HaDMKMD y firtrekpremie oor urmamers T rein ver keer ontregeld door winters weer den exter EGBAAS WINTERMANTELS £HOW°en zo PPR wil breken met hel kabinet I empo-team IOUW DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND [gxaetfen rijbewijs duurder I ^"andaag Jeugdige pony- rijdster in kindert verongelukt met f ISO.- ymrmel Elf olielanden dreigen Saoedi-Arahië J rSIOTHERAPEUT TENO-TYPISTE - NV te TiltBurg EX - N.V. helpt u bouwen MAANDAG Man steelt ton van huisgenoot De krant op maandagmorgen: altijd een probleem. Zowel voor de redactie als voor de lezers. Wie niet overma tig in de sport is geïnteresseerd, wordt meestal ook niet opgekikkerd door het altijd wat lauwe nieuws na het vrije weekeinde. Daar komst De Stem nu aan tegemoet. Ook op die moeilijke maandagmorgen is er voortaan de speciale pagina Show en zo. Wie zou de zinnen niet even willen verzetten met de ongelooflijke avonturen van graaf Cag- liostro, wie zou z'n hart niet ophalen aan de positieve instelling van de zanger-gitarist Jackson Browne of zich willen laten vertederen door een leuke foto van ex-Beatle George Harrison? LAWAAI, STANK, VUIL? Heroïne-dode i> .D B.V. 20 december 1976 11$e jaargang-no. 18138 Pronk bereikt akkoord in Paramaribo I RADIO EN TELEVISIE I i Jaiiffeurs aanvaarden I ln"aaIPlan, maar blijven I ar9wanend Extra hulp Vier dagen Mr Kerstmis Oliekraan stukje dicht als Saoedi's produktie vergroten 3 KERSTSTERREN 12, §0 AZALEA'S vanaf 3,50 OOK OP MAANDAG: „Onder geen beding uitbreiding Almelo" ïn het midden Man verliest neus door vallend glas Ic 103 CD J CD I-* 1 L. CD 1 O) J 0 l> 1 c CO I O J "3 5 D Q. c 0 0 llloos Op 15 december 1975 door ondergetekei„j 1 uitgebracht een expl0lt ten verzoeke van d Griffier der ArrondiSSe' I mentsrechtbank te Kre' da, bij welk exploit aan Condifit B.V., laatste lijk gevestigd zijnde t» Oosterhout (N.-Br.), a de Nieuwstraat 22 thans zonder bekende vestiging en kantoor binnen- of buiten het koninkrijk, is betekend! een verzoekschrift waarmede G. J. Konings te Zegge heeft gewend tot I voormelde rechtbank met het verzoek Condifit B.V., voornoemd, te ver. klaren in staat van fail. lissement, met de daaron gegeven beschikkingen dier rechtbank, met op. 1 roeping van Condifit B.V., vnd., om op vrijdag 7 januari 1977, v.m. ij1 uur, te verschijnen inde Raadkamer van de Ar-1 rondissementsrecht- bank te Breda, zitting] houdende in het Ge rechtsgebouw, terlaan 46 te Breda, t einde op het gedane ver zoek te worden gehoord I M. H. Pieters Gerechtsdeurwaarder -izendorganisatie voor direkte uitzending: Jngere tijd |ands/Duits dec. t/m 31 dec. voor Etten-Leur fdingen ook op zaterdag van I 11.00-14.00 uur Kng en goede sociale voorzieningen L vakantierechten en elke vrijdag [contante uitbetaling. lonlijke aanmelding bij: is bedrijf worden technische kunst- irodukten gespoten voor dia- en irojektie onder de wereldbekende n GEPE. Deze produkten dienen hoge kwaliteitseisen te voldoen, goede produktiebegeleiding is daar van het grootste belang voor kunnen wij plaatsen een geheel zelfstandig voor een regel-1 g verlopende produktie zorgt. stellen het op prijs dat de gezochte I dewerker ervaring heeft in het spui tbedrijf; een technische opleiding aft genoten en in staat is om leiding te ren aan een groep van 15 perso-1 in tweeploegendienst. de juiste man zullen wij een aris betalen. Ons bedrijf is geve; een nieuw pand, voorzien van 1» est moderne apparatuur. t U meer weten over deze funktie, irijft U dan een brief of belt U ons een afspraak te kunnen maken voo 1 persoonlijk gesprek. igastraat 15, Tilburg, 013-434110 Of 013-434096. terzake beslissingsbevoeg- contacten onderhouden me^ ovinciale overheid, architec- gsmaatschappijen en voorts igen die vanuit zijn cornrner- zijn. Het gaat onze cliënt om juisiteur, die als zodanig °P irestelijk N. Brabant woont 0 en niet ouder is dan te BUREAU HOVEN "nEK£NW£:G 282-292 Breda TEL. 076-652550 DR W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN (Van onze redactie binnenland) (jlfSWüK - Met ingang van 1 januari zullen de examen- tarieven voor het rijbewijs omhoog gaan. Dit heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen zaterdag mee- Het tarief voor het volledige examen categorie BE wordt I jan 55,25 (dat is thans 50,25), praktisch herexamen categorie BE gaat van 46,50 naar 51,25, het volledig examen categorie A, CE/DE gaat eveneens van 46,50 n3ar 51,25. Het praktisch herexamen categorie A, [E/DEgaat vanaf 1 januari 41,25 kosten (nu 37,50)en Het theoretisch examen 31,75 (nu 28,75). De prijs van het formulier „eigen verklaring" voor het verkrijgen van de geneeskundige verklaring is vastgesteld 0p/4,75 (nu 4,25). Wk. mm m MM*. mmmamm m mmmn*. m. ik mmm m (Van onze korrespondent) BONN - De vorige week ge kidnapte Richard Oetker be vindt zich in akuut levensge vaar. Na een operatie in een M*nchens ziekenhuis, die za terdag drie uur duurde en waaraan tien artsen deelna men, kreeg de 25-jarige zoon van een van Duitslands rijkste mannen gisteren een gekom- pliceerde longontsteking. Gis teravond deelde de chef van het artsenteam mee, dat Ri chard zich in onmiddellijk le vensgevaar bevond. De lon gontsteking wordt uiterst na delig beinvloed, omdat hij tij dens zijn gevangenschap een beschadiging an het hart op liep. Richard Oetker, die donder dag tegen een losgeld van 22 miljoen gulden vrijgelaten werd, was dinsdag door zijn kidnappers in een houten kist van 1,20 m lengte en 60 cm breedte geperst. Wegens zijn lengte van 1,85 m liep Richard hierbij ernstige been- en heup- breuken op. In de kist-werd hij meer dan veertig uur met ge boeide handen vastgehouden. De beschadiging aan zijn hart liep hij op toen hij met een be weging van zijn benen de stroom inschakelde van een elektrisch apparaat, dat op zijn lichaam was aangesloten. Deze installatie had hem moe ten doden wanneer Richards vader geweigerd zou hebben het losgeld te betalen. Mün- chen verhoort de politie intus sen nagenoeg onafgebroken de donderdag aan de hand van een foto door Richard her kende en onmiddellijk gearres teerde Detlef Grashei. Hij blijft ontkennen. I PARAMARIBO - De Nederlandse regering gaat finan- iéie steun verlenen aan Surinamers die naar hun land fillen terugkeren nadat in overleg tussen beide landen esloten is dat zij daarvoor in aanmerking komen. i kosten voor de over- bcht zullen worden betaald, Ie eventuele schulden aan Ne erland kwijtgescholden, ter- ijl in Suriname de opvangfa- pliteiten die de Surinaamse teering zal gaan opzetten lede door Nederland gefinan cierd zullen worden. Dat heb- len de Nederlandse minister J. ponk van Ontwikkelingssa- lenwerking en zijn Suri naamse collega van justitie, A. t, gisteren in Paramaribo Pronk PLAATSELIJK REGEN I 'emperaturen om vriespunt Gallische held Asterix Waagt de Romeinen J RINNEN-/BU1TENLAND-2 MER1JNTJE bekend gemaakt. Nederland zal verder de terugkeer van ouden van dagen naar Suri name bekostigen die daarbij hun Nederlandse sociale rech ten mogen behouden. Steun verleend gaat worden bij de werving van gekwalifi ceerd personeel dat de Suri naamse regering graag ziet te rugkeren om mee te helpen aan de opbouw van het land. Om terugkeerders goed in te pas sen in de Surinaamse samenle ving zullen in Nederland, om-, her- en bijscholingscursussen worden georganiseerd. „Hoe hoog het bedrag zal zijn dat ermee gemoeid is kun nen wij nog niet zeggen. Dat zal afhangen van het aantal remigranten en de hoogte van het bedrag per man. Het gaat in principe om kosten voor overtocht, bagage, een zakge ld, en de schuldenregeling", aldus drs. Pronk. De hulp zal verstrekt worden naast de 2,7 miljard die Suriname bij de onafhankelijkheid is toege zegd. De beide bewindslieden be nadrukten dat iedere Surina mer van afkomst van harte welkom is in Suriname. Een belangrijk punt van het remi gratiebeleid moet volgens Pronk en Hoost zijn dat de ontwikkeling van Suriname daardoor niet gefrustreerd mag worden. De grootste kans van slagen heeft een terugkeer van Surinamers als het ont wikkelingsproces versneld wordt en als het overleg tussen Nederland en Suriname zich daarbij aanpast, zo stelde zij. „De mens moet centraal staan om teleurstellingen te voor komen". (Van onze correspondent) KLUNDERT - Twee dagen voor haar veertiende verjaar dag is Anita Wedage uit Klun- dert op tragische wijze om het leven gekomen. Het meisje reed zaterdag morgen omstreeks kwart voor elf op een pony in de berm van de Schansweg in haar woon plaats. Het dier sprong plotse ling op de rijbaan, waarbij het struikelde en de jeugdige be rijdster voorover op de weg viel. Op dat moment was een dertigjarige autobestuurder, eveneens uit Klundert, al zo dicht genaderd dat hij het val lende en op de weg liggende kind niet meer kon ontwijken. Bij de aanrijding werd het slachtoffertje zo deerlijk ge wond, dat het na aankomst in het ziekenhuis te Roosendaal aan de opgelopen kwetsuren is bezweken. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT - Het winterse weer heeft de Nederlandse Spoorwegen gisteren danig parten gespeeld. (AD VERTE NTIEl uit de najaarscollectie 1977 als speciale kerstaanbieding Catharinastraat 11 136476 Breda dinsdag, woensdag, donderdag koopavonden Vanaf 16.00 uur tot ongeveer 21.00 uur was geen treinver keer tussen Utrecht en Am sterdam v.v. mogelijk als ge volg van ijsafzetting op de bo venleidingen, waardoor de treinen geen stroom meer kon den afnemen. Gisteravond laat was nog geen verbetering ingetreden in de toestand in Noord-Holland. Daar lag het treinverkeer tus sen Haarlem en Alkmaar nog compleet stil. In het verkeer op de Neder landse wegen zijn in het week einde acht mensen om het leven gekomen. De dodelijke ongelukken gebeurden in Ede, Amsterdam, Arnhem,Groes- beek, Grubbenvorst, St. Ant- honis, Rotterdam en Valkens- waard. (Van onze redactie buitenland) KOEWEIT - De elf leden van de Organisatie van Olie Expor terende Landen (OPEC) die hun prijzen het komende jaar met vijftien procent (10% op 1 januari, 5% op 1 juli) verhogen hebben besloten dat ze hun produktie evenveel zullen verminderen als de produktie van Saoedi-Arabië wordt ver groot. Het Koeweitse dagblad Al-Seyassah zegt dit te hebben vernomen in Gatar, waar de ministerraad van de OPEC is gehouden. Zoals gemeld wil Saoedi- Arabië zijn prijzen volgend jaar maar met vijf procent ver-' hogen. De Saoedische minister van olie, Sjeik Achmed Zaki Jamani, heeft verklaard dat zijn land net zoveel olie gaat produceren als de wereld markt nodig heeft en dat de olie zal worden verkocht aan ieder die erom vraagt. Volgens Al-Seyassah heb ben de elf landen (behalve Saoedi-Arabië verhoogt ook de Verenigde Arabische Emi raten zijn prijzen maar met vijf procent) besloten de produktie van de OPEC op dertig miljoen vaten per dag te houden on geacht de toeneming van de Saoedische produktie. Er was van dit bericht geen bevesti ging of ontkenning te krijgen bij OPEC-functionarissen in Gatar. Irak heeft de onenigheid binnen de organisatie van olie exporterende landen (OPEC) in het weekeinde aangewak kerd door een buitengewoon felle aanval te doen op de hou ding van Saoedi-Arabië, de grootste olieproducent ter we reld. De Iraakse olieminister Tayeh Abdulkarim beschul digde Saoedi-Arabië ervan dat het probeert de OPEC te dwin gen, „toe te geven aan de pres sie van de olie-monopolies en de imperialistische moge ndheden door vast te houden aan de prijsbevriezing". Abdulkarim kondigde aan dat de leden van de OPEC zich tegen de Saoedi-arabische po litiek Zullen verzetten en „de pogingen zullen verijdelen om de organisatie onder Saoedi sche voogdij te stellen". Jamani wilde de organisatie temmen en gebruiken als een instrument in dienst van de re gelingsplannen voor het Ara bische gebied, "aldus Abdul karim. Door deze verklaring werd de onenigheid binnen de OPEC op het politieke vlak ge broken. Jamani had verklaard dat hij verwachtte dat het Wes ten zijn dankbaarheid zou tonen en dit werd uitgelegd in de contekst van het Saoedi- arabische streven een oplos sing voor het Israelisch- Arabische conflict te vinden. Abdulkarim zei dat Saoedi-Arabië probeert „het oliewapen nutteloos te ma ken", en hij riep alle Arabische landen op dit streven te ver oordelen. Dit is David, een jongetje van vijfjaar, dat sinds zijn ge boorte in een steriele isolatie tent leeft in een ziekenhuis van de Amerikaanse stad Houston. David mist het afweermecha nisme dat elk lichaam heeft tegen ziektekiemen en bacil len. Hij zou snel sterven als hij zich buiten de tent zou bege ven. De artsen hebben nu een lichte verbetering in zijn im munologisch systeem gecon stateerd en hebben goede hoop dat David, die zich overigens psychisch en fysiek als een normaal kind ontwikkelt, eens zijn overleefballon zal kunnen verlaten. BEEK In een holle deur van een leegstaande woning in Sittard heeft de districtsre cherche van de rijkspolitie Maastricht gisteren een bedrag van 100.000 gulden gevonden. Het was daar verstopt door een inwoner van Beek (Gem. Neer beek). Die had het gestolen van een huisgenoot, eigenaar van een supermarkt in Beek. De eigenaar van twee su permarkten in Beek was zater dagavond thuis gekomen met de weekrecette van zijn be drijven. Voordat hij het naar de nachtkluis zou brengen ging hij buitenshuis een hapje eten. Om zich een alibi te verschaf fen had zijn huisgenoot al eer der het huis verlaten. Toen de supermarkteigenaar- vertrok ken was, kwam hij terug om het geld te stelen en te verber gen in de deur in Sittard. De politie heeft, hem zondag aangehouden aangehouden op verdenking van de diefstal en bovendien van verduistering. (ADVERTENTIES! plantencentrum „het blok' beatrixlaan37a raamsdortksveer tot 40,00 HERMAN Popeyus de kei harde biljartroutinier uit Etten-Leur heeft alle biljart kenners weer eens versteld doen staan. In een uiterst spannend toernooi wist hij in een adembenemende finale voor de achtste keer de Ne derlandse titel in het drie banden te veroveren. Een ab soluut record. Nog nooit eer der heeft het iemand voor hem gepresteerd om acht keer in dezelfde spelsoort kampioen te worden. DE spelers van Feyenoord stappen niet met een gerust gemoed de wintervakantie in. In het duel tegen het laag geklasseerde VW verspeel den de hautain spelende Rot terdammers een kostbaar punt. EVENALS vorig jaar heeft Nederland bij de aanvang Popeyus van het schaatsseizoen weer een fikse achterstand op grote concurrent Noorwe gen. Het verschil was welis waar niet zo groot als toen in Dokka, maar het zal voor Pfrommer niet gemakkelijk zijn om zijn pupillen op ge lijke hoogte te brengen met de Noorse rode duivels. A -'V v' Uw maandagochtendkater verdwijnt als sneeuw voor de zon. Met Show en zo is het dinsdag voordat u het weet. (Van onze parlementaire redactie) UTRECHT - Het einde van de PPR als regeringspartner lijkt in zicht. De radicalen willen niet langer deel uitmaken van het kabinet-Den Uyl als, onder welke voorwaarden ook, besloten wordt tot uitbreiding van de uraniumverrijkingsfabriek in Alme lo. De landelijke kerngroep (partijraad) van de PPR kwam zaterdag na heftige discussies tot dit verstrekkende besluit met 62 stemmen voor en slechts 12 tegen. Een voorstel om nu al uit het kabinet te stappen werd met het geringe verschil van tien stemmen verworpen (41 tegen, 31 voor). Minister Van Doorn gelooft niet dat het uittreden van PPR-bewindslieden een kabi netscrisis tot gevolg zal heb ben. „En als er al een crisis komt, is zij binnen twee dagen opgelost. Dan heeft de PPR zichzelf monddood gemaakt". Zowel minister Van Doorn als minister Trip en staatsse cretaris Van Huiten lieten in het midden wat zij met de uit spraak van de kerngroep zul len doen als het kabinet op basis van de gestelde voor waarden begin volgend jaar tot uitbreiding van het UC- project zal besluiten. Zouden zij toch willen aanblijven dan keren ze zich daarmee tegen de overgrote meerderheid van de kerngroep, maar ook tegen het bestuur van de PPR. Partijvobrzitter Wijnand van Hoogevest deelde als standpunt van het partijbe stuur mee: negen leden zijn Bel 073- 13 38 38 Milieuklachteninformatienummer Provincie Noord-Brabant van oordeel dat de PPK- bewindslieden bij een defini tief besluit voor uitbreiding van Almelo moeten opstappen; zes leden vinden dat de be windslieden nu reeds uit het kabinet moeten gaan en dus de definitieve besluitvorming niet moeten afwachten. Het gehele bestuur vindt de inhoud van het voorlopige kabinetsbe sluit en de uitleg die premier Den Uyl daaraan gegeven heeft „onaanvaardbaar". (Vervolg op pag. binnen-/buitenland) ROTTERDAM (ANP) - De 32-jarige S. Erman uit Rotterdam is in het week einde zijn neus verloren. Hij liep door een gesloten glazen deur van een schoenenzaak aan de Westkruiskade. Door het vallend glas werd zijn neus eraf gesneden. Het slachtoffer wordt ver pleegd in het Dijkzigtzie- kenhuis. AMSTERDAM - De 27- jarige Amsterdammer A. Mie- dema is in het weekeinde dood aangetroffen in een hotelka mer in de hoofdstad. De man bleek als gevolg van een over dosis heroïne te zijn overleden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1