TRANEN BIJ ONTSLAG Machtsstrijd in Peking EVESO OPNIE Lid Palestina Comité in Israël Europa jachtgebied georganiseerde kunstrovers ÜSIIS DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NE DE RL A WD DINSDAG itOrA isterscheid rekkelijk" iTTandaag Nog twee jaar studentenstop Vervoersfederatie werkt aan plannen voor acties Voorarrest Ludwina Janssen verlengd op die bon! o'9'06?) 12 OKTOBER 1976 118e jaargang - no. 18080 NATIONAAL xj in I De WD is toch voordeliger iode - opmerkelijke pfljzel1 Reimersdwaai NADELIG Weer hart operaties toegestaan in Eindhoven Kabinet nodigt sociale partners uit DERTIG DODEN BIJ TREIMGELIIK Bejaarde (82) overleden door kolendamp nde verre ijn dramatisch, eis snel. •n brandweer pen. en uit de haald. te hulp ver telend nt de politie •n moet. DOEN MOET... TREDEN olitievak. .-%s- op opsturen aan: eau Personeelsvoorziening 's-Gravenhage. ite, een ap- Tiet jen ids m. ferse ïn. ar ;en- 57. teftaep gevraagd of aam te blessen? Met een „Kleintje" in onze rubriek „Huizen" zit u dan zogezegd op rozen. Immers vele tienduizenden Siem-lezers en lezeressen (vljt van da tien) hebben bijzondere belangstelling voor onze ,Kleintje8"-rubriek „Huizen DIRECTEUR: DR. W.A.J.M. HARKX REDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN ESTERTERP WIL IRAB1NTSE «P EIMERSWAAL AF (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH - Minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat wil, dat Brabant van ijn claim op het Reimerswaalplan afziet. Deze interpretatie van de bedoelingen van de Minister gaf commissaris der koningin J. v.d. Harten maandagavond, in een persconfe rentie na afloop van een onderhoud van de minister met het provinciaal bestuur van Irabant. Hoge uurbeloning en goede sociale voorzieningen w.o. 17,24% vakantiegeld en elke vrijdag contante uitbetaling Persoonlijke aanmelding bij: Eerder tijdens de persconfe- intie had de minister zelf ge- I, dat tijdens het langdu- en op sommige momenten lotionele onderhoud met het [rabantse bestuur de kwestie limerswaal ter sprake geko- len was. „De regering", zei ij, „heeft destijds technische ijstand bij de realisering van :t Beimerswaalplan toege- gd. Na de gewijzigde plan- jen betreffende de afsluiting in de Oosterschelde blijft het ian, technisch uitvoerbaar, mar het is er niet gemakkelij- op geworden. Bovendien in het uit ecologisch oogpunt strijd komen met het doel [aarop de gewijzigde afslui- igsplannen van de Ooster- lelde gericht zijn en tenslot- aldus de minister, is de hui- economische ontwikke- igvan belang. We zitten eer der met een teveel dan met een tekort aan havenindustrieter rein" Commissaris Van der Harten zei daarna, dat het Brabantse provinciebestuur op het standpunt blijft staan, dat de situatie in West-Brabant geen regionaal of provinciaal, maar een nationaal belang is. Hij verklaarde, dat het provinciaal bestuur de minister gewezen had op een mogelijke indus triële uitbouw van Bergen op Zoom (later werd in termen van de Verstedelijkingsnota gezegd: van het gebied Bergen op Zoom/Roosendaal). (ADVERTENTIE) VEEL BEWOLKING NU EN DAN REGEN Aan de kust krachtige wind I uit zuid-zuidoost. I Maximumtemperatuur I achttien graden. RADIO EN TELEVISIE I Pleidooi voor meer Europese samenwerking in I radio en t.v. BINNEN-/BUITENLAND-2 BINNEN-/BUITENLAND-3 I Voor alternatieve dokter I komt tweede auto en I tweede huis niet op ae I eerste plaats BINNEN-/BUITENLAND-4 a waak-Hond van de Iwkiezingsvoorspellingen ISP0RT-1 I"P'eytel trekt Oranjeshirt aan MERIJNTJE voor trench-setters: n over op zwart. En als u dat toch )en we 't zelfde model ook in beige- olyester katoenen gabardine. Hij want alleen deze week geen f 120,- maar f 98,- DINSDAG EN WOENSDAG BIJ ALBERT HEIJN Het plan voor een Stad aan het Zoommeer van Bergen op Zoom willen wij graag bestu deren", aldus de minister, „als het provinciaal bestuur ons dat toezendt". Wat een industriële uitbouw van (het gebied) Ber gen op Zoom betreft zei de mi nister, dat daaraan iets gedaan zou kunnen worden door de sluizen in de toekomstige Oes- terdam, waarvan de grootte bepalend is voor de maat van de schepen die de haven van Bergen op Zoom kunnen be reiken. Wat de minister daar over toezegde was echter niet zo erg hoopgevend. Met hand having van de in het Ooster- scheldeplan aangegeven maat zouden er aan dat sluizencom- plex bepaalde technische voorzieningen kunnen worden aangebracht, waardoor het in cidenteel mogelijk moet zijn grotere schepen tot de Bergse haven toe te laten. Minister Westerterp: „Hier is sprake van een botsing van belangen. Enerzijds pleit het provinciaal bestuur terecht voor een goede waterkwaliteit in het Zoommeer, anderzijds wordt gevraagd om grotere sluizen in de Oesterdam, die dan echter te veel zout in het Zoommeer zullen toelaten en te veel zoet water uitstoten op de Oosterschelde, wat nadelig is voor de oester- en mosselcul tuur die juist door een zoute Oosterschelde in stand moet worden gehouden". (zie voor commentaar Stad-Streek) (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De mogelijk heid om voor bepaalde studie richtingen aan universiteiten en hogescholen een studenten stop in te stellen moet nog twee jaar van kracht blijven. De ministerraad ging in zijn gisteren gehouden vergadering akkoord met verlening, tot 1 september 1979, van de desbe treffende wet, te weten de machtigingswet inschrijving studenten. Momenteel vallen experi mentele studierichtingen niet onder de machtigingswet. De ministerraad besloot het par lement door te stellen deze uit zondering te laten vervallen. (Van onze redactie buiten land) BRUSSEL - Er bestaan zeer sterke aanwijzingen dat er in het Europa van de negen georganiseerde bendes ope reren die professioneel kunstdiefstallen bedrijven. Voor de verhandeling van ge stolen kunstwerken bestaat er zo goed als zeker een net werk (of meer) dat minstens zo goed georganiseerd is als de handel in verdovende middelen. Er zijn aanwijzin gen te over dat er gespeciali seerde clandestiene verkoop centra bestaan die zich toe leggen op b.v. de handel in archeologische voorwerpen of de afzet van oude wandta pijten. Dit alles blijkt uit een rap port van de voormalige direc teur van de Franse musea, Jean Chatelain. Dat rapport heeft Chatelain gemaakt op verzoek van de Europese Commissie, het „dagelijks bestuur" van de EG. De Fransman verstrekt in zijn rapport aan de Europese Commissie verbijsterende cijfers. Sinds de oorlog zijn er in Italië alleen al 44.000 zeer waardevolle kunstvoorwer pen gestolen. Ieder jaar wor den het er meer. In 1970 waren het er 2.466, maar in 1974 was dat aantal al geste gen tot 10.952. Vooral musea en particuliere collecties moeten het ontgelden, maar ook voor „heilige plaatsen" schrikken de misdadigers niet terug. Chatelain zegt dat tussen 1970 en 1974 alleen al 81.929 archeologische voor werpen verdwenen, waarvan nauwelijks de helft werd te ruggevonden. Dat de kunstrovers ner gens tegenop zien blijkt uit enkele voorbeelden: in de cember 1971 verdween uit de kathedraal van Casteifranco Veneto een retabel van Gior- gione, genaamd „de maagd op de troon". Het stuk meet twee meter bij 1.40 meter. In februari vorig jaar verdwe nen 28 schilderijen uit het museum voor moderne kunst in Milaan. Ze werden vrij snel weer teruggevonden en de verheugde museumdirec teur stelde ze weer ten toon. Vrijwel onmiddellijk werden ze opnieuw gestolen en dit maal namen de rovers, wel licht om „de kosten goed te maker)" nog een aantal an dere schilderijen mee. Enkele van de 65 personeels leden en nog 40 thuiswerksters i van het confectiebedrijf D. Witmond B.V. in Venlo barst ten gisteren in tranen uit toen hen werd verteld dat ze met in gang van vandaag op staande voet ontslagen waren. Gister middag deelde de curator van het failliete bedrijf, mr. Vla- minckx, het personeel mee dat het vandaag niet meer op het werk hoefde te verschijnen. Voor het personeel is geen af vloeiingsregeling. Ook de ijzer- en metaalgieterij Driessen-Billekens in Tegelen gaat 100 man ontslaan. Ont slagvergunning is aange vraagd. Het bedrijf kreeg enige tijd geleden surséance van be taling. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT - Een werkgroep van de Vervoersfederatie MKV-NVV werkt op dit mo ment plannen uit voor acties tegen de werkgevers in het be- roepsgoederenvervoer. Naar wordt verwacht zullen ze volgende week bekend wor den gemaakt. Staking?" „loe ten daarbij tot de mo 'tlijkhe- den worden gerekend. Zoals gemeld hebben de v ervoersfe deratie en de Vervoersbond CNV het vertrouwen opgezegd in de werkgeversorganisaties. Aanleiding daarvoor was de houding van de werkgevers tijdens de cao onderhandelingen, die door de Vervoersfederatie werd beti teld als „onfatsoenlijk". (Van onze redactie buitenland) PEKING Er komen steeds meer aanwijzingen dat er grote onenigheid heerst in de Chi nese leiding. Er is nog steeds geen officiële bekendmaking dat premier Hoea Koeo Feng tot voorzitter van de commu nistische partij is benoemd als opvolger van Mao Tse Toeng. Sommige buitenlandse waar nemers spraken gisteravond van een mogelijke greep naar de macht door het leger. In het centrum van de Chi nese hoofdstad Peking ver schenen gisteren spandoeken met leuzen als: „Houd van het leger" en „Het leger en het volk zijn verenigd als een gezin". In een hoofdstraat stond in grote letters: „Wie in de heme] of op aarde kan een leger en een volk die een geheel vormen ver slaan?". Westelijke China-kenners zijn ervan overtuigd dat dit alles op onenigheid in de lei ding duidt, mogelijk zelfs op ernstige conflicten. Miljoenen Chinezen zijn er blijkbaar al van op de hoogte dat Hoea is- benoemd. Het uitblijven van c<_n officiële bekendmaking kan aan het prestige van de centrale regering slechts af breuk doen. Zij wijzen ook op de opmerkelijk scherpe waar schuwing tegen pogingen van links of rechts tot splijting van de partij, die zondag in een hoofdartikel in het Volksdag blad verscheen. (Van onze correspondent) ROME De tientallen families .- in totaal enkele honderden personen - die dit weekeinde met geweld hun vergiftigde huizen in Seveso in bezit namen - zijn weer terug op hun evacuatie-adressen. In de nacht van zondag op maandag, na herhaalde be middelingspogingen, slaagden de autoriteiten erin de opge wonden families te overtuigen van het grote risico dat ze lie pen door te lang in de besmette huizen te blijven. Pas nadat een aantai toezeggingen was gedaan, onder meer ten aan zien van snellere ontsmet tingsmaatregelen en een tijde lijke huisvesting dichter bij Seveso trokken de bijna 300 personen weer uit het verbo den verklaard gebied. De hele aktie vond dit week einde plaats in Seveso, het stadje ten noorden van Milaan, waar in juli een zware gifwolk vrijkwam na een ontploffing in een chemische fabriek. Het zwaarst getroffen gebied werd toen ontruimd en met prik keldraad afgesloten. Moe van het wachten, bang om huis en goed te „verliezen en ongedul dig over het uitblijven van af doende maatregelen, trokken tientallen families dit week einde onverwacht Seveso bin nen. Ze doorbraken de afzettin gen, zegden vast van plan te zijn in hun woningen te blijven, vergif of niet. Het ge bied blijft evenwel levensge vaarlijk. Vandaar dat de auto riteiten tot diep in de nacht en uiteindelijk met succes, pro beerden de opstandige bewo ners weer uit hun huizen te praten. Hoea wordt algemeen be schouwd als een politicus van de middenweg. Zijn onver wachte benoeming tot premier in februari van dit jaar werd toen opgevat als een compro mis waarmee een lange, bittere strijd tussen linkse radicalen en zogenaamde gematigden moest worden bijgelegd. De ambassades in Peking kregen gisteren een mogelijke aanwijzing dat Hoea zijn func tie van premier heeft overge dragen nu hij voorzitter is ge worden. De ambassades ont vingen uitnodigingen voor een staatsdiner ter ere van de pre mier van Papoea-Nieuw- Guinea. Deze uitnodigingen kwamen niet uit naam van Hoea, zoals tot dusver gebrui kelijk was. (Van onze correspondent) LEIDSCHEND AM - Staats secretaris Hendriks van Volksgezondheid en Milieuhy giëne heeft maandag toestem ming gegeven aan het Cathari- naziekenhuis in Eindhoven de hartoperaties voort te zetten. Aan de toestemming is een aantal voorwaarden verbon den: er moet worden voorzien in de vacature van de tweede hartchirurg op de wijze zoals het bestuur en de directie van het ziekenhuis zich dat voor stellen en er moet tijdig een derde hartchirurg worden aangetrokken. Ook moeten door het bestuur, directie en medische en paramedische staf van andere afdelingen ge maakte afspraken en toezeg gingen ten aanzien van de hartchirurgie worden nage komen. In het Catharinaziekenhuis in Eindhoven zullen volgens de planning jaarlijks 250 harto peraties plaatsvinden. (Van onze correspondent) RAMLA De rechtbank in Ramla heeft gisteren het voorarrest van Ludwina Janssen met vijftien dagen ver lengd. Dat was volgens de politie nodig om het onderzoek in deze „ernstige zaak" voort te zetten. Daarna zal volgens de politie worden nagegaan voor welke rechtbank Lud wina Janssen zal moeten verschijnen: een militaire of ci viele rechtbank. (Zie voor deze zaak ook binnen- en buitenland 2) De Israëlische autoriteiten houden op dit moment een Ne derlander, lid van het Pales tina Comité vast. Volgens het Nederlandse Palestina Comité betreft het Ger Dassen, die in Libanon was om zorg te dragen voor het vervoer en de juiste bestemming van medische hulpgoederen, welke in Neder land waren ingezameld. Volgens het Palestina Co mité is Dassen afgelopen don derdag 7 oktober met nog der tig andere (Arabische) passa giers aan boord van een Liba nese vissersboot „Niazi" van uit Sidon naar Cyprus ver trokken. Volgens de lezing van het Palestina Comité is dit schip vlak na het vertrek en nog binnen de Libanese terri toriale wateren door de Israëli sche marine gekaapt en naar Haifa gebracht. De dertig Arabische opva renden zijn wel vrijgelaten en zondagavond alsnog in Cyprus aangekomen. In een gisteren uitgegeven communiqué zegt het Neder landse Palestina Comité dat het opbrengen van de „Niazi" „in strijd is met alle rechts normen". „Het comité protesteert met kracht tegen deze ontoelaat bare gang van zaken en eist onmiddellijke vrijlating van de heer Ger Dassen. Van de Ne derlandse regering verwach ten wij dat ze krachtig stelling neemt tegen deze vorm van re- DEN HAAG (ANP) - Het kabinet zal de centrale organi saties van werkgevers en werknemers uitnodigen voor een gesprek op 19 oktober naar aanleiding van zijn brief van 8 juli aan het parlement over het arbeidsvoorwaardenbeleid in de tweede helft van dit jaar. Hierin heeft het kabinet aangekondigd zich in het na jaar te zullen beraden over de vraag of er aanleiding is om tot een aanvullende loonmaatre gel te komen. De christelijke vakcentrale wil op dit moment nog geen aanvullende looneis stellen, zoals de FNV heeft gedaan, hoewel het CNV meent dat een snelle compensatie van prijs stijgingen vooral van groot be lang is voor werknemers met lage inkomens. In een maan dag uitgegeven verklaring stelt het CNV dat de situatie op de arbeidsmarkt op dit ogenblik zo ernstig is, dat elke lasten verzwaring het risico met zich meebrengt van bedrijfssluitin gen en verdere toenemening van werkloosheid. geringsterrorisme op zee en alles in het werk stelt om de onmiddellijke vrijlating van Ger Dassen te bewerkstelli gen". (Van onze correspondent) ANTWERPEN - Het ge heimzinnige en dodelijke vi rus, waaraan in Centraal Af rika al enkele honderden men sen zijn bezweken, is in Ant werpen geïsoleerd kunnen worden. Medewerkers van het instituut voor tropische ge neeskunde in die stad, hebben dat meegedeeld. Een identifi catie van het virus is echter nog niet mogelijk gebleken. Op de afdeling virologie van het instituut helt men steeds meer over tot de mening, dat het om een tot nu toe onbekend virus gaat. Maar zekerheid be staat nog steeds niet. In België worden momenteel niet alleen de uit Centraal Af rika arriverende vliegtuigen, maar ook de schepen gecontro leerd. De gezondheidsdienst voor de Antwerpse haven, „Saniport", heeft controles uitgevoerd aan boord van het uit Zaïre arriverende schip „Fabiolaville". Passagiers noch beman ningsleden mochten van boord voor en aleer het onderzoek voltooid was. Dat onderzoek werd uitgevoerd door drie ge zondheidsofficieren van „Sa niport". 27 Passagiers en 55 bemanningsleden ondergingen de controle. MEXICO STAD (UPI) - In Mexico zijn bij een treinonge luk 30 mensen om het leven ge komen en ongeveer 60 gewond. Het ongeluk gebeurde toen bij het dorp Creel in het Sierra Madregebergte een goederen trein en een personenauto met elkaar in botsing kwamen. ROTTERDAM (ANP) - In zijn huis aan de Zwarte Paar denstraat in Rotterdam is de 82-jarige J. de Hooge overle den als gevolg van kolendamp vergiftiging. Volgens de politie was er sprake van een onvol doende geveegde schoorsteen. V

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1