[Verkeerschaos door iladheid eist hij Oudenrijn 2 doden vr*"8 icasrennin9 Den Ujrl en PPR leggen akkoord anders nit Ja tegen „Almelo" onder voorwaarden LEIDSE PROF. BREEKT OVERLEG MET V. AGT OVER ONDERZOEK IN ZAAK-MENTEN AF £HOW°en zo Merix Stern-geschenk Weer vijftien extra duizendjes Eerste akkoord in wegvervoer DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND ÖESTEMl „Geen kans tot gedegen en uitgebreid onderzoek" Ondanks steun verlies arbeidsplaatsen Jansen de Wit an Philips istwensen dan vorig ja Opnieuw succes voor Stem-fotograaf BONTMANTELS cadeau, deer ïe nog Philips tarozo juken- snelheden- u in deze dt u zeker AMATEUR VOETBAL AFGELAST Trouwpartij B0NTH0EDEN PELTERIJENHUIS VERMEllLEN eigen ateliers B Naam: Een krachtige snelheden-mixer. ïen ideale keuken- ïuip. Met garden :n kneedhaken, in ophangbeugel. HR1170 f72,50. die't ersnoerofbattenjc njeofwit. HL 3881 te koop gevraagd of aan te bieden? Met een „Kleintje" In onze rubriek „Huizen" zit u dan zogezegd op rozen. Immers vele tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (vijt van de tien) hebben bijzondere belangstelling voor onze >")'„Kleintjes"-rubriek „Huizen dr. w.a.j.m. harkx hoofdredacteur: l leijendekker kantoren te breda - bergen op zoom - goes - hulst - oosterhout - roosendaal - terneuzen - vlissingen Een snelle citrusperc] oor veel vers fruitsap. I Moeiteloos persen j meteen sterke motor. Makkelijk schoon te houden. HR2201 f58,50. ÏÏBtpersonenauto waarin de twee doden vielen, na een botsing je! ie vrachtauto's bij Ouderijn (Van onze verslaggever) OUDENRIJN Op en rond Oudenrijn bij Utrecht zijn gis termiddag, toen het plotseling begon te sneeuwen en regenen, volgens een voorzichtige schatting meer dan 300 auto's betrokken geraakt bij min of meer ernstige kettingbotsin gen. Er vielen twee doden: twee Amsterdamse inzitten den van een personenauto die op de E9 bij de afslag Vleuten-De Meern tegen een scharende vrachtauto botste en vervolgens gekraakt werd door een achteroprijdende vrachtwagen. Het wrak van de ongeluksauto brandde volle dig uit en ook de vrachtwagens raakten in brand. DEN HAAG - In ver- md met de slechte ge il van de terreinen lis het volledig programma tin het zaterdagvoetbal Ook in de afde- Irngen van de KNVB hordt vandaag niet ge speeld. Van het zondagvoetbal ijnde wedstrijden in dis- rict zuid 1 alsmede in de (delingen Arnhem, friesland, Zwolle, Dord- :ht, Rotterdam, Twen- Gouda, Drente, lelderland, Zeeland, icjrd-Brabant, Gronin- jen en Noord-Holland af gelast. pNEEUW EN IJZEL ilking. Sneeuw, lel en mogelijk mist. «ige tot krachtige 'I-zuidoostelijke wind. Wagtemperatuur rond |fe graden. 1INNEN- lülTENLAND-2 KC-front dreigt te lijten jÜNNEN- IUITENLAND-3 pznjev 70 INNEN- PJTENLAND-4 Bstnota klinkt vals jjPORT-1 Brackeniers: Geesink (heer in de ring SPORT-2 lr«t Brosens bij NK te «lef WlJUIT lieleven°''tie: sprin9en voor iitie Rotterdam sterk r»niet onaantastbaar ouden"108' Z''n kop iNsterin Vlaanderen [lijntje zukenldok OP egenkookvoc j vettigheid. Han -e ^ndenwi)zer.ln 75o. wit. HR 5470 f4/' Ook in deze streken hebben sneeuw en plotselinge ijzel het verkeer ontwricht, waarbij in Breda een dode viel te betreu ren. De 67-jarige mevrouw Brinkman-Thijssen uit Breda kwam gistermiddag om het leven toen de auto van haar dochter, waarin zij meereed, frontaal werd aangereden door een slippende wagen. Dit ge beurde om tien over twee op De la Reyweg, die op dat moment spiegelglad was. Volgens een mededeling van de Rijkspolitie in Driebergen moesten er rond Utrecht 16 gewonden naar het ziekenhuis overgebracht worden. De ma teriële schade loopt vermoede lijk in de honderdduizenden. De Utrechtse gemeentepolitie kreeg ruim 100 schadegevallen te behandelen, de verkeerspo litie groep Driebergen 110 en tientallen mensen schijnen de - meestal kleine - schade onder ling geregeld te hebben. Er ontstonden gigantische files. Op de driebaansweg Amsterdam-Utrecht stond omstreeks halfzes een file van 23 kilometer. De ongelukken bij Ouden rijn gebeurden toen het begon te sneeuwen in het midden van het land. Vanuit de helikopter van de Rijkspolitie die toen in de buurt van Oudenrijn vloog, werd 'geconstateerd dat de meeste automobilisten niet reageerden op deze plotselinge weersverandering. Men bleef met een mooi-weersnelheid doorrijden", aldus de verkeer" spolitie. Bij de Spoorwegen deden zich nauwelijks pro blemen voor. Op een overweg in Udenhout slipte in het begin van de mid dag een personenauto tussen de rails. De auto werd tot schroot gereden door de trein Tilburg-Den Bosch. De be stuurster had zich tijdig uit de voeten gemaakt. De trein liep een half uur vertraging op. In Roosendaal moest een trouwpartij bijna worden afge last omdat een toeziend voogd uit Haarlem, die de minderja rige bruid toestemming voor het huwelijk moest geven, on derweg was blijven steken. Na een zenuwslopende wachttijd van ruim drie uur kon gister avond om halfacht in het ge meentehuis toch nog het ja woord worden gegeven. De kerkelijke inzegening volgde om 8 uur. In de schouwburg te Breda heeft het publiek bijna twee uur moeten wachten op het begin van een voorstelling van het Amsterdams Volkstoneel, dat om vier uur al van huis was vertrokken maar pas om half- tien in Breda arriveerde. Van een onzer verslaggevers) BREDA - De economische recessie blijkt, voorzover het nu te bekijken valt, van geen invloed op de behoeften van de mensen om collega's, vrienden, bekenden, superieuren en wie al niet de beste wensen over te brengen ter gelegenheid van het kerstfeest en het nieuwe jaar. Terwijl een postzegel op een kerstkaart weer een stuiver meer kost dan. vorig jaar zal volgens een eerste ruwe schat ting de lawine kerstkaarten dit jaar beslist, niet kleiner zijn dan in 1975. Desgevraagd deelde direc teur C.G. Berkhout van het Bredase postdistrict ons mee, dat op de eerste teldag vijf tienduizend kaarten meer waren ontvangen dan vorig jaar. Op een toaal van eenentach tigduizend is dat een stevige toeneming. Stern-fotograaf Ben Steffen uit Roosendaal haalde in de strijd om de Zilveren Camera in de afdeling nieuws de achtste plaats met deze foto van de uit een hoogwerker gevallen NOS- cameraman Ron Nieuwenhuis op het parkoers van aankomst van Olympia's Toer in St. Willebrord in augustus j.l. Ben Steffen „schoot" zich daarmee opnieuw in de „picture". In 1974 legde hij beslag op de eerste prijs in de afdeling features met een foto van minister van staat mr. J. Burger vlak nadat hij het Hollands Diep was overgezwommen. leiden )anp) De Leidse hoogleraar prof. mr. H.R. van Gunsteren heeft geen overeen stemming kunnen bereiken met minister Van Agt van Jus titie over de zijns inziens es sentiële voorwaarden voor een onafhankelijk en grondig on derzoek naar het vervolgings beleid in de zaak Menten in de periode mei 1945 - zomer 1976. De heer van Gunsteren heeft dit gistermiddag verklaard. (De Zwitserse regering heeft een beslissing omtrent uitwij zing van Menten gisteren weer uitgesteld, zoals wij elders in deze krant melden). Het is volgens een woord voerder van het ministerie van Justitie, juist dat prof. Van Gunsteren het overleg heeft afgebroken. De heer Van Gun steren zou het met de minister eens zijn dat diens taakom schrijving overeenkomt met wat de minister in de Kamer heeft toegezegd, maar de heer Van Gunsteren vindt dat de opdracht aanmerkelijk ruimer moet zijn. Dit heeft de minister van de hand gewezen. In een gisteren uitgegeven verklaring zegt het ministerie van Justitie dat minister Van Agt aan prof. Van Gunsteren heeft geschreven dat hij zijn onderzoek in volledige weten schappelijke vrijheid zou kun nen verrichtten. Prof. Van Gunsteren is bij zonder teleurgesteld dat hij de opdracht tot een wetenschap pelijk onderzoek in de zaak Menten 1945-1976 niet heeft kunnen aanvaarden. De hoogleraar had de op dracht en de strekking van zijn onderzoek zo zorgvuldig moge lijk met het ministerie willen vastleggen, „vooral omdat het ministerie zelf onderwerp van onderzoek is". Samengevat zijn er echter teveel zaken ge weest die de hoogleraar niet zou hebben mogen onderzoe ken. „Als ze een beperkt on derzoek willen, moeten ze dat zeggen, maar dan moeten ze niet mij nemen", aldus Van Gunsteren tegenover het ANP. „Ik heb driemaal gezegd dat ik op deze wijze het onderzoek niet wilde verrichten. Volgens mij is de breuk nu definitief. DEN HAAG (ANP) - De overheid zal het textielbedrijf Jansen de Wit B.V., met vesti gingen in Emmen en Schijndel, financieel blijven steunen. Desondanks zullen in beide plaatsen in totaal 300 arbeids plaatsen verloren gaan. Hier bij zullen ontslagen moeten vallen. Natuurlijke afvloeiing zal niet voldoende zijn. Dit heeft minister Lubbers (Economische Zaken) laten weten aan de Tweede Kamer. 500 DE SPECIAALZAAK! Vismarktstraat 19 - Breda ook maandagmiddag geopend (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG - De PPR- ministers Van Doorn en Trip zijn gisteravond in de ministerraad akkoord ge gaan met het voorlopig ka binetsbesluit om met West-Duitsland en Enge land deel te nemen aan de uitbreiding van de verrij- kingsfabriek voor uranium in Almelo tot een capaciteit van 2000 ton per jaar. Pre mier Den Uyl heeft er alle vertrouwen in dat de PPR-ministers vandaag op de vergadering van de kerngroep van deze partij het kabinetsbesluit zullen verdedigen. Aan het voorlopig besluit is een aantal voorwaarden ge steld. Zo moeten de ministers Lubbers en Van der Stoel nog overleg gaan plegen met hun Engelse en Westduitse ambts genoten over een aantal finan ciële, economische en organi satorische uitgangspunten en over de zo noodzakelijke waarborgen bij de levering van het kernmateriaal aan andere landen zoals Brazilië, waar mee West-Duitsland een con tract heeft afgesloten. „Aan de hand van de resulta ten van dat overleg wordt na gegaan of het de regering mo gelijk wordt gemaakt om tot uitvoering van het voornemen te komen", aldus de minister president. Hij legde er de na druk op dat het kabinetsbe sluit - hoe voorlopig ook - een duidelijk voornemen is. Door de PPR werd het kabi netsbesluit in twijfel getrok ken. Volgens PPR-voorzitter Hoogevest is er niets gebeurd. „We oordelen pas wanneer alle gegevens op tafel liggen". Hij gaat van het standpunt uit dat de PPR er min of meer in ge slaagd is de strijd te winnen. Dat zal vandaag moeten blijken op de vergadering van de PPR-kerngroep. Ook de lijsttrekker van de PPR mevrouw Becker's en de kemenergiespecialist van de kamerfractie Janssen reageer den gisteren in soortgelijke bewoordingen als de PPR- voorzitter. Inderdlaad.... Show en zo. Dat is do naam van de nieuwe dagelijkse pagina, die De Stem nóg comple ter gaat maken. Zoels vorige week al aangekondigd zal op deze pagina een blik worden geworpen achter de coulissen van de showwereld. Maar niet alleen dat. Zoals de naam al aangeeft komt er nog meer op deze pagina. Zoals het feuille ton „De grote bedriegers" van Egon Larson, een wakelijksobljdrage van John O'Mill, vooral bekend om zijn kolder-rijmen en - vandaag - de monsteraap King Kong, die herrezen is. De strip Asterix heeft wereldvermaardheid ge kregen. Het is een koste lijke persiflage op de strijd tussen de Romeinen en de Galliërs in de oudheid. Asterix en Obelix zijn de helden van dit stripverhaal, getekend door Uderzo en Goscinny. Van vandaag af gaan ze in De Stem. Vijftien extra prijzen van duizend gulden heeft de notaris getrok ken buiten het normale prijzenpakket. Bovendien is de twee miljoen bijna overschre- den want de stand is g^EK LEVEN 1.981.573,05 En nu op naar de drie miljoen. De puzzelactie van het Nationaal Cultureel en Sociaal Fonds „Beter Le ven" is het ruimschoots waard. Plak 1,25 aan post zegels extra op een briefkaart op de giro (meer mag ook) en u dingt mee naar de prijzen, die wekelijks worden rondgestrooid. De oplossing van deze week was: WONINGEN VOORKOMEN ISOLEMENT De namen van de winnaars staan als gewoonlijk op de puzzelpagina in Vrijuit. DEN HAAG (ANP) - Werk gevers en werknemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg hebben zich bereid ver klaard de Ioonverschillen weg te werken en per 1 januari a.s. een nieuwe functie-indeling en een beloningsstructuur in te voeren, waardoor de weg is geopend voor hernieuwd CAO-overleg. De werknemersorganisaties zullen dit hun leden meedelen zodat, naar hun woordvoerder zei, er enige hoop is dat het van de kant van de werknemers niet tot bepaalde voorgenomen acties, zoals prikacties, zal komen. Dit is gisteravond verklaard na afloop van het overleg tus sen werkgevers en werknemers in aanwezigheid van minister Boersma van Sociale Zaken en staatssecretaris Van Huiten van Verkeer en Waterstaat. Verder zal er een commissie van drie worden ingesteld - zoals eerder voorgesteld door genoemde bewindslieden - die zal trachten overeenstemming tussen de CAO-partners te be reiken wat betreft de totale omvang van de Ioonverschil len. mede te delen naar welk bestuursmodel 100.000 hun voorkeur uitgaat, welke bestuursmodel i/^g*Si^T: 'P-fe* hun voorkeur'n de toekomst uitgaat..." Zo'n zin f T aSpU? from je in De Stem wel eens tegen. Nu vraag u .*T*ayz'ch natuurlijk af, wat er met zo'n herhaling ledoeld kan worden. Niets; gewoon stommig- held. Zoals al die 99.568 abonnees (104 meer dan 9'steren) abonnees ook wel eens iets ty&m&éËn lp"f stoms doen. Laten we eerlijk zijn: de beste breister laat wel eens een steek vallen. Zou u é&fö'een krant willen hebben, waar nooit iets op aan te merken is? Nou dan. HIERLANGS UITKNIPPEN ^P^e naam van de nieuwe abonnee is: h Ba/su een nieuwe abon- 3 otraat: g nee aanbrengt ontvangt u Woonplaats: n naar keuze een Parker balpen of een alleraar- en wil het abonnementsgeld betalen g di Hst in.en.uit.eikaar. pee maand ƒ12,71) z*t_tannetja per kwartaal 37,75) 83 I Bovenstaande nieuwe abonnee wordt opgegeven door: j Straat: E® Woonplaats: U wilt ontvangen: Parker balpen y Tonnetje g (aankruisen wat u wilt hebben) Deze bon in open enveloppe (zonder postzegel) opsturen naar Dagblad De Stem, ga Antwoordnummer 112, Breda.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1