Kamerleden willen onderzoek Negentig pet. wil monarchie houden RELLEN IN NACHT VAN BREDA v ImI Xwiji HEROPENING HUIS [londen drie minuten uitgelaten DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Rapport: Benaderd door Lockheed Buurtbewoners: giflozingen Tiel al sinds juni IN HET PAARDEN ZWEMBAD Burgemeester achter jonge tas-rovers aan Lockheed-moord Vandaag nog een buitje, morgen weer droog TELEFONISCHE BLIKSEMENQUETE NA BEKEND WORDEN RAPPORT-DONNER: - 40.- 28 AUGUSTUS 1976 116e jaargang - no. 18042 lan gedood IsiNNEN-/ j'UlTENLAND-4 Juist DEENSE WAARNEMERS BIJ MANOEUVRES WARSCHAU PACT Opheldering Weinig zeggend Koffiedieven in meeste winkels nog niet te krijgen; Staatsdrukkerij ai aan vierde druk toe 111 IER Den Uyl: water tekort nog niet verontrustend Den Uyl zweeg over Lockheed- kwestie Hedenmorgen om 10.00 uur Damesmode i *IÉÉ ;trepen op de dekenachtige, lit pittig klokkende jasje, i steekzakken. [evoerd. ene te ttoop gevronad of aam ee Bieden? Met 68n „Kleintje" in onze' rubriek „Huizen" zit u dan zogezegd op rozen. Immers vele tienduizenden Stem-lezers en lezeressen (vijl van de tien) hebben bijzondere belangstelling voor onze >„Kleinij38"-rubriek „Huizen". 3» At UeCTEUB DR W.A.J.M. HARKX .HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN I A'an onze redactie buiten- land) LONDEN - Londen I -omde gisteren drie minu- L,, lang een opgetogen 1 jtsi Mensen renden uitge- I |alw de straat op of grepen I 'iirie telefoon. „Het rege- Iriepen ze enthousiast. I ienopgewonden man liet I ,;lten dat hij zijn buurman 1 iad zien uitgaan met opge- I stoken parapluu, anderen I meldden aan hun krant dat \ieabsoluut druppels had- I Ingevoeld". Op de lucht- I laren Heathrow kwamen I personeel en passagiers de I stationsgebouwen uitge- I mi om de regen juichend \ttihtndeklappend te kun- l1sa ontvangen. De mid- I Itgkrant „Evening Stan- I jtrd" legde de persen stil I m het evenement nog te I linnen melden. 1 De vreugde was echter I tan zeer korte duur: binnen I ine minuten waren de re- 1 jtmcolken opgelost en was lliiruppel op de gloeiende I plaats uitgesist. Het buitjes llleek zo bescheiden van I wmng dat de metereologi- I <che dienst moest verklaren iet geen enkele soelaas I ;t de ergste droogte sinds litjfeeuwen zou bieden. Met alleen Engeland, ook .akte Westeuropese lan- I iawerd geconstateerd dat I lal even regende. In België I mhetbijna een maand ge- I hien dat het had geregend lit het koninklijk weerkun- I sig instituut van dit land liét weten voor vandaag I mr „hemelwater" te ver- I mekten. Denemarken K meldde de eerste regen van I deze zomer. En dan zal het I it Nederlanders niet zijn I ontgaan dat ook hier, zij het I plaatselijk, een korte tijd I sater naar beneden kwam. 1 Onze weerkundig mede- I mrkerliet weten dat het op I tmchillende plaatsen in I AMSTERDAM (ANP) - In let water van de Postjeswete- in Amsterdam is gister- ag het stoffelijk over- aangetroffen van een li-jarige kantoorbediende, lolgens patholoog-anatoom P1. Zeldenrust was hij niet ™oi verdrinking, doch door steldom het leven gekomen. llUIEN pwige perioden maar ook pen me! mogelijk onweer. ■noordoostelijke wind. J*muiTi temperatuur 20 graden. |3INNEN-/ llUITENLAND-2 INdrtatuurfonds weet ln6tsvan miljoen e'sstemmen over i rapport-Donner Itf.a C°maneci: het I «Wonder van Montreal IffllJUlT |-nieuwe serie Bart van !6n: Een lied voor een J Paard I Jongen: Het ontwaken T «ati de katholieke arbeider e Pacificatie van Gent: na eeuwen opnieuw een J «glijk feit «si en Cultuur: "<%wood in Tilburg. MERIJNTJE Zuid-West Nederland tot een onweersbui kwam en dat op enkele plaatsen hagel viel. In Zierikzee viel 10 mm water en in Eindho ven 12 mm. Ten noorden van de lijn Zuid-Holland - Twente bleef 'het gisteren echter droog. In de licht on stabiele lucht kan ook van daag nog een verspreide bui voorkomen, maar zondag is het overal weer droog met een matige droge Noordoos ten wind. Het weer blijft grotendeels bepaald door een sterk hogedrukcentrum bij Schotland met een uilo- per naar de Oostzee die dichterbij komt. Boven Duitsland ligt een storing die verantwoordelijk is voor de verspreide buien. De neerslag is echter te ge ring om van een einde van de droogte te kunnen spre ken. Wat dat betreft komt er tot begin september nog geen belangrijke verande ring. Wild Life (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM - Negentig procent van het Neder landse volk vindt dat de monarchie gehandhaafd dient te worden. Praktisch hetzelfde percentage (89%) is van oordeel, dat koningin Juliana dient aan te blijven. Dit blijkt uit een telefoni sche bliksemenquête onder 450 Nederlanders boven 18 jaar, die Avro's Televizier heeft laten houden direct na de regeringsverklaring van pre mier Den Uyl over de conclu sies van het rapport Donner. Negen procent van de on dervraagden sprak zich uit voor het geleidelijk aan toe groeien naar een republikeinse staatsvorm. Tien procent vond, dat het juist zou zijn, wanneer koningin Juliana nu zou aftre den. Uitgesplitst naar politieke overtuiging: CDA-aanhangers waren voor 100% voor het handhaven van de monarchie. Voor de progressieven en de WD lagen deze percentages op respectievelijk 82 en 94. CDA-ondervraagden voelden duidelijk het minst voor een af treden van de koningin (3%). Onder de VVD-aanhang is 10%, bij de progressieven 13% voorstander van aftreden. Een meerderheid van de Ne derlandse bevolking (61%) acht het juist, dat prins Bern- hard geen officiële functies meer mag vervullen (77% van de progressieven dacht er zo over; van de CDA-aanhangers kwam 55% en van de liberalen 57% tot die conclusie). Van 28% van de Neder landse bevolking blijken oor deel over en gevoelens ten op zichte van prins Bernhard ver anderd te zijn als gevolg van de voor de prins bezwarende con clusies uit het rapport Donner. Voor de progressieven gold dit het sterkst (34%), voor de VVD-ers het minst Z24D TIEL (ANP) - Meer en meer Tielenaren komen de laatste dagen eigener beweging naar het centrum dat de vereniging „Voorkomen is beter" heeft in gericht als onderzoekcentrum. Het publiek dat medio juni klachten had over hoofdpijn en misselijkheid brengt deze klachten nu in verband met het chemische bedrijf Verdugt (Internatio-Muller), waar vol gens de directie eind juli een wolk van het giftige natrium- arseniet vrijkwam. De vereniging leidt uit de klachten en uit het eind juni geel or worden van bladeren van bomen af, dat de giflozin gen veel eerder moeten zijn be gonnen dan de directie op geeft. m In het paardenzwembad in Inglewood (Californié) trekt hier „Ruby's Mission Time" haar dagelijkse baantje. Bij wijze van training moet het dier - met nog zo'n 40 a 50 paarden - iedere dag 20 minu ten zwemmengraag of niet. (Van een onzer verslaggevers) BREDA - De Bredase Ha vermarkt is gisteravond tij dens de Nacht van Breda het toneel geweest van groot scheepse vechtpartij en waar bij ook geschoten is. De Bre dase politie dirigeerde aan vankelijk enkele surveillance-wagens naar het strijdtoneel, maar toen bleek dat de vechtpartijen in hevig heid toenamen werden even na halftwaalf alle beschikbare manschappen van huis opge roepen en de mobiele eenheid ingezet. De onrust is ontstaan in een bar aan de Havermarkt. De oorzaak was bij het ter perse gaan van deze editie onbekend. Enkele tientallen meters van de Havermarkt werden wie lerwedstrijden in het kader van de Nacht van Breda ge houden. Ze moesten rond 12 uur worden stilgelegd. De organisatie van de Nacht van Breda moest besluiten de profronde (de renners stonden reeds klaar aan de start) af te gelasten. i ZUTPHEN (ANP) - Burgemeester mr. J. J. Roeters van Lennep van Zutphen is donderdagavond door drie jongens aangezien voor een bankloper en beroofd van zijn tas. Na de beroving, die gepaard ging met bedreiging met een mes, zette de burgemeester dwars door de binnenstad een ach tervolging in en vroeg het publiek luid roepend de politie te waarschuwen. Inmiddels kreeg de eerste burger assistentie van drie van zijn ingezetenen en had hij de fiets van een Zutphens meisje geleend. Via allerlei straten en steegjes en door het voetganger sgebied ging de achtervolging voort. Het viertal kon een van de knapen, die de tas droeg, tot staan brengen. De vier mannen vormden een cordon om de jongen, in afwachting van de komst van de politie, maar de jongen gedroeg zich zo agressief, dat het viertal hem moest laten gaan. Later wist de politie het drietal in de kraag te vatten. Het bleken jongens van 16, 18 en 19 jaar te zijn, afkomstig van een inrichting voor moeilijk opvoedbhre jongens in de buurt. De tas van de burgemeester, die op weg was van het stadhuis naar het station, bevatte een bril en een age nda j TOKIO (AP) - Een vuilnis- man in Tokio is gisteren in staat van beschuldiging ge steld wegens moord op een kroegvriend. i De vriend bleef maar door- jzeuren over het Lockheed- 1 omkoopschandaal, aldus de 35-jarige Yoshizo Kaneko. 1 Tegenover de politie ver klaarde hij dat dit hem teveel werd en dat hij daarom zijn vriend, de 45-jarige Moriichi Ohno, had doodgeslagen. KOPENHAGEN (AFP/UPI) - Twee Deense officieren zul len de militaire manoeuvres bijwonen van het Warschau Pact, die van 6 tot 9 september in Polen worden gehouden. Aan deze oefening nemen ongeveer 30.000 militairen deel. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG - Leden van de defensie-commissie uit de Tweede Kamer willen uitgezocht zien wat een zin snede uit het rapport van de commissie-Donner over benadering van kamerle den door Lockheed nu wer kelijk betekent. Bij de bestudering van het commissierapport zijn deze kamerleden gestuit op deze zin uit het rapport: „Interessant zijn een tweetal interne Lock- heedberichten, waaruit blijkt, dat Lockheed ook pogingen heeft gedaan bij leden van de Tweede Kamer steun te ver krijgen voor de P-3 C". Meer is hierover noch in het rapport, noch in de bijlagen te vinden. De P-3C is de 1974-versie van het maritieme patrouille vliegtuig Orion", waarover gedacht is als vervanger van de Neptunes. De aankoop ging niet door in verband met be zuinigingen op de defensiebe groting. Prins Bernhard heeft zich volgens de commissie- Donner op ongeoorloofde wijze ingespannen om de P-3C in Nederland afgezet te krijgen. „Dit lijkt toch wel op een be schuldiging", zo reageerde de KVP'er Du Chatinier op de zinsnede uit het rapport. Hij voegde er onmiddellijk aan toe, dat hij in ieder geval des tijds niet benaderd was door Lockheed. „Voorzover ik weet mijn collega's ook niet. Het moet worden uitgezocht, want anders kan de bevolking wel licht gaan denken dat er toch weer een rare zaak aan de hand is. Ik kan me niet voorstellen dat de commissie van drie deze zin heeft neergeschreven als het alleen maar zou gaan om post met informatie over het vliegtuig en eventuele uitnodi gingen voor een voorlichtings bijeenkomst". Het PPR-lid van de defen siecommissie, dr. Waltmans, vond dat de opmerking in het rapport „wat in de lucht hangt". „Er moet wel ophelde ring over komen. Natuurlijk is het zo, dat de grote wapenfa brikanten zich bij de promotie van hun produkten niet alleen op de prins richten. Maar dat wil niet zeggen dat ze die pro motie uitsluitend op laakbare wijze doen". WD'er Keja, indertijd be trokken bij de onoirbare wijze waarop de Franse vliegtuigfa briek Dassault kamerleden had benaderd (de rechtszaak tegen de Nederlandse verte genwoordiger van Dassault liep uit op vrijspraak wegens gebrek aan bewijs), wilde over de passage in het rapport niets kwijt. „Ik wil deze zaak eerst met de fractie bespreken". In diezelfde Dassault-zaak trad ook het PvdA-kamerlid Dankert als getuige op. Hij was inderdaad benaderd in een sfeer, die tot steekpenningen had kunnen leiden. De heer Van der Spek (PSP), ook lid van de defensiecom missie, meende dat de passage op zich zelf weinig zeggend is. „Hoewel mijn standpunt als PSP'er over bewapening be kend mag worden veronder steld, heb ik zelfs bij de kwes tie rond de opvolging van de Starfighter stapels post van al lerlei vliegtuigfabrieken gehad en ook wel uitnodigingen voor voorlichtingsbijeenkomsten. In dit geval van de Orion ben ik overigens niet benaderd". HAARLEM (ANP) - Dieven in Haarlem hebben het gemunt op de duurder geworden kof fie. Gisternacht zijn uit een magazijn van een supermarkt 40 pakken koffie, ieder van 15 stuks, gestolen. X M ""s - IKliQ (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - Het Rap port Donner lijkt een be stseller te worden. Het boekwerk, een uitgave van de Staatsdrukkerij die 15,- kost, is nu al aan zijn vierde druk toe. De bescheiden eerste op lage - 3500 stuks - is don derdag direct na de verkla ring van minister-president Den Uyl o.m. onder de Ka merleden en de pers ver spreid. De tweede, derde en vierde druk - samen een kleine 30.000 stuks - zijn al bijna helemaal via telefoni sche bestellingen en inte kenlijsten bij de boekhan dels in den lande aan de man gebracht. De tweede druk vindt deze week nog zijn weg naar de kopers, de derde druk zal volgende week vrijdag afgeleverd worden en de vierde druk weer een week later. Een woordvoerder van de Staatsdrukkerij verwacht dat er nog een groot aantal oplagen van het Rapport Donner zal verschijnen. Ook in zuidwest- Nederland vliegt het rap port van de commissie- Donner de boekhandels uit. Bij een oude rot in het vak als de heer C. J. Kreyns uit Breda heeft dat geen verba zing gewekt: „Niet alleen speelt er een stukje mense lijke belustheid op sensatie in mee, maar in dit geval voelen vele mensen zich erg bij het onderwerp betrok ken". Bij Boekhandel Van Turnhout, eveneens in Bre da, kon men alleen nog op de tweede druk intekenen en bij diens collega's van de Standaard-Boekhandel verklaarde men juist van de Staatsuitgeverij te hebben vernomen dat inmiddels al een derde druk op de pers was gelegd. De algemene belangstel ling blijkt wel uit de aantal len welke wij in Oosterhout vernamen, waar vrijdag morgen vroeg bij Vermijs zeven en bij Van Bavel vijf nieuwsgierige klanten op de stoep stonden, terwijl in Dongen bij Leyten zich zes klanten meldden. In de Bergen op Zoomse boekhandel Heistraten kwamen veel verzoeken binnen om een exemplaar van het rapport, een dag te vroeg, want er waren nog geen rapporten beschik baar. Ongeveer 40 mensen werden hierdoor teleurge steld. Boekhandel Van Leeuwen nv in Roosendaal had tien klanten die om een exemplaar van het Donner-rapport vroegen. Het Donner-rapport is nog niet in de Zeeuwse boekwinkels verkrijgbaar. Dit in tegenstelling tot de grote(re) steden waar het gisteren vlot verkocht werd. DEN HAAG - Ondanks de aanhoudende droogte is de wa tersituatie in ons land naar de mening van premier Den Uyl nog niet verontrustend. U iterst bezorgd is de regering wel over de agrarische produktie. „Het beeld van de laatste weken is zeer negatief. Er kan niet gerekend worden op een oogst van meer dan 50% van de normale opbrengst", aldus de premier, die er aan toevoegde, dat het kabinet en met name minister Van der Stee alle aan dacht zal geven aan mogelijk heden om de hierdoor gerezen problemen zoveel mogelijk op te vangen. (Van onze redactie binnen land) DEN HAAG - Met het oog op het kamerdebat over de rege ringsverklaring inzake het rapport van de commissie Donner maandag aanstaande, heeft de minister-president gisteren in zijn wekelijkse persconferentie na het kabi netsberaad geen vragen over dit onderwerp willen bean twoorden. DE meeste tweede kamerfrac ties benutten het weekeinde om zich een oordeel te vormen over het rapport van de com missie van drie en de daarop betrekking hebbende verkla ring van de minister president. De NOS-televisie zal maan dag de kamerdebatten over de regeringsverklaring recht streeks uitzenden. De uitzen ding begint om 13.55 uur op Nederland I. Indien de debat ten 's avonds voortduren, wordt overgeschakeld naar Nederland 2. De koningin gaat niet terug naar Porto Ercole. Zij blijft, in ieder geval voorlopig, in Ne derland. Dit heeft de hoofddi recteur van de Rijksvoorlich tingsdienst, de heer G. van der Wiel, verteld. ADVERTENTIES) De vrouw die alles van bom weet TILBURG, Heuvelstraat 44 DEN BOSCH, Schapemnarkt 17 BREDA, Emdstraat 14 EINDHOVEN. Derner 18 DEN HAAG, Spuistraat 46-48 KARRESTRAAT 19-21 BREDA

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1