Hogere huren toch per 1 april 1977 FNV regering wacht aan gen STEEDS MINDER GEBOORTEN IN ONS LAND 5 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND WOENSDAG V in I DE STEM Man verdacht van verduistering van drie ton Schaker Kortsnoj mag blijven Verbitterde Groenevelt graaft de strijdbijl op in woonwagen* Beroep op AWW klein Spontane ontploffing granaat 29 SEPTEMBER 1976 1160 jaargang - no. 16069 TTa.nria.acr I SPORT-i Zeeuwsch-Viaanderen „Schandalig" Honderddrie-jarige inwoonster van Graauw overleden FNV twijfelt aan haalbaarheid prijsbeleid KAMERMEERDERHEID TEGENOVER VAN DAM Nieuw systeem Geen feiten Bliksem doodt Amsterdamse Boosdoener m U 3 tel of aan te bieden? Met een „Kleintje" in onze rubriek „Huizen" zit u dan zogezegd op rozen. Immers vele tienduizenden Slem-lezers en lezeressen (vijf van de tien) hebben bijzondere belangstelling voor onze ';,Kleintjes"-rubriek „Huizen". DIRECTEUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN HAVO-diploma in België niet langer erkend (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG - Zonder dat hierover naar het lijkt enig I «verleg met Nederland is geweest, erkent België het Ne- I derlandse HAVO-diploma niet langer. Leerlingen, die na het beha- !en van dit middelbare school- ploma willen gaan studeren n inrichtingen voor niet uni- I unitair hoger (beroeps)on- 1 derwijs in België, zullen zich luortaan op 18-jarige leeftijd 1 moeten onderwerpen aan een 1elatingsexamen. In een I schrijven aan Belgische I hoolinstanties zegt de I iiiecteur-generaal van de Dienst Hoger Onderwijs van I a Belgische ministerie van I Nationale Opvoeding en We- 1 lenschappelijk Onderzoek G. I Colebunders dat hem ter ken- |«is is gebracht dat de in Neder- uitgereikte HAVO- a's niet meer gelijk ge- Itleldworden met getuigschrif- llm van hoger secundair on- i tan-ijs in België. .Bedoeld diploma geeft der- I hlve geen toelating de plano li- zonder toelatingsexamen) liter tot het hoger onderwijs Inliet lange tot korte type", Inlaat de heer Colebunders lveten. Door deze eenzijdige I Belgische maatregel wordt een |um aantal Nederlandse I WISSELVALLIG Ifeimumtemperatuur I'•iilig graden l'ADIO EN TELEVISIE I «6 Gestolen Schoen, PNEN-/BUITENLAND-2 lyrische opmars in Libanon PNNEN-/BUITENLAND-3 ■onderzoek wijst uit: l^ernemingsklimaat in herland goed JE KLEINE STEM «ellig ziek zijn -upkoorts in Kerkrade SPORT-2 zwemster Lenie van J;Megom is sport haar r'Wkaspeelsters met |«nsloos in EC-duel MERIJNTJE Huurverho-ging niet door scholieren, die volgend jaar het HAVO-diploma hopen te beha len, gedupeerd. Onder meer in Zeeuwsch- Viaanderen volgen veel scho lieren na het HAVO-onderwijs in België opleidingen voor o.m. tolk, diëtiste, technicus, ana list, kunstacademie, conserva torium, het licentiaat han delswetenschappen etc. Tot voor kort kon men met het HAVO-diploma zonder toela tingsexamen terecht, en er zijn zelfs gevallen bekend van HAVO-leerlingen die univers itair onderwijs in België moch ten volgen. Een verbolgen rec tor van de Oostburgse St.- Eloyscholengemeenschap die met deze maatregelen werd ge confronteerd, kreeg bij infor matie in de Belgische hoofd stad te horen, dat de bedoelde maatregel was getroffen op advies van een gemengde commissie (Belgen en Neder landers), die tot de conclusie is gekomen dat de HAVO- opleiding niet gelijkwaardig is aan de Belgische middelbare- schoolopleiding. „En dat ter wijl een andere Brusselse to pambtenaar, de heer Teugels, ervoor gezorgd heeft dat HAVO-mensen zelfs geen elle- lange vragenlijsten meer be hoefden in te vullen als zij zich bij de scholen aanmeldden. Op zijn gezag werden leerlingen met HAVO-diploma zonder meer toegelaten op scholen voor hoger onderwijs", aldus drs. A. van Gurp. Schooldecaan A. Goossens uit Biervliet heeft inmiddels het bureau studievoorlichting aan het ministerie van Onder wijs in Den Haag gealarmeerd. Van de Belgische maatregel bleek men niet op de hoogte. „Het betekent voor Neder landse leerlingen die min of meer op België zijn aangewe zen voor hoger „beroeps"on- derwijs, zoals hier in Zeeuwsch-Viaanderen het geval is, een beperking van een enorm aantal mogelijkheden. Het is ronduit schandalig. Het is een eenzijdige Belgische be slissing, die genomen is zonder enig overleg met Nederland", aldus drs. Van Gurp. Hij wijst erop dat bij overeenkomsten over en weer tussen Nederland en België schooldiploma's er kend worden. „Het Neder landse beroepsonderwijs is niet ontevreden over de HAVO-opleiding. Alleen bij de HTS moeten nogal eens eerstejaars-leerlingen worden afgewezen", zo voegt de heer Van Gurp er nog aan toe. Eerst moet eens uitgezocht worden of die gemengde commissie in derdaad bestaat. En dan wil ik wel eens zwart op wit zien wat de bezwaren tegen de HAVO- diplomabezitters zijn. Volgens mij is het een opportuun ge nomen beslissing, die stoelt op bezuinigingsoverwegingen en met de bedoeling Nederlandse studenten uit België te weren", zo is de persoonlijke mening van de heer Van Gurp. DE ambassadeur van Bulga rije in ons land, de heer J. Tohskov, heeft dinsdag op paleis Soestdijk een afscheids- lunch aangeboden gekregen van koningin Juliana en prins Bernhard. (Van een onzer verslaggevers) GRAAUW - Gisteren is in het St.-Liduina-ziekenhuis te Hulst mevrouw Mathilde A.C. de Bakker-De Rooij overleden. Ze is 103 jaar geworden. Aan genomen wordt dat mevrouw De Bakker tot nu toe de oudste inwoonster van Zeeuwsch- Viaanderen was. Ze woonde in Graauw, waar ook morgen de uitvaartdienst en de begrafe nis plaats vindt. ZWOLLE (ANP) - De re cherche van Zwolle heeft de 42-jarige K.B. uit de Overijs selse hoofdstad aangehouden die verdacht wordt van ver duistering van 300.000 gulden. B. is secretaris-ontvanger van het Waterschap Bezuiden de Vecht. Hij zou zich de afge lopen jaren herhaaldelijk geld van zijn werkgever hebben toegeëigend. Een accountants verklaring na onderzoek van één jaarrekening heeft al vol doende belastend materiaal opgeleverd om de man in te sluiten. Hoe hij het geld te pakken heeft gekregen is nog niet bekend en evenmin wat hij ermee gedaan heeft. DEN HAAG (ANP) - De Russische schaker Viktor Kortsnoj, die eind juli in Ne derland politiek asiel vroeg, heeft een verblijfsvergunning gekregen. Dit heef het Ministe rie van Justitie dinsdag be kendgemaakt. In juli kreeg Kortsnoj een voorlopige ver gunning voor zes maanden. Als deze termijn is afgelopen zal hij de verblijfsvergunning krijgen, die jaarlijks moet worden vernieuwd. Kortsnoj had gevraagd in ons land te worden toegelaten als politieke vluchteling. Dit is hem geweigerd. Hij heeft nu de verblijfsvergunning gekregen „om humanitaire redenen", aldus de woordvoerder van het Ministerie van Justitie. AMSTERDAM - De Federa tie Nederlandse Vakbeweging (FNV) betwijfelt ernstig of de regering er in zal slagen de prijsstijging volgend jaar tot 6,5 procent te beperken. De FNV wil vandaag tijdens het informatief gesprek met het kabinet van de regering te horen krijgen hoe men die doelstelling waar denkt te ma ken. Loon- en prijsdeskundige Frans Drabbe van de FNV zei dinsdag op de FNV- vergadering in Amsterdam het voor volgend jaar uitgestip pelde prijsbeleid van de rege ring wel bijzonderambitieus te vinden. DEN HAAG (ANP) - De da ling van het geboortencijfer in ons land heeft zich in 1975 voortgezet. Dit staat in het gis teren verschenen jaarverslag 1975 van de Rijksplanologi sche Dienst (RPD). De laatste vijf jaar is het aantal levend geborenen per duizend van de bevolking teruggelopen van 17.2 in 1971 tot 13.0 in 1975. Opvallend noemt de RPD de daling van het aantal geboor ten van eerste kinderen, van 80.996 naar 78.000, terwijl op grond van het stijgend aantal huwelijken van voor 1971 juist een stijging van het aantal ge boorten verwacht werd. Het teruglopen van het aantal eerstgeborenen krijgt volgens het verslag nog meer betekenis als men in aanmerking neemt, dat het aantal gehuwde vrou wen van 15-29 jaar, die onge veer 90 procent van de eerste geboorten voortbrengt, van 1969-1975 is toegenomen van 645.079 tot 802.220. Dit ver schijnsel duidt er op, dat de da ling niet uitsluitend te wijten is aan uitstel, maar ook aan af stel. Er zijn volgens de RPD statistische aanwijzingen, dat in ons land een tendens bestaat tot toeneming van de vrijwil lige Idnderloosheid.Er blijkt sprake te zijn van een snelle daling van de kinderloosheid in de na 1951 gesloten huwe lijken. De laatste generatie, waarvan het percentage kin derloze huwelijken met een vrije grote zekerheid valt vast te stellen is de huwelijksgene ratie van 1964. Van deze huwe lijken bleef 11,4 pet. kinder loos. Deze ontwikkeling kan vol gens de RPD o.a. verklaard worden door de veranderingen in het naoorlogse huwelijkspa troon: groei van het aantal huwelijken en daling van de gemiddelde leeftijd, waarop het hnwelijk wordt gesloten. Vooral dit laatste verschijn sel kan volgens de RPD tot de verklaring voor de daling van het percentage kinderloze hu welijken bijdragen omdat de op jongere leeftijd huwende vrouw een hogere potentiële uchtbaarheid heeft dan de rouw die pas later trouwt. De omvangrijkste politionele actie, die Maastricht ooit gekend heeft, heeft zich gistermorgen in alle vroegte afgespeeld in en rond het in juni van het vorig jaar geopende woonwagencentrum De Vinkenslag op de grens van Maastricht en Cronsveld. Ruim 250 tot de tanden bewapende politie mensen uit heel Limburg en zwaar materiaal werden ingezet om, na herhaalde aanmaningen en waarschuwingen van gemeentewege, autowrakken buiten de sloopterreinen te verwijderen. We gens het niet opvolgen van een politiebevel en het maken van molotov-cocktails werden zeven kampbewoners gearresteerd (een van de gearresteerden op de foto) en naar het politiebureau gebracht. Na een proces-verbaal mochten zij gistermiddag naar het woonwagencentrum terugke ren, waar na het vertrek van de politie een gespannen sfeer bleef. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Ondanks fel verzet van staatssecretaris Marcel van Dam Volkshuisvesting) lijkt de meerderheid van de Tweede Ka mer hem toch niet de kans te willen gunnen om volgend jaar de huurverhoging pas per 1 juli te laten ingaan. De Kamermeerderheid- be staande uit CDA, VVD, DS'70 en SGP, wil de huurverhoging ook volgend jaar verwezenlijkt zien per 1 april. Zij wil boven dien dat het percentage van de verhoging dan 8 procent zal bedragen. Staatssecretaris Van Dam had de Kamer als ingangsda tum 1 juli voorgesteld. Omdat die datum drie maanden later zou liggen dan de wettelijke voorziene datum van 1 april wilde hij het percentage niet bepalen op 7 - zoals naar zijn mening de trend voorschrijft - maar op 8. De Kamermeerder heid kiest voor 1 april en 8 pro cent. Het ziet er niet naar uit dat Van Dam het onaanvaardbaar zal uitspreken over de wil van de Kamermeerderheid, zoals in december 1974 wel gebeur de. Hij heeft daarvoor thans van het kabinet niet de ruimte gekregen. Eén van de argumenten van staatssecretaris Van Dam om voor een latere ingangsdatum te kiezen is het feit, dat een ge heel nieuw systeem van huur- prijsbeheersien inggggvoerd. De Kamermeerheid heeft bij de bespreking van de nota huur- en subsidiebeleid laten blijken in grote lijnen met dat nieuwe systeem te willen in stemmen. Echter de wetsont werpen die daarop betrekking hebben zijn nog niet ingediend ze zullen binnen enkele dagen verschijnen - maar de Kamermeerderheid vreest dat het mogelijk zal zijn die wets ontwerpen nog zo tijdig te be handelen, dat de nieuwe huur- regeling kan ingaan op 1 juli 1977. Weliswaar zegde de AR-woningbouwspecialist mr. Scholten namens de CDA- fracties alle medewerking toe om nog in deze kabinetspe riode de wetsontwerpen te be handelen, maar ook hij vond het beter het nieuwe huursys- teem in te laten gaan op 1 ja nuari 1978. Met De Beer (VVD) meende Scholten dat de staatssecreta ris zich wat de bepaling van het percentage betreft teveel baseerde op de cijfers van de macro-economische verken ningen - op prognose dus - en te weinig op feiten. Scholten vond het te vroeg om de huur prijsstijging nu al te verlagen. De ontwikkeling,van de bouw kosten noemde hij onzeker en hij toonde aan, dat de huur prijsstijging achtergebleven is bij de loonstijging in de pe riode 1970-1975. Kombrink (PvdA)die zich onverkort ach ter Van Dam opstelde, verweet Scholten dat deze zich niet ba seerde op de ontwikkeling van het werkelijk vrije bésteedbare loon. Maar zijn redenering zijn de huren niet achtergebleven bij de ontwikkeling van dat vrije besteedbare loon. AMSTERDAM (ANP) - De 39-jarige mevrouw M. Both- Brulleman uit Amsterdam- Noord is dinsdag op straat tij dens een kort onweer door de bliksem getroffen en vrijwel onmiddellijk overleden. Me vrouw Both stond bij een school op haar kinderen te wachten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG/AMSTERDAM - Arie Groenevelt, de militante voorzitter van de industriebond NW, heeft de strijdbijl weer opgegraven. Hij heeft op de federatieraad van de FNV regering en parlement keihard te verstaan gegeven, dat er met hem en zijn achttttttan nauwelijks nog valt te praten over het „brengen van offers", terwijl de werkgevers en sommige politieke partijen doorgaan met het „verpesten van het arbeidsklimaat" in ons land. Het was in Amsterdam overigens met het enige zeer kritische geluid. Ook FNV- voorzitter Wim Kok liet on omwonden weten, dat de gren zen langzamerhand zijn be reikt: hij kondigde al bij voor baat harde acties aan, voor het geval de regering en het parle ment nog verder zullen „bui gen voor de werkgevers". Beperkte Kok zich tot acties in de vorm van demonstraties, de acties die een verbitterde Arie Groenevelt op het oog heeft zijn heel wat harder. De geschiedenis staat wat hem be treft garant voor groot scheepse proteststakingen. Groenevelt: „Wij eisen van re gering en parlement keihard een krachtige politiek op sociaal-economisch terrein. Als men die eis niet inwilligt dan is volgens ons de tijd aan gebroken voor hardere acties dan vredelievende demonstra ties". De vakbeweging wordt vol gens hem door regering en par lement voortdurend het bos ingestuurd als het gaat om be teugeling van de inkomens van vrije beroepen en van prijzen. Wat dat laatste betreft ont breekt het volgens Groenevelt de regering doodgewoon aan politieke wil om ze in te tomen. Trouwens, de regering zelf is een van de grootste boosdoe ners als het om prijsstijgingen gaat. De miljoenen werkne mers zullen zich noch door dit kabinet, noch door de werkge vers voor het „offerblok van de machtswellust" laten slepen, waarschuwde hij. Als zelfs de progressieve ^partijen op die manier doorgaan, dan zal het in mei wel erg moeilijk voor Groenevelt zijn om zijn ach terban te adviseren die par tijen te steunen. Een dergelijk negatief ste madvies kwam nog niet van FNV-voorzitter Wim Kok. Maar ook hij vindt dat de rege ring en de progressieve par tijen zich door de werkgevers laten inpakken. Troonrede en miljoenennota zijn volgens hem evenzovele buigingen voor de machtshebbers binnen de bestaande economische orde. Steeds blijkt een vol strekt onvoldoende beheers baarheid van het totale eco nomische proces. De loonstij ging wordt wel tot een-cijfer achter de komma ingevuld, maar bij het investeren en ver beteren van de werkgelegen heid komt het kabinet niet verder dan „hopen, stimuleren en dan maaT afwachten wat er van terecht komt". De vakbe weging eist garanties, anders nu en in de toekomst geen of fers meer, aldus Kok. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Volgens de jongste gegevens valt het aan tal aanvragen voor een uitke ring volgens de Algemene Wet op de Arbeidsongeschiktheid (AWW) erg mee. Hield men er eerder dit jaar rekening mee, dat minstens 160.000 tot 180.000 uitkeringsgerechtig den zich zouden melden, het blijken er nu „slechts" 135.000 te zijn. Overigens zijn nog lang niet alle aanvragen behandeld. Men gaat er bovendien van uit dat een aantal van die 135.000 aanvragers teleurgesteld zal moeten worden, omdat de wet niet op hen van toepassing is. De AWW treedt vrijdag aan staande in werking en is het sluitstuk van ons sociale ver zekeringsstelsel. (Van een onzer verslaggevers) EINDHOVEN In het ge hucht Riel tussen Eindhoven en Geldrop is gisteren een in de wortels van een boom veran kerde granaat uit de Tweede Wereldoorlog geexplodeerd. Volgens de politie kan de ex plosie het gevolg zijn van in werking van vocht of van druk door de groei van de boom. Aanvankelijk stond de Eind- hovense politie voor een raad sel. Om half negen in de ochtend hoorde een bewoonster van het gehucht in de bossen achter haar woning eenknal. Gelijk tijdig zag ze een grijs-witte rookwolk en even later hoorde ze een vliegtuig overkomen. Toen de politie een onderzoek instelde, vond zij een totaal verslinterde boom en resten van een granaat of van een bom. De agenten roken ook kruitdamp. Men dacht aan vankelijk dat een projectiel uit een vliegtuig was gevallen maar nader onderzoek leerde dat het toestel dat op het mo ment van de explosie juist overvloog, een Fokker Friendship van de NML, niets verloren had.Andere vliegtui gen waren volgens een woord voerder van de vliegbasis Eindhoven op dat moment niet in de lucht. De conclusie dat de explosie werd veroorzaakt door een granaat of bom onder de boom wordt versterkt door het feit dat in de Tweede Wereldoorlog veel oorlogstuig in de omge ving van Eindhoven is neerge komen. De marechaussee heeft de omgeving van de plek grondig onderzocht. „Meer kan niet gedaan worden", aldus een woordvoerder van de Eindho- vense politie. Men ziet het spontaan ontploffen van een granaar als een bijzonder grote zeldzaamheid, te vergelijken met het vallen van een losse dakpan op het hoofd van een voorbijganger. Bovendien, aldus de woordvoerder, vind je die granaten juist niét als ze onder de wortels van bomen zitten.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1