Burger waarschuwt Neveda iiMLUffla EGEMPARTIJEN MOETEN TEGENSTANDERS NIET IN DE KAART SPELEN Radicalen -poster ril DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND MAANDAG i^andaag I DE STEM Verwarring groeit rond Ontslag verwacht van Duitse luchtmachttop FIV bespreekt vandaag plan PPR: paar minuten staken tegen apartheid in Z.-Afril Auto te water: zes mensen verdronken helpt u bouwen Britse kippenstaking dreigt NEGERS MOCHTEN CARTERS KERK NIET IN WOL .1 NOVEMBER 1976 Minstens drie katholieken in (Belfast gedood Geen inzet Paniekvoetbal Dodental aardbeving West -Irian stijgt Sjah wil olieprijs verhogen Senator Van Kleef: „Abortus wet hangt af van PPR in senaat Smit Salvor vrijgelaten In Oudenbosch: Raadsels bij dood patiënt na meniscus- operatie raait prijzen: Een uitgelezen ankenpakket (inhoud 12 fia! n) plus een 36-delig Bistro isservies, een kabinetje mot derzetters en 2 spellen ($4 arten. Een geschenk van '00,— van Distilleerderijen, jnhandel Hooghoudt BV tl oningen. in hairstyler. Type GH 2, t6r aarde van 78,— van dé Konin ijke Fabriek Inventum te BilthcK an Neveda Wandkleed (dessin 134), ter waarde van 60, tngeboden door de Leidsche iolspinnerij NV te Leiden. rijs: 26 kartons a 24 blikken w.v. 542,88. Wees blij iet Skol in blik. Skol. Thuis lezorgd door SKOL irouwerijen N.V. te Breda. kchtste prijs: Een vaardebon van 500,- te testeden bij één der filialen an Witteveen's /lodemagazijnen B.V. te Amsterdam. Negende prijs: Een waardebon van 500,- te besteden bij één der filialen van Witteveen's Modemagazijnen B.V. Tiende prijs: Een prachtige Neveda Smyrnakleed (dessin 3159S), een geschenk van de Leidsche Wolspinnerij N.V. te Leiden ter waarde van 400,-. superieur in kwaliteit en kleur Zevende prijs: Een retour voor twee personen (plus au to) in special cabin van Euro poort naar Huil, aan boord van de comfortabele ferry schepen van North Sea Fer ries, Rozenburg. (Postbus 1123). Ter waarde van 950,- V» Achtste prl|s: Een kinder- mann automatische diapro jector model 1800. Winkel waarde 329,-. Een ge schenk van Transcontinents B.V. te Amsterdam. 5 EXTBA [y 3 duizendjes fi Extra duizendjes: Van de ex tra postzegels, die u bove de 1,25 op de briefkaart plakt en van de extra giW' stortingen boven de V9 wordt 20% gestort in een pot. Notaris J. H. Birkhoft heeft een aantal data vas g i steld tussen de periodepi? zen, waarop hij die pot u keert in ronde bedragen va" 1.000,-. Dat betekent voor een aantal goede oploss in die week een biljet van 1000 gulden. U kunt dieP" spekken door méér dan 1,25 bij te plakken ofte gireren: een extra kans P een duizendje en een e steuntje voor het goede doel. ^■SxenwÊG 282-292 Breda TEL. 076-652550 116e jaargang - no. 18008 nroFCTEUR: PR- W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN 10NDEN (AFP) - Prins Charles van Engeland heeft geen zeebenen, en wat nog veel erger voor hem is, ook geen zee mansmaag. De Britse kroonprins, die sinds januari het bevel roert over de mijnenveger „Bronington" is daarom van plan zijn commando bij de „Royal Navy" per 15 december a.s. neer te leggen- Aan boord van de Bronington nog een „ouwetje" met een houten rompvertelde prins Charles dat zijn bodem hem her- haaldelijk zeeziek maakt. Het is zo erg, dat ik nachtmerries krijg als ik er alleen maar aan denk", vertelde de 28-jarige kroonprins aan enkele jour nalisten. Gebrek aan zeebenen is overigens niet de enige reden dat de prins zijn marinecommando vroeger teruggeeft dan aanvan kelijk de bedoeling was. Prins Charles wil ook de handen vrij voor zijn nieuwe functie als voorzitter van het comité dat de festiviteiten gaat voorbereiden t.g.v. het zilveren regeringsju bileum van zijn moeder, koniging Elizabeth. De koningin zit in 1977 een kwart eeuw op de Britse troon. Prins Charles in zijn officiershut op de Bronington. LONDEN (Reuter) - Een groep Britse pluimveehou ders wil proberen de eier- prijs op zijn huidige niveau te handhaven door zijn kip pen rond de Kerst te laten „staken". Een zegsman van „Uni ted Kingdom EEG Produ cers", die vijf procent van alle Britse eieren levert, vertelde dat de organisatie wil voorkomen dat een overschot aan eieren op de binnenlandse markt wordt „gedumpt". Hij zei dat de bij hem „georganiseerde" kippen van de leg zullen worden gebracht door een vermin dering van de hoeveelheid kalk in hun voer. Zodra dat BELFAST (UPI) - In het af- I gelopen weekeinde zijn in de poordierse hoofdstad Belfast I zeker drie rooms-katholieken I op straat doodgeschoten. Zaterdagavond werden twee [mannen, die met een vracht- 1 auto kranten hadden afgele- jverd. door twee gewapende I mannen aangehouden, die hen 1 in tegenwoordigheid van het 1 tienjarige zoontje van een 1 hunner, zonder meer dood- I scholen. in de loop van de daarop vol - gende nacht trof een jonge I katholiek hetzelfde lot, toen I hij met zijn vriendin naar huis [wandelde. De aanslagen zouden het I werk zijn van militante protes- 1 tanten. Van die zijde werd dit [echter ontkend. Maire Drumm, die vorige I week werd gedood in een zie- I kenhuis waar zij herstellende [was van een oogoperatie, I wordt vandaag begraven. Men I verwacht, dat de begrafenis 1 aanleiding zal zijn tot een I grootscheepse katholieke de- monstratie. I Kans op mist I Aanvankelijk hier en daar mist. Vanmiddag toene mende bewolking. I Zwakke tot matige zuid- I «ijkewind. Middagtempe- ratuur rond 9 graden. Radio en televisie Julian Clerc weer in Né- Wand na jaartje rust. Rinnen-/Bultenland-2 tEG-ministers voorko- men op het v|sserij-oorlog. nippertje "wijntje Breda; Mej. A. Oosterlee, Sym!» niestraat 77, Loosduinen, Vossen Cuijpers, Horickhaw» Nederweert-Ospel; Mevr. u. sen, Joubertstraat 88, Den d Mevr. W. J. L. M. SeMJn» Schellekens. Alb. NeuhuyWt'- Arnhem; Mevr. StofmMi Hooilaan 28, Brada; A. Ja „Ju; nie, Lombokstraat 1,9:Jj"fn Fr Mevr. J. Werner-Verhoven. Beatrixln. 53. Utrecht; L K Landbouwstraat 198. Wild r, F. A. de Leeuw-Remy. B® laan 74, Den Haag. Een SI» j autowaahandschoon m Ubaghs, Mondragonstraar i|]S, stricht; A. M. C. Koekoek-B™ ma. De Rule 24, Den Oever. )j5 J. M. Muller, Hoffmannlaan Tilburg; Mevr. J. Hopstakem A genbaan 14. Bergen op 4 Drent. Rapparsweg 7J, (Ov). Ï9S NW0r van- (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG - De maker van het kabinet Den Uyl, staats- raadmeester mr. J. Burger, heeft zaterdag in een opval lende verklaring de huidige regeringspartijen gewaar schuwd de politieke tegenstanders van het kabinet niet in de kaart te spelen. „Wie om oppositie vraagt heeft haar al", aldus Burger duidelijk zinspelend op de ontwerpresolutie van PvdA en PPR. De ex-formateur noemde het „beslissend voor de tegenstan ders het kabinet den Uyl-Van Agt op de valreep te doen fa len". Hij waarschuwde, dat het kabinet voor alle groeperingen tot het einde toe waardevol moet blijven en dat het afma ken van de kabinetsperiode de beste garantie vormt voor het voortzetten van de huidige koalitie, ook al zou de CHU via het CDA meekomen. Burger, legde zijn verklaring afin het VARA-programma „In de Rooie Haan". Het viel op, dat de ex- formateur met nadruk sprak over het kabinet Den Uyl-Van Agt. Duidelijk was zijn bedoe ling daarmee te kennen te geven dat lijsttrekker Van Agt als vice-premier van het kabi net zich niet los kan maken van zijn verantwoordelijkheid voor de daden van dit kabinet. Den Uyl heeft volgens Burger „op onovertroffen wijze het progressieve karakter van het kabinet hooggehouden". Terwijl mr. Burger zijn ver klaring aflegde groeide in PPR en PvdA de verwarring rond de ontwerp-resolutie. Bijdragen aan die verwarring werden ge leverd door de voorzitters van de PvdA-gewesten Gelderland en Zuid-Holland en door uit spraken van de vice-voorzitter van de PPR, Jaap de Jong. De Jong zei tot de vergade ring van de landelijke kern groep met nadruk, dat het kabinet-Den Uyl voor de PPR geen inzet van de verkiezingen kan zijn, omdat het niet pro gressief genoeg is. De PPR zal alleen aan een nieuw kabinet deelnemen als er de garantie is voor een progressiever beleid. Andere uitspraken van De Jong: - Het kabinet met de confes sionelen komt voor de PPR pas in zicht als de mogelijkheden van een progressief meerderheids-kabinet of van een progressief minderheids kabinet niet haalbaar zijn ge bleken. In feite verklaarde hij daarmee de voortzetting van de huidige coalitie tot derde keus. Dit in tegenstelling tot de PvdA-interpretatie van de re solutie, die uitgaat van het niet reëel zijn van een progressief meerderheidskabinet. - Het regeerakkoord tussen PvdA en PPR is niet toeganke lijk voor het CDA. Daarmee werd de suggestie van de poli tieke leider van de PPR, Bas de Gaay Fortman, dat het CDA zou kunnen toetreden van de hand gewezen. - De congressen van PvdA en PPR hebben maar zeer weinig speelruimte om de ontwerpre solutie te wijzigen. De Jong dreigt dat de PPR uit het ak koord zal stappen als de PvdA teveel aan het ontwerp gaat sleutelen. - Dat er in de ontwerpresolutie niet gesproken wordt over de mogelijkheid van een intentie-verklaring van het CDA aan het adres van de pro gressieven, is aan de PPR te danken. De resolutie is een uit erst compromis, ze is het enige middel om PvdA en PPR bijeen te houden. De ontwerpresolutie ont moette overigens vanuit de PPR-kerngroep lang geen on verdeelde adhesie. Verschil lende leden uitten kritiek. In De Rooie Haan verweet de voorzitter van het PvdA- gewest Koopman, zijn collega-voorzitter van het ge west Zuid-Holland Vlageert, „paniekvoetbal van het slecht ste soort" en.zorgen voor par tijvernieling". Die kwalifica ties gebruikte hij omdat het gewest Zuid-Holland pogin gen in het werk stelt een extra congres van de PvdA bijeen te krijgen. Vlageert wil dat extra congres om zo snel mogelijk de discussies in de partij over de ontwerpresolutie te kunnen beëindigen. Vanavond vergaderen op het PvdA-partijbureau in Am sterdam delegaties van het partijbestuur, van de PvdA- bewindslieden, onder leiding van Den Uyl en van de fractie bureaus uit Eerste en Tweede Kamer onder leiding van Van Thijn, over de ontwerpresolu tie. JAKARTA (Reuter, AFP) - Op West-Irian, voormalig Ne derlands Nieuw-Guinea, zijn bij de zware aardbeving van vrijdag tenminste 50 doden ge vallen. Dit is gisterochtend in Jakarta bekend gemaakt door een zegsman van het protes tantse zendingsgenootschap M.A.F. AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse toneelgezel schappen zullen evenals de or kesten worden ingedeeld naar regio. Het „open aanbod", dat wil zeggen schouwburgtoneel, valt onder de verantwoorde lijkheid van de rijksoverheid: het „gerichte aanbod", d.w.z. vormingstoneel wordt de eer ste verantwoordelijkheid van lagere overheden. In China is de actie tegen de drie radicalen van Sjanghai en de weduwe van Mao nog in volle gang. In Kanton ver schijnen ernorme posters waarop de vier staan afge beeld. BONN (DPA) - In Bonn wordt verwacht dat minister van defensie Georg Leber van daag het ontslag zal aankondi gen van de opperbevelhebber van de Westduitse luchtmacht en diens plaatsvervanger. Opperbevelhebber generaal Walter Krupinski en nummer twee, generaal Karl-Heinz Franke, zijn in opspraak ge komen doordat zij het optre den „dekten" van de voorma lige Luftwaffe-kolonel Hans-Ulrich Rudel, die in een kazerne van de Bundeswehi had deelgenomen aan een bij eenkomst met gezelligheidska rakter, een zogeheten „tradi- tionstreffen". Rudel is na de oorlog actief geweest bij de werving van leden voor enkele extreem-rechtse organisaties. BONN (UPI) - De Sjah van Iran wil dat de afnemers van zijn olie tenminste 15 procent meer gaan betalen omdat hij het volgens hem lage prijspeil verantwoordelijk acht voor een hollende inflatie in zijn land. De Iraanse vorst stelt dat in een vraaggesprek dat giste ren verscheen in het West duitse blad „Welt am Sonn- tag". weer op het normale peil wordt teruggebracht kun nen de stakende hennen weer aan het werk. (Van onze redactie binneland) UTRECHT - De federatie van het FNV beraadt zich van daag op een mogelijke solidari- teitsstaking deze week, gericht tegen het Zuidafrikaanse apartheidsregiem. Het partij bestuur van de PPR heeft de vakbeweging benaderd het voorstel a.s. donderdag een staking van enkele minuten te organiseren om daarmee soli dariteit te betonen met de „grote" vijfdaagse staking in Zuid-Afrika. De landelijke kerngroep van de PPR had het bestuur zater dag op een vergadering in Utrecht opgedragen hierover met de vakbeweging in overleg te treden. In W. Duitsland zou reeds een dergelijke solidariteitssta- king zijn uitgeroepen. „De PPR, die voortdurend werkt voor verandering van het misdadig systeem in Zuid-Afrika, vindt deze sta king van groot belang om dui delijk te maken, dat de vrij heidsstrijders in dat land niet alleen staan", aldus de uit spraak van de landelijke kern groep. 99 (Van onze parlementaire re dacteur) DEN HAAG - Of het PvdA-WD-wetsontwerp tot legalisering van abortus in de Eerste Kamer wordt goedge keurd, hangt af van het stem gedrag van de vier man sterke PPR-fraktie in de Senaat. Volgens PPR-senator Van Kleef moet de PPR-fraktie de doorslag geven. De fraktie heeft haar standpunt echter nog niet bepaald. Ze zal dit o.m. laten afhangen van het antwoord op de vele vragen die gesteld zullen worden aan de indieners van het wetsont werp: Lamberts, Roethof, Geurtsen en Veder-Smit. Van Kleef baseert zijn opvattingen dat de PPR-fraktie de doorslag zal moeten geven, op deze re kensom; voor het wetsontwerp zullen in de Senaat 35 stem men worden uitgebracht (19 PvdA, 9 VVD, 4 CPN, 3 D'66), tegen 36 stemmen (29 CDA, 3 VVD, 2 PvdA, 1 SGP en 1 Boe renpartij). Drie van de vier PPR-vertegenwoordigers zou den dus voor het wetsontwerp moeten stemmen om het door de Eerste Kamer aanvaard te krijgen. In de Tweede Kamer heeft de PPR-fraktie verdeeld gestemd over dit wetsontwerp. DE Spaanse regering heeft be sloten aan de twee belang rijkste Baskische provincies in Spanje, Guipuzcoa en Biscaje, belastingvoorrechten en eigen beheer van het politie- apparatuur terug te geven. Pag. 1: Feyenoord verstrekt koppositie en NAC kan goede vorm van de laatste tijd tegen FC Utrecht niet waarmaken. Pag. 2: Ajax laat een punt bij Telstar liggen. Pag. 4: Vultink geeft Christ van der Smissen in finale kader 47/2 in Deventer geen schijn van kans. OUDENBOSCH - Het boekje van scheidsrechter Donker uit Lieshout zal na gisteren goed gevuld zijn. Tijdens de wedstrijd VES - Devo schreef hij niet minder dan zeven spelers op. Bovendien stuurde hij ook nog twee man naar de kleedkamer. Een hond die gedurende acht minuten pertinent weigerde het speelveld te verlaten, maakte het feest compleet. Zowel VES als Devo hebben een mondeling onder houd over deze zaak bij de KNVB aangevraagd. (Van onze redactie binnen land) AMSTERDAM-Zes mensen zijn zaterdagmorgen verdron ken ndat de auto waarin ze zaten terecht was gekomen in het water van de Mauritskade in Amsterdam. De politie ver moedt dat de chauffeur door de dichte mist een flauwe bocht in de weg niet heeft gezien. Pas gisteren tegen het mid daguur slaagde de rijkspolitie te water erin het lichaam van de zesde inzittende, dat op enige afstand van het auto wrak lag, op te dreggen. De slachtoffers zijn allen van Surinaamse afkomst. Het zijn de 38-jarige S. Pinas uit Utrecht (de eigenaar van de auto), de 41-jarige mej. H.J. Mettendaf uit Amsterdam, de heer J. Grouwde (leeftijd on bekend) uit Rotterdam, de 19- jarige J.R. Liemon uit Amster dam, zijn 38-jarige vader W. Liemon en diens vriendin mej. E.A. Verwey (leeftijd onbe kend) uit Amsterdam. Bij een verkeersongeluk op de weg Woerden-Bodegraven zijn in de nacht van zaterdag op zondag de 21-jarige Dirk Postma uit Rietveld en de 18- jarige Hetty Schouten uit Woerden om het lven geomen. De motor waarop ze zaten vloog uit de bocht en botste tegen een boom. De 21-jarige J.M. van der Gevel uit Rotterdam verloor zaterdag het leven toen hij in zijn woonplaats met zijn motor in botsing kwam met een per sonenauto die op de weg wilde ROTTERDAM (ANP) - Het sleepschip van Smit Interna tionale Smit Salvor en zijn bemanning zijn door de Cu baanse autoriteiten vrijgela ten. Het vaartuig is onderweg naar Curagao en vaart via Kingston, Jamaica, waar een vertegenwoordiger van het sleep- en bergingsbedrijf in Rotterdam aan boord zal gaan. keren. De 67-jarige Maria Schuts uit Amsterdam is za terdagavond overleden nadat ze kort daarvoor in de hoofd stad was aangereden door een personenauto. (Van een onzer verslaggevers) OUDENBOSCH - Sectie zal moeten uitmaken wat de oor zaak is van de dood van de 29- jarige heer T. Baas uit Etten- Leur. Op het eind van een me niscusoperatie afgelopen don derdag in het St- Elisabethziekenhuis in Ou denbosch trad plotseling ademstilstand in. De patiënt werd in allerijl overgebracht naar het Lievensbergzieken- huis in Bergen op Zoom, waar hij vrijdagmiddag, zonder bij kennis te zijn geweest, over leed. „Het is voor allen, die er bij betrokken zijn, volledig onbe grijpelijk", aldus de heer B. Boerema, geneesheer directeur van het ziekenhuis in Oudenbosch. Volgens hem staat het vast, dat bij de nar cose geen technische fouten zijn gemaakt. De heer Boerema verwachtte dat vandaag sectie zal worden verricht in het Lievensber- gziekenhuis. De heer J. Krij ger, geneesheer-directeur van dit ziekenhuis, wilde dit echter bevestigen nog ontkennen. Hij achtte zich niet gerechtigd welke mededeling dan ook over deze trieste zaak te doen. De heer Baas laat vrouw en drie kindéren in de leeftijd van 3, 5 en 7 jaar achter. Hij was spelend lid van de handbalvereniging Internos uit Etten-Leur. PLAINS, GEORGIA (UPI) - De ouderlingen van de bap tistenparochiekerk in Plains waar Jimmy Carter ter kerke gaat, hebben de dienst van zondag niet laten doorgaan, oliever dan vier zwarten toe te laten en daarmee een voor schrift opzij te schuiven dat „alle negers en ijveraars voor burgerrechten" de toegang ontzegt. Dominee Bruce Edwards zei tegen journalisten dat hij er bij de ouderlingen op had aangedrongen dominee Clennon King uit Albany in Georgia en drie andere ne gers tot de zondagdienst toe te laten, maar dat zij op een vergadering die zij dinsdag avond jl. hadden gehouden, besloten hadden het niet te doen, krachtens een besluit van 1965, dat alle negers en agitators voor burgerrechten uitsluit. Edwards, die niet in Plains beroepen was toen het voor schrift tot stand kwam, zei dat Jimmy Carter ertegen was geweest en dat hij woensdag zijn vrouw had opgebeld om zijn spijt over het besluit uit te spreken. Dominee Edwards zei: „Gouverneur Carter heeft zich beijverd voor het in trekken van het voorschrift. Het doet ons bepaald geen goed". Jimmy Carter voert mo menteel campagne in Texas en Californië. (Zie ook binnen- en buitenland 2)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1