uel in Kamer over DA - de fens iemotie MOLUKS KAMP MET GEWELD ONTRUIMD Van Agt steunt politie Aantjes en Andriessen lezen Van TEiijn ie les FORD VAN BLAAM GEZUIVERD Kloof school en dagelijks leven te groot Onderzoek naar gevaar synthetische kleurstof VRIJDAG DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND AN 150 MILJOEN IE STEM Verkoop sigaretten qaat achteruit Duitser overleden aan overdosis heroïne C ampagnegelden Glazenwasser dood na tal ifeffiNSHOP JUNIORSHOP Van Agt lijst- trekker CDA Verzet in PvdA tegen akkoord groeit 15 OKTOBER 1976 116e jaargang - no. 18084 ANALYSE BRANDPUNT: IR Traangas Dr. Matthijssen op onderwijsdag: V noordstraat-promenade, terneuzeri ★★•Ar JIRECTEUR: DR W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN Hij vond overigens wel, dat inhoudelijk over deze motie las goed geoordeeld zou kun nen worden bij het debat over de defensiebegroting later dit aar. Hoewel bij het afsluiten ,an deze editie de Kamer nog niet had gestemd over deze notie is er wel een meerder- ieid voor. De 150 miljoen gulden die evraagd worden zijn nodig (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het Kamerdebat over de miljoenennota ondde vannacht uit in een duel tussen de premier en de DA-fracties over verhoging van de defensiebegroting et 150 miljoen. De ARP-fractieleider Aantjes had aarom in een motie gevraagd. Minister-premier Den Uyl ntraadde de Kamer aanvaarding van de motie, maar naakter er geen halszaak van. voor de investeringen in de ma teriële sector en voor de mate riële exploitatie. De financiële compensatie zou volgens deze motie gevonden kunnen wor den in de prijzenpot van 1100 miljoen gulden. Volstrekt af wijzend stond de minister president tegenover de motie van de VVD, waarin wordt ge vraagd de begroting van De fensie aan te passen aan de de fensienota van 1974. Op aandrang van zowel de CDA-fracties als van de PvdA-fractie gaat de regering een analyse maken van de mo gelijkheden voor extra steun aan de zwakke regio's, met name in Twente, Drente en in Limburg. Een haalbare motie in de Kamer was ook die van drs. Notenboom (KVP), die een studie vraagt naar de groei, aard en omvang van de over heidsuitgaven op middellange termijn. De studie hoeft niet in het bijzonder door de SER uit gevoerd te worden, maar des noods met inschakeling van andere maatschappelijke groeperingen. Drs. Notenboom was tevoren, zij het aarzelend, akkoord ge gaan met de toezegging van minister Duisenberg, dat begin 1977, een onderzoek zal wor den ingesteld naar de ontwik keling van de begroting (zie hiervoor binnen-buitenland- 2). Zoals bekend vinden de CDA-fracties de risico's ver- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - Volgens de ac- ualiteitenrubriek Brandpunt an de KRO zal de huidige mi- jister van Justitie Van Agt bij verkiezingen van volgend ar gaan fungeren als lijst ekker van het CDA. Dit zou, is Brandpunt, volgende "eek worden meegedeeld. Één an de andere kandidaten voor el lijsttrekkerschap, KVP- actieleidcr Andriessen, zal in der geval afvallen omdat hij 'et voldoende steun geniet in -t christen-democratisch ■mp, met name bij de anti- volutionaire partij. Wandaag WISSELEND BEWOLKT, BUIIG Aan de kust stormachtige wind Maximumtemperatuur vijftien graden RADIO EN TELEVISIE Sylvia Kristel op dreef in draak van een film BINNEN-/BUITENLAND 2 KVP zet miljard-blokkade niet door BINNEN-/BUITENLAND 3 Weekbladen verrast door politieke explosie BINNEN-/BUITENLAND 4 Se-Bop-Deluxe: middelmatige Engelsen BINNEN-/BUITENLAND 5 Burgemeesters-ambtsketen jongt meestal om een W-hals SPORT 1 Belgische voetbalclub Union failliet SPORT 2 Spannende finale in yUenzesdaagse te lerneuzen merijntje "Akkoord (Van onze redactie binnen land) UTRECHT Het ministerie van Sociale Zaken is een on derzoek begonnen naar de ge varen van synthetische indigo als kleurstof in de textielin dustrie. Het directoraat- generaal van de arbeid van het ministerie heeft bij de Ameri kaanse gezondheids-instantie Osha (Occupational Safety and Health Administration) gegevens opgevraagd over synthetische indigo (spijkerbroeken-blauw). Dit meldt de vakbondskrant van de FNV. De krant publi ceerde enige weken geleden gegevens over de kleurstof waaruit zou blijken dat indigo blaaskanker kan veroorzaken. Aan de hand van de opge vraagde gegevens zal worden nagegaan of het gebruik van synthetische indigo in Neder land verboden moet worden, aldus de vakbondskrant. bonden aan het begrotingste kort te groot. Zij vroegen daarom voorlopig op de begro ting een bedrag van een mil jard gulden te blokkeren. Mi nister Duisenberg wees dit af als ,,een oneigenlijke" proce dure. Ten sterkste ontraadde de premier de motie van de communist Bakker om de loonmaatregel in te trekken. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - Het gaat met de verkoop van sigaretten niet zo goed. Dit concludeert het Bureau voor de Tabaks- handel op grond van de gegevens over de hoeveelheid ge- banderolleerde sigaretten in ons land. Volgens de CBS- cijfers zijn in de periode september 1975 tot en met augus tus 1976 22.848 miljoen sigaretten gebanderolleerd. Dit was ruim een miljard sigaretten minder dan de hoeveel heid van 23.892 miljoen, die in 1975 werd gebanderolleerd. Loopt de sigarettenproduktie terug, die van kerftabak neemt toe, namelijk van 14.223.000 kg in 1975 tot 14.531.000 kg in september/augustus 1975/76. De produktie van sigaren loopt volgens het Bureau voor de Tabakshandel sterk achteruit. In 1975 werden nog 900 miljoen grote sigaren gebanderolleerd, in september- augustus waren het er nog maar 831 miljoen. De produktie van kleine sigaren (voornamelijk cigarillos) daalde van 301 naar 295 miljoen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - In de PvdA groeit het verzet tegen de ont werpresolutie, die de samen werking tussen PvdA en PPR moet vastleggen. Het ziet er naar uit, dat een groepering binnen de PvdA - in dit ver band wordt de naam genoemd van de commissaris der konin gin in Noord-Holland, drs. Roel de Wit - probeert een extra vergadering van de par tijraad bijeen te krijgen. Be doeling daarvan zou zijn het partijbestuur de pas af te snijden en de ontwerpresolutie in deze vorm onder tafel te werken. In de Tweede Kamer lazen Andriessen en Aantjes gisteren PvdA-fractieleider Van Thijn Vrijwel alle bewoners van het Molukse oord in Vaassen werden gefouilleerd. In som mige gevallen gebeurde dat terwijl de Zuidmolukkers op de grond lagen. HEERLEN Op een bank aan de van Sonsbeeklaan in Heerlen troffen voorbijgan gers donderdagmorgen om streeks zeven uur het lijk aan van een 25-jarige Duitser uit Aken aan. De man is vermoedelijk aan een overdosis van heroïne ge storven. De spuit, waarmee hij het verdovende middel inge spoten had, lag naast hem. On derzocht zal worden of er strychnine in het spul heeft ge zeten. Getuigen hebben tegen de politie verklaard dat de man al woensdagavond op de bank zat. (Van onze redactie binnenland) ZUTPHEN - Twee noodlokalen van de Zutphense Martinet-Mavo staan al enkele maanden leeg, omdat de leerlingen niets hebben waar ze op kunnen zitten of mee kunnen schrijven. De afdeling onderwijs van de gemeente heeft vergeten de leerlingensets te bestellen. De zaak kwam aan het licht omdat de directeur van de Mavo, de heer A.M. van Wijk, al ettelijke malen het hoofd had gestoten als hij informeerde naar het meubilair. Uit eindelijk was hij het zo zat dat hij tijdens een openbare commissievergadering de zaak in de openbaarheid bracht. De gemeente had in een eerder stadium toegezegd de noodlokalen voor 16 augustus jongstleden te meubileren. Door het ontbreken van leerlingensets zit de Martinet- Mavo momenteel zonder bergruimte en ierarenkamer. Daarin wordt les geveven. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON - President Ford heeft sinds donderdag één campagne-kopzorg min der. De aantijging dat hij in dertijd, als afgevaardigde van Michigan, bijdragen aan de re publikeinse partijkas in eigen zak zou hebben gestoken is loos en ongegrond gebleken. Charles Ruff, de speciale openbare aanklager voor de staartjes van het grote Water- gateschandaal, deelde don derdag mee dat Ford volledig vrijuit gaat in deze zaak. Ruff heeft de aantijging, in gebracht door een niet geïn- dentificeerde informant, gedu rende twee maanden onder zocht maar niets kunnen vin den dat haar zou kunnen sta ven. Van deze beschuldiging tegen Ford is overigens door niemand een grote „zaak" ge maakt, daarvoor had ze vanaf het begin al een te speculatief karakter. Na de eerste berich ten erover, in de New York Ti mes, had Ford categorisch ontkend dat hij zich ooit aan malversaties -met campagne gelden had schuldig gemaakt. Zijn democratische tegenstan der, Jimmy Carter, nam genoe gen met die ontkenning en deed er verder het zwijgen toe. Niettemin hecht het Witte Huis grote waarde aan Ruffs „attest van gezondheid". Dat blijkt uit het feit dat Ford gis teravond een speciale perscon ferentie gaf die direct door de nationale tv werd verslagen. De president schonk daarin aandacht aan Ruffs verkla ring, maar ook aan andere „be langrijke zaken". Het blijft inmiddels een raadsel wie de beschuldiging tegen Ford heeft ingebracht. De onbekende deed dat bij de federale recherche FBI en deze speelde de klacht door naar het kantoor van Ruff. Hoewel Ruff de informant niet noemt, zegt hij in zijn ver klaring dat uit het onderzoek niets is gebleken over een kwaadwillig motief. HET aantal getuigen a charge en a dechrage bij de hernieuwe behandeling van de rechtzaak tegen de hoof dverpleger van de Lueckerheidekliniek in Ker- krade Frans H. is zo groot, dat de rechtbank in Maastricht rekening houdt met een duur van de zitting van zeker an derhalve week. Gisteren werd de zaak heropend. (Van onze verslaggevers) DEN HAAG/VAASSEN - Minister Van Agt (Justitie) heeft gisteren op een spoedvergadering van de Kamer commissie voor Zuidmolukse Zaken het optreden van de 470 man sterke politiemacht bij de ontruiming van het vervallen woonoord in Vaassen verdedigd. Toch is deze actie van de politie en marechaussee voor de Kamercom missie aanleiding op korte termijn op een gezamenlijke vergadering van de vaste Kamercommissies van Justitie, Binnenlandse Zaken en van CRM met de verantwoorde lijke ministers te debatteren over bepaalde beleidsvraag stukken met betrekking tot de Zuidmolukkers. Bij de ontruiming van het kamp (waar 360 mensen wo nen) door de massale politie macht, die gewapend was met uzi's en traangasgranaten, zijn zes gewonden gevallen. Een Zuidmolukker heeft een schot in de hals gekregen, piaar is inmiddels na een operatie bui ten levensgevaar. De andere gewonden zijn politiemannen, van wie er één gebeten werd door een politiehond. De ontruiming moest gebeu ren omdat een deel van de ba rakken plaats moet maken voor nieuwbouw voor de Zuidmolukkers. Burgemeester J.H. Bergh van Epe, waaronder het dorp Vaassen valt, ver klaarde dat zich slechts een kleine minderheid van de be woners tegen de ontruiming verzette. Voor de Zuidmoluk kers, zo verklaarde een van hen, was afbraak van de ba rakken, die gisteravond nog werd voltooid, een symbool ook van de Nederlandse rege ring, die „ons steeds aan het lijntje heeft gehouden". De ontruiming ging gepaard met diverse charges van de po litie en marechaussee („Ik heb wel eens iets leukers te doen gehad"). Het verzet van de be woners was pas tegen het mid daguur gebroken, nadat de actie zeer vroeg in de morgen was ingezet. Volgens de politie hebben sluipschutters vrijwel de gehele morgen op de poli tiemensen geschoten. Anderen verklaarden dat het om „losse flodders" ging. Tegen kwart over negen werd een nieuw huis bij de ingang van het kamp in brand gestoken. Het brandde geheel af. De politie gebruikte op ruime schaal traangas om de barakken leeg krijgen. Tijdens een persconferentie op het gemeentehuis van Epe verklaarde ir. Manusama, pre sident van de RMS, dat de Zuidmolukkers die zich tegen de ontruiming verzet hebben al door de rechter in het ongelijk waren gesteld. Zij hadden zich daarbij moeten neerleggen, aldus ir. Manusama. De Zuid molukse leider had kritiek op de omvang van de politie macht. „Die heeft wellicht provocerend gewerkt". „De grote politiemacht heeft ertoe bijgedragen dat een groep weiwillenden zich uit so lidariteit heeft aangesloten bij de onwilligen": Burgemeester Bergh was het met die ge dachte niet eens. De grote poli tiemacht was er juist om esca latie te voorkomen. Manusama verklaarde ook dat de „onwil- ligen" geen deel uitmaken van zijn groep. „Er zijn ook mensen die contact hebben met de In donesische ambassade". Maar hij wenste over deze laatste opmerking geen nadere uitleg te geven. Volgens een politiewoord voerder zijn bij een zoekactie in het barakkenkamp naar wapens een aantal pistolen en geweren en een grote hoeveel heid munitie gevonden. Ir. Manusama verwachtte niet dat er een politieke nasleep te ver wachten was. In een verklaring over het optreden van de politie zegt minister Van Agt: „Het mag nooit zo zijn dat de overheid, door welke groep dan ook, wordt gehinderd in de uitoefe ning van haar taak. De politie is opgetreden als hulpverlener aan CRM. CRM wil het woon oord geheel reconstrueren en rottige oude barakken vervan gen door goede woningen". De politie trad volgens Van Agt massaal op omdat er aan wijzingen waren over het bezit van zwaar wapentuig. ROTTERDAM (ANP) - Doordat de staalkabel van het bootsmanstoeltje waarin hij werkzaam was brak is de 41- jarige glazenwasser R. La- meijze uit Rotterdam van de 12e verdieping van de Parkflat aan de Westzeedijk naar bene den gestort. Met ernstige ver wondingen werd hij naar het Dijkzigtziekenhuis overge bracht. Bij aankomst bleek hij te zijn overleden. de les. Zij deden dit nadat Van Thijn de bedoeling van de ont werpresolutie had verdedigd. Hij sprak daarbij niet namens zijn fractie. Om de formele reden „dat de fractie niet ver antwoordelijk is voor dit stuk van het partijbestuur". Maar Van Thijn kon ook niet namens de fractie praten omdat de meerderheid de ont werpresolutie volstrekt afwijst en met pijn heeft geconsta teerd, dat het partijbestuur onder de knoet van de PPR is doorgegaan. Terwijl Van Thijn sprak, was in het Kamergebouw Han Lammers duidelijk op oorlog spad. De oud-wethouder van Amsterdam, thans landdrost van de IJsselmeerpolders, had geen goed woord voor de ont werpresolutie over. „Bestuur- sangst, neergelegd in een stuk door jongens die nog nooit een arbeiderstrap op zijn geklom men. De PPR heeft precies de zelfde taktiek toegepast als begin van dit jaar bij het be- stuursconflict in Amsterdam. Het Pvd A-bestuur begrijpt kennelijk niet, dat haar ach terban wil zien dat de PvdA re geert. Van Thijn herinnerde aan de uitspraak van Aantjes in de eerste termijn van het debat, dat de democratie functioneert bij de gratie van het alterna tief. „Maar het gaat er niet om of er een alternatief is voor Aantjes of Andriessen, het gaat erom of de kiezers een alterna tief krijgt geboden". „Als er gezegd wordt, dat de ontwerpresolutie getuigt van machtsdenken, dan ontken ik dat niet. Maar er zijn twee soorten machtsdenken. Het oude machtsdenken van cen trumpartijen, die na verkie zingen zelf uitmaakten of ze links of rechts wilden regeren. Het nieuwe machtsdenken: de kiezer maakt uit wat de richting zal zijn van het beleid. Wij als PvdA en PPR stellen die vraag in de handen van de kie zers. Dit machtsdenken is ge baseerd op de uitspraak van de kiezers en daarvoor wens ik mij sterk te maken. Andriessen (KVP) zei uiterst teleurgesteld te zijn door de ontwerpresolutie. „Het gaat niet om het oude machtsden ken. Het gaat erom, dat PvdA en PPR zeggen: als we niet de grootste worden doen we niet mee. Dat betekent claims leggen op anderen, die langs dezelfde democratische weg gekozen zijn. Hoe valt staande te houden, dat wij het oude machtsdenken zouden willen als we keer op keer onze be reidheid hebben uitgesproken om op basis van wederkerig heid intentieverklaringen af te geven, op grond van program vergelijking en gevoerd beleid. Kiezers kiezen vertegenwoor digers, die elke dag belangrij ke besluiten moeten nemen. Waarom houdt die vertegen woordiging plotseling op als het gaat om de vorming van een regering. In de theorie van Van Thijn beluister ik een va riant op de politieke duidelijk heidsstrategie van de PvdA in 1972-1973, die tot grote el lende heeft geleid. Zeker, de PvdA heeft zeer veel macht ge spreid naar de PPR. Maar samen gaan ze door in machts denken dat tot polarisatie leidt. Waar het onaanvaard baar klinkt, verstomt de dia loog. Tenzij congressen wijzere besluiten nemen, wordt het toekomstperspectief er niet beter op". )vervolg op pag. binnen-/buitenland 2) (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG - De kloof tussen school en dagelijks leven is te groot. De contou rennota van minister van Ke- menade (onderwijs en weten schappen) gaat te veel in op de structuur van het toekomstige onderwijs en besteedt te wei nig aandacht aan de inhoud ervan. Dit zei dr. M. Matthijssen, voorzitter innovatiecommissie participatie onderwijs, don derdagmiddag in Middelburg tijdens de onderwijsdag van het Koninklijk Zeeuws Ge nootschap der Wetenschap pen. Deze dag is georganiseerd ter gelegenheid van het 100- jarig bestaan van de rijkspe- dagogische academie in Mid delburg. Als men de problemen van de sociale ongelijkheid serieus wil aanpakken, dan moet vooral de inhoud van het on derwijs aan de orde worden ge steld. De sociale ongelijkheid is namelijk verweven met de soort kennis die op school wordt overgedragen. Wat op school voor normale kennis doorgaat, is in feite kunstma tige kennis, die met het leven van alle dag weinig of niets te maken heeft. Als men de in houd van het onderwijs werke lijk wil vernieuwen, dan zal er, aldus dr. Matthijssen, aan twee voorwaarden moeten worden voldaan. Ten eerste moet de leerstof ontleend worden uit het leven en op de tweede plaats zal de leerling door aan praktijkpro blemen te werken, kunnen leren hoe die problemen opge lost moeten worden. Zo over brug je de kloof tussen theorie en praktijk. In de contourennota vormt juist dit probleem het meest verwaarloosde onderdeel, aldus dr. Matthijssen. (zie verder pag. stad en streek 1)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1