Onzekerheid over vrijlating Dassen STORM GESELT OCEAAN NIEUWE TOPMAN BIJ VREDESTEIN Grijpt uw kans! Den Uyl „wil zelfs graag9' DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND De bus rijdt wel, maar je mag niet mee MARGARINE EN KOFFIE DUURDER T, MEESTEM Contract getekend BONTMANTELS BonMioeden MEER DEPRESSIES ONDERWEG ijs natuurlijk. ZATERDAG d. 1$ OKTOBER 1976 116e jaargang - no. 18085 Geen nobel- pnjs voor de vrede ^fandaag STAPPEN PELTERIJENHUIS VERMEULEN EIGEN ATELIERS] Hele jVoordkoreaanse diplomatieke staf moet Denemarken uit BETER LEVEN Puzzel 4 was op nieuw beter. Door nieuwe deelnemers, die het goede doel steunen en meteen kans maken op een van de fantastische prijzen. Gelijk heb ben ze. Puzzelt u nog niet mee? Grijpt dan ook uw kans, wekelijks voor de gevraagde slagzin rond 100 prachtige prijzen, o.m. 5000 en 2500 gulden schoon. Grandioze Periode-prijzen: deze keer voor het totale aantal letters N dat voorkomt in de hele opgeloste puzzels 6,7,8,9 en 10. Kans op extra duizendjes uit de overfrankering. Deze week werd het halve miljoen voor het Nationaal Fonds „Beter Leven" royaal gepasseerd. De stand is: f 645.972,57 In de extra-prijzenpot zit nu f 13.724,83. Al 13 extra-duizendjes. De slagzin van puzzel 4 was: OPLOS SINGEN GEVEN MEER KIJK OP LEVEN. De namen van de winnaars en puzzel 6 vindt u op de puzzelpagina. Premier in nieuw kabinet: HOELANG DUURT EEN AARDBEVING? Giro 8725 WERELDMISSIEDAG DEN HAAG t volwaardige veilig- laarom is hij chijfremmen voor, de achterwielen, m, gescheiden rem- et rembekrachtiging en kooi-carrosserie met zowel voor als achter bufferzones. De 120 Y is naast erg veilig ook ledrijfszeker. Hij is dan ook vaste keus in de ge selektie van alle tschappijen. uw genomen is de 120 Y /elke auto-heeft er een :n benzineverbruik van lheid van 100 km Ook dat maakt geliefd. ergeten. Want dat is cste redenen waarom de de meest gekochte 2-deurs, kost niet meer r die prijs maar een latsun Nederland B.V., iT~TI|11 e. Tel. 02521-19020* 1,1 Prijzen incl. BTW af importeur: 195,-, 2-deurs de luxe f 11.995,-, 165,-,4-deurs de luxe f 12.725,-, agon f 12.750,-, coupé f 13.855,-. of aan to Mvdm? Met een „KleWj#" In orae rubriek „Huizen" zK u den zogezegd op rezen. Immer» vele tienduizenden Stem-lezereen lezereeeen (vf ven de tien) hebben bijzondere belangstelling voor onze (,Kieintjee"-njbfi»k „Huizen". DIRECTEUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN (Van een onzer verslagge vers) MAASTRICHT - Kom, dachten ze bij de PPR, mor- «en vervallen 46 busritten in het hele land als gevolg van Westerterps wurggreep op alle bussen waarin minder dan vijf mensen zitten, de chauffeur niet meegerekend. Vu gaan wij eens zo'n verval len busrit voor eigen rekening laten rijden. Ieder een mag gratis mee, een idee dat vooral de PPR- staatssecretaris onder Wes terterp, dr. Michiel van Hui ten, na aan het hart ligt. Alle 46 ritten met een PPR-bus bezetten wordt een beetje kostbaar, maar er was geld om voor een viertal trajecten een bus te huren. Jammer voor de PPR en de gegadigden voor een gratis busrit, maar in de Neder landse vervoerswetgeving gaat dat zo maar niet. Als er een bus wordt gehuurd door een gezelschap is dat toer- vervoer en geen lijndienst- vervoer. Dat wil zeggen dat het hele gezelschap besloten moet blijven en dat er geen willekeurige lieden kunnen worden meegenomen die er-' gens aan een haltepaal staan. Zo had de Limburgse buson dernemer J.A.A. Meussen het ook begrepen „Ik heb een bus verhuurd aan de PPR, die er een de- monstratierit mee wil hou den. Folders uitdelen in de dorpen onderweg en zo. Maar ik wil niet dat ze onderweg mensen opnemen. Ik ga zelf mee om een oogje in het zeil te houden en als ze passagiers willen inlaten, doe ik de deur meteen dicht en gaan we terug naar de garage. Ze moeten het leuk en netjes houden". Toch jammer voor de busklanten in de dorpen tussen Gulpen en Maastricht dat ze de PPR-bus wel zien voorbijrijden maar er niet mogen instappen. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - De margarine wordt met ingang van maan dag af fabriek twee cent duur der per pakje van 250 gram. De prijs van halvarine wordt 1 cent hoger, zo heeft de Bond van Margarinefabrikanten gis teravond meegedeeld. De prijsverhoging is goed gekeurd door het ministerie van economische zaken. De bond zegt dat de verhoging OSLO - De Nobelcommissie van het Noorse parlement heeft vrijdag besloten dit jaar geen Nobelprijs voor de vrede toe te kennen. De prijs blijft beschikbaar en kan in 1977 worden toege kend. Het is de tiende maal se dert de tweede wereldoorlog dat de prijs, waaraan een belo ning van 681.000 Zweedse ronen (bijna 410.000 gulden) is verbonden, niet wordt toe- jekend. De prijs moet tenminste eens per vijf jaar worden verleend. De commissie heeft geen keuze gemaakt uit de 50 formeel I voorgestelde kandidaten, wier [kansen zijn gewogen. Van deze 150 personen heeft kennelijk iniemand genoeg gedaan aan l„de verbroedering tussen de 1 landen, het ontbinden of ver- kleinen van staande legers, of E het organiseren of voorstellen Ivan vredesconferenties", zoals 6 de voorwaarden luiden. BEWOLKT EN BUIIG Maximumtemperatuur dertien graden RADIO EN TELEVISIE Prinsenbeekse verkeersramp maandag op het scherm BINNEN-/BUITENLAND-2 SER wil IKI Ondernemingsraden wijzer maken dan ze zijn BINNEN-/BUITENLAND-3 De dolfijn legt 't loodje door de jacht op de tonijn BINNEN-/BUITENLAND-4 Waarom Frans Andriessen de voorzet van Harry Notenboom niet benutte. SPORT-1 Schaatscoach Leen Pfrommer optimistisch SPORT-2 Achterberg weg bii FC Twente SPORT-3 Bestuur vv Clinge stapt op vrijuit Kwatta-soldaatjes op saneringsslagveld ge sneuveld Amsterdam: wereldhandelscentrum van de heroïne Mgr. Laridon ziet het niet zo somber Een Fra Angelico in Oos terhout Denksport merijntje We komen wéér op de koffie (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/TEL AVIV - Er is gisteravond laat grote onzekerheid ontstaan over de vermeende vrijlating van de Nijmeegse student Ger Dassen in Israël. Nadat premier Den Uyl na de wekelijkse kabinetsverga dering had meegedeeld dat Dassen, lid van het Nederlands Palestina-comité, vrijdag was vrijgelaten („wij verheugen ons over deze vrijlating"), deelde een woordvoerder van het ministerie van Buiten landse Zaken in Den Haag later op de avond mee dat het bericht over de vrijlating defi nitief ingetrokken werd. „We moeten het vooralsnog maar even inslikken, hoewel het triest is", aldus de woord voerder. De Nederlandse am bassadeur in Jeruzalem had het bericht ook niet kunnen bevestigen. Onze Israëlische correspon dent Salomon Bouman kon daar gisteravond aan toevoe gen dat de Israëlische regering in principe besloten had Das sen vrij te laten. Maar volgens betrouwbare inlichtingen be vond de Nijmegenaar zich gis teravond nog in arrest. Hij zal - zo meldde onze correspondent wel op de kortst mogelijke termijn, hoogstwaarschijnlijk na het uitgaan van de sabbat, het land worden uitgezet. Dat zal in het geheim gebeuren. In Israël blijft de vraag overeind waarom Den Uyl vroegtijdig het bericht heeft bekendge maakt. Dat gebeurde toen Dassen nog steeds in een Israë lische cel zat. Ger Dassen werd vorige week door de Israëlische auto riteiten gearresteerd toen hij op weg was per boot van Sidon (Libanon) naar Cyprus. Vol gens drs. Den Uyl op de pers conferentie had de Neder landse regering voortdurend aangedrongen op vrijlating van Dassen. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken deelde toen mee, dat de vrijla ting „kennelijk het gevolg was van de stappen die minister Van der Stoel heeft laten ne men". Later moesten deze me dedelingen worden ingetrok ken. Eerder op de dag had Buiten landse Zaken laten weten, dat alles erop leek te wijzen dat Ger Dassen buiten Israëlisch soevereiniteitsgebied was gearresteerd of van zijn vrijheid is beroofd. De woord voerder voegde er toen aan toe: „Indien dit zo blijkt te zijn, dan is dit uiteraard een ernstige zaak". HET hooggerechtshof van de Ierse republiek acht de reeds parlementair goedgekeurde anti-terreur wet niet strijdig met de grondwet. Het hof heeft dat gisteren bekendgemaakt. Zeker vijf van de negen be manningsleden van de Duitse kustvaarder Antje Oltmann hebben in de nacht van don derdag op vrijdag tijdens een hevige storm het leven verlo ren, nadat hun schip vijftig mijl ten westen van Hoek van Holland is gezonken. De storm heeft ook elders in Europa schade aangericht. Dat voor namelijk in Engeland, Zweden en Denemarken. Bij de kust van Bretagne zonk de Oos- tduitse tanker „Böhlen", zes tien opvarenden worden ver mist. In Le Havre onstond grote onrust (foto) over de kans op ernstige verontreiniging die kan ontstaan na de stranding van de supertanker Andros Antares op de havenhoofden. Zes sleepboten slaagden er later op de dag in de tanker vlot te trekken. Verontreini ging werd daarmee voorko men. Op de Atlantische Oceaan heeft de sleepboot En geland van de firma W. Muller uit Terneuzen vastgemaakt aan de Deense kustvaarder Rokor. Dat schip wordt naar Las Palmas gesleept, nadat de bemanning het vanwege een aantal branden had verlaten. De bemanning van de Enge land heeft alles aan boord van de Rokor luchtdicht afgeslo ten. OP korte termijn is geen alter natief voor benzine als brand stof voor auto's en motoren te verwachten, aldus Shell Ne derland B.V. Het onderzoek naar nieuwe brandstoffen heeft nog geen bruikbare op lossingen opgeleverd. (Van onze redactie binnen land) DEN HAAG - Ir. L.M. Poot, projectdirecteur van Akzo Zout Chemie in Hengelo, is aangezocht als voorzitter van de nieuwe raad van bestuur van Vredestein. De heer Poot heeft zich bereid verklaard deze functie uiterlijk eind no vember te aanvaarden indien de raad van commissarissen daartoe goedkeuring verleent. Het maandenlange overleg in zake de in nood verkerende al gemene produktendivisie van Vredestein (dochteronderne ming van Goodrich) is vrijdag afgerond. Op het Ministerie van Economische Zaken wer den de definitieve contracten tussen de Staat der Nederlan den de B.F. Goodrich Com pany en Vredestein onderte kend. Het management is daarmee weer in Nederlandse handen overgegaan. Ir. Poot zal met de betrokke nen (zoals raad van commissa rissen en vakbonden) in de komende maanden de noodza kelijk geachte herstructure ringsplannen doorvoeren die het bedrijf weer gezond moe- 500 DE SPECIAALZAAK VISMARKTSTRAAT 19-BREDA ten maken. Minister Lubbers van Economische Zaken heeft, zoals bekend, financiële steun toegezegd en voorts is het de bedoeling in de komende vier jaar het aantal arbeidsplaat sen met maximaal 650 te ver minderen. De nieuwe toplei ding krijgt een half jaar de tijd om de vestiging van Vredestein in Loosduinen (ruim 500 per soneelsleden) rendabel te ma ken. Indien dit niet kan wor den bereikt zal -het bedrijf moeten worden gesloten. In juli werd in principe over eenstemming bereikt tussen de drie partijen (Staat der Neder landen, Goodrich en Vredes tein) over een wijziging van ei gendomsverhoudingen. Daarna is maandenlang over leg gevoerd over de uitwer king, waarover medio juli ook overeenstemming met de vak bonden werd bereikt. Deze zijn nu duidelijk ver heugd. De huidige directie van Vre destein heeft het personeel vrijdag uitvoerig op de hoogte gesteld. Ze Is ervan overtuigd, dat door het tekenen van de contracten een eind is geko men aan de lange periode van onzekerheid. Zowel de uit drie leden be staande raad van bestuur als de huidige raad van commissa rissen hebben hun functie neergelegd. Voor de nieuwe raad van commissarissen zijn aangezocht de heren Van Vee- len (Estel), Van den Driest (Akzo), en Versloot (thans ook Vredestein). wordt veroorzaakt door de stijging van grondstoffen- prijzen op de wereldmarkt. „In welke mate de prijs voor de consument omhoog gaat is niet precies te zeggen, omdat de winkeliers vrij zijn in hun prijsstelling", aldus de bond, die voorspelt dat de hogere winkelprijzen in verband met de oude voorraden pas een week later bij de consumenten zullen aankomen. Niet alleen zal de boterham duurder gesmeerd worden, ook het kopje koffie belooft minder financiële troost. De vereni ging van koffiebranders zal nog deze maand bij het minis terie van economische zaken op de stoep staan om een prijs verhoging van een kwartje tot vijfendertig cent per half pondje los te branden. De wereldhandelsprijzen nopen ertoe, zegt men in die kringen. Consumenten zullen zich herinneren dat de koffie prijs dit jaar al met f 1.30 is opgelopen. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT - Dc stormdepres- sie die ongelukken op zee ver oorzaakt heeft trok vrijdag avond in activiteit afnemend via Schotland weg. Vandaag is er enige verbetering door de afnemende wind en de opkla ringen die er voorkomen. Slechts op enkele plaatsen is nog een bui te verwachten. Het is een tijdelijke verbete ring want een nieuwe actieve depressie zal vandaag het zee gebied van Ierland bereiken en zondag via Engeland naar ons land opdringen met regenfron ten en opnieuw een toene mende wind. Wanneer zondag het regenfront ons bereikt in de voor- of namiddag is nog onzeker. De temperatuur blijft op een niveau van 12 a 13 gra den. (Van onze redactie buitenland) KOPENHAGEN - Dene marken heeft de Noordko- reaanse ambassadeur in Ko penhagen, An Song Ryon, en diens hele staf aangezegd, dat zij uiterlijk volgende week donderdag het land moeten hebben verlaten. Volgens het Deense ministe rie van buitenlandse zaken is gebleken, dat de vier diplomaten reeds lang grote hoeveelheden verdovende middelen hebben verhandeld. Bovendien zouden zij alcoholi sche dranken en sigaretten die zij voor eigen gebruik belas tingvrij konden invoeren, in Denemarken hebben verkocht. De politie was achterdochtig geworden toen een diplomaat 2,5 miljoen sigaretten belas tingvrij invoerde, die bestemd waren voor „eigen gebruik". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - „Ik wil niet alleen, ik wil zelfs graag". Dat zei minister-president Den Uyl gisteravond voor de televisie in antwoord op een vraag of hij in een volgend kabinet opnieuw „op de bok" zou willen zitten. Hij wilde zich niet uitlaten over de vraag of de kansen daarop erg groot zullen zijn. „We hebben voor de verkiezin gen nog acht maanden te gaan en in die tijd kan nog veel ge beuren", zei hij. In de komende acht maan den aldus de premier die als lijsttrekker van de PvdA is aangewezen, moeten we de kiezers een duidelijke keuze geven: een keuze voor of tegen het beleid van het huidige ka binet. Hij zei echter wel dat het huidige kabinet „in deze vorm niet haalbaar is". (ADVERTENTIE) Meestal erg kort Kwestie van sekonden. Maar de gevolgen laten zich jaren voelen. Meteen na zo'n ramp is iedereen vol aandacht voor het getroffen gebied. Maar als na verloop van tijd de herstelplannen op tafel komen, is die aandacht al weer naar andere gebeurtenissen getrokken Uit de opbrengst van de kollekte en giro-aktie rond WERELDMISSIEDAG (zondag 24 oktober) moeten dit jaar ook herbouwplannen op Bali, in Guatemala en op de Filippijnen worden betaald Extra uitkeringen in rampgebieden, die nog lang onze aandacht vragen. Publikatie Nationaal Missiebureau PMW postbus 2140 Den Haag De premier dacht, dat er een „komieke situatie" zou ont staan, wanneer zijn vice- premier volgens de verwach tingen zou worden aangewe zen als lijsttrekker van het CDA. Hij zei de heer Van Agt te zullen bestrijden waar dat nodig zou zijn, doch anderzijds had hij geen vrees dat de on verkwikkelijke toestanden uit de recente verkiezingscam pagne in West-Duitsland zich in ons land kunnen voordoen. Wel zou hij de eerste zijn Van Agt te feliciteren met diens verkiezing tot CDA- lijsttrekker De AR-fractieleider in de Tweede Kamer mr. Aantjes, zei gisteravond de keuze van mi nister Van Agt als lijsttrekker van het CDA toe te juichen. Hij zei: „We herkennen hem in onze kringen als een echte christen". De mi nisterraad zal in zijn vergade ring van volgende week vrij dag een bespreking wijden aan de ontwerpresolutie van PvdA/PPR over het regeerak koord (alleen als de progres sieven bij de verkiezingen de meerderheid behalen deel name in de nieuwe regering). Premier den Uyl heeft vrij dagavond in zijn wekelijkse persconferentie gezegd dat hij begin september jongstleden twee besprekingen van de be trokken partijbesturen bij woonde. Daarin kwam aan de orde de noodzaak bij de Tweede-Kamerverkiezingen een grotere duidelijkheid te scheppen. „We hebben de ach tergronden besproken. De tekst van het ontwerp van de resolutie kende ik niet op het moment van publikatie", zei drs. Den Uyl. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De arbeiders die in de Nederlandse land bouw werken zijn de op één na best betaalden van de gehele Europese Gemeenschap, al thans volgens de jongste cijfers van het Europees Bureau voor de Statistiek. Op zichzelf is hun loon echter bepaald niet hoog: f 7,16 per uur. Gemid deld maakt die Nederlandse arbeider 201 betaalde uren per maand. De landbouwarbeiders in Denemarken zijn de best be taalden van de gemeenschap. Zij verdienen f 7,49 per uur en ze maken gemiddeld per maand 182 betaalde uren. De Luxemburgse arbeiders in de landbouw zijn er financieel het slechtst aan toe. Hun gemid deld uurloon komt op niet meer dan f 2,52. De Luxem burgers maken per maand ge middeld 229 betaalde uren. De Duitse boerenarbeiders komen op de derde plaats. Zij verdienen gemiddeld f 6,82 per uur en ze maken gemiddeld 201 betaalde uren per maand. Daarna komt de Belgische boerenarbeider, die gemiddeld f 5,71 per uur verdient en die gemiddeld 177 betaalde uren per maand maakt, vervolgens de Britse boerenarbeider (f 4,16en207uren),dandelta- liaanse landbouwarbeide:: (f 3,86 en 187 uren) en de Franse landbouwarbeider die met f 3,62 per uur naar huis gaat en die 204 betaalde uren per maand maakt.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1