V spoedgevallen Zendamateur krijgt ruimte DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND Hans Dor jee verlaat NAC, Jo Jansen nieuwe trainer #jf /hv Melkvervoer in problemen Willehrands: Kerk moet teken van eenheid zijn 2Raöto 33eur0 DINSDAG Uitvoer olie en aardgas gedaald EE STEM Borrelboot voor Zeeuwsvlamingen d@ kok men B.V. Van Poppel Van der Put B.V. 23januari;1979 andaag in m Trouwen Dierentuin Wandelen op Wadden zee en ÏJsselmeer Koffer van Car ansa gestolen Akkoord CAO streekvervoer In 1980 eigen kanalen Nederlandse vliegers: pensioen met 56 Twee doden bij ongeluk RIJKE VEILING koop der gebouwen NUARI 1979 aanvang 11 u E KOK NEDERLAND B.V en makelaars in machinerieën ideren, veilinghouders, in Caf» nstraat 109 te TILBURG, ten itaris H.J.F.M.Manders ten ktieder N.V. JEN "DE KONINGSHOEVEN» e TILBURG s) N.E.M. type STEAMBLOc 82 m2 v.o., 6820 kg stoom/u SIGMA, pompen en apn' type STEAMBLOC 300, 1964' 3500 kg stoom/u., met gasi ïls N.E.M. 195112 ato, 153 rti2 n/u.; waterzuiveringsinstallatie iter; vele wagens, aluminium garenwasapparaten KRANTZ ïeldrogers KRANTZ, centrifuges estvrijstalen trommels 180 kg vrijstaten HT haspelverfkuiti ITAK 20/30, 12 ato, 140/212°c, oten roestvrijstalen haspelvert' en KOOIMAN 1800-400 liter it. haspelverfkuipen 1200-2250 T-garenverfapparaten KRANTZ k-stalen reservoirs, roestvrijst 0 1450 mm verfstofunit in r.v.s ibeh.; r.v.s. materiaaldragers jisspoelmachlnes 2x30 sp. en ORST-vleugelkruisspoelmachine niseermachine SCHILDE model kbreedte 180 cm, KRANTZ- 1972, breedwasmachines mm; werkplaatsinventaris m ES 1600x200 mm, kantine-, itoorinventarissen met bureaus, elen. drankautomaten, tel- en schrijfmachines, brandblus- pressoraggregaat GRASSO, type I, motor 11 kW; vrachtauto 4650 kg enz. lag 29 jan. 1979 van 10 -16 uur en I ig 30 jan. (veilingdag) van 0.45 uur aan de fabriek gshoeven 77 te Tilburg, itvoerige omschrijving wordt op aag toegezonden door de aars 2 GG, Van Leljenberghiaan 199A 51*, telex 18125 andioos ireken. nd Nederland. Gouda Tel01820 -11122 !ri|fswagens 200 Verkooppunten in -Tel. 076-134223. K90. osendaal. Tel. 01650-36566 Hout. Tel. 01620-53457 1155-1774. Hl B ||8 Stem-lezers en -lezeressen kijken t*^.; week in week uit in de ,,Kleintjes"-rubrieken.Datzijnelke vfglïfiw 'cdJm dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen. {10$-jaargang no. 16783' UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V. DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J.H.M BRADER. HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON. PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 (Van onze sportredactie) BREDA - NAC heeft een nieuwe hoofdtrai ner. Jo Jansen, de tweede trainer die aanvanke lijk naar het IJslandse IF Akranes zou gaan, kreeg die functie door het NAC-bestuur on langs aangeboden. NAC moest daartoe overgaan omdat Hans Dorjee tot voor enkele dagen de hoofdtrainer, Hans Dorjee plotseling een verzoek had ingediend om zijn contract met onmiddellijke ingang te verbre ken. NAC voldeed aan dat verzoek. Hans Dorjee liep al geruime tijd met tegenzin in het Bredase stadion rond. Hij kon zich niet altijd verenigen met de gang van zaken bij NAC en kwam tot de slotsom dat het beter was het contract ongedaan te maken. (Zie ook onze sportpagina's) Jo Jansen DEN HAAG (ANP) - Ne derland heeft in het afgelopen jaar opnieuw terrein verloren op de internationale export markten. De Nederlandse uit voer van minerale brandstof fen, vooral van aardoliepro- dukten, is sterk teruggelopen. Dit zijn enige in het oog springende feiten van een analyse van de uitvoer in de eerste negen maanden van het afgelopen jaar door de Econo mische Voorlichtingsdienst. De exportopbrengsten van aardolie en aardolieprodukten zijn ten opzichte van de eerste negen maanden van 1977 met ruim 1.4 miljard gulden ge daald. Werd het „exportver- lies" in 1977 nog meer dan ge compenseerd door de aardgas baten, in het eerste halfjaar van 1978 was dit nog slechts voor een klein deel het geval en in de eerste negen maanden is er nu zelfs sprake van een ge daalde aardgasexport. De to tale achteruitgang van de ex port van minerale brandstof fen bedraagt in de eerste negen maanden van 1978 bijna 1.6 miljard gulden. Nede'n IJZEL EN SNEEUW Vandaag veel kans op sneeuw en ijzel onder een bewolkte hemel. Middagtemperaturen omstreeks 4 graden. Zwakke tot matige noord-noordoostelijke wind BINNEN-/BUITENLAND-2 Iraanse leger achter regering BINNEN-/BUITENLAND-3 Vijf gulden - truc van duo Van Agt-Wiegel BINNEN-/BUITENLAND-4 Brokx wil revanche met nieuw woningplan SHOW EN ZO TROS dwarsboomt NOS SP0RT-1 Profwielrenners bij FNV merijntje "r dronk melkU ook (Van een onzer ver slaggevers) MIDDELBURG - De Provinciale Stoombootdiensten gaat een onderzoek instellen naar de mo gelijkheid om spe ciaal ten gerieve van Zeeuwsvlamingen die in Midden-Zee land een avondje uit willen een.nachtboot te laten varen gedu rende het weekeinde. Deze toezegging deed gedeputeerde J. Hoekstra gisteren als voorzitter van de commissie van advies en bijstand van de Provinciale Stoom bootdiensten. Het PvdA-Statenlid me vrouw De Vries- Hommes had er op gewezen dat veel in woners van Zeeuwsch-Vlaande- ren niet kunnen deel nemen aan culturele activiteiten die op vrijdag- en zaterdag avond in Midden- Zeeland plaatsvin den omdat zij toch voortijdig naar huis moeten om de laatste boot te kunnen halen. De provincie ver leent subsidie voor deze culturele acti viteiten, maar "daar kunnen de mensen, in Zeeuwsch-Vlaande ren weinig of niet van profiteren, zo meent zij. In deze leemte zou voorzien kunnen worden wanneer in het weekeinde nog een extra nachtboot vaart uit Vlissingen naar Breskens. Mogelijk zal er binnen afzienbare tijd een proef met het inzetten van een nachtboot worden genomen. (Van onze correspondent) LONDEN - Zelfs de doden moesten wachten tijdens de lange, bitterkoude „maan dag van de grote Britse mi sère" toen een crescendo van nieuwe stakingsacties los brak. Anderhalf miljoen van de laagstbetaalde Britten ga ven er vierentwintig uur de brui aan. Grafdelvers, die voor hun werk van barmhar tigheid 144 gulden per week krijgen uitgekeerd; ver pleegsters, kruiers in zieken huizen, schoonmaaksters, rioolwerkers, tuinlieden, concierges, mensen die in wasserijen zweten en waar van er maandag 30.000 op rukten naar Londen om te protesteren tegen het feit dat ze allemaal werken voor een hongerloon dat rond de 160 gulden per week zweeft. Mensen die van de welzijns zorg leven zijn er aanmerke lijk beter aan toe, zo klaag den de stakers maandag toen ze oprukten naar het Britse parlement. Als gevolg van de staking in de met armoede en ver driet overtrokken openbare dienstensector gingen hon derden scholen dicht, zie kenhuizen werden gedwon gen alleen spoedgevallen op te nemen; er werd geen huis vuil opgehaald; er was chaos op de gemeentelijke luchtha ven en, nog veel zorgwek kender, er reden geen offi- Woedende Engelse vrouwen gaan hier in discussie met stakers. Ze organiseerden zelfs anti-stakingsacties omdat ze vinden dat de eisen van de transportarbeiders het gemiddelde gezin in grote problemen brengen. M Militairen staan klaar om met hun ziekenauto's uit te rukken. ciële ziekenauto's in Londen, Cardiff, Coventry, Man chester en Glasgow. Er wer den militaire ambulances in gezet en de politie deed wat zij kon om te voorkomen dat de stakende ziekenbroeders door hun weigering om zelfs in noodgevallen uit te ruk ken, door een erg opgewon den pers voor moordenaars zouden worden uitgemaakt. Met teksten als „Dood aan de illegale stakingsposten" betoogden boze vrouwen, die stakende vrachtrijders toe zegden, ze net zo lang op hun huid te zullen zitten, tot de vrachtrijders het werk her vat zouden hebben. Stichtin gen van anti-stakingsbewe gingen zoals „Actiegroep van huisvrouwen" in Bury of „De Verenigde Vrouwen" in Li verpool vinden veel weerklank. Na de „maandag van de misère" brak er vandaag een dolle dinsdag aan zonder treinen en de kans op wilde stakingen bij de Londense metro. De verzoeningsge- sprekken rond het vrachtrij dersdispuut, dat al ruim twee weken heeft geduurd, gingen gisteren onverdroten voort in een atmosfeer die als storm achtig werd omschreven. De Londense ziekenauto chauffeurs, 2.300 van het totale aantal van 18.000 dat in staking is gegaan, besloten ih een atmosfeer van hoog oplaaiende emotie en ver warring gisteren terug te komen op hun belofte om voor noodgevallen uit te ruk ken. De minister van volks gezondheid en sociale zaken, David Ennals, besloot gis termorgen 50 militaire zie kenauto's in te schakelen. Ruim 80 politieauto's werden toegerust met brancards. Op een doorsneedag wordt er in Londen 1.500 keer een zie kenauto opgeroepen. Sta kingswachters stuurden hier en daar ambulances weg na dat zij zich ervan overtuigd hadden dat er met voor een noodgeval moest worden gereden. De stakingen kwamen gisteren het gevoeligst aan in Manchester, waar ook 7 000 buschauffeurs het werk neerlegden. Het stadsverkeer veranderde in een enorme chaos. De stakende openbare werkers werden in inciden tele gevallen van harteloze actie beschuldigd. Maar in de gemeentelijke dierentuin van Blackpool werden de 1.200 hongerige dieren gistermid dag via een speciale dispen satie van de vakbond gevoed. Er werd ook zorgvuldig op toegezien dat hart- en long patiënten, kinderen en men sen die aan kanker lijden niet door de staking werden ge troffen. De protesterende stakers uitten zich maandag tijdens hun kille mars door Londen zeer verbitterd over het feit dat zij in de populaire kran ten worden afgeschilderd als „wurgers" en verantwoor delijk worden gesteld voor een economische chaos, die vergeleken wordt met die van 1974, toen de stakende mijn werkers de conservatieve re gering van Edward Heath ten val brachten. De gemeente werkers wijzen op hun bar lage lonen en noemen het so ciale contract dat de rege- ring-Callaghan met de vak bonden heeft afgesloten een fraude. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/DEN HAAG Gladheid en sneeuw veroorzaken op vele plaatsen moeilijkheden met het melkvervoer naar de zui velfabrieken. Heel het produktieprogramma loopt in de war om dat de melkwagens nauwelijks de boerderijen kunnen bereiken. De Koninklijke Nederlandse Zuivelbond FNZ doet dan ook een beroep op de melkveehouders om de toegangswegen tot hun boerderijen enigszins berijdbaar te maken. Volgens de rijkspolitie te Driebergen is het aantal onge vallen gisteren geweldig mee gevallen. De rechterrijstroken zijn over het algemeen goed berijdbaar. Toch eiste het ver keer nog twee mensenlevens toen in het Overijsselse Losser twee auto's frontaal op elkaar botsten. Het treinverkeer on dervindt nog het minste last van de winterse omstandighe den. De NS spreekt van een „enorme drukte", die echter goed te verwerken was. Ondanks de medewerking van een groot aantal vrijwilli gers is het onwaarschijnlijk dat er deze week nog een Elf stedentocht wordt gehouden. Wel is al de datum vastgesteld voor de noorderrondritten, die traditioneel aan de Elfsteden tocht vooraf gaan. In Baflo start zaterdag een 150 km. lan ge wedstrijdtocht, een even- lange toertocht en een 72 km. lange toertocht. Het Elfste- denbestuur zou nu één dag re gen willen en daarna vries weer. Dankzij de sneeuw en rj- zel hebben de jachtopzieners in het nationale park „De Hoge Veluwe" nu een nauwkeurige „dierentelling" kunnen hou den. Men kwam tot 179 edel herten, 174 mouflons, 82 reeëns en 76 wilde zwijnen. „Dat is voldoende, meer dieren kunnen er eigenlijk niet in", zei een woordvoerder van het nationaal park. Tot groot ongenoegen van de politie wordt het „verkeer" op het ÏJsselmeer steeds drukker. Sinds drie man de tocht per auto van Medemblik naar Sta voren hebben gemaakt neemt de animo om de oversteek op deze manier te maken steeds groter. Voor komend weekein de heeft het Wadloopcentrum te Pieterburen wandeltochten georganiseerd over bevroren gedeelten van de Waddenzee. Geprobeerd zal ook worden om een oversteek naar een van die Waddeneilanden te maken. SCHIPHOL (ANP) - Op de luchthaven Schiphol is een div plomatenkoffer van de Am sterdamse zakenman M. Ca- ransa ontvreemd. Volgens een woordvoerder van de rijkspo litie dienst luchtvaart zouden er in de koffer waardevolle horloges, aanstekers, vulpen nen, armbanden alsmede een vliegticket hebben gezeten. De schoonzoon van de heer Ca- ransa heeft bij de rijkspolitie dienst luchtvaart melding van de diefstal gemaakt. De heer Caransa, die on danks de diefstal van zijn kof fer toch naar het buitenland vertrok, zal aangifte doen na dat hij in Nederland is terug gekeerd. UTRECHT (ANP) - Minister Tuijnman van Verkeer en Wa terstaat heeft werkgevers en werknemersorganisaties in het streekvervoer meegedeeld dat de cao-streekvervoer (1978-1979) rond is. Vorige week dreigde de ver- voersbond CNV met acties als de minister nog lang zou wachten met het zetten van zijn handtekening onder de cao Een van de belangrijkste zaken die in de cao is geregeld, is het rechttrekken van het verschil in de netto-beloning van de chauffeurs op de streekbussen en hun collega's bij de gemeentelijke vervoer bedrijven. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - Op de zogeheten 27 MC-band zullen 22 kanalen worden vrijgegeven voor communicatie-amateurs. In het voor jaar van 1980 zullen de amateurs, die lang gestreden hebben voor ruimte op de band, van deze kanalen gebruik kunnen maken. Staatssecretaris Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat deelde dit nieuws gisteroch tend mee tijdens een besloten bijeenkomst met de vaste Tweede-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat. De amateurs zullen zich aan strakke voorschriften moeten houden: zij mogen uitsluitend gebruik maken van naar type gekeurde apparatuur. Werken met huisvlijtzendertjes is er dus niet bij. Het uitgaande vermogen van de zendappa ratuur mag maximaal 0,5 watt bedragen en er zal gewerkt moeten worden met frequen tie-modulatie (fm). „Het is in elk geval een goede start. Wat het aantal kanalen betreft, krijgen we meer dan we gedacht hadden, maar we willen toch nog wel verder", zegt de heer R. van der Hoeven, secretaris van „Citizen Band Federatie" (Burger Band Fe deratie), waarin de communi catie-amateurs verenigd zijn. De 0,5 watt (bereik van 5 tot 20 km) vermogen vindt hij nog wel wat laag, maar voor de toekomst ziet hij wel nog de mogelijkheid dat het vermogen oploopt tot 5 watt. „Bezwaar lijk vinden we wel de tijd, die ligt tussen deze aankondiging en inwerkingtreding van de nieuwe wet. Volgens de staatssecretaris zal dat in het voorjaar 1980 kunnen gebeu ren. Dat tijdstip willen we ver vroegen". Volgens een ruwe schatting zijn er momenteel zo'n kleine 100.000 communicatie-ama teurs in Nederland. Met name in Brabant zitten er erg veel. De apparatuur, die nog in het bezit van de amateurs is, zal straks nauwelijks voor het zenden gebruikt kunnen wor- SCHIPHOL (ANP) - Een meerderheid van de ledenraad van de Nederlandse vereniging van verkeersvliegers heeft gisteren een voorstel van het bestuur van de VNV afgewe zen, waarin de pensioenleef tijd voor vljegers van 56 jaar vervalt. Het bestuursvoorstel betrof een koppeling van een afbouwregeling en een bonus jaar waarmede de huidige pensioengrens van 56 jaar zou vervallen. Volgens de afbouwregeling zouden vliegers de mogelijk heid krijgen vóór hun 56ste jaar minder vlieguren te ma ken tegen een evenredig min dere betaling om na hun 56ste jaar deze uren in te halen. Zo zou de vlieger beter op zijn pensionering worden voorbe reid. Drs. B. Beumer staat boven aan de voordracht van de lijst van ARP-kandidaten voor het Europees Parlement. Op de tweede plaats staat S. Jonker, op de derde mevrouw J. May- Weggen. Dat is de uitkomst van stemmingen van kiesver enigingen van de ARP. De partijraad stelt de uiteindelij ke kandidatenlijst vast. den. Zolang de nieuwe regeling nog niet van kracht is, wordt het bestaande vervolgingsbe leid gehandhaafd. Straks zal het zenden uit de'misdrijfsfeer worden gehaald. Zonder ver gunning zenden wordt dan een overtreding. (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM-„Wij houden de deur niet op een kier voor de abortus. Wij trachten juist de deur, die helemaal open staat, helemaal dicht te trekken. Dat lukt ons nu juist niet omdat Nederland een pluriforme staat is. Daarom moeten we nu streven naar het best mogelij ke", zei kardinaal J. Wille- brands, gisteravond in een in terview in de KRO-uitzending van Brandpunt. De kardinaal was van me ning dat de kerk een teken van eenheid moet zijn en dat die kerk door de gebeurtenissen van afgelopen tijd het risico liep om bij de mensen als een verdeeldheid over te komen. „Met uw verklaring hebt u juist veel onrust weggeno men", zei dr. G. Veringa van het Landelijk Pastoraal Over leg. Mr. F. Andriessen noemde de verklaring „ruimte-gevend". Als positief element zie ik on der meer daarin de vrijheid die gegeven wordt aan ieders eigen verantwoordelijkheid, zei hij. Hij noemde het een plicht van de katholieke leiders om aan de kerkgemeenschap hun standpunt voor te houden. De theoloog, prof. dr. F. Haarsma, verklaarde dat ook de kerk in de toekomst zou moeten leren leven in een plu riformiteit. „Ook de bisschop pen moeten dat leren". MAASTRICHT (ANP) - Vijf studenten van de hogere ho telschool in Maastricht zijn gistermorgen rond halfvijf met hun auto op de Tongerseweg in Maastricht verongelukt. Twee van hen waren op slag dood. Het zijn de 21-jarige bestuur der van de auto, René de Vries uit Amsterdam cn de naast hem zittende student René Re- nirie (24 jaar) uit Nijmegen. (Advertentie) DE SPECIAALZAAK VOOR: ELEKTRONIKA ONDERDELEN V EN MEETINSTRUMENTEN KARNEMELKSTRAAT 10 BREDA TELEFOON 076-133772

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1