwtrekbonden. De president van de NTB, de heer C.F. Pouw, wilde geen enkel commentaar geven op deze beslissing. (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Bredase rechtbank heeft gisteravond de onmid dellijke invrijheidstelling gelast van twee van de drie verdachten in wat bekend is geworden ais de zaak-Bertha H., de Bergse vrouw die beticht werd van uitlokking tot moord op haar man, de caféhouder Joep Wolkenfelt. Een derde medeplichtige zal pas op 26 augustus vernemen welk lot de rechtbank hem heeft toege dacht. De president liet er bij de motivering van de uitspraak geen twijfel aan bestaan dat de vrijspraak van het tenlastege- Jegde uitsluitend was gebas- seerd op het ontbreken van het wettig bewijsmiddel: „Duidelijk is wel geworden uit de behandeling, dat u samen met de drie anderen het plan hebt opgevat uw man van het leven te beroven. Dat is geen gering feit. Maar iets an ders is of het u tenlastegelegde is bewezen". De rechtbank was van oordeel, dat Bertha H. in derdaad heeft getracht Joh. B. te bewegen om haar man dood te schieten. „Maar de recht bank acht onvoldoende be wijsmiddelen aanwezig voor de tenlastelegging, dat u Joh. B. daarvoor bepaalde beloften heeft gedaan of dat u hem heeft willen bevoordelen. Zo er al sprake is geweest van het ver schaffen van voordeel, dan is dat niet doorslaggevend ge weest voor Joh. B. om uw man dood te schieten". De rechtbank deed eveneens uitspraak in de zaak tegen ver dachte A.B. De rechtbank sprak ook hem vrij van de ten lastegelegde uitlokking en van de subsidiair tenlastegelegde medeplichtigheid aan de uit lokking, die Bertha H. werd verweten, maar niet bewezen werd verklaard. A.B. werd echter tot twee maanden ge vangenisstraf met aftrek ver oordeeld wegens het voorhan den hebben van een vuurwa pen. „De omstandigheden waarvoor u dat wapen bezat waren verre van fraai", aldus motiveerde de rechtbank de twee maanden. In de zaak A.J. zal de rechtbank eerst op 26 augustus uitspraak doen. Alle verdachten bevonden zich reeds half mei in hechtenis. (Zie voor het verslag van de zitting pagina Binnen/Buitenland 4) (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM In een ver zorgingstehuis in Zeist is gis termiddag op 83-jarige leeftijd de Amsterdamse actrice Be- ppie Nooy sr. overleden. Be- ppie Nooy (haar ware naam was Elisabeth Blaaser) was een van de bekendste na-oorlogse volkstoneelspeelsters. Na zestig jaar op de planken te hebben gestaan, nam zij in 1973 afscheid van het toneel met de op haar lijf geschreven rol van Kniertje in „Op hoop van zegen". Dit stuk haalde 125 opvoeringen en werd ook voor de televisie gebracht. Elisabeth"* Blaaser debu teerde in 1913 in „Het pleeg kind van de orgeldraaier" bij het toneelgezelschap van haar vader Jan Dirk Blaaser. Vijf Beppie Nooy sr. jaar later trouwde zij met de toneelspeler Jan Nooy, die in 1953 het Amsterdams Volk stoneel oprichtte. Toen Jan Nooy in 1962 overleed, nam zijn dochter Beppie de directie over. Beppie Nooy sr. bleef ac teren. Zij speelde bij de toneelge zelschappen van Delmonte, Bouber, Schouw en Louis de Vries. De laatste negentien jaar van haar carrière speelde zij bij het gezelschap van haar dochter Beppie Nooy jr., het Amsterdams Volkstoneel. Voor haar rol inDe Jantjes" kreeg Beppie Nooy sr. in 1970 de Albert van Dalsumprijs. Beppie Nooy is vooral be kend door haar rollen in Aller zielen, De Jantjes, Oranje Hein, Rooie Sien, Zeemans vrouwen, De Voddenraper van Parijs, Dolle Hans, Twee Wezen en De dood van een handelsreiziger. BORDEAUX (UPI)- Frank rijk heeft sinds het afgelopen weekeinde zijn eerste lan dingsbaan voor vliegende schotels of andere niet- geïdentificeerde vliegende ob jecten (ufo's). De „Ufofort" ligt in Ares, bij Bordeaux en is verzonnen door een technicus van het plaatse lijke vliegveld, Robert Cotten, die redeneerde: „Als ufo's zo zelden op onze aardbol komen is dat omdat zij nergens kun nen landen". Met medewerking van de burgemeester van Ares heeft hij nu een landingsbaan aange legd, compleet met windzak ken en markeringslichten. Bij de feestelijke opening be loofde de burgemeester dat de eerste ufo die van de nieuwe baan gebruik maakt geen lan dingsgeld hoeft te betalen. (ADVERTENTIES i t N

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1