Q „Vooral Nederlandse raddraaiers terroriseren horeca-personeel" V DISCRIMINATIE ARO[WEN BIJ ÖIVTSLAG VOORBIJ an UKENS :N BESTEM Bij Akzo nog meer banen op de tocht ME Kamerdebatten straks in hele land te beluisteren Junta Argentinië arresteert top vakcentrale BON WOENSDAG FNV-bond komt met actie j CPN wil sluiting van Borssele en Dodewaard Nederlander komt om bij ontsnappings poging Werk 600 man bedreigd riNGEN! zn. b.v. 25 APRIL 1879 VAN DE GLAZENWASSER 'm 10 jaar. KIES BIJ: Scherpdeel 4 Roosendaal I. 01650-33960 HUIS- DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND 11Be jaergaRg -i iïfck andaag in Hele avond voetbal op buitenlandse tv-zenders Kamer achter spoedwet je In Oostenrijk: Laat Oosterhout Breda Machines of gereedschap nodig voor een klus? Gewoon huren! Mislukte aanslag op Iraanse premier Bonden: van een hoge I,- met behoud opnamen rdat het kind beschikbaar, ïiedt mogelijkheden oparatuur uidelijk geprijsd je keuken kunnen zoals loodgieters- rgen c.q. regelen. derdags gesloten te koop gevraagd of aan te bieden? Even laten horen via een ..Kleintje in De Stem en het komt m orde Immers tienduizenden Stern-lezers en lezeressen (een op de dnel lezen uw advertentie omdat zij speciale belangstelling hebben voor onze ..Kleintjes -rubriek .Huisdieren UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B.V DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J.H M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L LEIJENDEKKER KANTOREN TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166 - PER JAAR - LOSSE NUMMER F C.60 S, ENGELS, uit het land x 2 uur per 1 y2 uur per OF SPAANS Toelatings- K0RRESP0N- S EN NEDER- if Associatie. UIT FRANS, y (Van onze redactie binnenland) UTRECHT - De Nederlandse Bond van Horeca- personeel gaat naast het stellen van materiële eisen actie voeren tegen de „verloedering" van een deel van het publiek om zijn leden een veiliger werkgele genheid te bieden. Dit zei voorzitter Arie van Eg- mond van deze FNV-bond gisteren op de jaarverga dering in Utrecht. Volgens Van Egmond zijn de arbeidsomstandigheden in de horeca de laatste jaren drastisch verslechterd. „Het personeel gaat vaak met angst voor zijn leven naar het werk. Het zijn vooral Nederlandse rad draaiers, alcohol- en drugs verslaafden en jeugdben den die het personeel van de horeea-gelegenheden als stationsrestauraties en het publiek lastig vallen en be dreigen", aldus Van Eg- mond. Hij vond het normaal dat personeelsleden weigeren in dit soort „wild-west- omstandigheden" te wer ken. Hij noemde als voor beeld van actie de door de bond gecoördineerde sta king van bedienend perso neel van de restauratie van het Centraal Station in Amsterdam, waar het „verloederde publiek" het werken onmogelijk had gemaakt. Volgens Van Egmond gaat zijn bond samen met de ondernemers, politie, arbeidsinspectie en bewa kingsdiensten werken aan veiliger werksituaties voor horeca-personeel. Zo heeft het Bedrijfschap Horeca een speciale commissie ter bestrijding van de crimina liteit in het horecawezen geïnstalleerd, die regelma tig contact op zal nemen met het ministerie van Jus titie om tot verbetering van de situatie te komen. Van Egmond zegt een oplossing te zien in het in stalleren van een gesloten tv-circuit en het aanstellen van geüniformeerde bewa kers in de meest onveilige gelegenheden, zoals het Centraal Station te Am sterdam. De hoge kosten van de beveiliging leiden er volgens hem toe dat de overheid die veiligheids maatregelen zal moeten subsidiëren. DE SJAH van Iran is wel- I kom in Oostenrijk. „Als hij I zich van alle politieke activi teiten onthoudt", verklaarde kanselier Bruno Kreisky in een interview met het in Hamburg verschijnende vrouwenblad Praline. BINNEN-BUITENLAND-2 Israël blijft zuiden van Libanon aanvallen met oorlogschepen en vliegtuigen. BINNEN-BUITENLAND-3 Eindelijk de waarheid over de fameuze Spionkop. De rijke historie achter de hoge tribune in het Liverpoolstadion. BINNEN-BUITENLAND-4 Als je t.v. wilt kijken, moet ie er de stekker wel insteken BINNEN-BUITENLAND-5 Verkiezingen in Rhodesië: bisschop wint, maar dominee is woedend. SPORT-2 Zoetemelk eerste leider in de Vuelta. SHOW EN ZO Scott Joplin's ■Treemonisha" opvallend operagebeuren. MERIJNTJE Soosdijk. ARNHEM - Akzo-Neder- land boert nog steeds slecht. Dat blijkt uit het gisteren ver schenen jaarverslag, dat meldt dat de groep in Nederland vo rig jaar een netto-verlies van 100 miljoen gulden heeft gele den. Als de bedrijven in ons land niet worden gemoderni seerd, dan zal dat verlies groot blijven en komt de toekomst van delen van het concern in gevaar. Zo loopt Enka-Emmen de kans in de loop van de jaren tachtig te moeten worden ge sloten, als er geen (overbeids) steun van 150 miljoen gulden komt om het bedrijf te moder niseren. Vorige week maakte Akzo al een reorganisatieplan voor Enka in Emmen en Breda bekend. In Emmen moeten 500 van de 3.500 werknemers weg, in Breda mogelijk 200 van de ruim 800. Desondanks is Akzo van plan een nieuw elektrolysebe- drijf in Rotterdam te bouwen, waarvoor 200 tot 250 miljoen gulden nodig is. Deze investe ring zal pas na 1979 worden gedaan. Dit jaar zal Akzo over de hele wereld voor een hall miljard gulden investeren, zo blijkt uit het jaarverslag. DEN HAAG - Het partijbe stuur van de Communistische Partij van Nederland vindt dat het gebruik van de kerncen trales in Borssele en Dode- waared stopgezet moet wor den. Naar de mening van het bestuur brengt de toepassing van kernenergie in een land als Nederland „ontoelaatbare ge varen en risico's met zich mee". In de verklaring van het partijbestuur wordt naar aan leiding van de gebeurtenissen met de kernreactor in het Amerikaanse Harrisburg ge steld, dat alle tot nu toe door de „atoomindustrie als vast staand geproduceerde risico berekeningen een slag in de lucht blijken te zijn". (Van onze sportredactie) BREDA - Vanavond kunnen de voetballiefhebbers vrijwel de hele avond voor de televisie blijven zitten, mits zij dan wel over een afstandsbediening beschikken want er zal driftig geschakeld moeten worden. Het begint om 17.30 uur op de BRT 2 met de amateurinterland Belgié - Nederland. Daarna even tijd om wat te eten en even te schakelen naar BRT 1, waarop om 20.00 uiir de halve Europa Cup Ill-finale Beveren- Barcelona uitgezonden wordt. 20.58 uur is de aanvangstijd van FC Köln - Nottingham Forest op Duitsland 3. Studio Sport zal waarschijnlijk flitsen geven van Beveren - Barcelona (Nederland 1, 23.00 uur) en voor de mensen die laat opblijven staat er dan nog een samenvatting van Herta - Rode Ster Belgrado te wachten (Duitsland 2, 23.40 uur). (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG - Vrouwen, al dan niet gehuwd, kunnen niet meer ontslagen worden alleen omdat ze vrouw zijn. Dat is het gevolg van het aanvaarden door de Tweede Kamer van een spoedwetje „gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake ontslag". Alleen SGP, Boerenpartij en CDA-Kamerlid J. de Boer stemden tegen. Het spoedwetje was noodza kelijk, omdat de bestaande wetgeving niet meer voldoet aan de Europese richtlijnen terzake. Overigens had het wetje al in augustus van het vorig jaar in het Staatsblad moeten staan. Maar het kabi net was niet in staat het tijdig bij de Kamer in te dienen. Het treedt met terugwer kende kracht vanaf 1 februari in werking. Daarbij is vooral rekening gehouden met het aanstelling- en ontslagbeleid in het onderwijs, omdat het schooljaar officieel op 1 au gustus begint. De PvdA slaagde er nog in een belangrijke wijziging aan te brengen. Mevrouw Haas- Berger kwam met een amen dement om het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde vrouwen uit het wetje te halen. (Van onze redactie buitenland) GRAZ - De 32-jarige Ne derlander J.B. uit Doorn is gisteren om het leven gekomen bij een ontsnappingspoging uit de gevangenis in het Oosten rijkse Graz. B. was er in geslaagd de tra lies van zijn cel te verwijderen en was zo op het dak van de gevangenis gekomen. Vandaar wilde hij met behulp van la kens buiten de gevangenis naar de begane grond ontko men. De lakens scheurden echter en B. viel te pletter van een hoogte van 15 meter. Hij was in februari tot zes jaar celstraf veroordeeld we gens het smokkelen van een hoeveelheid hasj over de Joe- goslavisch-Qostenrijkse grens. Ze kreeg een Kamermeerder heid achter zicht (PvdA, VVD, D'66, en PPR) maar ook steun van minister De Ruiter. Onderwijsminister Pais zei dat hij in een circulaire aan de schoolbesturen duidelijk zal maken, dat de wet nu is aange past en geen vrouwen meer mogen worden ontslagen om dat ze vrouw zijn. Minister De Ruiter deed nog een dringend beroep op de Eerste1 Kamer haast te maken met de behan deling daar. Pas daarna kan het in het Staatsblad en vol doet Nederland, zij het te laat, aan de Europese richtlijnen. ÊTÈSSÊ^ m JL. au DEN HAAG - Het hele kabi net - ministers, staatssecreta rissen en hun echtgenoten - gaan op 1 mei feest vieren bij koningin Juliana thuis. De koningin heeft ter gele genheid van haar zeventigste verjaardag de bewindslieden voor een verjaarsvisite uitge nodigd. Op de Dag van de Ar beid. De Tweede Kamer kan daarom die dag niet vergade- Twee ontploffingen hebben gisteren een einde gemaakt aan de laatste resten van de oude Spij- kenisserbrug, de verbin ding tussen Rotterdam- Hoogvliet 'en Spijkenisse. Twee pijlers waren nog overgebleven van de vroe gere verbinding over de Oude Maas. Een enorm watergordijn begeleidde het opblazen van de twee oude pijlers. De nieuwe brug, op de foto half ver scholen achter de water massa, is samengesteld uit delen van de oude Moer- dijkbrug. Kort na de mislukte aanslag kwam plotseling een pistool te voorschijn bij een van de meelopende geestelijken. (ADVERTENTIE) Wilhelminakanaal - oost 41. 01620-50921 Spinveld 16,076-223048 DEN HAAG - Vanaf oktober zullen de Tweede-Kamerde,taffen in het hele land te beluisteren zijn. Door de PTT is e m systeem van geluidslij- nen ontwikkeld waardoor het gesproken woord in 's lands vergaderzaal over het gehele land kan worden gedistribueerd. De Tweede Kamer heeft de explo.tatie in handen. Iedereen die voor de benodigde apparatuur - een kastje met een luidspreker - in aanmer king wil komen, kan zich bij de Tweede Kamer opgeven. De aansluitingen worden door de telefoondistricten verzorgd, aldus de heer W. van der Kruk, chef huistelefoons van de direc tie van het telefoondistrict Den Haag. Kamervoorzitter Vondeling zal het lande lijke luidsprekernet 2 mei op een persconfe rentie in het Kamergebouw introduceren. (Van onze redactie buitenland) TEHERAN - ln Teheran is gisteren een mislukte moord aanslag gepleegd op de Iraanse premier Mehdi Bazargan en enkele leden van zijn voorlopi ge regering. Een man in het uniform van de luchtmacht probeerde een handgranaat naar Bazargan te gooien, terwijl deze meeliep in de begrafenistocht van gene raal Qarani, tot voor kort de belangrijkste militaire advi seur van de ayatollah Khomei- ny. Qarani werd maandag vermoord. Gewapende militairen slaagden erin de handgranaat uit de handen van de aanvaller te slaan. Deze pakte vervol gens een Uzi-machinegeweer en probeerde te vuren. Voor het zover kon komen werd hij evenwel tegen de grond gesla gen en samen met nog een man weggevoerd. Een woordvoerder van Ba zargan, die na het incident pijlsnel in een auto werd weg gereden, heeft gisteravond de aanslag „met klem" tegenge sproken. Diverse ooggetuigen hebben het verhaal echter be vestigd. UTRECHT - Volgens de vakbonden dreigt sluiting van de machinefgabriek Arnhem Beheer B.V. met vestigingen in Arnhem, Nieuwe Pekela en Emmen. Als het ministerie van Economische Zaken niet snel met financiële steun over de brug komt, staan de in totaal 600 werknemers op straat, zo vreest districtsbestuurder J Wolters van de Industriebon- den-FNV in Groningen. (Van onze redactie buitenland) BUENOS AIRES - De Ar gentijnse j unta heeft vrijwel de hele top van één van de twee vakcentrales van het land gearresteerd. Het gaat om 20 leden van de zogenaamde „commissie van 25". De hele commissie was voor een bespreking op het minis terie van arbeid ontboden. Daar kregen ze te horen, dat ze de algemene staking, die voor vrijdag gepland is, zouden moeten afgelasten. De meeste vakbondsbe stuurders weigerden dat, waarop ze in auto's door poli tie in burger met onbekende bestemming werden wegge voerd. De politie wil niet zeg gen waar de gearresteerden zijn. Enkelen van hen schreeuw den vlak voor hun arrestatie via de ramen van het gebouw naar buiten, dat ze wisten dat ze zouden worden weggevoerd, als ze de waarschuwing van de autoriteiten in de wind zouden slaan. De junta heeft alle vak bondsactiviteiten aan banden gelegd. De algemene staking van vrijdag was niet alleen be doeld om hogere lonen te krij gen, maar was ook gericht te gen het verbod van bepaalde vakbondsactiviteiten en tegen het politieke beleid van de junta. (ADVERTENTIE) Er zijn wat vreemde ideeën over ons beroep in omloop. Telkens vragen ze je, wat je nou allemaal bij die mensen binnen ziet. Dat is heel simpel. Het enige wat ik zie, is mensen die de krant lezen. De Stem bijvoorbeeld. Wij een abonnee, U een kado: De naam van de nieuwe abonnee is. Straat Woonplaats Wil hetabts.geld betalen per maand f 14,43 per kwart, f42,95 Bovenstaande nieuwe abonnee wordt opgegeven door Naam Straal. Woonplaats. Ik kies als aanbrengpremie: (^)een originele parker jotter balpen £)een leuke baddoek. In open enveloppe, zonder postzegel, opzenden naar Dagblad De Stem. antwoordnummer 112 4800 VB Breda

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1