7.25 2.00 HER 22 III KAAP- vzr* Moskon en Taipeh vallen nit de toon er lan antieke- klokben- MINNEB00 WEER WERELDKAMPIOEN Bernhard eervol ontheven uit militaire functies traat JUNIORSHOP DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND VRIJDAG kleuren kijken CE STEM PRIM IN BRIEF: WAARDERING VOOR LEGER PRODUKTSCHAP VERHOOGT MINIMI VI MELKPRIJS M. H.Sehreurs ANTI-ABORTUS MANIFESTATIE ïlcentrum older PER MAAND I /ggHSHOP RIJ-EXAMENS AUGUSTUS: RIJSCHOOL W. VERMEULEN 10 SEPTEMBER 1976 f 16e jaargang - no. 18053 psmger I binnen- I Trijntje R0ELS' I! ELECTRO-CEp" Opvolging Indruk BIJ KONINKLIJK BESLUIT: Inspirerend Droogte Treinbotsing in Spanje: 14 doden Zenuwen Een dubbeltje Zoeken naar Marina" gestaakt: etherpiraat? Redt het ongeboren kind waardige, stille jm Zuidpolder Temeuzen Itijd 50 CENT VOORDEEL St.-Jansteen VAMOR M.I. Dhr. W. Bracké, Dhr. F.I Boussens, Dhr. E. Ris- ké, Dhr. R. Meuldijk, Mevr. I. Blommaert- Heye, Mevr. M. v. Puyeribroek, Mevr. R- v.d. Bogaert-v. Goeye. Koewacht, Mej. A. v. Ac ker, Mej. A. v. Vlierber-1 ghe. 'Goede wijn behoeft geen krans! ing >op ■1st. nnordstraat-promenade.terneuzen iniRECTEUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN voor slechts 75«"" |(Van onze redactie buitenland) KAAPSTAD - De politie Iheeft gisteren zeker 22 mensen Ivoor het merendeel kleurlin- Igen doodgeschoten in een golf too ongeregeldheden en plun deringen die blanke en andere I leefgemeenschappen in de Ibuurt van Kaapstad tot slag- jvelden maakten. De laatste doden, waardoor |het totale aantal in twaalf Iweken van rassenonlusten tot rca 320 is gestegen, vielen bij (onlusten die zich in de hele [Kaapprovincie voordeden, maar goeddeels aan Kaapstad ;elf voorbijgingen. De ergste moeilijkheden ontstonden in de stad Paarl, 3 5 nvan Kaapstad, waar de po rtie de toestand „zeer ernstig' In een straat die (blanke en kleurlingen wij ken [scheidt, wierpen jeugdige kleurlingen stenen naar win kelpuien en passerende auto's n staken minstens twee ge- jouwen, waarbij een super- oarkt, in brand. Politie lomdehet gebied binnen en: bestookte de jongelui met (raangastanks en hagel. Een politiehelikopter gaf richt- itjnen. Hard ging het ook toe in Ma- (ecberg, een stadje voor niet- fclanken 15 km van Kaapstad, «onder „normale" omstan- viert de misdaad er loogtij. Twaalf kleurlingen toerden daar door politie ioodgeschoten, twee van hen Vwijl zij bezig waren een drankwinkel in brand te ste len. a de Amerikaanse hoofd ig 1 Washington gold het gis pten als zeker dat de minister pan buitenlandse zaken, Henry Ifeinger, begin volgende' pek naar Zuidelijk Afrika zal leizen om in het conflict over) Ihodesië en Namibië te be middelen. BUIEN 1 bewolkt. Af en I toe buien. Aanvankelijk krachtige tot I stormachtige, later in 1 kracht afnemende westelijke wind. 1BUITENLAND-2 I kamer akkoord met wetsontwerp buitenlandse werknemers. binnen- IBUITENLAND-3 i en Popspraak IBINNEN- BUITENLAND-4 van Mao binnen- IBBITENLAND-5 lBoersma: VAD komt niet I Kamer en door ISPORT-1 p'ofstayer René Pijnen: I ben niet te koop..." ISPORT-2 lvllEI!;K°ewacht: 'Per in Zeeland Marktstraat I1- 11 Aardenbutg- Tel. 01177-1 Eigen technlsc" dienst factie BRUSSEL (DPA) - „Kijkt u eens, meneer Tindemans, ik zal bin nenkort in de hemel zijn. Het zal echter een andere hemel zijn dan de uwe." Met die woorden maakte Mao Tse-Toeng zijn Bel gische gesprekspartner, premier Leo Tindemans, reeds in de lente van het vorig jaar duidelijk, dat hij zichzelf niet lang meer te leven gaf. In een reactie op het overlijden van de Chinese partijleider zei Tinde mans, die Mao in april '75 in Peking sprak, dat Mao er toen al ziek uitzag en pijn scheen te lijden. Tin demans zei gisteren dat hij antwoordde: „Nee, nee, meneer de voorzitter, we komen allemaal in de zelfde hemel." MONTERONI Dl LECCHE - Gaby Minneboo, de PTT- beambte uit het Zuid-Hollandse Geervliet, is gisteravond in het Zuid-itaüaanse Monteroni di Lecche voor de tweede achtereenvolgende maal wereldkampioen bij de amateur stayers geworden. Minneboo zegevierde achter zijn gang maker Bruno Walrave na een enerverende strijd met de Spanjaard Caldentey. De titel van Minneboo betekent de derde gouden medaille voor Nederland tijdens dit toer- nooi. (Zie verder onze sportpagina's) Gaby Minneboo. Bewondering voor overleden Mao Chinezen, het hoofd in stilte gebogen, staan te bidden voor een halfstok gehesen vlag op het Tien An Men-plein in de .Chinese hoofdstad: Mao Tse- Toeng, hun grote Voorzitter, is dood.... (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG - De politieke leiders in de wereld hebben gisteren op de dood van Mao Tse-Toeng overwegend ge reageerd met eerbewijzen waarin met superlatieven uiting wordt gegeven aan hun bewondering en respect voor de Chinese leider. De gebezigde kwalificaties varieerden van „de laatste gigant van de eeuw" tot „een van 's werelds onsterfelijken" en „een van de grootste persoonlijkheden van deze eeuw, zo niet van de geschiedenis der mensheid". Met uitzondering echter van een kort condoleantie- i telegram van Moskou aan Pe king heerste er een bijna volle dig stilzwijgen in de Sowjet- Unie en andere landen van het oostblok die het Kremlin steu nen in zijn ideologische vete met de Chinese Volksrepu bliek. Het centrale comité van de Russische communistische partij zond gisteren een condoleantie-telegram naar het partijcomité in Peking. Het telegram luidde kortweg: „Ter gelegenheid van de dood van |de voorzitter van het centrale comité van de communistische partij van China, Mao Tse- Toeng, aanvaardt onze diepe deelneming. We uiten ook ons medeleven met de familie van de overledene en zijn verwan ten". Het telegram, dat door pers bureau Tass werd verspreid, droeg geen handtekening van een Russisch leider. Volgens waarnemers is het telegram het minimum wat het protocol in de Sovjet-Unie in dergelijke gevallen voorschrijft. Zij menen dat Moskou zich voor lopig voorzichtig zal opstellen. De Amerikaanse president Gerald Ford omschreef Mao Tse-Toeng als een „zeer op merkelijk en groot man. Hij had de visie en de verbeel dingskracht de deuren te ope nen zodat de Verenigde Staten en de Volksrepubliek China konden optreden in een nieuw tijdperk en een nieuwe dag. Het is tragisch dat een man met deze grote opmerkelijke be kwaamheid en visie is heenge gaan", aldus Ford. Later las Ford in het Witte Huis nog een formele verkla ring voor waarin hij Mao prees als „een gigantische persoon lijkheid in de moderne Chinese geschiedenis". Waarnemers bij het Witte Huis noemden het ongebruikelijk dat een presi dent persoonlijk een dergelijke verklaring aflegt bij het over lijden van een buitenlands lei der. Een van de weinige anders luidende reacties kwam van de bevolking op Taiwan. Kort na het overlijdensbericht van Mao onderbraken de radiosta tions in Taipeh hun normale uitzendingen en kondigden aan: „Nu hebben we u zeer goed nieuws te melden Mao Tse-Toeng de bendeleider is dood". Premier Hoea Koeo-Feng, 57, die wordt geacht een mid denkoers te varen tussen radi calen en gematigden - de eers ten geleid door Mao's weduwe Tsjiang Tsjing, de laatsten door volgelingen van wijlen premier Tsjoe En-Lai - is de eerste in de lijn voor opvolging van Mao als voorzitter van de communistische partij. Het is echter niet waarschijnlijk dat hij deze hoogste functie krijgt. Verwacht wordt dat achter de schermen de machtsstrijd tus sen gematigden en radicalen los zal barsten. Het nieuws van de dood van Mao is ongeveer 16 uur ver zwegen. Dat was ook het geval op 8 januari van dit jaar toen de dood van premier Tsjoe En-Lai werd bekendgemaakt. Het nieuws werd met korte tussenpozen door radio Peking herhaald. Rouwmuziek ver ving de normale programma's. Het persbureau Hsinhua heeft bekendgemaakt dat het stoffelijk overschot van Mao in de grote zaal van het volk zal worden opgebaard. Te begin nen zaterdag zullen binnen- en buitenlandse leiders en het volk daar gedurende een week de laatste eer kunnen bewijzen aan de overleden voorzitter. Tot 18 september zullen alle openbare vermakelijkheden gesloten zijn. Op die dag wordt op het Tien an Men-plein een grote herdenkingsplechtigheid gehouden. Het was op dit plein dat Mao nu bijna 27 jaar gele den de stichting van de Chi nese Volksrepubliek afkon digde. Radio en televisie zullen de plechtigheid uitzenden en overal in het land zullen fa brieken en kantoren hun per soneel in staat stellen de uit zendingen te volgen aldus Hsinhua. Minister Van der Stoel van buitenlandse zaken sprak zijn diepgemeende deelneming uit met het verlies van een groot leider en staatsman. In de Tweede Kamer zei hij gister middag dat het overlijden van Mao „diepe indruk" heeft ge maakt en dat de Nederlandse regering „de grote betekenis erkent die hij voor de samenle ving heeft gehad". Volgens de bewindsman zal ook degene die het maatschappelijk ideaal' van Mao niet deelt, erkenneni „dat hij reeds bij zijn leven tot de geschiedenis behoort" en dat hij „ook na zijn dood in zijn geschriften zal voortleven. Onze gedachten gaan uit naar het Chinese volk en zijn rege ring, aan wie wij onze diepge meende deelneming met dit verlies betuigen", aldus Van der Stoel. ROERMOND (ANP) - De bezetters van de Roermondse Holland-United vestiging Veldkoning hebben gisteren de nu een week durende bezetting gevierd met een omzet aan verkochte goederen van ruim een half miljoen gulden. FRANKFORT (ANP) Het Duitse chemische concern Hoechst heeft een nieuwe verfsoort ontwikkeld, die „vuurremmend" werkt. Als men deze verfsoort bijvoorbeeld op een plank aanbrengt en deze komt met open vuur in contact, dan reageert de verflaag op de ontstane hitte, door te gaan schuimen. Deze schuimlaag is nagenoeg luchtafsluitend, zodat de zuur stof, die voorde verbranding nodig isniet het hout kan bereiken, aldus het concerninformatieblad „Hoechst Informiert". DEN HAAG - In de Staats courant van gisteren is het Ko ninklijk Besluit verschenen waarbij prins Bernhard eervol wordt ontheven uit zijn mili taire functies. Met ingang van 8 september is de prins volgens de Staats courant op zijn daartoe gedaan verzoek ontheven uit de func ties van inspecteur-generaal der krijgsmacht, president curator tevens lid van het col lege van curatoren van het Ko ninklijk Instituut voor de Ma rine en president-curator van de Koninklijke Militaire Aca demie. Op zijn daartoe gedaan ver zoek, zo gaat de Staatscourant verder, heeft de koningin de prins voorts eervol ontslag ver leend uit de dienst als luitenant-admiraal der ko ninklijke marine, als generaal der koninklijke landmacht en als generaal der koninklijke luchtmacht. In het Koninklijk Besluit wordt de prins „bij zondere dank betuigd voor de bijzondere diensten door hem gedurende tal van jaren, onder vaak moeilijke omstandighe den, in verscheidene zeer ge wichtige militaire betrekkin- |gen den lande bewezen". I In hetzelfde nummer van de Staatscourant wordt meege deeld dat de minister van De fensie prins Bernhard op diens verzoek met ingang van 8 sep tember eervol heeft ontheven uit de functie van voorzitter van de Nationale Raad Welzijn Militairen, onder betuiging van bijzondere dank voor de belangrijke adviezen die onder zijn inspirerend voorzitter schap zijn uitgebracht". Het verzoek van de prins ontheven te worden uit zijn functie van regent van de Stichting Volk en Verdediging heeft de minister van Defensie, volgens de Staatscourant, doorgezonden aan de voorzit ter van de stichting met het verzoek zodanige statutair vereiste maatregelen te willen doen treffen dat aan het ver zoek van Z.K.H. gevolg wordt gegeven. Verder heeft de minister van Defensie eveneens met ingang van 8 september prins Ber nhard op diens verzoek op eer volle wijze ontheven uit de functie van voorzitter van het curatorium van het Defensie Studie Centrum, onder betui ging van bijzondere dank voor de bijzondere diensten door Z.K.H. in die functie bewezen, aldus de Staatscourant. Prins Bernhard heeft zich gisteren met een verklaring ge richt tot de leden van de krijgsmacht en het centrale defensie-apparaat. Na de mededeling van zijn ontslag uit dienst zegt hij daar in: „Op dit voor mij persoon lijk moeilijke moment wil ik allen in de krijgsmacht en het centrale defensie-apparaat danken voor de samenwerking die er altijd tussen ons heeft bestaan. Dit heeft mij het wer ken ten behoeve van onze krijgsmacht tot een vreugde gemaakt." Hij vervolgt: „In de oorlog heb ik gezien wat de Nederlandse strijdkrachten onder de moei lijkste omstandigheden kun nen presteren. Mijn bewonde ring en waardering voor de toewijding waarmee in de krijgsmacht wordt gewerkt, heeft daardoor een hecht fun dament gekregen. De 31 jaren die ik als inspecteur-generaal heb gediend hebben mij in die gevoelens alleen maar ver sterkt." De prins besluit: „Vooral mijn ervaringen op het perso nele vlak hebben mij de over tuiging gegeven dat ons land een krijgsmacht heeft waarop gerekend kan worden. Dat is van grote betekenis voor ons volk. De krijgsmacht en allen die daarin of daarvoor werken, wens ik het allerbeste toe bij hun verdere taakvervulling." (Van onze redactie binnen land) RIJSWIJK - Het bestuur van het Produktschap voor Zuivel heeft gistermiddag be sloten, de minimumprijs voor verpakte volle melk met in gang van maandag 20 septem ber met twee cent per liter te verhogen tot 96 cent. Dit ondanks het dringende verzoek van minister Lubbers van Economische Zaken, de verhoging een maand uit te stellen. Het bestuur besloot de be trokken ministers te vragen om spoedige goedkeuring van de verordening, zodat de in gangsdatum kan worden ge haald. Het produktschap ver wacht dat de bezorgende melkhandel, die een hoger prijs berekent dan het groot winkelbedrijf, eveneens zijn prijs met twee cent zal verho gen. Melkveehouders moeten enorme kosten maken om hun ruwvoederpositie voor de ko mende winter veilig te stellen, als gevolg van de grote droogte van de afgelopen maanden. Volgens drs. H. Schelhaas, voorzitter van het Produk- schap voor Zuivel, zal die droogte de oorzaak zijn van een geringere melkaanvoer in de komende maanden. In Zuid- en Oost-Nederland trad de twee afgelopen maan den de sterkste daling van melkaanvoer op. Een exacte raming voor de aanvoer van melk in de komende maanden is niet te geven, maar dat het aanzienlijk minder zal worden dan vorig jaar staat nu eigen lijk al vast. l MADRID (DPA) Bij een botsing tussen een personen trein en een locomotief in de buurt van de Spaanse havens tad Vigo, in Galicië, zijn giste ren 14 mensen omgekomen (Van een onzer verslagge vers) EINDHOVEN-Door be drog met een vals ingevuld lotto-formulier heeft de 40- jarige H.C., zonder vaste woon- of verblijfplaats, kans gezien zich meer dan een maand door notarissen en bankdirecteuren in de watten te laten leggen. In Eindhoven liep de man, die als een gentleman bekend staat, tegen de lamp. Bij het invullen van een lotto-formulier zorgde H.C. er voor dat de cijfertjes in de tweede kolom niet werden doorgedrukt op het dupli caat van het formulier. Het origineel stuurde hij nor maal in. Op het duplicaat vulde hij, na de bekendma king via de t.v., de win nende lotto-cijfers in. Onmiddellijk daarna zocht hij via een notaris of advocaat contact met een bank, zogenaamd om te praten over de belegging van de anderhalf miljoen gulden die de lotto blijkens het winnende formulier zou uitbetalen. Eén notaris bood C., die als een volleerd toneeelspeler deed alsof hij „op" van de zenuwen was, zijn buitenhuis aan om wat tot rust te komen. Ook bankdirecties legden hem in de watten. In één geval kreeg hij een auto met chauffeur ter beschikking. Hij mocht de privékluis van een bankdirecteur gebrui ken om zijn waardevolle papiertje op te bergen. Omdat H.C. vertelde krap bij kas te zitten werd hem in veel gevallen geld geleend. Meestal vroeg H. C. na een paar dagen om meer geld omdat hij „familie ging bezoeken en in deze geluk kige omstandigheden toch niet met lege handen kon aankomen". Telkens een dag vóór de bewuste anderhalf miljoen zou worden overgemaakt, trakteerde H.C. de bankdi recties en de voornaamste personeelsleden steevast op een feest in een duur hotel. Na het feest vertrok H.C. met de noorderzon. H.C. bedroog op deze ma nier o.a. banken in Utrecht (2 maal), Amsterdam (2 maal), Venlo en Eindhoven. In deze laatste gemeente kon hij worden aangehou den omdat een rechercheur zich na aangifte van een bank herinnerde dat H.C. vroeger ook al eens bedrog had gepleegd. Volgens poli tiewoordvoerder P. Gaan- derse heeft H.C. zich waar schijnlijk op nog meer plaatsen op deze manier „laten verwennen" In de maand waarin H.C. het bedrog heeft uitgevoerd heeft hij in totaal f 10.750 „geleend". Bij zijn aanhou ding had hij nog één dubbel tje op zak. Na vier dagen te hebben vastgezeten is C. weer op vrije voeten gesteld. Hij zal tezijnertijd wegens oplich ting gedagvaard worden. Hij riskeert een gevange nisstraf van hoogstens drie jaar ADVERTENTIES) An wij staan ook 9(1 VW op de Amilto Restauratie van en handel in Antieke klokken Catharinastraat 36 en 42, Breda Telefoon 076-139024. (Van een onzer verslaggevers) GOES/SCHEVENINGEN - De zoekactie naar het schip „Marina", waarvan eergister avond noodseinen werden op gevangen, is gisteren volledig gestaakt. De zoekende schepen hebben geen spoor van een in moeilijkheden verkerend schip kunnen vinden en ook een vliegtuig van de Marinelucht vaartdienst heeft gistermorgen tevergeefs gezocht. Volgens een woordvoerder van Scheveningen radio is het niet uitgesloten dat de nood seinen zijn uitgezonden door een piratenzender. Dat is nog niet zo lang geleden ook al eens gebeurd. Eergisteren is wel een schip, dat „Marina" heet, van uit Rotterdam vertrokken naar Hamburg. Dit schip echter verkeert helemaal niet in nood. IN Pendjaab, een provincie in Pakistan, zijn volgens een offi ciële schatting minstens 350 mensen omgekomen bij over stromingen als gevolg van zware regenval. zaterdag 11 sept. Den Haag Bussen staan gereed Spoorstraat bij station Breda Vertrek 11.30 uur, thuis 6 uur Kosten volw. 7.-, jongeren 3.50 Zo mogelijk vooraf opgeven! Tel. 076-139049 147834 - 139460

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1