Kampbeulen vrijgesproken Libanese stam wil wraak Overleg bij Enka opgeschort pïp a DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND RSV HEEFT 750 MILJOEN NODIG KERNCENTRALE RORSSELE TIJDELIJK STILGELEGD SukkelendeSkylab met blote oog te zien GEBREK MN BEWIJS BIJ PROCES IN DUSSELD0RF DE STEM fobbejaanland Industriebond NYY onthult geheim rapport: Twee chauffeurs uit Willemstad en Oud-Gastel in Italië verongelukt Awmim Oud-gedienden moeten uitkomst bieden Gebrek aan piloten bij luchtmacht Tranaaag Politie vergat arrestant lADDm 119e jaargang no. 18857 Nationaal Comité KoninginJuliana 70 jaar A 57 waarvan u vindt, dat er een kleine gerubrieeWcte advertentie voor geplaatst moet worden? Plaats dat Kleintje" dan beslist in De Stem. Tien tegen een dat uw advertentie gelezen wordt. Immers 9 van de 10 stem-lezers en lezeressen pluizen week in week uit onze „Kleintjes"-rubrieken na. Dat zijn elke dag vel tienduizenden Kleintjes-lezers. Bf UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX, DRS J.H.M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: l. LEIJENDEKKER 20 APRIL 1979 ANT0REN te breda-bergen op zoom-etten-leur-goes-hulst-oosterhout-roosendaal-terneuzen-vussingen ABON. PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 DEN HAAG - De lucht macht kampt met een groot gebrek aan piloten en ziet zich jelf gedwongen vliegeniers die je dienst hebben verlaten te benaderen om te voorkomen, jat de Starfighters en straks de f.16 jagers onbemand aan de grond blijven staan. „De burgerluchtvaart heeft een te grote aantrekkings kracht, omdat de voorwaarden nueenmaal beter zijn dan in de militaire dienst. Daarnaast is je opleiding tot jachtvlieger moeilijk te plannen. Je weet van te voren nooit hoeveel er uitvallen", noemt een woord voerder van het ministerie van defensie als hoofdoorzaken van het tekort aan straaljager piloten. De luchtmacht heeft sinds kort haar toevlucht gezocht tot het aanwerven van „oud- gedien- den". Een vijftiental van deze ervaren piloten is schriftelijk benaderd met het verzoek op beroepsbasis opnieuw het uniform aan te trekken. Naast hun functie als actief piloot krijgen ze als speciale taak het begeleiden van jonge vliege niers die juist in Canada him opleiding hebben voltooit en die terug in Nederland verder operationeel getraind worden. Volgens een luchtmacht woordvoerder moeten de oude rotten in het vak gezien wor den als een soort mentors. „Voorheen was het voor een piloot, die voor zes jaar had getekend, daarna niet mogelijk beroeps te worden. Dat hield verband met een goede instro ming van jonge krachten en carriereopbouw. Maar bij de tegenwoordige schaarste heeft men er spijt van deze ervaren vliegeniers te hebben laten vertrekken. Vandaar dat we mensen van wie ze weten dat ze niet meer vliegen uitnodigen opnieuw achter de stuurknup- pel plaats te nemen. Enkelen hebben er al toegehapt". 9? Het 90 ton wegende Amerikaanse ruimte station Skylab, dat in mei of juni terug zal vallen naar de aarde, zal de komende dagen 's avonds weer met het blote öog te zien zijn. Vanavond om 21.17 uur passeert het toestel - als een heldere ster met het blote oog te zien - in zuidelijke richting aan de hemel. De hoogte is dan ongeveer 40 graden. De vol gende dagen komt de gigantische satelliet steeds iets laten over: morgen om één over half tien, zondag om kwart voor tien en maandag om twee voor tien. Dinsdag 24 april is de tijd van overkomst 22.12 uur, maar het station zit dan vrij laag en ver dwijnt spoedig in de schaduw die de aarde achter zich in de ruimte werpt. Door de wrijving met de op enkele hon derden kilometers hoogte aanwezige ijle lucht komt Skylab langzaam maar zeker naar beneden. In de lagere luchtlagen zal hij nog meer weerstand ondervinden en steeds sneller vallen. Het station heeft geen motor die de baan regelmatig kan verhogen of het toestel kan afremmen. NASA hoopt wanneer de val van het toe stel definitief is ingezet, tijdens de laatste omlopen nog wat te kunnen regelen met kleine stuurraketjes aan Skylab, zodat de valcurve wat kan worden verlengt of ver kort. De kans dat brokstukken in bewoonde gebieden erecht komen, wordt door de NA SA zeer klein geacht. Maar onmogelijk is het niet. De baan van Skylab ligt altijd ten Zui den van ons land, dus hier kunnen geen brokken neerkomen. Wel over ons land loopt zo nu en dan de baan van de Russische Saljoet-6, waarin nu weer twee kosmonauten onen. Saljoet is de komende dagen kort na Skylab te zien: van daag om 21.29 uur, morgen om 21.52 u, zon dag om 22.15 u, maandag om 22.36 u en dins dag om 21.25 uur. (Van onze correspondent) BONN In het zogenaamde Majdanek-proces te Düsseldorf zijn gisteren vier van de dertien nog te rechtstaande verdachten van moord op meer dan 250.000 mensen in het gelijknamige Poolse concen tratiekamp wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Hun zaak was al enige tijd geleden uit het grote proces genomen, omdat er geen enkele getuige (meer) kon worden gevonden, die een doorslaggevend bewijs van hun aandeel in de massale vernietiging kon geven. Het gaat om de 66- jarige SS-arts Heinrich Bbinnen/buitenland 2 «De officiële regering in «Libanon heeft de leider Iran de christelijke milities, «Haddad, beschuldigd van ■hoogverraad. jbINNcNLAND/buitenland 13 «voormalig verzet in actie ■legen opkomend lneo-nazisme pnnen/buitenland 4 llCallaghan moet een «wonder verrichten om •premier te kunnen blijven. «binnenland/buitenland 15 Ueliemaatschappijen weer PU de rode cijfers [sport iHans Jansen alleen aan Pop in N.K.-dammen ishow en zo jFilm California suite [verzekerd van succes meruntje pi'ood in de schoenen Schmidt en om drie kamp bewaaksters. In de rechtszaak botsten gisteren de regels van de rechtsorde en morele prin cipes onder groot tumult op elkaar. Het juridische cor recte vonnis - geen bewijs, geen veroordeling - houdt namelijk niet in, dat de be trokkenen ook niet schuldig zouden zijn. Toen de rech ter in overeenstemming met het advies van zowel de verdediging als van het openbaar ministerie de vier vrijsprak, hieven binnen gedrongen demonstranten spreekkoren aan „nazi moordenaars achter de tra lies". Na ongeveer tien minuten verlieten zij het gerechts gebouw onder het zingen van het bekende „Lied van de moerassoldaten", dat het symbool van de Duitse con centratiekampen is gewor den. Buiten hadden zich al vanaf woensdagavond de monstranten verzameld, die gisteren tot een protest groep van circa 300 meest jongeren was aangegroeid. Zij droegen borden en spandoeken met zich mee, waarop de namen van de verschillende vernieti gingskampen van de nazi's en teksten als „nazimisda- digers mogen niet worden vrijgesproken". Na het vonnis begaven ze zich naar de plaats, waar vroeger de synagoge stond en legden daar een krans neer. Het hoofdproces tegen de overige zeven mannen en twee vrouwen dat al meer dan drie jaar duurt en waarvoor talloze getuigen o.a. uit Polen, Israël en de Verenigde Staten zijn ge hoord, wordt inmiddels voortgezet. Het ligt in de verwachting, dat het nog dit jaar beëindigd zou kun nen worden en dat tegen de overgebleven verdachten wel meer of minder zware straffen zullen worden uit gesproken. De moeilijkhe den met de huidige nazi processen (getuigen zijn overleden, te oud of bang voor confrontatie met het verleden) zijn tevens ver oorzaakt door het feit dat de Duitse justitie in de be ginjaren na de oorlog zo traag met de opsporing en berechting van nazi-mis daden is begonnen. IN de eerste twee dagen van de algemene verkiezingen in Rhodesië zijn bijna 1.2 miljoen zwarte en blanke kiezers naar de stembus gegaan. Buiten de rechtszaal werd fel geprotesteerd tegen de vrijlating van de vier oorlogsmisdadi gers. ADVERTENTIE (Van onze correspondent) JERUZALEM - Behalve ka nonskogels, raketten en mor tiergranaten hangt de Neder landse VN-militairen in Zuid- Libanon nu ook nog de drei ging van een bloedwraak bo ven het hoofd. De Nederlandse militairen hebben zich de woede van een Bedoei'enstam in het Zuid-Libanese grensge bied op de hals gehaald door een stamlid neer te schieten. De gewapende en geünifor meerde militieman, die eer gisteren bij een aanval op de helikopterlandingsplaats bij het Unifilhoofdkwartier in Nakoera hoogstwaarschijnlijk door Nederlandse kogels werd gedood, behoort tot een Be- doeïenstam, die in de christe lijke bufferzone woont. We gens de gewelddadige dood van de jonge mohammedaanse Bedoeïn, die volgens een mili tie-woordvoerder alleen maar naar Nakoera zou zijn geko men om bij de vuurgevechten getroffen telefoonleidingen te repareren, hebben de stamle den de traditionele bloedw raak gezworen. De helihaven worden door een met twee pantservoertuigen uitgeruste Nederlandse eenheid bewaakt. De twee Nederlandse kapi teins, die in de nacht van woensdag op donderdag bij zware beschietingen van de christelijke militia's op het Unifilhoofdkwartier bij Na koera licht gewond raakten, maken het goed. Kapitein Woesing werd in zijn billen getroffen, terwijl kapitein Nuijen door granaatschijven in zijn arm en zijn gelaat werd geraakt. Ze zijn inmiddels weer in staat dienst te doen. Familie-park Vanavond op NOS 2 na journaal van 20.00 uur ziet U de nieuwe attrakties van het sfeervolle familie-park. Gelegen te Lichtaart vlak over de Belgische grens op 10 km van Turnhout. WENEN (AFP, DPA) - Een achtienjarige jongen heeft achttien dagen in een cel van een politiebureau in Oosten rijk gezeten zonder iets te eten of te drinken te hebben gehad. De politie was hem vergeten. De jonge Oostenrijker, An dreas Mihavecs, is in zorgwek kende toestand naar een zie kenhuis overgebracht. Volgens de artsen is het een wonder dat hij nog leeft. BREDA - In een vergadering van de centrale ondernemings raad van Enka, die nauwelijks tien minuten duurde, hebben de gekozen leden van de COR geweigerd met de directie van Enka te praten over de woensdag bekendgemaakte saneringsplannen voor de Enkabedrijven in Emmen en Breda. De centrale ondernemings raden van Enka Nederland lieten de voorzitter mr. D. Sorgdrager gisteren in Arn hem weten dat zij eerst overleg willen plegen in eigen kring. Aanleiding daartoe was het afbreken eerder deze week van de centrale cao-onderhande lingen bij AKZO-Nederland tussen de vakbeweging en de raad van bestuur van AKZO. De Enka-ondernemingsraad heeft aangekondigd begin vol gende maand op de reorgani satieplannen, die zoals gemeld neerkomen op een ontslag voor 500 man in Emmen en een mo gelijk verlies van circa 200 ar beidsplaatsen bij Enka-Breda te willen terugkomen. Het lid van de raad van be stuur van Enka mr. Sorgdrager zei na dit korte beraad bijzon der teleurgesteld te zijn over het opschorten van de COR- vergadering. „Ik betreur", zo zei hij, „dat nu ook de COR de koppeling aanbrengt tussen deze reorga nisatieplannen en het overleg over het arbeidsvoorwaarden beleid". Hij sprak de hoop uit, dat de vakbonden van dit ge schil geen prestigezaak zullen maken en dat zij de COR-leden toch bereid zullen zijn om be gin mei op deze zo belangrijke zaak voor Enka terug te ko men. „Ik blijf", aldus mr. Sorgdrager, „te allen tijde be reid het overleg met de bonden en de ondernemingsraad over de reorganisatieplannen te hervatten". Gisteren zou in Arnhem overigens uitsluitend over de herstructurering van Emmen worden gesproken, omdat En ka die als een hard plan be schouwt. ADVERTENTIE 51 Stort uw bijdrage voor het verjaardagsgeschenk aan de koningin op Z postgironr.41979 70 of op uw bankop het speciale rek.nr 7919 tn.v.het Nationaal Comité, ROTTERDAM (ANP)-Rijn- Schelde-Verolme heeft 750 miljoen gulden nodig aan overheidssteun om de scheepsbouwtak van het con cern draaiend te houden. Dat staat volgens bestuurder Da vid Rijkse van de industrie bond NW in het nog geheime rapport, dat RSV heeft opge steld voor de scheepsbouwon- derhandelingen vandaag in Den Haag. Rijkse zei dit gisteren in Rotterdam op een besloten vergadering van kaderleden bij RSV. Meer details over het rapport wilde hij niet kwijt. Wel gaf hij als zijn voorlopig commentaar dat de industrie bonden niet verwachten dat het kabinet met een dergelijke steunmaatregel akkoord zou kunnen gaan. Het rapport van RSV is gis teren mondjesmaat verspreid. De industriebonden hebben een exemplaar, evenals de Unie BLHP en vijf leden van de centrale ondernemingsraad. Ook de ministeries van Eco nomische en Sociale Zaken hebben het rapport gekregen. RSV wilde gisteren geen commentaar geven op de uit latingen van Rijkse, omdat het rapport dat het concern heeft opgesteld nog vertrouwelijk is. Het college van Gedeputeer de Staten van Zuid-Holland is van mening dat de off-shore en scheepsnieuwbouwwerf van Verolme dok- en scheeps bouwmaatschappij (Rijn- Schelde-Verolme) in Rozen burg niet gesloten mag wor den. Er moet meer nadruk ge legd worden op diepte-inves teringen, innovatie en verbre ding van het aanbod van pro- dukten. Dit stelt het college in antwoord op vragen van de P.v.d.A.-leden en Van der Vlis van provinciale staten. Namens de Unie BLHP deelde districtsbestuurder Henny Becking ons mee, dat door de Unie pogingen zullen worden ondernomen om ts bemiddelen in het conflict tussen AKZO en de vakbon den. „Er is alle begrip voor het standpunt van de vakbewe ging", aldus de heer Becking, „maar de saneringsmaatrege len bij Enka vereisen toch wel dat er snel een opening komt in het conflict tussen AKZO en de vakbeweging. (Van een onzer verslaggevers) OUD GASTEL/TURIJN - Bij een ernstig verkeersonge val in Italië, waarbij een Ne derlandse en een Italiaanse vrachtwagen betrokken waren zijn de vrachtwagenchauf feurs J. Looy (30) uit Willem stad en P. Hoezen (31) uit Oud Gastel om het leven gekomen. Een derde inzittende van de Nederlandse vrachtwagen, M.D. eveneens uit Oud Gastel raakte zwaar gewond, evenals de chauffeur van de Italiaanse vrachtwagen. De Nederlanders waren in dienst van het internationale transport- en expeditiebedrijf Intramast bv uit Oud Gastel, dat regelmatig transporten op Italië uitvoert. Het ongeval heeft woensdagavond plaats gevonden in het plaatsje Ni chelino nabij Turijn. Omtrent de juiste toe- dracht van het ongeluk was gisteren nog niets bekend. De plaats van het defect in een stoomleiding BORSSELE - De PZEM heeft de kerncentrale bij Borssele tijdelijk stilgelegd, daartoe gedwongen door een defecte stoom leiding. Het mankement heeft volgens de PZEM niet te maken met de werking van de kernreactor. Haar verwachting zal repa ratie van de leiding vijf !a tien dagen duren. Het defect trad op in een stoomleiding van de turbine die zich bevindt in het conventionele gedeelte van de kerncentrale. Deze turbine zorgt voor het aandrijven een dynamo, die op haar beurt weer electriciteit opwekt, die bestemd is voor het openbare net. De storing deed zich voor rond twee uur in de nacht van woens dag op donderdag. Er ontsnapte stoom, die volgens de PZEM beslist niet radio-actief kan zijn. De kapotte leiding bevindt zich in een heel ander gebouw dan de eigenlijke kerncentrale. De centrale werd direct nadat het defect was gesignaleerd, op de normale wijze stilgelegd. Zolang de kernenergiecentrale stilligt, nemen de andere -conventionele- centrales die de PZEM in Zeeland heeft, de electriciteitsproduk- tie over. Tevens wordt, indien nodig, electrische energie inge kocht via het landelijk koppelnet, aldus gisteren de PZEM. ADVERTENTIE' een week geldig Tweedelige Altrex ladder voor hel veilige klimwerk Met gepatenteerde sporten en antislip ladderschoenen Uitgeschoven lengte ca. 7 meter ALMELO ALPHEN A/D RIJN AMERSFOORT AMSTERDAM APELDOORN ASSEN Mm'jfo) BERGEN OP ZOOM BOXMEER BREDA (JHI ff f lf] MitfX BUSSUM CRUQUIUS DEN BOSCH DEN ^7 HAAG DRACHTEN EERSEL EKEREN /I_/L_yL_/1 EMMEN ENSCHEDE ERMELO GOUDA GRONINGEN HAARLEM HARDENBERG HEERENVEEN HEERHUGOWAARD HENGELO HILVERSUM LEEUWARDEN LEIDEN MEERSSEN MERKSEM OOSTERHOUT OSS OUDESCHILD-TEXEL TIEL TILBURG UDEN VEENDAM PAPENDRECHT ROTTERDAM ROOSENDAAL SITTARD TERBORG VENLO VLAARDINGFN WAALWIJK WEERT IJMUIDEN ZWOLLE NIJMEGEN ilathÜ

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1