V 10ct SièAjam of-Babi DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND i®ft j Politie: Het is een gekkenhuis op de weg Ei® a gstijden Werkgevers bouw: hervatting CAO-gesprek Kemucw-Dm Niet naar de kerkdan ook niet trouwen Koffie Hag, probleemloos lekker! Q9IMCmag! Ontslag voor 360 mensen V\é\G\ê I i DONDERDAG Kans op kou en kater Ed Nijpels kan rustig thuisblijven gratis plaatsen IDE STEM strategische olievoorraad aan >8.6, 22 februari 1979 119e jaargang no. 18809 Carnavalsvierders: GEEN STEMMINGEN IN KAMER OP CARNAYALSDINSDAG andaag in Explosiegevaar Duitsland Melk BONDEN: WEINIG ZIN ZUI9HE9ESLAIB 3 maart 1979 Vorstverlet RASTOR IN NIEUW V0SSEMEER: 99 99 Israël Andreotti geeft op Vriend ULike Meinhof vrijgelaten Waarschijnlijk asiel voor vijftig Koerden 3 stokjes in pikante saus nu A 57 Stem-lezers en -lezeressen kijken week in week uit in de ,,Kleintjes"-rubrieken. Dat zijn elke dag vele tienduizenden mensen. Het moet dan wel heel raar lopen als juist uw „kleintje" niet zou worden gelezen. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V DIRECTIE: DR. W A.J.M. HARKX, DRS. J H M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON. PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 (Van onze redactie bui tenland) KEULEN - De carna valsnarren in West- Duitsland hebben van de vereniging van Duitse artsen in Keulen de tip gekregen om zich met de feestdagen goed te kleden vanwege het koude weer. Het gevaar bij het huidige weertype is namelijk groot dat men behalve een kater ook een verkoud heid oploopt. Ed Nijpels (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Het VVD-kamerlid Ed Nijpels kan in elk geval op carnavalsdinsdag met een gerust hart in Bergen op Zoom carnaval blijven vieren. Het presidum van de Tweede Kamer heeft gisteren besloten op die dag geen stem mingen te houden. Desgevraagd verklaarde Ed Nijpels, dat de afwezigheid van kamervoorzitter Vondeling en de aanwezigheid van waarnemend kamervoor zitter Kleisterlee (CDA) zeker een rol hebben gespeeld bij het nemen van dit besluit. Als pikante bijzonderheid was nog in de wan delgangen te horen dat het CDA aanvankelijk geporteerd was voor het voorstel van de VVD- vertegenwoordiger Portheine in het presidium om de carnavalsdinsdag vrij te geven aan de kamerleden. Nadat het CDA dit had laten we ten, claimden de leden van de PvdA-fractie on middellijk een vrije dag op 1 mei, de dag van de arbeid. Om hiervoor geen precedent te ver schaffen ging het CDA tenslotte niet akkoord met het vrijgeven op carnavalsdinsdag. Zoals bekend had Ed Nijpels er bij het presi dium van de Tweede Kamer op aangedrongen op carnavalsdinsdag niet te vergaderen om zo „zeden en gebruiken" van het zuiden te respec teren. Kamervoorzitter Vondeling was toen de mening toegedaan, dat geen vrijaf kon worden gegeven voor een „particulier feestje". lwrlMist blijft kangen (Van een onzer verslaggevers) BREDA/DRIEBERGEN - „Het is haast niet bij te hou- I den, gewoon een gekkenhuis, verzuchtte gisteren de I woordvoerder van de Rijkspolitie te Driebergen naar I aanleiding van de chaos, die de dichte mist gisteren op de I Nederlandse wegen veroorzaakte. Bij de vele kettingbotsingen I en ongelukken bleef het aantal 1 doden in Nederland beperkt I tot drie. In Duitsland daaren- I legen verloren vijftien mensen I het leven bij kettingbotsingen. Het ziet er niet naar uit dat |de situatie op de wegen van- l anders zal zijn. In de Imistgebieden blijft ook nog de I temperatuur onder het vries- Ipunt, zodat een combinatie Ivan mist en gladheid het extra (gevaarlijk maakt op de wegen. [Behalve in de provincies [Drente, Groningen en Fries- [land kwam gisteren in het hele [land dichte mist voor. Op [sommige plaatsen bleef het [zich beperkt tot 25 meter. Het [vliegverkeer op Schiphol werd [gistermorgen helemaal lam gd. Pas later op de dag |konden enkele vliegtuigen goedkoper Dinsdag-vrijdag 9-18 uur. rijdag koopavond. MIST I Ook vandaag weer mist. Later op de dag kans op I opklaringen. Droog en rustig weer met temperaturen rond ■3 graden. IBINNEN-/BUITENLAND-2 Regeringspartijen verdeeld over VAD BINNEN-/BUITENLAND-3 De vrouw maakt de dienst uit BINNEN-/BUITENLAND-4 Franco-aanhangers verdeeld de verkiezingen in. BINNEN-/BUITENLAND-5 Anti-papisme groeit in Nederland. I SHOW EN ZO Twee jaar werken aan 1 strip-encyclopedie SP0RT-1 l Kees Kist ziet Oranje weer zitten MERIJNTJE Geen stemming in de Kamer, maar wel in het zuiden. landen, maar het merendeel moest uitwijken naar Frank fort. Bij een kettingbotsing op de rondweg bij Den Bosch, tussen Rosmalen en Vught, kwam gistermorgen de 41-jarige L. Tennissen uit Beesd om het le ven. Een tweede man werd ernstig gewond. Dertig perso nenwagens en vier vrachtwa gens waren bij dit ongeluk be trokken. Maar liefst 28 auto's moeten als total loss be schouwd worden. In Wierden- verloren een 56-jarige vrouvy en haar 60-jarige schoonzuster het leven, toen zij met een personenwagen onder een melktankwagen terecht kwa- Op rijksweg 12 tussen Gou da en Woerden veroorzaakte een bij een kettingbotsing lek- geraakte tankauto voor veel vertraging. In verband met ex plosiegevaar sloot de rijkspo litie de weg voor het verkeer in beide richtingen af. Bij Lex- mond reden ongeveer twintig' auto's op elkaar en ook bij Nieuwegein deed zich een ket tingbotsing voor. In de loop van de middag leek het verkeer wat meer gewend geraakt te zijn aan de dichte mist. Ernsti ge verkeersongelukken deden zich toen niet meer voor. Op de autoweg bij Duisburg ramde gistermorgen een vrachtauto de pijler van een brug. Als gevolg hiervan stortte de brug in en kwam op een aantal auto's terecht. In de enorme ravage trof de politie acht doden en drie ernstig ge wonden aan. Op de weg van Keulen naar Koblenz, ter hoogte van Bonn, reden vijftig personenwagens en zeven vrachtwagens op elkaar. Ze ven doden en twintig gewon den konden worden geborgen. Aan de Amerikaanse oostkust, waar nog een flink pak sneeuw ligt, heeft gisteren ijzel ge zorgd voor een enorme ver keerschaos. Nadat een vrachtwaen een pijler van deze brug over de autobaan Keulen-Oberhausen had geramd, stortte de brug in. Uit de ravage werden acht doden en drie zwaar gewonden geborgen. Het barre weer van de laat ste weken heeft maar een ge ringe invloed gehad op de melkaan voer. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - De federatieraad van de bouw- en houtbonden FNV en de bondsraad van de bouw- en houtbond CNV bekijken vrijdag of ze de uitnodiging van de werkgeversorganisatie in de bouw om het cao-overleg te hervatten zullen aanvaarden. ADVERTENTIE INTERNATIONALE POSTZEGELVEILING volgende veiling op in de „Beurs", Grote Markt 16 Breda Catalogus/inlichtingen 076-136221 De bouwwerkgevers hebben de bonden gisteren uitgeno digd voor een nieuw gesprek over een eventuele verhoging van de vorstverletuitkering. De uitnodiging komt een dag nadat het risicofonds bouw nijverheid liet weten op een eis tot verhoging van de vorstver letuitkering van de FNV-bon- den niet te kunnen ingaan. De ze bonden vonden verhoging van de uitkering een zaak voor het risicofonds. Maar de werk gevers, die net als de bonden in het bestuur van fonds zitten, meenden met de CNV-bond dat een verhoging een zaak is voor het arbeidsvoorwaarden overleg, dat op 14 februari juist op deze zaak stuk liep. De één week geldig Hardhouten deur in 40 mm dik Meranti. Afmetingen 201,5x83 cm en 201,5x88 cm ALMELO ALPHEN A/D RIJN •AMERSFOORT AMSTERDAM APELDOORN ASSEN BERGEN OP ZOOM BOXMEER BREDA II £l| I I BUSSUM CRUQUIUS DEN BOSCH DEN A A A A fr-V1 - HAAG DRACHTEN EERSEL EKEREN V EMMEN ENSCHEDE ERMELO GOUDA GRONINGEN HAARLEM HARDENBERG HEERENVEEN HEERHUGOWAARD HENGELO HILVERSUM LEEUWARDEN LEIDEN MEERSSEN MERKSEM i OOSTERHOUT OUDESCHIID TEXEL TIEL TILBURG UDEN VEENDAM PAPENDRECHT# ROTTERDAM# ROOSENDAAL «SJTTARD^TERBORG VLAARDINGEN WAALWIJK f WEERT IJMUIDEN ZWOLLE NIJMEGEN werkgevers deden toen een bod van een extra-uitkering van ƒ10.- per dag na vijftien dagen vorst. Vooral vap die wachttij den wilden de FNV-bonden niets weten. De CNV-bond vond het bod voldoende. Vice-voorzitter Brouwer, van de bouw- en houtbonden FNV, zei gisteravond dat het cao-overleg voor een extra uitkering niet hoeft te worden hervat. Als ze zouden zeggen: jullie moeten onze cao-voor stellen aanvaarden en dan doen wij wat met die uitkerin gen, is dat in ieder geval geen basis om tot overeenstemming te komen, aldus Brouwer. Het federatiebestuur komt van daag bijeen om zich op de si tuatie te beraden en om voor stellen te doen voor de federa tievergadering van vrijdag. De FNV-bonden zien nauwelijks aanknopingspunten voor her vatting van het CAO-overleg. De cao-onderhandelingen braken voor de FNV-bonden op 14 februari naast de extra- vorstverletuitkering a£ op de weigering van de werkgevers om de vervroegde pensione ringsregeling uit te breiden, op de verwerking van tien procent prestatietoeslag in de loon schalen, op het verhogen van het minimum in de prijscom pensatie en op de extra looneis van 20.- per maand. Ad Schrauwen en Jannie Bosters (Van een onzer verslaggevers) NIEUW-VOSSEMEEB Het aankomende bruidspaar Schrauwen-Bosters (hij' uit Roosendaal, zij uit Nieuw- Vossemeer) is danig uit zijn hum dat pastor G.J. van Schaik uit Nieuw-Vossemeer hun huwelijk niet kerkelijk wil in zegenen. De pastor heeft de twee verloofden dinsdagavond van die beslissing in kennis gesteld. „De pastoor vond ons niet gelovig genoeg", zo liet Jannie Bosters (25) gis termiddag desgevraagd weten. Zij en haar 22-jarige verloofde Ad Schrauwen - zij zijn beiden katholiek - overwegen nu daarover de bisschop aan te schrijven. „De pastoor heeft ons dinsdagavond gevraagd waarom ik de laatste tijd zo weinig naar de kerk kwam, en toen ik zei dat ik het nog al druk had met onze flat schoon te maken, zei hij: dan heb ik geen tijd om een mis op te dragen", aldus Jannie Bosters, die eraan toevoegt dat dit op haar fa milie ook nogal vreemd is overgekomen. Pastor van Schaik wilde gistermiddag op zijn besluit en de achter liggende overwegingen in dit concrete geval niet in gaan. „In het algemeen wil ik bruidsparen ontzettend graag helpen op hun weg naar een christelijk huwe lijk, maar de moeilijkheid is of zij weten wat ze willen. Als u naar Engeland wilt, stapt u niet met mij in het vliegtuig naar Japan. En als je op weg wilt naar Bergen op Zoom loop je niet rich ting Dinteloord. En mis schien lopen sommige mensen wel richting Din teloord in plaats van in de richting van hun christelijk huwelijk". Pastor Van Schaik vond de zaak verder te privé om er dieper op in te gaan. „Alleen al het feit dat mensen elkaar vinden voor een huwelijk is privé. Met een kerkelijk huwelijk is dat nog anders", aldus Van Schaik, die er in het per soonlijke vlak verder niet over wilde praten, „omdat het jonge mensen zijn waar ik veel van houd". Ad Schrauwen en Jannie Bosters laten in ieder geval hun huwelijksplannen niet varen: over drie weken trouwen ze voor de wet. (ADVERTENTTES) - Echte koffie, gezuiverd van schadelijke stoffen én coffeine dat doet je goed écht goed (Van onze correspondent) BRUSSEL - Het Belgische ministerie van economische zaken heeft gisteren aan de invoerders en verdelers van lichte stookolie en gasolie toestemming gegeven om de verplichte strategische voorraad aan te spreken teneinde hen in staat te stellen te vol doen aan hun leveringsplicht aan openbare gebouwen en privé- instellingen zoals scholen, ziekenhuizen, openbare gebouwen enz. De toestemming werd verleend omdat de olie-invoerders en -verdelers geen lichte stookolie en gasolie meer kunnen krijgen bij de in België gevestigde oliemaatschappijen. De maatregel van het misterie van economische zaken betekent, dat de strategische reserve van 91 dagen wordt teruggebracht naar 75 dagen. Tegen augustus moeten de voorraden echter weer zijn aangevuld tot 91 dagen, zo heeft het ministerie van economische zaken laten we ten. Verwacht wordt dat de krapte op de markt voor benzine en half-zware en zware stookolie weldra aanleiding zal geven om in die sectoren ook de strategische voorraden te gaan aanspreken. Dat zou reeds over twee weken kunnen gebeuren. Inmiddels is het Belgische ministerie van economische zaken ook begonnen met een onderzoek naar de illegale uitvoer van olie uit België door een aantal maatschappijen. Dat zou gebeuren omdat de olie in het buitenland meer zou opbrengen gezien de huidige schaar ste. De Israëli's hebben woensdag voor het eerst iets ervaren, dat spoedig een akelige routine zou kunnen worden: de minister van defensie, Ezer Weizman, droeg zowel het leger als het personeel van zijn ministerie op, onmiddellijk minder benzine te gebrui ken. Met deze opdracht wil Weizman bereiken dat de strijdkrachten en het ministerie van defensie acht procent minder benzine ver bruiken, zo is officieel in Tel Aviv meegedeeld. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG/HAAKSBER GEN - Bij twee Nederlandse bedrijven worden 360 man ontslagen. Het reorganisatieplan bij Macintosh N.V. zal leiden tot een verlies van ongeveer 250 arbeidsplaatsen, waarvan 179 in Emmen. De textielfabriek Haaksbergen is gisteren fail liet verklaard. Dit betekent dat de 110 personeelsleden van Nederlands enige viltfabriek zijn ontslagen. (Van onze correspondent) ROME - Na drie weken vruchteloos pogen, heeft de demissionaire christendemo cratische premier van Italië, Giulio Andreotti, zijn pogin gen om een nieuw kabinet te vormen opgegeven. President Sandro Pertini heeft voor donderdagmorgen de republikein Ugo La Malfa uitgenodigd voor een gesprek. Waarschijnlijk krijgt hij thans de opdracht tot het vormen van een kabinet, dat op voldoende steun van het parlement kan rekenen. Slaagt La Malfa in het vervullen van zijn op dracht, dan krijgt Italië voor het eerst sinds 34 jaar een ka binet, dat niet wordt geleid door een christendemocraat. La Malfa zou, naar het zich laat aanzien, buiten die van zijn eigen partij, kunnen reke nen op de steun van de com munisten, die de tweede partij van het land vormen. De so cialisten hebben al direct na de val van het tien maanden oude, vierde kabinet-Andreotti voorgesteld La Malfa opdracht te verstrekken voor een nieuwe kabinetsformatie. Daarmee zou La Malfa kunnen rekenen op voldoende steun van het parlement. KARLSRUHE (Reuter) - Na drie jaar van zijn straf van 10 jaar te hebben uitgezeten, is het voormalige Baader-Mein- hof-lid Gerhard Müller uit de gevangenis ontslagen, zo is woensdag in justitiële kringen in Karlsruhe gezegd. Müller staat onder bescherming van de politie omdat hij indertijd tegen zijn vroegere kameraden heeft getuigd en men van die zijde wraakacties vreest. Müller was een goede vriend van Ulrike Meinhof, tegen wie hij echter getuigde, evenals te gen Andreas Baader, Jan Carl Raspe en Gudrun Ensslin, die in 1975 allen tot levenslange gevangenisstraf werden ver oordeeld, Vier van hen pleeg den later zelfmoord. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - Nederland zal vijftig Koerden naar alle waarschijnlijkheid asiel verle nen. Dat is gekomen uit het overleg tussen de kamercom missies van Buitenlandse Za ken en voor Justitie met mi nister Van der Klaauw en staatssecretaris Haars. De Koerden wonen in het grens gebied van Iran, Irak en Tur kije en staan aan vervolging bloot. ADVERTENTIE 149

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1