Korter werken leidt niet tot méér werk V DOES Onderzoek praktijken ziekenhuis-directeur Geen akkoord bij Verolme: 6300 banen in gevaar SER-ECONOMEN: TV-program via stembus kiezen VAN DE HUISARTS WOENSDAG DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND andaag in Pans denkt nog na over ideeën bisschoppen EINDELIJK ZOMER? Tweede Kamer wil: Meteen KLEINTJE m BE STEM Flatcomplex in Tilburg na tien jaar al rijp voor sloop kans op vrijlating Ludwina Janssen DE STEM BON 9 ME11979 119e jaargang no. 18873 Moedeloos Ploegendienst Gijsen naar Rome PCO maakt werk van beter onderwijs 10 mei 1979: Breda, Turfschip Protestants Christelijke Onderwijsvakorganisatie Oosterhout Breda Machines of gereedschap nodig voor een klus? Gewoon huren! Aardbeving bij San Francisco Negatief Pakket Maakt u een dikke kans op succes. Inderdaad een heel dikke kans. omdat negen van de tien Stern-lezers en -lezeresssen week in week uit in onze „Kleintjes'-kolommen kijkt of er iets van hun gading bij staat. Dat zijn elke dag vele tienduizenden kleintjes lezers. UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V. DIRECTIE: DR. W.A.J.M. HARKX, DRS. J H M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER kantoren te breda-bergen op zoom-etten-leur-goes-hulst-oosterhout-roosendaal-terneuzen-vlissingen ABON. PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 VL1SS1NGEN - Een kwart tot de helft van het personeel van Hoechst in Vlissin- gen neemt het bepaald niet zo nauw met de achturige werkdag. Tijdens een telperiode van vier weken is gebleken dat 25 tot 50 procent van de werknemers in de dagdienst voor het einde van de werktijd door de poort naar buiten liep. „Geen dag uitge zonderd", zo deelde Hoechstdirecteur ir. H. van Heel gisteren mee in zijn jaarrede. Een verbijsterend resultaat, aldus de heer Van Heel. Bij Hoechst is een nieuw werktijdensysteem ingevoerd waarbij het voor alle betrokkenen een beetje geven en nemen was. „Met dat „nemen" was het di rect geregeld, maar het „geven" laat te wensen over", constateerde de Hoechstdi recteur. Men is dan ook begonnen aan de voorbereidingen tot invoering van een aanwezigheidsregistratie. (Van onze correspondent) TILBURG - Een complex van zes grote flatgebouwen in Tilburg-Noord is nu, na slechts tien jaar, al rijp voor de sloop. De flats vertonen zoveel con structie- en andere fouten, dat herstel veel te duur zou zijn: 17 miljoen gulden. Dit bedrag vormt een veelvoud van de stiehtingskosten van de flats. Dit blijkt uit een informa tiebulletin dat de gemeente Tilburg gisteren heeft ver spreid onder de bewoners van de 288 flats aan de Bellini- straat en de Vivaldistraat. Of ficieel on tkent de gemeente dat sloop wordt overwogen, maar bewoners, en betrokken amb tenaren zijn er zeker van dat herstel onmogelijk is. Vier jaar geleden vielen van de daken van de flats stukken heton. Verschillende onder zoekingen, onder andere van TNO, wezen op ernstige con structieve gebreken: De dwarsliggers die de vloeren dragen zijn onjuist gemon teerd, de galerij platen sluiten onvoldoende aan en de brand trappen z ijn op onveilige wijze geconstrueerd. De afwerking van de flats deugt ook niet: Douchebakken wateren :in de verkeerde rich ting af en regelmatig vallen stukken tegelwerk van de muren. Ook tocht het in de wo ningen. Wethouder Van Ber gen (huisvesting) meent vol gens het informatiebulletin dat de bewoners geen gevaar lopen. Sinds eind 1977 is de ge meente samen met de beheer ders van de flats in onderhan deling met de aannemer (IBC uit Best). Er lijkt een schade vergoedingsregeling getroffen. te kunnen worden, maar dat zal zeker veel tijd vergen. De bewoners mogen hier niet de dupe van worden, aldus de ge meente. De gemeente heeft al voorzichtig overleg gevoerd met Den Haag over eventuele nieuwbouw. De gemeente heeft nu een coördinator benoemd die de contacten tussen gemeente en bewoners zal verzorgen. (Van onze redactie buitenland) JERUZALEM - De Israëli sche minister van justitie, Sjmoel Tamir, bestudeert de mogelijkheid de Nederlandse Ludwina Janssen en de Ame rikaanse Terri Fleener, die we gens „steun aan terroristen" elk tot vijf jaar gevangenis straf zijn veroordeeld, gratie te verlenen. Minister Tamir deelde gis teren mee dat een speciale commissie president Navon van Israël en de justitiële au- toriteiten een aanbeveling in deze zin heeft voorgelegd. BINNEN-BUITENLAND 2 CDA zet definitief punt achter zaak Smit-Kroes BINNEN-BUITENLAND 3 Gebrek aan personeel leidt tot fouten in ziekenhuizen BINNEN-BUITENLAND 4 Talja en Viatrix Potters uit Oosterhout schreven het boekje „Oscar en Carolien". Vandaag de eerste aflevering. BINNEN-BUITENLAND 5 Politieke ruzies bedreigen UNCTAD-vijf SPORT Van Impe door val kansloos in Ronde van Spanje SHOW EN ZO Holocaust maakt diepe mdruk op Duitsers MERIJNTJE ^atcoi 'mpl-ex (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Korter werken, of dat nu gebeurt door een kortere werkweek of -dag of door vervroegde uittreding, levert nauwelijks extra werkgelegenheid op. Zelfs als de werknemers zelf een deel van de kosten dragen, zaj korter werken een schadelijk invloed hebben op de Nederlandse economie. Dat stellen de deskundigen van de Sociaal- Economische Raad in een gisteren verschenen rapport. Op hetzelfde moment sprak het Europese parlement in Straatsburg zich uit voor een werktijdverkorting van tien procent de komende vijf jaar. Het deed dat op voorstel van de Nederlandse socialist Albers, gesteund door ir. Vredeling, Europees commissaris voor so ciale zaken. Het parlement wil dat de regeringen van de negen aangesloten landen zelf het goede voorbeeld geven. Het rapport van de econo mische deskundigen - gepre senteerd door het socialisti sche SE.R-Kroonlid Halber- stadt - is door het Verbond van Nederlandse Ondernemingen VNO goed, maar door de Fe deratie Nederlandse Vakbe weging FNV slecht ontvangen. Het VNO zegt dat „onbezon nen stappen op het terrein de arbeidstijdverkorting alleen maar averechtse effecten op onze economie kunnen heb ben". Door het rapport, dat realistisch wordt genoemd, „wordt de ballon van de In- dustriebonden-FNV, die ge vuld was met onjuist bereken de inverdieneffecten, defini tief doorgeprikt", aldus het VNO. De FNV stelt dat het rapport leidt tot moedeloosheid. Het is alleen rraar een algemene en theoretische beschouwing. De FNV betreurt het dat de eco nomen niet een studie hebben ingesteld naar de maatschap pelijke r oodzaak voor herver deling van arbeid. De studie is vastgeknoopt aan becijferin gen van het Centraal Planbu reau over arbeidstijdverkor ting, die door het CPB zelf als speculatief zijn aangemerkt. Bovendien hebben de SER- economen net gedaan alsof er in het buitenland geen op ar beidstijdverkorting gericht beleid wordt gevoerd, aldus de FNV. De SER-economen wijzen er in hun rapport op dat het effect van korter werken in niet-ka- pitaalintensieve bedrijven groter kan zijn dan in de kapi taalintensieve bedrijven, waar eerst een overcapaciteit moet zijn voordat aan korter werken kan worden gedacht. Maar in de niet-kapitaalintensieve be drijven kan het aanbod van ar beidskrachten gering zijn. In deze sectoren zullen in ieder geval de produktie- en pro- duktiviteitsdaling groot zijn, aldus het rapport. Bij invoering van ploegen en/of deeltijdarbeid zou het produktieverlies evenwel be perkt kunnen blijven en zou een verdere uitbreiding van de werkgelegenheid mogelijk kunnen zijn. Maar ook hier kan het ontbreken van voldoend geschoolde arbeidskrachten het gunstige effect op de werk gelegenheid teniet doen. Dit geldt ook voor arbeidstijdver korting in de niet-commerciële dienstensector. BREDA (ANP) - Op de maandelijkse bijeenkomst van de bisschoppenconferentie heeft kardinaal Willebrands gisteren in Breda verslag uit gebracht van zijn bespreking van 23 april met paus Johannes Paulus II. De kardinaal heeft de paus ingelicht over de denkbeelden van de bisschoppen over de manier waarop het overleg met de paus over de vraagstukken binnen de bisschoppenconfe rentie en de Nederlandse r.-k. kerkprovincie kan worden voortgezet. De paus heeft de ideeën van de bisschoppenconferentie in beraad. Hij zal op een later tijdstip zijn mening kenbaar maken. Hij gaat door met het inwinnen van inlichtingen. Bisschop Gijsen van Roer mond is dinsdag op verzoek van de paus voor overleg naar Rome vertrokken. Mgr. Gijsen heeft de bisschoppenconfe rentie in Breda niet bijge woond. Nauwelijks had de zon zich gisteren even laten zien of de terrasjes stroomden vol met naar de zon hunkerende Ne derlanders. Ook voor vandaag verwacht het KNMI in De Bilt weer zonnige perioden, maar er bestaat ook een kans op een bui. De temperaturen lopen daarbij in het bin nenland op tot ongeveer 16 graden, maar zullen in de kustgebieden enkele graden lager blijven. De buienkans hangt samen met storingen die vanuit de golf van Biskaje en En geland in onze richting trekken. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - Er is een grote kans dat Nederlanders over enkele jaren naar de stembus gaan om een omroep te kiezen. Het aantal stemmen dat wordt uitgebracht op een omroep beslist over het aantal uren zendtijd via radio en televisie. Een meerderheid van de Tweede Kamer (PvdA,. VVD, D'66 en CPN) vindt omroep- (AD VERTE NTIES1 - beter onderwijs, meer werk meer werk, beter onderwijs - reële kansen voor kansarmen - de kleine school heeft bestaans recht - opleiding van onderwijs gevenden: een voorwaarde Chasseeveld Aanvang 20.00 uur Spreker: Leen ter Haar, alg. secr. PCO Badhuisweg 138 - 2597 JN Den Haag Tel. 070-572131 Wilhelminakanaal - oost 41, 01620-50921 Spinveld 16,076-223048 verkiezingen de meest zuivere en democratische manier om de zendtijd te verdelen. De vier partijen willen in ieder geval dat minister Gardeniers (CRM) een onderzoek instelt naar de mogelijkheden van deze ver kiezingen. Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer, waar wijzi gingen in de omroepwet wer den besproken. In het ontwerp wordt voorgesteld om het meetellend lidmaatschap van een omroeporganisatie te ont koppelen van het betalen van luister- en kijkgeld. Tot nu toe werd de zendtijd verdeeld op basis van het aan tal leden van een omroep dat kijkgeld betaalt, terwijl leden die geen kijkgeld betalen niet meetellen. In de praktijk bete kent dit vaak dat alleen de va der in een gezin meetellend omroeplid is. Na de wetswijzi ging tellen moeder en kinde ren, die lid van een omroep zijn, ook mee voor het bepalen van de zendtijd. Ze moeten dan wel ouder zijn dan achttien jaar. De VVD en D'66 vinden dat die grens boven de zestien jaar moet lig gen. Door deze wetswijziging komen ruim zes miljoen Ne derlanders extra in aanmer king om mee te tellen als om roeplid. SAN FRANCISCO (AP) - Voor de tweede maal binnen tien dagen zijn de inwoners van het gebied rond de baai van San Francisco door een aardbeving opgeschrikt. De aardbeving deed zich voor rond San Jose, 80 kilo meter van San Francisco. Zij had een sterkte van vijf graden op de schaal van Richter en deed grote gebouwen en ruiten in San Francisco trillen. (Van onze redactie binnenland) EINDFIOVEN - De Bossche officier van justitie, mr. J. Peij- nenburg, heeft de Eindhovense politie opgedragen te onderzoe ken of de zondag ontslagen geneesheer-directeur van het Catha- rinaziekenhuis in Eindhoven, dr. W. van der S., zich heeft schul dig gemaakt aan strafbare financiële handelingen. Zoals maandag bericht, achtte het ziekenhuisbestuur het on mogelijk de geneesheer-directeur in zijn functie te handhaven op grond van die handelingen. Om nog onbekende redenen had Van der S. op 26 april het bestuur laten weten dat hij onjuiste financiële handelingen had verricht. Op 1 mei overhandigde hij het bestuur twee enveloppen; de ene bevatte spaarbrieven ter waarde van een half miljoen gulden, de ander vreemde valuta voor een bedrag van dertig mille. De arts zou drie verschillende vormen van financiële handelin gen hebben gepleegd: bij aankopen 'voor het ziekenhuis bedong hij kortingen die hij' op een alleen hem bekende rekening liet overschrijven; van dat geld kocht de man spaarbrieven die tussen 1981 en 1985 te gelde gemaakt konden worden voof een totaalbedrag van 770.000 gul den; als beheerder van een soort reiskas verleende hij voorschotten aan het personeel dat op dienstreis moest. De kwitantie die een personeel slid tekende, ging hij zelf bij de ziekenhuiskas innen, nadat hij het bedrag eerst in een hoger had veranderd. Op deze manier inde Van der S. zo'n 270.000 gulden; als geneesheer-directeur was Van der S. gemachtigd repre sentatieve uitgaven te doen. Dat geld (totaal zeventig mille) ver- 'dween in zijn eigen zak. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG ROTTERDAM - Rijn-Schcldc-Verolme, de In dustriebonden FNV en het ministerie van Economische Zaken zijn er niet in geslaagd een unaniem standpunt te bepalen over het al dan niet sluiten van nieuwbouw-scheepswerf van Verolme in Rozenburg (VDSM). Dit onderdeel van het RSV-concern lijdt zware verliezen. Als de regering niet 750 miljoen gulden op tafel legt, moet het bedrijf dicht. Dan komen 3500 werknemers op straat te staan, terwijl bij toeleveringsbedrijven nog eens 3000 man hun baan verliezen. Het kabinet zal pas eind vol gende week proberen de knoop door te hakken: sluiten of in stand houden. Sluiting van Verolme kost de schatkist zo'n 375 miljoen gulden, het open houden het dubbele. Ook na 1982 zal in het laatste geval nog aanzienlijke financiële overheidssteun noodzakelijk blijven, hoewel het zuiver be- drijfs-economisch bezien on verantwoord zou zijn. De vakbonden vinden slui ting van de werf onaanvaard baar en eisen van het kabinet dan ook voldoende financiële steun om het bedrijf draaiende te houden. Het zou dan moeten worden losgekoppeld van het RSV-concern. Uit het overleg van gisteren is overigens ook duidelijk geworden dat in ge val van handhaving van het bedrijf aan een afslanking niet valt te ontkomen. Dat betekent ook het verlies van een aantal arbeidsplaatsen. Hoeveel, weet men nog niet. Na afloop van het overleg toonden de vertegenwoordi gers van de vakbonden zich erg teleurgesteld over het uitblij ven van een positief advies aan het kabinet. Men vreest, dat minister Van Aardenne - van huis uit tegenstander van het verlenen van overheidssteun aan individuele bedrijven - niet zoveel geld over heeft om het bedrijf van de ondergang te redden. Daar speelt trouwens ook nog de steunverlening aan en kele andere grote concerns een rol bij. De ministerraad praat 18 mei over een pakket van steunmaatregelen voor RSV - VDSM, Fokker, Volvo Car- Born en VMF-Stork. Al deze concerns hebben vele honder den miljoenen guldens nodig om sluiting van concernonder delen te voorkomen en nieuwe produkten op de markt te brengen. Erg veel geld is er echter niet meer voor handen. De regering heeft al eerder bij na een miljard in de scheeps bouw gestopt en enkele hon derden miljoenen guldens in VMF-Stork en Volvo Car- Born. Fokker heeft veel geld nodig voor de ontwikkeling van een nieuw toestel als op volger van de F-28. Midden in de nacht wordt er op de voordeur gebonsd. M'n vrouw en ik schieten allebei recht overeind. Ik kleed me haastig aan. Voor de deur staat 'n wat verwarde jonge vader. 'Dokter, voor 't geval dat... wie heeft er weekenddienst?' 'Kun je 'n abonnement op De Stem ook als recept voorschrijven?' vraagt m'n vrouw, als ik weer in bed kruip. 'Daar staan de weekenddiensten toch uitgebreid in?' En met 'n visioen van 'n recepten boekje vol Stem abonnementen val ik weer rustig in slaap. Wij een abonnee, U een kado- De naam van de nieuwe abonnee is Straat Woonplaats Wil het abts.geld betalen per maand 1 4,43 per kwart, f 42.95 Bovenstaande nieuwe abonnee wordt opgegeven door Naam Straat. Woonplaats. Ik kies als aanbrengpremie. ^^een originele parker jotter balpen O een leuke baddoek. In open enveloppe, zonder postzegel, opzenden naar A Dagblad De Stem. antwoordnummer i \2. 4800 VB Breda J»

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1