Kindermenu DRUK UIT TWEEDE KAMER OP MINISTER: Onderhoud huis weer aftrekbaar maken DUISENBERG KWAAD OP BOERSMA Van Agt kreeg brief van Menten Menten was bevriend met rechter in Amsterdam Half Zoetermeer heeft rugklachten koffie teer |l7 cent luurder Vondeling auteur van artikel tegen Van Agt Doe-het-zelvers zorgen voor opleving TIT" fe^smCOm,ört baksteenindustrie EERDER BETROKKEN IN AFFAIRE 10 december 1976 HERS' Elektriciteitsverbruik ruim 7% gestegen 116e jaargang-no. 18130 «Jaknï<ah menu 2. Irijs 40,00 irijs 10,00 teleurgestelde Iinbreker f 37,50 P-P' %nJard^Delde I m v!S» can der Smissen Volvo vraagt werktijd - verkorting Regeling Beroep Ontvoerde Duitser dood aangetroffen RELATIE NEE 1 •s4ïiitHAJï, hl IlL DE LA MER DU-NORn PAST ET BEURRE ail van crab, garnalen, paling en grape fruit' - - EUE DE BOEUF LIÉ PETIT PAIN tonden ossestaartsoep 1 I DE SOLE „NANTUNA" RÉE ET CAROTTES heerde tongfilets met een lengde saus Americain, lrin crab, garnalen en I muskaatdruiven. 1 - - DNNEAU AUX SAUCE CHAMPIGNONS GARNI ROYAL raiseerd kalkoenkuiken, Ihampignonsaus, cognac en dubbele room I - O - PFAIT DE PÉRE NOËL )U LIQUEUR OU COGNAC -H- SURPRISE CKTAIL DE FRUITS fruitcocktail - O - SOMMÉ DE TOMATES neldere tomatensoep - - POULET RÖTIE heldere tomaten bn kwart gebraden kip - - CÉ D'ENFANT „NOËL" KERSTMENU'S worden gereserveerd op: llRIJDAG 24 december ATERDAG 25 december 'ONDAG 26 december ben vanaf 12 uur 's middags. fervice-B.T.W. inclusief. f*eVnelSi!d IS 1-1616 IND-MENU: FRITES JIT ANSE S Ie een IG NIEUWJAAR irant mf 1976, op DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN |lVan onze redactie binnen land) AMSTERDAM - Als ge- Jvolg van de verder gestegen ■inkoopprijzen op de we reldmarkt zal de consumen tenprijs van het pakje kof- Tfiemet ingang van vrijdag I li december omhoog gaan ■„et gemiddeld 17 cent per 230 gram, zo heeft de Ver- leniging van Nederlandse jKoffiebranders en Theep- s bekendgemaakt. I De nieuwe inkoopprijzen [voor de tussenhandel gaan ■reedsinop zaterdag 11 decem- |ter De prijsverhoging ge- ■scluedt na overleg met het mi- Iristerie van Economische Za- Iken. I De nieuwe prijsverhoging, Ide zevende dit jaar, houdt in, listeen pakje koffie in 1976 bemiddeld 1,75 duurder is [geworden. I De voorgaande gemiddelde [prijsverhogingen dit jaar wa mt' 13 cent op 21 januari, 20 plop 31 maart, 15 cent op 12 Isei. 26 cent op 21 juni, 47 cent |op20 augustus en 37 cent op 1 lovember. I De consumentenprijs voor lie hoofdsoorten wordt op 17 fecember, aldus desgevraagd n woordvoerder van Douwe jberts, 4,40 per pakje van fsOgram tegen 2,65 aan het nvan het jaar. ROME (AFP) - „Zo'n arme Jtank heb ik nog nooit gezien" ■schreef een teleurgstelde in- Ikreker op de muur van een flRomeins bankgebouw alvo- Irens hij het hazenpad koos. Na twintig uur zwoegen aan lie kluizen in de kei ders van het Ibankgebouw moest hij zich met een paar oorbellen tevre- lien stellen, want meer lag er laiet in de kluis. FLINKE OPKLARINGEN Hier en daar kans op een jjii. Matige wind. I Maximum-temperaturen 7 9raden. I RADIO EN TELEVISIE 1 Sluikreclame op de korrel I "INNEN-/BUITENLAND-2 1 kan niet heioven niet a s eerste kernwapens te wuiken 8INNEN-/BUITENLAND-3 "osiiijk te controleren 5INNEN-/BUITENLAND-4 Tel. 01176-1629 dt U met Kerstmis American Buffel aaa_ en Groentedelicatess ampignons d Noël la Reine ouilles s: lard ardinale Is: tlfsborst ise stijl indeau n Koffie ze sp'P b zaak, zijn wij tot on innen reageren. G trkomen. pjett# mone en Geraro v "Wnumentaal werkstuk af ®'NNEN-/BUITENLAND-5 subsidie voor ^ppen eigen woning SP0RT-1 en Vultink in EK 47/2 EXTRA: Trijntje MP f (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Kamervoor zitter dr. A. Vondeling zou de schrijver zijn van het op vallende artikel, dat donder dag 2 december j.l. werd ge plaatst in NRC-Handelsblad onder het pseudoniem dr. Ed Reveil, Berg en Dal. In dat artikel werd gezegd, dat mi nister Van Agt vanwege de ernstige fouten die hij ge maakt zou hebben in de zaak-Menten moest aftre den. De parlementaire actua liteitenrubriek van de NOS, Den Haag Vandaag, bracht gisteravond deze onthulling, nadat dit gerucht al een dag lang door de wandelgangen van de Tweede Kamer had gecirculeerd. Kamervoorzit ter Vondeling ontkent dat hij de schrijver van dit artikel is. „Het is niet waar. Als ik zeg dat dit artikel niet van mij is, dan is het niet van mij". De hoofdredacteur van NRC-Handelsblad, drs. A. Spoor zei ons gister avond: „Als wij een stuk onder speudoniem plaatsen zeggen we er natuurlijk niet bij wie zich achter dat speu doniem verbergt. Op uw vraag of de schrijver dr. Von deling zou zijn, zeg ik niet ja of nee. Voor ons is de schrij ver Ed. Reveil". Plaatsvervangend fractie leider Peijnenburg van de KVP zei ons: „Vondeling heeft mij gezegd, dat hij het artikel niet heeft geschreven. Ik ga ervan uit, dat hij de waarheid spreekt". Peijnen burg voegde daaraan toe, dat als zou blijken, dat Vonde ling wel de schrijver is ge weest - „maar nogmaals ik ga op zijn woord af- dit zeer schadelijk zou zijn voor zijn positie. Dat het artikel onder een schuilnaam is verschenen heeft drs. Spoor in zijn com mentaar tegenover ons im pliciet toegegeven. In Berg en Dal woont, voorzover ons bekend, geen dr. Ed Reveil. Een naam die, om het maar voorzichtig uit te drukken, sterke herinneringen oproept aan het ethitisch reveil, waarvoor Van Agt zich wil inzetten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Verschillende fracties in de Tweede Kamer hebben tijdens het debat over de begroting van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gepleit voor het invoeren van de regeling om onderhoud van eigen wonin gen weer fiscaal aftrekbaar te maken. Als de kosten van het zg. grote onderhoud van de eigen woning in mindering gebracht mag worden bij de berekening van de inkomstenbelasting zal het volgens de CDA-fracties niet meer mogelijk zijn, dat het onderhoud „zwart" verricht wordt, dat wil zeggen dat de gene, die het onderhoud uit voert, zijn verdiensten niet voor de belasting opgeeft. „Met de fiscale aftrekbaar heid wordt wit gemaakt, wat thans zwart is", aldus CDA- woordvoerder Scholten (ARP). Hij noemde het verheugend dat de gedachten in de Kamer over de regeling thans in be weging zijn. De CDA-fracties hebben voorts gepleit voor de bouw van meer koopwoningen. Mi nister Gruyters speelt nog te weinig op de grote belangstel- (Van onze redactie binnen land) EINDHOVEN - Volvo wil in al zijn personenautofabrieken (Zweden, Nederland en België) werktijdverkorting om de voor 1977 geraamde produktie met twintig dagen te verminderen. De directie heeft dat donder dagmiddag het personeel van Volvo Car B.V. meegedeeld. De werktijdverkorting voor de Nederlandse produktiebe- drijven in Born en Eindhoven-Oss en het Belgi sche bedrijf in St. Truiden zal binnenkort worden aange vraagd. Volvo wil zo vroeg mo gelijk in 1977 tijdelijk het per soneel korter laten weken. De produktievermindering is vol gens de directie nodig in ver band met het oplopen van de voorraden van alle typen per sonenauto's. ARNHEM (ANP) - Dit jaar hebben doe-het-zelvers in ons land naar schatting 20 a 25 mil joen bakstenen gebruikt bij het zelf metselen van hun open haarden, barbecues, muren en schuurtjes. Zij hebben daarmee een be langrijke bijdrage geleverd aan de opleving van de Neder landse baksteen- industrie dit jaar. Er zullen dit najaar onge veer 2.000 mensen meedoen aan een cursus zelfmetselen, ling voor de eigen woning, aldus de KVP-er Cornelissen namens de CDA-fracties. Hij stelde voor het volgend jaar geen 8.000 duurdere huurwo ningen te bouwen, maar slechts 5.000, waardoor er meer ruimte komt voor 3.000 premiekoopwoningen. Ook het nieuwbouwprogramma voor volgend jaar moet volgens het CDA verhoogd worden van 104.000 naar 110.000. De PSP eiste verdubbeling van het bouwprogramma voor alleen staanden en twee persoonshuishoudens. Nypels van D'66 hield een pleidooi voor bevordering van de woonvrijheid. „Ons huis mag geen dwangbuis worden", zei hij. De CDA-fracties kwamen nog met een pleidooi voor een subsidieregeling voor stads vernieuwing. Een dergelijke regeling zal volgens woord voerder Bremen toepassing en uitvoering van de projecten vergemakkelijken. „De hele zaak wordt dan ook doorzich tiger". Een kleine meerderheid van de Kamer blijkt niets te willen weten van de plannen van Gruyters om bij bestemmings planprocedures de mogelijk heid van beroep bij de Kroon voor niet-direct- belanghebbenden af te schaf fen. Niet alleen de fracties van de VVD en het CDA, maar ook de PSP, de PPR en D'66 keerden zich hiertegen. Alleen de PvdA-fractie zei bij monde van woordvoerder Rienks nog geen mening te hebben over de plannen. Volgens de tegen standers van Gruyters' plan nen moet de lange duur van de procedures niet in de eerste plaats gezocht worden bij de genen, die in beroep gaan bij de Kroon. (zie voor nieuwe plannen het onderhoud extra te subsidië ren pag. binnen/buitenland-5) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De pogingen van minister Boersma (Sociale Zaken) om een aantal bezuini gingen in de sociale sector uit te stellen tot na deze kabinet speriode, zijn niet alleen het CDA, maar vooral ook minis ter Duisenberg (Financiën) in het verkeerde keelgat gescho ten. Vandaag zal daarover in het wekelijk kabinetsberaad een hartig woordje gewisseld worden. De uitlatingen, die Boersma woensdag in het ka merdebat deed, kwamen ook voor Duisenberg als een com plete verrassing. Naar verluidt wil Duisenberg zich niet neer leggen bij de opvattingen van Boersma omdat daardoor een belangrijk deel van het bezui- (Van een onzer verslaggevers) ARNHEM - De elektriciteitsbedrijven in ons land hebben maandagmorgen 6 december de hoogste belasting van dit jaar te verwerken gekregen. In totaal bedroeg gedurende deze tijd de afname 8480 megawatt. Over de 49 voorbije weken van dit jaar vertoont het elektriciteitsverbruik in ons land een toename van 7,1 procent vergeleken met 1975. Na een vrij hoog gebruik in de zomer (voor koeling, sproeiing en dergelijke) was er een terugval in de herfst, terwijl er de laatste weken weer een toename van het verbruik valt waar te nemen. Volgens ir. J. H. Bakker, die een en ander meedeelde in de raad van commissarissen van de N.V. Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven (SEP), zijn er voldoende produktiemiddelen voorhanden om aan de winterbe- lasting het hoofd te kunnen bieden. nigingsbeleid - de 1%- operatie - op losse schroeven zou komen te staan. Boersma liet woensdag de Kamer weten, dat hij herover weging van een aantal bezui nigingen in de sociale sector noodzakelijk vindt. Hij noemde met name het terug brengen van het maximum uitkeringspercentage WAO van 80 naar 75% en het intro-, duceren van een nieuw begrip kostwinner, waardoor 30% gekort zou worden op uitke ringen ziektewet en werkloos heidswet voor bij ouders in- wonenden. Beide bezuini gingsmaatregelen zouden in 1977 een bedrag van rond 110 miljoen moeten opbren gen. In politieke kringen valt de suggestie te beluisteren, dat Boersma met zijn onverhoedse uitspraken enige wraak heeft willen uitoefenen op Duisen berg, die met steun van het ka binet Boersma kort gehouden heeft bij het realiseren van diens financiële eisen. Kortge leden verloor Boersma het ge vecht met Duisenberg om extra geld voor aanvullende werken ter stimulering van de werkgelegenheid. Boersma vroeg 700 miljoen buiten be zwaar van de begroting voor 1977. Hij kreeg maar 200 miljoen en dat bedrag moet volledig uit de begroting gefi nancierd worden, dus door middel van nieuwe bezuini gingen of door meevallers. Politieman Adam d'Amico controleert hier zijn revolver alvorens hij zich, als kerstman verkleed, in het gewoel van de winkelende mensen in New York begeeft: zijn taak is om misdadigers, die in de drukte hun slag willen slaan, te pak ken te nemen en de beste ca mouflage in de winkelstraten is in deze tijd een kerstman te zijn SAARBRÜCKEN - Een ont voerde Westduitse erfgenaam van een brouwerij is in een voormalige oorlogsbunker dood aangetroffen. Het is de 32-jarige Gernot Egolf die op 19 oktober werd ontvoerd. De daders eisten een losgeld van de ouders van ruim een miljoen gulden. De politie vond het slachtoffer op aanwijzing van twee personen die van de ont voering verdacht worden. Egolf is niet gedood, maar blijkt te zijn doodgevroren. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister Van Agt van Justitie ontving gisteren een brief van de als oorlogsmisdadiger verdachte Pie ter Menten. De brief was woensdag verzonden uit Zürich. De brief was door Menten zelf gedateerd op „19 november en volgende dagen". De brief is waarschijnlijk geschreven tussen het moment van zijn vlucht en de ontdekking maandagavond j.l. Minister Van Agt heeft de brief onmiddellijk doorgestuurd naar de officier van justitie, mr. Van Steenderen, die belast is met het onderzoek naar de tipgever van Menten. „Gezien de stand van het onderzoek", wenste mr. Van Steende ren gisteravond de inhoud van de brief aan minister Van Agt niet bekend te maken. Ook is de rechter-commissaris mr. Van Duren op de hoogte gesteld van de brief. Een soortgelijke brief als aan minister Van Agt ontving gisteren ook het ARP-Kamerlid Van Dam, die tij dens het kamerdebat over de verantwoordelijkheid van minister Van Agt voor de mislukte arrestatie van Menten namens de CDA-fracties het woord voerde. Bij de brief voor Van Dam was een copie ingesloten van de brief aan minister Van Agt en een copie van de brief van Mentens voormalig verdediger en voorma lig voorzitter van de Tweede Kamer, mr. Kortenhorst (KVP) aan de toenmalige minister van Justitie. In die brief vroeg mr. Kor tenhorst, zoals wij gisteren meldden, om eerherstel voor Menten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG/ZüRICH - De vice-president van de Am sterdamse rechtbank, mr. W.S. Hassoldt onderhield vriendschappelijke relaties met de van oorlogsmisdaden verdachte Pieter Menten uit Blaricum, die thans in een Zwitserse gevangenis zit. Dat heeft de president van de Amsterdamse rechtbank mr. Borgerhof-Mulder gisteren bevestigd. De vrouw van Menten heeft in juli van dit jaar de vice- president Hassoldt telefonisch nog benaderd over de gerezen moeilijkheden rond de veiling van Mentens kunstverzame ling, De vice-president heeft mevrouw Menten toen aange raden een goede advocaat te benaderen. Zoals bekend is de zaak Menten door deze veiling aan het rollen gebracht. Dit vertelde de president van de rechtbank nadat hij gister ochtend op de hoogte was ge bracht door de procureur- generaal mr. Hartsuiker over een publicatie in Het Vrije Volk over de vriendschappe lijke betrekkingen tussen vice-president Hassoldt en Menten. In een gesprek onder vier ogen heeft vice-president Hassoldt gistermiddag tegen over de president verklaard, dat hij „behalve zakelijke rela ties tijdens de bijzondere rechtspleging in de jaren vijf tig ook andere contacten met Menten heeft gehad". Die con tacten zijn voortgevloeid uit de belangstellingen van de echt paren Hassoldt en Menten voor antiek. Acht maanden geleden hebben mr. Hassoldt en zijn' vrouw nog aangezeten aan een diner ten huize van Menten. De zakelijke relatie van Menten met mr. Hassoldt da teert al van 25 jaar geleden toen de laatste als rechter van instructie moest oordelen over een van Mentens „gedingen". Dat was een geding van Men ten tegen de toenmalige raads heer van het Amsterdamse bij zondere gerechtshof mr. F. Rohling. Deze werd ervan be schuldigd meinedige verkla ringen te hebben afgelegd bij zijn onderzoek naar Mentens oorlogsmisdaden. Ongeveer anderhalf jaar lang heeft mr. Hassoldt toen speurwerk ver richt. Pas in 1954 werd mr. Rohling buiten vervolging ge steld en van alle blaam gezui verd. De voorzitter van de vaste Tweede-Kamercommissie van justitie mr. Geurtsen vond het gisteravond voorbarig reeds een onderzoek te vragen naar de relatie tussen mr. Hassoldt en Menten in verband met het onderzoek naar de mogelijke tipgever van Menten waardoor deze tijdig aan een arrestatie kon ontkomen. De president van de Amster damse rechtbank mr. Borghof-Mulder zei daarover, dat mr. Hassoldt geen enkele voorkennis heeft gehad van de voorgenomen arrestatie van Menten. Hij wees daarbij op het duidelijke onderscheid tussen de zittende en de staande magistratuur. Intussen wordt vanmorgen bij het begin van de kantooru ren in Bern aan de Zwitserse minister van justitie Kurt Furgler het dossier over de af faire Menten ter hand gesteld. Een speciale koerier van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft die gebracht. Op grond van de Nederlandse in formaties hoopt de Zwitserse ministerraad maandag een be slissing over de uitwijzing van de verdachte te nemen. (Van onze redactie binnen land) ROTTERDAM - De helft van de bevolking in Zoetermeer heeft rugklachten. De meeste van de inwoners hebben echter geen afwijkingen aan de rug. De klachten zijn dan ook in hoofdzaak van psycho somatische aard. Dit blijkt uit het derde voortgangsrapport van het Epidemiologisch Pre ventief Onderzoek Zoetermeer (EPOZ), dat al anderhalf jaar aan de gang is. Ongeveer 10.000 mensen doen aan het onderzoek mee. Dat is 80 pro cent van de bevolking van twee wijken in Zoetermeer. Uit het verslag van het in to taal drie jaar durende onder zoek, dat onder leiding staat van professor dr. H.A. Valken burg van de Erasmusunivers- iteit in Rotterdam, blijkt voorts, dat veel mensen hoofd pijnklachten hebben. Ook onder hen zijn er slechts wei nigen die organische afwijkin gen hebben, waardoor de pijn te verklaren zou zijn. Een kwart van de bevolking is onder behandeling van een arts. Elke dag valt tien procent van de werkende bevolking uit door ziekte. De twee onderzochte wijken van Zoetermeer bestaan res pectievelijk uit een stads- en plattelandsbevolking. Men had verwacht er verschillende eet- en leefgewoonten aan te treffen. Deze zijn niet aanwe zig. Er is dan ook nauwelijks verschil in het klachten- en ziektepatroon. Over anderhalf jaar wordt het eindrapport verwacht.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1