eger en BB te hulp geroepen Strenge vorst verwacht i 6 /vis* lOct ,e&5; 174W V Jf| I mmmem KABINET KOMT CDA TEGEMOET Weer problemen in kabinet over abortus li!1 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND POSTBESTELLING OP LAAG PITJE DE STEM DONDERDAG Weer sneeuw- en ijzeitoeslag voor aantal olieprodukten ie i gratis Nrptaatsen igstijden iziti* •LEKTRICITEITSCENTRALES IN WOBLEMEN DOOR „LIJNDANSEN andaag in Stem uit het isolement SWtHGUNCl m 15 februari 1979 119e jaargang no. 18803 1 )ok noodweer België en Duitsland I (Van onze correspondenten) Verschil van klimaat tast potentie aan Vandaag toezeggingen over woningbouw Bereidwilligheid Kabinet trekt adviesaanvrage eigen bijdrage niet in Paus bezorgd over terreur in Italië Gesol lunchroom coffeeshop bar bistro zalencentrum APARTE ZALEN VOOR BRUILOFTEN JUBILEA - ^ARTY'S - ZAKENLUNCHES - DINERS 1e etage winkelcentrum 's Gravenhof Vismarkt 1 Hulst Iedere dag geopend vanaf 10 .00 uur Dinsdags gesloten 0t 140-4371/4374 UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V. DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J.H.M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. IEIJENDEKKER UNTOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON. PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER f 0,60 Ben \un onze redactie binnen land) ARNHEM - De Nederlandse Ikctriciteitsbedrijven hebben jotuannacfit toe te kampen ge- tad met een aantal stroomsto- Wngen als gevolg van het Ilechte weer. Het meeste last Veroorzaakten deze storingen Friesland, Gelderland en IVoord-Holland. Maar ook in k- zuidelijke provincies flik kerde het licht regelmatig, al hieven storingen uit. Dit werd veroorzaakt door het zogenaamde lijndansen. Door de harde wind en ijsaf zetting op de hoogspannings kabels gaan de kabels bewe gen. Dit lijndansen was de oor zaak van kortsluiting op de lij nen. In de meeste gevallen leidde dit echter niet tot een onderbreking van de stroom voorziening omdat overge schakeld kon worden op reser ve-netten. Gisteravond meende een woordvoerder van de electri- citeitsbedrijven dat het ergste voorbij was. ,,Het is relatief rustig geworden", aldus de woordvoerder. In de zuidelijke provincies heeft men nog de minste overlast gehad. De hoogspanningslijnen zijn daar vanwege hun ligging en rich ting traditioneel beter bestand tegen draadbreuk en lijndan- (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - Minister Van Aardenne van Economische Zaken is voor de tweede keer deze winter akkoord gegaan met een sneeuw- en ijzeltoeslag voor een aantal aardolieprodukten. Met ingang van vandaag mogen de leveranciers 0,5 cent per liter extra berekenen. De toeslag geldt voor autogaso- lie, tractorgasolie, petroleum, huisbrando lie. Voor zware stookolie bedraagt de toeslag vijf gulden per 1000 kilo (excl. btw). Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen dagen ondervinden de leveran ciers ernstige moeilijkheden bij het bereiken van de afnemers in het land. Hierdoor is de afleveringscapaciteit sterk teruggelopen en zijn de afleveringskosten sterk gestegen. De toeslag geldt niet voor de zogenaamde „leveringen af-pomp" zoals benzine, lpg en dieselolie voor automobilisten. Ook op leveranties van huisbrandkolen mag een toeslag ge heven worden, 40 cent per hectoliter. Voor flessegas geldt een toeslag van 50 cent per fles, voor vloeibare gassen 50 cent per 100 liter. BREDA/MIDDELBUKG - Het ziet er naar uit dat er de komende dagen maar bitter weinig post zal worden be zorgd. Door de weersomstan digheden zijn naast de gewone treinen ook veel posttreinen uitgevallen en dat maakt ver voer van alle post met een bo venregionale bestemming on mogelijk. Voor het postdistrict Breda en voor de kantoren in Etten- Leur en Oosterhout geldt dat er geen postaanvoer en ook geen postafvoer kan plaats vinden. Alles wat er in de brie venbussen komt wordt dus voorlopig niet verzonden. Een woordvoerder van het post district Middelburg meldde gisteren desgevraagd hetzelf de. Er heeft in de diverse dis tricten nog slechts een zeer be perkte bestelling van streek- post plaats en van die post die nog voorradig is bij de PTT. f V O L I ptm* s®/ A* m Iter goedkoper ur. Dinsdag-vrijdag 9-18 uur Vrijdag koopavond. SS INTER SLAAT WEER TOE (Van onze verslaggevers) LEEUWARDEN/STEDUM/DEN HAAG - De winterse periode waarin ons land sinds Oudejaarsdag verkeert heeft gisteren een voor Nederland ongekend hoogtepunt bereikt, piet name in de noordelijke provincies, in de kop van Noord-Holland en de Noordoost- polder legden striemende sneeuwstormen het verkeer totaal lam en raakten dorpen in (rote mate of zelfs volledig (Stedum) geïsoleerd van de buitenwereld. BRUSSEL/BONN - Het [noodweer heeft niet alleen in Ions land toegeslagen, maar ook lin Duitsland, België en Frank rijk. In Noord-Duitsland ont- jstond door de zware sneeuwval [een even grote chaos als in het [begin van dit jaar. Meters hoog [opgewaaide sneeuwhopen blokkeerden wegen en spoor- Ibanen waardoor het verkeer [onmogelijk werd. Treinen bie lven uren in de sneeuw steken. In België had men dezelfde Itoestand als in ons land. OPKLARINGEN matig tot krachtige noordoosten wind, middagtemperatuur rond de - 4 graden en vanuit het noorden opklaringen. binnen-/buitenland 2 In Iran dreigt totale chaos binnen-/buitenland 3 Carter ruikt olie in Mexico binnen-/buitenland 4 Het wel en wee van een exporttrip binnen-/buitenland 5 Onderzoek KLM-affaire show en zo Platenindustrie viert Hollands carnaval sport Pierre Mathieu ook nu werkloos merijntje 't Is weer voorbij die mooie zomer Boven de lijn Amsterdam- Harderwijk-Zwolle was ver keer gisteravond volkomen onmogelijk. In Drente en Gro ningen werden soldaten van het tweede legerkorps uit As sen te hulp geroepen om hon derd ingesneeuwde automobi listen uit hun wagens te kun nen verlossen. De rijkspolitie in de provincie Drente meldde gisteravond uitdrukkelijk dat iedereen die daar toch met de auto ging rijden, dit op eigen risico deed. Op hulp van rijks waterstaat, provinciale wa terstaat en rijkspolitie hoefde niet meer gerekend te worden. In Noord-Holland werd de hulp van de BB ingeroepen. De kans dat er op korte ter mijn verandering in deze barre toestand komt is gering. In de afgelopen nacht heeft het in heel het land flink gevroren en onze weerkundige medewer ker verwachtte niet dat de koudegolf binnen drie dagen verdwenen zou zijn. Wellicht weet deze koudegolf zich een groter aantal dagen te hand haven. De temperatuur kan daarbij dalen tot vijftien gra den onder nul. In het noorden deed zich in tegenstelling tot het zuiden van het land, waar de proble men veel geringer waren, een grote diversiteit aan moeilijk heden voor ten gevolge van de sneeuwval en de storm. Zo liep het ziekentransport in de pro vincie Groningen vrijwel vast, kon een huisarts zijn patiënt enkele kilometers verderop slechts na een barre tocht van meer dan twee uur bereiken en raakten een aantal dorpen zonder stroom. Het openbaar vervoer in het noorden lag volledig stil. De treinen reden vanuit het mid den van het land slechts spora disch naar het noorden en per vliegtuig was het noorden ook al niet meer bereikbaar. De GENÈVE (ANP) - Verande ring van klimaat kan de sexuele potentie van mensen met een niet zo goede gezond heid ernstig aantasten, zo heeft de Zwitserse medicus Wolf Weihe woensdag tijdens de wereld-klimaat-conferentie in Genève gezegd. Bij migratie naar een ander klimaat zullen alleen zij met het grootste aanpassingsver mogen zich daarin thuis kun nen voelen, de rest, zo waar schuwde Weihe, zal met een grote vermindering van hun voortplantingsvermogen kun nen worden geconfronteerd. Weihe maakt deel uit van een groep van ongeveer 500 kli maat-experts uit 50 landen, die de gevolgen van klimatolo gische veranderingen op het menselijk leefmilieu onder zoeken. scholen zullen in Friesland en Groningen vandaag vrij zijn. Het openbaar vervoer (stads- en streekvervoer en NS) en het beroepsgoederen- vervoer hadden flink te lijden. Ook Schiphol werd verrast: de luchthaven moest voor het eerst in haar geschiedenis als nationale luchthaven dicht, zij het voor ongeveer anderhalf uur. Door dit alles waren er zeer veel mensen die te laat op hun werk kwamen, in het ge heel niet konden gaan of zeer vroeg weer mochten vertrek ken. Het stadsvervoer in de grote randsteden stagneerde meer naarmate het later werd. In Amsterdam verliep het aan vankelijk redelijk, maar door sneeuwval, opvriezing en gladheid werd het voor trams, bussen en metro gaandeweg ondoenlijker de mensen op tijd of zelfs in het geheel te bedie nen. Amsterdam is per trein zelfs geruime tijd onbereik baar geweest. De spoorwegen kampten gisteren met breukleidingen, bevroren leidingen, vastge vroren wissels en grote vertra gingen als gevolg daarvan. In de loop van de dag moesten veel treinen noodgedwongen uitvallen. Ook in West-Bra bant en Zeeland, waar zeer onregelmatig werd gereden. In de loop van gisteravond ondervond de NS alleen nog In het noorden van het land was het beeld op de wegen en in dorpen en steden hetzelfde. De storm zorgde voor enorme sneeuwhopen, waardoor auto's en huizen ingesneeuwd raakten. grote vertraging in de kop van Noord-Holland. De toestand in de rest van het land ver slechterde echter zienderogen in verband met de vorst. Internationale treinen, die gisteren uit Amsterdam had den moeten vertrekken, ver trokken gisteravond uit Roo sendaal of Arnhem. Het ging hier in totaal om zeven inter nationale tremen. De filmliefhebbers moeten nog een paar dagen wachten op de nieuwe films. De Neder landse Bioscoopbond besloot de banden voor de films, die vandaag in première zouden gaan, nog even in Amsterdam te houden. Het Groningse gehucht Stedum was gisteren van de buitenwereld afgesloten. Om de situatie te peilen zochten we gisteravond contact met een willekeurige telefoon abonnee ter plaatse. Dorpskapper A. Smid: „We zijn vanmorgen vanaf tien voor acht tot vanavond tien voor acht verstoken geweest van elektriciteit. Dat was wel lastig. Vooral de mensen die elektrisch stoken hadden het moeilijk. Enkele bejaarden die hun huisje niet meer warm kregen, hebben ze daarom vanmorgen zolang naar een bejaardentehuis in het naburi ge dorp gebracht. Ook de mensen buiten schijnen het moeilijk te hebben. Gemeentewerken is al de hele dag bezig met sneeuwruimen". Over het van de buitenwereld afgesloten zijn zegt kapper Smid: „Ja, ik heb net gehoord op de televisie dat we hele maal geïsoleerd zijn De situatie op de wegen was zeer slecht. Slechts enkelen waagden zich op weg om later tot de conclusie te komen dat verder rijden onmogelijk was vanweg de sneeuwduinen. (ADVERTENTIE) één week geldig Voor 1001 cloe-het-zelf karweitjes zoals meubelbekleding - wandbekleding wind - en zonwering -horren a ALMELO ALPHEN A/D RIJN AMERSFOORT c= AMSTEHDAM APELDOORN ASSEN M«fife! BERGEN OP ZOOM BOXMEER BREDA ft Irf-ïlTll I 1VI BUSSUM CRUQUIUS DEN BOSCH DÉN ij*"1'" HAAG DRACHTEN EERSEL EKEREN "-O'L/L.1 EMMEN ENSCHEDE ERMELO GOUOA GRONINGEN HAARLEM HARDENBERG HEERENVEEN HEERHUGOWAARD HENGELO HILVERSUM LEEUWARDEN LEIDEN MEERSSEN MERKSEM OOSTERHOUT OUDESCHILD-TEXEL TIEL TILBURG UDEN VEENDAM PAPENORECHT ROTTER DAM» ROOSENDAAL •SITTARD»TERBORG VLAARDINGEN WAALWIJK WEERT IJMUIDEN ZWOLLE (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Minister Beelaerts (Volkshuisvesting) en zijn staatssecretaris Brokx zullen vandaag zo goed als ze ker in belangrijke mate tege moet komen aan de wens van de CDA-fractie nog dit jaar drieduizend gesubsidieerde woningen extra te bouwen. Binnen het kabinet vindt nog druk beraad plaats over de fi nanciering van de verhoging van het bouwprogramma, waarbij minister Andriessen (Financiën) een belangrijke rol speelt. Ook binnen het departement van Volkshuisvesting wordt naarstig gespeurd naar de be nodigde financiële middelen. Het CDA-Kamerlid P. Corne- lissen, dat tijdens het debat over de volkshuisvestingsbe groting dringend had aange raden dit jaar het bouwpro gramma te verhogen met dui zend woningwetwoningen, duizend woningen in de be schutte sfeer en nog eens dui zend premiekoopwoningen verklaarde gisteren desge vraagd het kabinet daaraan te zullen houden. Hij gaf echter toe „tevoren bij zijn geestver wante bewindslieden de voel horens te hebben uitgestoken. Als ik er na dat onderhoud van was overtuigd, dat het niet tot de mogelijkheden behoort, had ik die eis niet op tafel gqlegd", aldus Cornelissen. De toezeggingen die Bee laerts vandaag kan doen han gen voor een groot deel af van de bereidwilligheid van An driessen, die tot nu toe in elk geval geweigerd heeft de kos ten geheel voor rekening van zijn portefeuille te laten ko men. Daarover is binnen het kabinet een conflict gerezen met als voorlopig eindpunt naar buiten de vage medede ling van Van Agt dat in princi pe is besloten tot uitbreiding van het contingent woning wetwoningen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Omdat er bin nen de ministerraad nog een kwestie is gerezen van zodanig belang, dat de raad zich daar over alsnog zal hebben uit te spreken is de indiening van het wetsontwerp abortus opnieuw vertraagd. Premier Van Agt heeft de Tweede Kamer mee gedeeld, dat het kabinet niet kan voldoen aan de eerder ge geven belofte om het wetsont werp vóór vandaag in te die nen. Het wordt zeker een week later. Politiek Den Haag gist naar de inhoud van de gerezen kwestie. Duidelijk is, dat er geen onmiddellijke politieke problemen zijn, maar dat de kwestie van juridische en staatsrechtelijke aard is. Die kunnen overigens op zich zelf wel tot politieke problemen in het kabinet leiden. Zoveel is echter wel duide lijk geworden dat de proble men betrekking hebben op de definitieve juridische formu lering van het wetsontwerp alsmede op de staatsrechtelij ke kant van het feit, dat het DEN HAAG Het kabinet trekt de adviesaanvrage aan de Ziekenfondsraad over de 5,- eigen bijdrage niet in. Dit heeft premier Van Agt gistermiddag schriftelijk de Tweede Kamer laten weten. Dinsdagmiddag had PvdA- kamerlid Dolman aangedron gen op intrekking van die ad viesaanvraag, omdat „aller- wege aangenomen wordt dat de 5,- liggeld per dag niet doorgaat". Premier Van Agt schreef gistermiddag, dat er in de adviesaanvraag naast het onderzoek naar de 5,-, aan de Ziekenfondsraad ook ge vraagd is andere mogelijkhe den te onderzoeken om met - behoud van de gestelde doel einden tot kostenbeheersing in de sector van de volksge zondheid te komen. ROME - Paus Johannes- Paulus is erg ongerust over de toenemende terreur in Italië. Tijdens zijn wekelijkse au diëntie zei hij te begrijpen, dat veel Italianen bezorgd zijn over de acties van terroristen. De paus had zijn toespraak nauwelijks beëindigd of een commando van vier jongelui stal twee politie-auto's uit een garage in Rome en staken die in brand. Eerder al hadden terroristen een kantoor in Tu rijn in brand gestoken kabinet het uiterst kritische advies van de Raad van State in belangrijke mate naast zich heeft neergelegd. Met stellig heid wordt in dit verband echter ontkend, dat het kabi net gestoten zou zijn op problemen met het kabinet van de koningin. De problemen worden nog vergroot door het feit, dat het advies van de Raad van State tegelijk met het wetsontwerp gepubliceerd moet worden. Die bindende afspraak is bij de kabinetsfor matie gemaakt. CDA-fractie- leider Lubbers verklaarde gisteravond dat de problemen „zo delicaat" zijn dat het noodzakelijk is een nieuwe ka binetsbeslissing uit te lokken. Begin deze week was de tekst van het ontwerp gereed. Bij een laatste controle door de eerstverantwoordelijke mi nister (De Ruiter, justitie, Ginjaar, volksgezondheid) zouden zij nieuwe - vooral ju ridische - problemen ontdekt hebben. Om die op te lossen kon niet volstaan worden met het raadplegen van enkele an dere ministers, zo is maandag avond tijdens een extra beraad van enkele ministers gebleken. Noodzakelijk is dat alle mi nisters zich opnieuw over het ontwerp buigen, waarna een gezamenlijke beslissing moet worden genomen. Waar schijnlijk zal dit vrijdag, tij dens de normale wekelijkse vergadering van de minister raad gebeuren. Oppositieleider Den Uyl wil van het kabinet een nadere uitleg over het opnieuw uit blijven van het abortus-wets ontwerp. Hij zal daarvoor in de Tweede Kamer stappen on dernemen. „De mededeling van de heer Van Agt is in strijd met gedane toezeggingen", i- dus Den Uyl. „Het feit, dat de ministerraad uitspraak moet doen in een nog hangende kwestie, ttont aan, dat ten on rechte de verzekering is gege ven, dat het kabinet eruit is". Den Uyl vindt, dat het kabi net zich bezighoudt met „er gerlijk gesol met een belang rijke zaak". (ADVERTENTIE) I

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1