V inlraco Forse strop voor verzekeraars Meer sneeuw op komst DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND SCHOLEN MOETEN SLUITEN EE STEM DOOR WATER- EN BLIKSCHADE Hersenvlies ontsteking in Eeklo Helma Wolï-Catz overleden Twee mensen gedood bij reinigen van hogedrnkleiding WOENSDAG Wegenzout vandaag op B.V. 24 januari 1979 re oostburg ijzeldagen: Zee? bijzonitar voor onze winters Voorruit niet schoon? Voortaan op de bon! Personeel zoutindustrie raakt overwerkt Vóel bedrijven draaien op halve kracht Wilde handel andaag in y>&' SANITAIRTEGELS S Iets vieren „WSTHOF" Treinen mudvol Scholen Bussen Middenstand Wegen Noodkreet van bestellers 1255 Postbus 5, Oostburg otem-lezers en -lezeressen kijken week in week uit in de ,,Kleintjes"-rubrieken. Dat zijn elke dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V. DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J.H.M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER 11 Se jaargang no. 18784 ^OREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166 - PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 ders van Oostburg ma an zijn aan de heer P F ijstelling te verlenen als Ie Wet op de Ruimtelijke in van een garage op het kens. g hebben op het bouw- 'ijstelling. liggen met in- gedurende veertien da le (Schouwburgstraat 2. er inzage. lurende de termijn van bezwaren tegen het pg bij hun college in sr en wethouders voor- (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT - Het winterweer is tot dusver zeer bijzonder door dc vele dagen met fikse ijzel In de winters van I95G, 1958, 1966 en 1970 werden ook ijzel- dagen waargenomen, maar meestal bleef het ongemak tot dén keer beperkt. In lange winters, zoals in 1963, kwam maar zelden ijzel voor. Dit jaar liggen wij dikwijls j>£. Af." op de rand van vorst en dooi met in de hogere luchtlagen iets warmere lucht dan aan de grond. Hierdoor valt de neer slag aanvankelijk als regen, maar bevriest in de onderste lagen. Ook gisteren was dit weer in een groot deel van het land het geval. De depressie trok in de avonduren naar Duitsland weg, waarna de wind naar noord tot noordwest draaide. Het kwik dat tot rond het vriespunt was gestegen, gaat langzaam weer iets dalen. In het noorden van het land bleef het de hele dag vier graden vriezen. Er is in de tweede helft van deze week meer sneeuw te verwachten. Dit als gevolg van een storing, die oostelijk van IJsland in de richting van de Noordzee trekt en daardoor zullen in de loop van donder dag de sneeuwbuien weer tot boven ons land kunnen door dringen. Dc temperatuur zal voorlopig dicht bij het vries punt schommelen, maar kan later vooral 's nachts weer iets gaan dalen. IJzel (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN/BREDA/DEN HAAG - IJzel en sneeuw hebben gisteren voor chaoti sche toestanden gezorgd in het hele maatschappelijke leven van Nederland. Steeds wanhopiger wordt de strijd van de gladheidsbestrijders tegen de spekgladde wegen. Als het winterweer op deze manier aanhoudt kan de chaos compleet worden. De politie gaat verbaliserend optreden tegen automobilis ten die de voorruit van hun auto niet ontdoen van de laag ijzel voordat zij op iveg gaan. Volgens de Centrale Politie Verkeerscommissie (CPVC) in Den Haag, brengen de automobilisten door het niet schoon maken van hun ruiten de verkeersveiligheid danig in gevaar. (Van onze redactie binnenland) HENGELO - Bij de werk nemers van AKZO Zout Che mie Nederland in Hengelo is een duidelijke stress-situatie aan het ontstaan, omdat er on afgebroken moet worden over gewerkt om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat deelde marketing-ma nager Van Kooten gisteren desgevraagd mee. De heer Van Kooten zei, dat AKZO Zout Chemie nog niet met grote le veringsproblemen zit. Voor wat betreft het consumptie- zout kan er redelijk aan de vraag worden voldaan, al moet er wel gekort worden op de or ders. Voor wat betreft het we- genzout zijn de voorraden op. Vandaag wordt voor het laatst geleverd vanuit het depot Veg- hel, waar aan het begin van de winter 120.000 ton lag. De de pots in Utrecht cn Fijnaart raakten al begin deze maand leeg, terwijl de werkvoorraden in de produktiebedrijven in Delfzijl en Hengelo vorige week uitgeput waren. Intussen is AKZO erin ge slaagd zeezout te kopen in het Middellandse Zeegebied. Deze weck arriveert een schip met 3000 ton in Nederland, terwijl een tweede schip op dit mo ment wordt geladen. De heer Van Kooten wilde niet zeggen uit welk land het wegenzout wordt gehaald om het risico te vermijden dat de „wilde handel" zich op die markt stort. Internationaal worden door gelegenheids handelaars tienduizenden tonnen zout aangeboden. De heer Van Kooten schat dat er alleen al in Nederland 10.000 tot 20.000 ton wegenzout via dc wilde handel op de markt is gebracht, zonder dat er overi gens al geleverd is. Volgens dc heer Van Kooten wordt de markt verpest door deze activiteiten. land lam Gisteren werkte alles op halve kracht of nog minder dan dat. Nagenoeg alle scholen gaven ijsvrij of waren maar voor een deel bezet. Dot moest spaak lopen. Steffen) (Foto: Stemfotograaf Ben SNEEUW Veel bewolking met sneeuw. Lichte vorst met middagtemperaturen omstreeks -3 graden. Matige noordwesten wind. BINNEN-/BUITENLAND-2 Iran wacht in spanning op komst van Khomeiny BINNEN-/BUITENLAND-3 Duitse reactie op Holocaust: „Verleden niet meer oprakelen". BINNEN-/BUITENLAND-4 Klokkenberg-school behoedt patiënt voor achterstand. BINNEN-/BUITENLAND-5 kwaliteit van bintje achteruit SHOW EN ZO Voor goed doel: 250 Parachutesprongen op één dag. SPORT-1 Hans Dorjee: „Ik had geen keus". MERIJNTJE (ADVERTENTIES! $p- vf' '5M haard is zout waard ,e- „W6 ook voor uw weloverwogen aan schaf van een keuken, centrale verwarming of zwembad TEL. 076-143488 Dreef 64 BREDA Het aangewezen adres: I Specialiteitenrestaurant sfeervol klassiek restaurant vaste menu's en la carte recepties, diners, zakenlunches tafels in gezellig familieverband B zakenlunches Q tafels in gezellig familieverband I I b Hoolstraat 86, Teterlngen Tel. 076-813381 maandag en dinsdag gesloten Op veel bedrijven kwam maar een klein deel van het personeel op het werk. De post werd nauwelijks be zorgd. Het busvervoer lag praktisch helemaal plat. Taxi's reden alleen maar voor zeer urgente gevallen. Het huisvuil kon niet opge haald worden of slechts ge deeltelijk. Kortom: de ijzel legde het land lam. Dit alles had tot ge volg dat er een enorme drukte ontstond in het telefoonver keer. Verbindingen kwamen in de spitsuren nauwelijks tot stand. Het minst te lijden on der deze omstandigheden had den de noordelijke provincies, waar de ijzel pas later op de dag toesloeg. Veel mensen, die 's morgens met het openbaar vervoer daar nog op hun werk konden komen, konden gister avond niet meer naar huis. Alleen de Nederlandse Spoorwegen' ontspringen de sneeuw- en ijzeldans. De trei nen kregen een enorm aanbod aan reizigers te verwerken. Vertragingen ontstonden al leen omdat of het personeel niet tijdig op het werk had kunnen komen, of door de lan ge in- en uitstaptijden. Het vliegverkeer daarentegen kampte met grote problemen. Op Schiphol konden slechts 21 van de 120 uitgaande vluchten op tijd vertrekken en 85 vluchten moesten worden geannuleerd. Op Zestienhoven lag het vliegverkeer helemaal stil. In het hele land hebben vele schoolbesturen besloten dat de scholen vandaag gesloten blij ven. In verschillende gemeen tes was gisteren al vrijaf gege ven en waar dat niet was ge beurd kon er nog nauwelijks sprake zijn van les geven. In West-Brabant en Zeeland gin gen de meeste streekscholen al vrij snel „plat", maar ook op kleuter- en basisscholen werd in de meeste gevallen 's mid dags vrijaf gegeven. Het busvervoer lag gisteren nagenoeg de hele dag plat. In de middaguren begonnen een aantal stadsbusdiensten voor zichtig pogingen te onderne men om via noodroutes reizi gers toch nog enigszins de plaats van bestemming te krij gen. Streekvervoer was alleen mogelijk via de hoofdwegen. Slechts enkele lijnen konden nog in dienst gehouden wor den. „Het is onverantwoord om de chauffeurs over de spekgladde wegen te laten rij den. Op sommige plaatsen moesten vastgelopen bussen „ontzet" worden. Ook taxi's hebben het moeilijk. In Rot terdam hebben B. en W. ver gunning gegeven om de taxi tarieven tijdelijk met 10 pro cent te verhogen. Mensen, die gisteren hun huisvuil buiten hadden gezet, bleken te optimistisch geweest te zijn. Gemeentelijke ver- Aan onze abonnees Door de optredende gladheid is gisteren onze krant op vele plaatsen te laat, en hier en daar zelfs niet bezorgd. Chauffeurs en bezorgers doen hun uiterste best om de bezorging zo vlekkeloos mogelijk te doen verlopen, waarvoor wij hen zeer er kentelijk zijn. Als dit niet overal geheel lukt, nemen wij aan dat U daarvoor begrip hebt. DIRECTIE Schaatswedstrijden in een straat. (Foto: Stemfotograaf Johan van Gurp) voersbedrijven hielden de wa gens binnen en in enkele ge vallen moest een strooiwagen voor de ophaaldienst uit rij den. Het bedrijfsleven kwam gisteren pas heel langzaam op gang. Produktielijnen konden in veel fabrieken pas in de middag gestart worden, omdat toen pas voldoende personeel aanwezig was. Bij de meeste bedrijven kwam de helft van het personeel maar opdragen. Ook overheidsdiensten hadden te kampen met personeelsge brek. De middenstand klaagt steen en been. Deze sector heeft al weken nauwelijks meer een fractie van de nor male omzet gehaald. Ook markten hebben nauwelijks nog nut. Zo stond gisteren een moedige marktkoopman luid keels zijn waar aan de straat stenen in Breda aan te prijzen. Vergaderingen werden giste ren afgelast en beurzen haal den maar een fractie van het verwachtte aantal bezoekers. Het Rijksmuseum Kröller Müller op de Veluwe ontving één bezoeker. Hij kwam op de schaats. Waren de rijkswegen in Ne derland gisteren doorgaans op de rechter rijstrook goed be rijdbaar, in België daarente gen was het een puinhoop. Het openbare leven lag ook daar vrijwel volkomen stil. Op slechts sommige doorgaande wegen werd in België ge strooid, maar de op- en afritten daarvan waren veelal of te glad, of versperd door gestran de auto's. Hevige sneeuwval heeft gisteren in Engeland de toestand nog chaotischer ge maakt. Op de Nederlandse we gen deden zich verhoudings gewijs maar erg weinig onge lukken voor. Tengevolge van de gladheid was er wel veel blikschade, maar liep nauwe lijks iemand ernstig lichame lijk letsel op. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/UTRECHT Van de mensen, die het vaakst bij vrijwel alle Nederlanders aan de deur komen, ondervinden de krantenbezorgers en de postbestellers (maar ook melk boeren, groenteboeren en bakkers) in deze dagen de meeste problemen. De postbestelling heeft gisteren ernstige hin der gehad van de gladheid. Waar mogelijk werden de be stellingen uitgevoerd, zij het met vertraging. In plaatsen waar het niet verantwoord was de bestellers op straat te sturen, werd geen post bezorgd. Deze situatie doet zich ook voor bij de bezorging van de kranten. De krantenbezorgers zijn veelal nog veel vroeger op pad dan de postbestellers en merken als eersten de gladheid. Uit het korps bezorgers van De Stem is het ver zoek gekomen er bij de abonnees op aan te dringen hun stoepen voor zover mogelijk schoon te maken, of te strooi en. Dat vergemakkelijkt het bezorgen van de krant in deze barre tijden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Vorst en glad heid hebben de verzekeraars forse stroppen opgeleverd. Brandassuradeuren hebben op de polissen met uitgebreide gevarendekking sinds oudjaar voor ongeveer 35 miljoen gul den aan claims wegens water schade binnengekregen. Sinds begin dit jaar is het aantal meldingen van schade aan auto's met vijftig procent toe- 'genomen. Een en ander blijkt uit me dedelingen van de Vereniging van Brandassuradeuren en van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren. Normaal keren de verzeke raars jaarlijks één a twee mil joen gulden uit wegens water schade. De gesprongen water leidingen en verwarmingsbui zen hebben niet alleen in wo ningen schade veroorzaakt, maar ook in bedrijven en win kels. Bij de autoverzekeraars ko men over het gehele land nor maal ongeveer 20.000 schade- meldingen per week binnen. Nu is dat zeker tot 30.000 per week opgelopen. In totaal heb ben de verzekeraars sinds het begin van het jaar zo'n kleine 100.000 meldingen van schade aan auto's binnengekregen te gen normaal 60.000. De verzekeraars heb ben de indruk, dat gevallen van dood en lichamelijk letsel als gevolg van auto-ongeluk ken niet in dezelfde mate zijn gestegen als het aantal geval len van blikschade. (Van onze correspondent) EEKLO - In het Belgische plaatsje Eeklo is grote onge rustheid ontstaan na de ont dekking van een geval van hersenvliesontsteking. Het slachtoffer, een 17-jari- ge atheneum-leerling, is in zorgwekkende toestand opge nomen in het ziekenhuis. In middels heeft het stadslabo- ratorium van Gent water monsters van het zwembad van Eeklo onderzocht, maar volgens deskundigen moet de oorzaak van de gevreesde en besmettelijke ziekte hier niet worden gezocht BUSSUM (ANP) - In het Diaconessenhuis in Naarden is maandagmiddag de 78-jarige romanschrijfster Helma Wolf- Catz overleden. De schrijfster werd op 31 mei 1900 in Nieuw- en St.-Joosland geboren en de buteerde met gedichten. Daar na publiceerde zij voorname lijk romans, in het begin sterk autobiografisch gericht. (Van onze redactie binnenland) GRONINGEN Bij een on geval in een gasdistributiesta tion in de Groningse wijk Sel- werd zijn gistermiddag twee personeelsleden van het Gro ningse gasbedrijf door ver stikking om het leven geko men. De twee, die als ervaren vaklieden bekend stonden, waren in het station bezig met het reinigen van de filters van een hogedrnkleiding.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1