siauiaa Vergiftiging in Mexico oorberekenen lonen prijzen verboden vriens^k barkrukken Stem-gesGtomk Cairo belooft onderzoek naar dubbele ramp DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND 27 december 197$ m 7erkgevers fel gekant tegen nieuwe beschikking Lubbers PATROUILLE IN BETHLEHEM aag STEM I Jeerslag Hoogovens bestudeert produktie - vermindering bijna gratis Prils A KEUKEN KERSTWEEK SHOW schakel li helpt u bouwen MAANDAG een caravan voor t (goeie) leven Alleen vandaag 116e jaargang no. 18143 13 Sraden rr'Pera,uur rond ^Stenleider rekent HOGELIJK HEER DM 200 DODEN M NEERSTORTEN VLIEGTUIG EN VERGAAN PASSAGIERSSCHIP APOTHEKER DUURDER 30 december koopavona^ kinderlaars PIET KERKHOF Voor half miljoen aan valse dollars gevonden op Zeeuwsch-Vlaming keukens breda J Straat: j? K '^Sa<ENWEG2821292 Breda TEL. 076-652550 LÉctEUR: DR. W.A.J.M. HARKX HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA - BERGEN OP ZOOM - GOES - HULST - OOSTERHOUT - ROOSENDAAL - TERNEUZEN - VLISSINGEN I (Van onze weerkundige me- dewerker) I DE BILT - Een drepessie, aikomstig uit het Poolgebied, I bereikt vandaag Denemar ken en doet de wind tot hard en langs de kunst tot storm- i achtig toenemen. Aanvanke lijk uit west, later weer uit noordelijke richting. Waarschijnlijk drijft er van de Noordzee een aantal buien binnen sommige ver gezeld van sneeuw. Tijdens de kerstdagen is het rustig en vrij zonnig ge weest, want een kleine sto ring met twee tot vijf centi meter sneeuw is juist ooste lijk van ons land naar het zuiden getrokken. De meeste vorst werd in Limburg geme ten: tot -7 graden. De komende dagen blijven wat winters met nu en dan sneeuwval, 's nachts lichte vorst en aanhoudend kans op gladde wegen. Alleen wanneer er een laagje sneeuw blijft liggen, kan de vorst 6 tot 8 graden bedragen. Elders vriest het niet meer dan één tot drie graden met overdag door luchtaanvoer van de Noord zee lichte dooi. MEXICO (AFP) - Minstens 8.000 kinderen die wonen in Ciu- dad Juarez, een stad in Mexico aan de grens met de V.S., vertonen vergiftigingsverschijnselen, zoals wijzigingen in de samenstel ling van het bloed en zenuwstoornissen, als gevolg van het in ademen van giftige lucht. Mexicaanse technici die dit hebben meegedeeld, zeggen dat het hier om een voorlopige schatting gaat en dat het aantal aange taste kinderen veel hoger kan zijn. De Mexicaanse krant „Excelsior" schrijft in dit verband dat de giftige lucht wordt uitgestoten door vier fabrieken gespeciali seerd in de verwerking van lood, zink, cadmium en arsenicum. Deze fabrieken liggen op enkele kilometers van de Amerikaanse stad El Paso. Volgens de Mexicaanse technici hebben ook de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek laten instellen. Het re sultaat hiervan is echter nog niet gepubliceerd. (Van onze redactie binnenland) |DEN HAAG - UTRECHTMet instemming van de vak- imeging, zowel FNV als CNV, maar zeer tegen de zin van Werkgeversorganisaties VNO, NCW en die van midden- «kleinbedrijf KNOV en NCOV, beeft de regering bepaald lit de industrie tot 1 april a.s. geen loonkosten in de lijzen mag doorberekenen. Id de dienstensector zullen volgend jaar kosten tot maximaal li procent mogen worden doorberekend. De meldingsplicht van krgenomen prijsverhogingen blijft voor grotere bedrijven ge- indhaafd. Het percentage dat aan overige externe kosten mag arden doorberekend, wordt verlaagd van 0,5 tot 0,3. Minister Lubbers van Eco- Kche Zaken zal dit in de finitieve prijzenbeschikking lor 1977 deze week aan de «ede Kamer meedelen en in «Staatscourant plaatsen. Hij de maatregelen daags voor nstmis in een gesprek met Btegenwoordigers van on- Jtnemers, consumenten en (lie beroepen bekend ge it, pa onverantwoorde gok (ffldeVNO-voorzittermr. C. it Veen de prijsmaatregel. Ij meent dat uitgekomen is Jtdewerkgevers drie jaar ge- pal hebben voorspeld: fi- piële uitholling van het be- [jfsleven als het regeringsbe- f "iet drastisch zou worden De nu te treffen |pnaatregel acht de heer i „in hoge mate onbil- t voor het bedrijfsleven", (tvolgens hem „er nog verder Br in de vernieling raakt", fsychologisch noemt hij de fenbeschikking een indi- "e loonmaatregel. h|»t noordwesten uit I «eer bewolking, j Wselijk sneeuw of I 'e9en. Matige tot Me wind. BINNEN./ U|TENLAND-2 JSpaanse Poedige vrijlating. £wenzo ^neDiethchvierthaar Lijntje Als het prijsbeleid niet kon worden vrijgelaten dan had de regering rekening moeten houden met doorberekening van de gemiddelde loonkosten van één a anderhalve procent, aldus mr. Van Veen. Het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond zegt hoogst onaangenaam getroffen te zijn. De doorberekening van kosten wordt zo krap bemeten, dat de weg naar enig winsther stel wordt geblokkeerd. Met name de industrie wordt door het verbod lonen door te bere kenen in de prijzen gedupeerd. KNOV en NCOV noemen dat verbod zelfs onaanvaardbaar. De FNV heeft er begrip voor, dat de handel zijn marges mag verhogen, al zet ze vraagtekens bij het percentage (3 4), „de prijzenbeschikking komt wel ongeveer overeen met onze verlangens". Bestuurder H. van der Meulen van het CNV liet zich in dezelfde geest uit: „Een volstrekt juiste beslissing van de minister". Een paar sectoren van het bedrijfsleven die ook in de vo rige prijzenbeschikking niet voorkwamen, zullen in de nieuwe eveneens ontbreken. Het gaat hier b.v. om horeca en handel in eet- en drinkwaren. Ongeveer 20.000 pelgrims en toeristen hebben het kerst- feestgevierd in Bethlehem. Be thlehem bevindt zich in het door Israël bezette deel van Jordanië, zodat er uitgebreide veiligheidsmaatregelen van kracht waren. Incidenten heb ben zich niet voorgedaan. Hier patrouilleren Israëlische sol daten door het stadje. ST. JOHNS (Reuter) - Min stens dertig bewoners van een bejaardentehuis bij Goulds op Newfoundland zijn gisteren om het leven gekomen bij een brand in de inrichting. Ge vreesd wordt voor meer slach toffers. In totaal mogelijk 40. ADVERTENTIES caravan Vriant Autocentar bv Biesdonkweg 31 Breda Tel. 076-877950 Oisterwijk, Heusdensebaan 50, Tel. 04242-3204 (in Interieurcentrum Insaid) CAIRO/BANGKOK - Na krachtige aandrang vanuit het Egyptische parlement heeft de regering in Cairo besloten een onderzoek in te stellen naar het verongelukken van een Boeing 707 van Egyptair bij Bangkok op eerste kerstdag en het ver gaan van het Egyptische schip Patra in de Rode Zee, vrijdag morgen. Functionarissen in Thailand hebben het neerstorten van de Boeing toegeschreven aan een fout van de piloot. Overle vende passagiers van de Patra hebben in de Egyptische pers verklaard, dat het brandblus- materiaal aan boord van het schip ontoereikend was, in slechte staat en waardeloos. De Boeing 707 stortte op kerstmorgen neer op een tex tielfabriek nabij het vliegveld Don Muang bij Bangkok. Alle 52 personen aan boord kwa men om het leven en minstens 18 personen op de grond. Het hoofd van de Bangkokse poli tie, generaal Chalit Boonsu- wan, zei zondag na het inspec teren van de plaats van de ramp: „Waarschijnlijk zijn er nog 30 doden meer". Het totale dodencijfer zou daarmee wel licht tot 100 oplopen. Verscheidene passagiers die de brand aan boord van en het vergaan van het Egyptische schip Patra in de Rode Zee overleefden, zeiden zondag dat de ramp niet was te vermijden door het ontbreken van vol doende brandblusmateriaal. Het gewoonlijk goedingelichte dagblad Al Achram meldde zondag dat 350 mensen waren gered en dat er 45 worden ver mist. Egyptische functionaris sen hadden eerder echter ge zegd dat 127 personen werden vermist op een totaal van 481. UMUIDEN (ANP) - Gezien de slechte economische situa tie en de ongunstige orderposi tie van Hoogovens IJmuiden BV, onderdeel van het Nederlands-Duitse Staalcon cern Estel, overweegt de direc tie verschillende mogelijkhe den om de produktie te ver minderen, die variëren van een gedeeltelijke werktijdverkor ting'in alle afdelingen tot het tijdelijk stilleggen van een aantal of zelfs alle produktie- eenheden, zo zei desgevraagd een woordvoerder van Hoog ovens. DEN HAAG (ANP) - De apothekerstarieven mogen per I januari een zekere aanpas sing ondergaan ter compensa tie van de in 1976 opgetreden kostenstijgingen. Dit hebben minister Lub bers van Economische Zaken en staatssecretaris Hendriks van Volksgezondheid besloten. De verhoging houdt, aldus dit ministerie, geen honora riumverbetering voor de apot hekers in. Opgemerkt wordt dat de apothekers per 1 januari van dit jaar uit eigen beweging van prijscompensatie hebben afgezien. ADVERTENTIES Piet Kerkhof zegt: Heerlijk warm gevoerd. Maten 28-35. Winkelprijs 30r herenschoen Mannen: Ook voor je werk. Echt leren schoen. Vlot model. Maten 40-45. Winkelprijs^0r- bifna gratis prijs Lage Ham Dongen telefoon 01623 - 3645 De Rus Lobanov heeft za terdag op de Medeo-ijsbaan in Alma Ata een sensatio nele tijd van 1.53.8-1,81 se conde onder het wereldre cord van Hans van Helden op de 1500 meter op de klokken gebracht. De pres tatie van de Rus, die ook voortreffelijk voor de dag kwam op de sprint (38.8), kan evenwel niet als we reldrecord worden erkend, omdat hij buiten mededin ging meedeed, a Harm Wiersma lijkt op zijn derde eindzege in het Suikerdamtoernooi af te stevenen. De Fries nam dit weekeinde een voorsprong van twee punten, doordat zijn naaste concurrent, Hans Jansen, verloor van de Zwitser Cazemier. (Van onze correspondent) ANTWERPEN - De rijks wacht heeft in een café te Ant werpen onverwacht de hand kunnen leggen op een pak valse dollarbiljetten die een bedrag van 8 miljoen plm. 550.000 gulden) vertegen woordigden. De man die ze in zijn bezit had, is de Zeeuwsch-Vlaming Charles van D., van beroep slager, die drie jaar geleden ook al eens in aanraking met het gerecht is geweest wegens valsmunterij. De rijkswacht was getipt, dat een partij heroïne verhan deld zou worden aan het Ant werpse stationkwartier. De bewuste „handelaar" bleek bij zijn aanhouding geen drugs maar bankjes van 50 en 100 dollar in zijn koffertje te heb ben. Verondersteld werd door de rijkswachter dat dit bedrag moest dienen om de drugs te betalen, maar er kwam nie mand opdagen. Het bleek spoedig dat de bil jetten vals waren. Mogelijk is die buit een overblijfsel van de valsemunters-affaire die bijna drie jaar geleden aan het licht kwam in Zeeuwsch- Vlaanderen en waarbij niet alle valse biljetten gevonden werden. Het onderzoek gaat nu ver der. Mogelijk leidt het ook weer naar Zeeuwsch- Vlaanderen naar andere figu ren die in de valsemuntérszaak van drie jaar geleden een rol speelden. De Belgische rijks wacht acht het niet uitgeslo ten, dat ze deze week op een nieuw spoor komt. SCHAKEL keukens Breda, Delpratsingel 9 Kom ook naar onze op 28, 29, 30 en 31 december van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Een kopje koffie met een kerstkransje staat voor u klaar. Boy Buise B.V., Delpratsingel 9, Breda. Tel. (076) 138430 rjmipB BTXM a !öp weg naar de n ipo.ooo Vorige week belde Liesbeth op. Liesbeth belt wel vaker op om te laten weten hoe ze over de krant denkt. Ze wilde nu even laten weten, dat ze alle mensen van De Stem bedankt, omdat de krant elke morgen zo vroeg al wordt bezorgd. Dat doet ons deugd. Zoals inmiddels al99.913 abonnees (57 meer dan vrijdag) van daag genoegen nemen met een kleinere sportkrant. Ze weten immers, dat ze het hele volgende jaar de sportiefste krant van Zuid- Nederland in huis krijgen. De Stem, altijd vroeg er bij. HIERLANGS UITKNIPPEN O j De naam van de nieuwe abonnee is: g Br 53L£>' U liU straat- A/s u een nieuwe abon- n ölraalnee aanbrengt ontvangt u Woonplaats: ri naar keuze een Parker m en wil het abonnementsgeld betalen 0 f'Psf°'n£n-uit-elktar~ per maand 13,36) S zeMonnetie per kwartaal (ƒ39,70) B tonnetje. I Bovenstaande nieuwe abonnee wordt opgegeven door: I Naam: 5 Woonplaats: U wilt ontvangen: 5 1 Parker balpen Tonnetje g (aankruisen wat u wilt hebben) Deze bon in open enveloppe (zonder postzegel) opsturen naar Dagblad De Stem, m Antwoordnummer 112, Breda.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1976 | | pagina 1