tijd. vaaam Stopzetting uitbouw Doel geëist V STERKERE GROEI HOGERE KUNSTEN eURIOSA CsT DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND monden laten eis vallen DE STEM XVD.ham Journalisten doodgeschoten in Oeganda Journalist mishandeld na artikel over prins Bemhard DINSDAG Veertig dagen tussen andaag in Duitsers voorspellen voor Nederland: 0H1NKL1JKB 10 APRIL 1979 418e jaargang nöi.ï 884$ IANTOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN Amsterdam moet stadhuïsplan „overmaken IN RAAD ANTWERPEN: Bonden Uiterste" „Vlek" u ïlukwensenvan Van derHamaan ZH.Prins Floris verhuur en verkoop van machines, steigers, sapparasfeati bouwcompressoren gereedschappen e.d. Geheimzinnige ziekte in Togo Negatief RSV- resultaat van 77,8 min Tihange Ministers I £envan de nieuwste rubrieken in de Kleintjes kolommen van De Stem Niet ten onrechte ingevoerd. I [Timers nummer nummer mummer mummer mummer mummer mummer mummer cijfers cijfers cijfers cijfers cijfers cijfer 893.420 1.381.468 1.782.313 2.451.173 2.867 745 3.556.553 3.706.978 3.939.159 6.695 3.409 255 304 00 0 e loterij: 1.211.408 hg? n ing age ten behoeve van jelijk werk, volksgezondheid rerkrijgbaar bij: SUFA, raat 68,3032 CM Rotterdam krant altijd en overal, uvjW dan alle informatie urd. Je kunt ook gaan lén van de onder- sgionale Informatie t is handig als je voor- it voor een afspraak. ;n ze zéker alle tijd •STUREN NAAR POSTZEGEL) van elke vier Stem-lezers/lezeressen is er minstens één. die speciale belangstelling heeft voor juist deze rubriek Bij elkaar zijn dat er vele tienduizenden UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V. DIRECTIE: DR W.A.J M. HARKX, DRS. J H M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER ABON. PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166 - PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 ff. Wamsteeker Metaal: kortere (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM/DEN HAAG - De regering heeft het plan van Amsterdam voor een nieuw stadhuis afgewezen: Reden: het ingediende ont werp zou te veel energie „verslinden". Premier Van Agt: „Bij het indienen van onze energiebe- zuinigingsnota hebben we gezegd dat de overheid het voorbeeld moet geven. Welnu een glaspaleis als door Am sterdam was voorgesteld is in de winter moeilijk warm te houden en in de zomer moei lijk koel te krijgen. Tenzij er enorm veel energie wordt ge bruikt en dat kan niet". Amsterdam heeft nu een nieuw plan bij de regering gedeponeerd dat voorziet in de bouw van een nieuw stad huis samen met een nieuw operagebouw. Totale kosten: 300 tot 350 miljoen gulden. Het rijk zal 200 a 230 miljoen gulden bijdragen. kerkweek van de baan (Van een onzer verslaggevers) verder mogen gaan als alle twijfels over de veiligheid zijn ANTWERPEN - Het Ant werpse gemeenteraadslid Ge rard Bergers (Volksunie) heeft gisteravond in de Antwerpse raad geëist, dat de verdere uit bouw van de kerncentrales in Doel direct wordt stopgezet. Men zou met uitbreiding pas (Van onze sociaal-economisch redacteur) DEN HAAG Een kortere werkweek in de -^rootmetaalindustrie is voorlopig van de baan. loe Industriebonden FNV hebben gisteren in de liervatte onderhandelingen voor de grootme- laalcao hun belangrijke eis, een 39-urige werk week in 1979, laten vallen. De Industriebond ICNV liet zijn eis, een 39-urige werkweek in 1981, pok vallen. De industriebonden zitten nu weer op één lijn tegenover lit FME, de metaalwerkgeversorganisatie. Het belang- lii.ikste breekpunt dat zich in het cao-overleg nog kan Imordoen is dat de bonden zich uitspreken tegen een nieu- litecao, die tot 1 april 1981 zal gelden. De werkgevers listen de afsluiting van zo'n meerjarige cao. Ofschoon de Itaden willen vasthouden aan een nieuwe cao tot 1 april ll)80 ziet het er evenwel niet naar uit dat de cao-duur nog lot nieuwe onrust in de metaalindustrie zal leiden. Het cao-overleg, dat gisteren i Zoetermeer werd hervat, Isdde tot een aantal voorstel- 1:0 van werkgevers en bonden l:s het vlak van vervroegde BINNEN-/BUITENLAND 2 De Franse toerist die naar Spanje gaat, loopt grote I risico's. De ETA heeft I aten weten steeds vijf I Fransen te doden indien I parijs ETA-leden aan I Spanje uitlevert. BINNEN-/BUITENLAND 3 I 'taak wordt nogal oeerbulgend gesproken over de vuilnisman. Toch I 's dit een gewild beroep. BINNEN-/BUITENLAND 4 President Carter heeft een "ieuw energieprogramma I bekendgemaakt. Voor zijn tegenstanders een èandvat" om Jimmy aan I ie vallen. SHOW EN ZO Ted de Braak, die ooit met „een glaasje Madeira" uit de anonimiteit ''ad, en daar sindsdien pel quizzen en „toetjes" uit bleef, wil graag populair SPORT ^ancesco Moser is de s'ote afwezige in de 'essieke Waalse Pijl die 'eedaag op een nieuw '!aject wordt verreden. MERIJNTJE l-punt pensionering en verlenging van de vakanties. De werkgevers stelden voor: Uitbreiding van de regeling vervroegde pensionering tot 62-jarigen per 1 januari 1980; Werkgever en werknemer nemen ter financiering daar van ieder vijftig procent voor hun rekening; De basisvakanties worden totenmetl981elkjaarmeteen dag uitgebreid, zodat het to taal aantal vakantiedagen dan op 24 komt. Daartegenover een afbouw van de rooster-vrije dagen (vrije dagen die midden in de week kunnen vallen en die niet als vakantiedagen kunnen worden opgenomen), zodat in 1981 de afbouw rond is, en: Een looptijd van de cao tot 1 april 1981. De bonden stelden voor: De regeling vervroegde pensionering in 1981 tot 62- jarigen uit te breiden; Werkgever en werknemer nemen ter financiering daar van respectievelijk zestig en veertig procent voor zijn reke ning; De eis op een gemiddelde werkweekverkorting met een uur in 1979 wordt vertaald in vier vrije dagen tussen Kerst mis en Nieuwjaar; Een looptijd van de cao tot 1 april 1980. Zowel ir. W.J. ter Hart, voor zitter van de metaalwerkge vers, als W. Wamsteeker, on derhandelaar namens de In dustriebonden FNV, meenden dat hun voorstellen vrij ver gaand waren. „We hebben on ze goede wil tot het uiterste getoond", aldus Wamsteeker. „We hebben een ernstige po ging gedaan om eruit te ko men", zo zei ir. Ter Hart. Hij verwachtte dat zijn toezeggin gen neerkomen op een loon kostenstijging van 8Vï a 9 pro cent. Beide partijen waren het er over eens dat er op basis van beide voorstellen wel een mo gelijkheid is om tot een com promis te komen. Op grond van de eis van de werkgevers om een meerjarige cao af te sluiten vroegen de bonden schorsing aan voor beraad bij de beleids organen. Die moeten zich voor 20 april over de meerjarige cao-eis uitspreken. Ir. Ter Hart had de indruk dat er nog een kans is om tot een akkoord te komen. Ook Wamsteeker vond dat er wel een basis om tot overeenstemming te komen was. „De materiële verschillen zijn niet zo groot, maar we hebben wel moeite met een cao voor twee jaar". Deze toen wat angstig kij kende jongeman is Peter Snyman (22). Hij heeft ook wel reden om wat angstig te zijn. In een dierentuin in Pretoria probeert hij het we reldrecord „in een vertrek zitten met 24 zeer giftige slangen" te breken. Hij hoopt veertig dagen in het vertrek te blijven zitten, waarbij hij regelmatig een slang op schoot neemt. Onder zijn metgezellen zijn cobra's, boomslangen en adders. Snymans hobby is het bekij ken en bestuderen van slan gen. (Van onze correspondent) BONN - De vijf meest voor aanstaande wetenschappelijke economische instituten in West-Duitsland geloven dat de conjunctuur in Nederland dit jaar sterker omhoog zal gaan dan het Centraal Planbureau (CPB) aanneemt. In hun voor jaarsrapport over de toestand van de wereldeconomie en van de Westduitse economie, dat gisteren in Bonn werd gepre senteerd, schatten zij de groei van het Nederlands bruto na tionaal produkt (BNP) op 2V2%. Volgens Nederlandse bronnen zou de economische groei 2% bedragen. Daarente gen menen de Duitse instituten dat de prijs voor consumptie goederen in Nederland sterker zal stijgen dan in ons land wordt aangenomen, namelijk met 4Vi% in plaats van met 4,1%. Het rapport is optimistisch ten aanzien van de Westduitse conjuncturele ontwikkelingen in 1979 evenals wat betreft de situatie op de arbeidsmarkt. Net als de Bondsregering gelo ven de economen dat het BNP in de Bondsrepubliek dit jaar met 4% zal stijgen. Door het aantrekken van de conjunc tuur zal de vraag naar arbeids krachten toenemen, waardoor het aantal werklozen kan wor den teruggebracht van 1 mil joen tot circa 900.000 op jaar basis. De Westduitse uitvoer groeit duidelijk. De afzwakkende conjunctuur in de Verenigde Staten en de moeilijkheden in Iran verkleinen deze markten weliswaar, maar deze ontwik keling wordt meer dan gecom penseerd door de grotere af zetmogelijkheden van Duitse produkten op de Europese markt, het zwaartepunt van de Westduitse export. Met name de Europese vraag naar kapi taalgoederen, een branche waarin de Duitse industrie een vooraanstaande plaats in neemt, vertoont stijgende -ten densen. Omgekeerd zal de in voer van Europese goederen in de Bondsrepubliek zeer sterk toenemen. Als een „donkere vlek in een overigens zeer helder beeld" noemden de wetenschappers gisteren de prijsontwikkeling, vooral veroorzaakt door prijs verhogingen van grondstoffen (met name olieprodukten) en de verhoging van de BTW in Duitsland. In tegenstelling tot de Bondsregering die vast houdt aan een inflatiecijfer van 3% in 1979 geven de in stituten als prognose aan dat de prijzen in de Bondsre publiek ruimschoots met 3¥2% zullen stijgen. Zij waarschu wen er echter voor om deze grotere inflatie (van ouds een schrikbeeld in West-Duits land) met al te harde middelen te gaan bestrijden. (ADVERTENTIE) {I Van der Ham Opticiens: Met vestigingen in: Bergen op Zoom Prinsenbeek Breda Roosendaal Etten-Leur Zevenbergen Verbeetenstraat 31, Breda tel. 076-146185 BERN (AP) Autoriteiten van de Zwitserse gezondheids zorg hebben alle Zwitserse staatsburgers die zich in het Wes taf rikaanse Togo bevinden opgeroepen om onmiddellijk naar Zwitserland terug te ke ren na het uitbreken van een geheimzinnige bloedziekte al daar die reeds het leven heeft gekost aan een Zwitserse vrouw van middelbare leeftijd. De vrouw keerde onlangs met hoge koorts uit Togo terug. Het ministerie zei dat op het ogenblik in Zwitserland en in het buitenland proeven wor den gedaan om het virus te isoleren, waarvan nu alleen werd gezegd dat het „het bloed en allerlei soorten lichamelijke afscheidingen" aantastte. Inmiddels heeft een woord voerder van een van de groot ste Zwitserse reisbureaus, Hotelplan, gezegd dat alle rei zen naar Togo voorlopig zijn afgelast. De woordvoerder zei dat op het ogenblik „veel Eu ropese toeristen" zich in Togo bevonden, onder wie Neder landers, Zwitsers en West duitsers. (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM - Rijn- Schelde-Verolme Machinefa brieken en Scheepswerven heeft vorig jaar een negatief bedrijfsresultaat van bijna 78 miljoen gulden (in 1977: 10,9 miljoen) behaald. Het uitein delijke verlies komt uit op 59,7 min tegen 49,6 min in 1977. Vandaag praten de bonden met de regering over de problemen bij het RSV-con- cem en de moeilijkheden bij de VDSM in het bijzonder. Zoals bekend willen de bonden ver dere overheidssteun voor be paalde onderdelen van RSV om onder meer de werkgele genheid (van 2.800 man) veilig te stellen. (Zie ook pag. binnen-/buitenland 4) KAMPALA/NAIROBI - De Oegandese politie heeft vrijwel zeker vier buitenlandse jour nalisten twee Zweden en twee Duitsers - doodgescho ten. Dat gebeurde toen de journalisten uit een smokkel- vaartuig op de oever van het Victoriameer aan land gingen. Ze wilden een verslag maken van de oorlogshandelingen in Oeganda. Het Oegandese mmisterie van Buitenlandse Zaken heeft in een verklaring meegedeeld dat vier geüniformeerde en gewapende buitenlandse huurlingen zijn doodgescho ten, die Oeganda waren bin nengekomen na een boottocht over het Victoriameer. De vier journalisten, Arne Lemberg en Karl Bergman en Hans Bollinger en Wolfgang Stiens, beiden van het weekblad Stern, hadden een boot gehuurd om naar Oegan da te gaan. Volgens Keniase getuigen waren ze ongewa pend. weggenomen. Bergers, die naar aanleiding van de ramp in Harrisburg een interpellatie hield, wilde een grondig on derzoek naar de werkelijke ge varen. Hij wees erop, dat de cen trale in Doel 12 km van het Antwerpse stadscentrum af ligt. Hij zei dat als het in Doel mis gaat de hele Antwerpse agglomeratie, een flink stuk van het Waasland en een deel van Nederland ontruimd moeten worden. „Dan ontstaat er in enkele uren tijd een ware volksverhuizing met uiteraard een enorme chaos". Bergers vroeg of het Antwerpse ram penplan met een dergelijke ge beurtenis rekening houdt. Burgemeester Mathilde Schroyens zei, dat dit geen zaak van Antwerpen alleen is. Dit is een nationale zaak. Ber gers: „Als het onderzoek waarom ik heb gevraagd ge ruime tijd in beslag zou nemen, geef ik ernstig in overweging om de centrale in Doel voorlo pig stil te leggen". Schepen Geldolf deelde mee dat de centrale in Doel tweemaal per jaar wordt getest. De Belgische regering heeft gisteravond besloten de stop zetting van de kerncentrale in Tihange ongedaan te maken. De Belgische regering wil wel, dat er extra veiligheidsmaat regelen worden genomen bij het opnieuw in gebruik stellen van de centrale, die vrijdag avond op last van de burge meester van Hoei werd geslo ten. De centrale levert tien procent van alle elektriciteit in België. De Nederlandse minister Ginjaar en zijn Belgische col lega Dhoore zullen op 30 april een gesprek hebben over nucleaire veiligheid, waarbij dan speciaal gesproken zal worden over de centrales in Doel en Borssele. Tijdens het gesprek dat Ginjaar op 30 april zal hebben met Dhoore zal het in het bij zonder gaan om het opstellen van wederzijdse „alarmrege lingen" voor de kerncentrales te Doel en te Borssele. Waarschijn lijk zal binnenkort een speciale Europese ministerraad een bespreking wijden aan de nucleaire problemen. Euro pees commissaris Natali zei gisteren in Luxemburg het nuttig te achten dat de veilig- hei d niet langer een zaak is van de directie van dergelijke cen trales. De publieke opinie wil dat er een onafhankelijke controle komt die in handen is van daartoe gekwalificeerde organen, zo zei hij. ENKELE DUIZENDEN vak lieden van de grote Britse staatsautofabriek Ley land zijn maandag in staking gegaan, ondanks waarschuwingen van de directie, dat hun actie per manente schade zou kunnen toebrengen aan het reeds net vele moeilijkheden kampende bedrijf. EINDHOVEN (ANP) - De 41-jarige journalist Ruud Groen is gistermor gen in het redactielo kaal van het Eindho- vens Dagblad in Eindhoven mishan deld. Hij kreeg een klap in het gezicht van de 52-jarige R. van de B. uit St. Oe- denrode. De man was het kennelijk niet eens met een verslag van Groen over een golf- wedstrijd die vorige week heeft plaatsge vonden op de golf baan van de ver dachte. Een van de deelnemers aan die wedstrijd was prins Bernhard. Toen de stilte van de golfbaan werd verbroken door een verderop trai nende motorrenner, zou de prins deze vol gens het artikel heb ben betiteld als „rot zak". Ruud Groen zegt de gegevens voor het verhaal op schrift te hebben gekregen van de verdachte zelf. De politie in Eindhoven stelt een onderzoek in. Tegen de ver dachte is inmiddels proces-verbaal op gemaakt.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1