n w zich met opzet op achtergrond Benzine: 119.2 cent VRIJDAG DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND pen huis9 lisse. OJEKTA 3GES EV les STEM ONDER BEWAKING IN UTRECHTS ZIEKENHUIS Minister Ginjaar: Europese regeling veiligheid van nucleaire installaties Kunststof tuinspot fj 0? Levenslang vaarverbod voor Belg Mensen meteen missie .aj 1 JUN11979 tegen scherpe prijzen ËEEMOLEN Erg goed In stilte Hekel Aanvaarden Ruzie in bedrijf te Kloosterzande: Personeel geeft er de brui aan Huisarrest Ingenieurs mogen 4 per uur meer rekenen !nde55bouwmrkten van A 66 ietst@5€©©p /laan te Bsi ealert? Met een ..kleintje'' in De Stem heeft u absoluut het meeste succes Immers vele tienduizenden Stemlezers/leze- ressen (ruim 6 van de 10) hebben speciale be langstelling voor onze ..kleintjes-rubriek ..Te koop aangeboden'' UITGEVERSMAATSCHAPPIJ DE STEM B V. DIRECTIE: DR W.A.J.M. HARKX, DRS J.H.M. BRADER, HOOFDREDACTEUR: L. LEIJENDEKKER 119e jaargang no. 18094 kantoren TE BREDA-BERGEN OP ZOOM-ETTEN-LEUR-GOES-HULST-OOSTERHOUT-ROOSENDAAL-TERNEUZEN-VLISSINGEN ABON. PRIJZEN: F 42,95 PER KWARTAAL, F 14.43 PER MAAND 166.- PER JAAR - LOSSE NUMMER F 0,60 Li aan 't Hoefje 18 gelegen Ddelwoning, welke geheel is in richt door 't Lange Uus te 5rikzee, staat vrijdag van 11.00- .00 uur en zaterdag van 10.00- OOuurvooruopen. aag tot ziens. ojekta woningen ook in Hulst Goes ilst-Alphastee prijzen v.a. 9.650,— v.o.n.; Hulst-Hofstee ijzen v.a. 227.750,— v.o.n.; >es-Gaardstee prijzen v.a. 174.100,—v.o.n. Voor meer infor matie kunt u ook bellen of schrijven naar; rchitektuur en Stedebouw ostbus 96,4460 AB Goes, el. 01100-21 510, g.g. 01807-20 565. Overakkerstraat 29 Tel. 653189 (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG- Kroonprinses Beatrix beweegt zich sinds jaar en dag op de achtergrond. Die teruggetrokkenheid heeft wel een aanleiding tot misverstanden gegeven, zoals o.m. bleek bij de zeventigste verjaardag van haar moeder. Dat koningin Juliana bij die gelegenheid, tegen veler verwachting in, geen afstand deed van de kroon is wel toegeschreven aan de geringe belangstelling, die prinses Beatrix werd toegedacht voor het koningschap en de taken en plichten die daaraan verbonden zijn. Gisteren heeft Prinses Beatrix verteld waarom zij zo weinig nog op de voor grond treedt. Zij deed dat op een lunchbijeenkomst van het Genootschap van hoofd redacteuren in Den Haag, waarbij ook prins Claus aanwezig was. Mijn standpunt is, zo zei de prinses, dat ik me op de ach tergrond dien te houden, zo lang mijn moeder koningin is. Zij doet haar werk erg goed en met veel plezier. Dan past mij terughoudendheid. De prinses verklaarde er niet zonder meer van uit te gaan, dat zij haar moeder zal opvolgen. In deze wereld verandert alles dermate snel, zo is haar filosofie, dat je niet met zekerheid over de toe komst kan spreken. Intussen bereidt zij zich natuurlijk wel voor op de dag dat zij tot de kroon geroepen kan wor den. Ook vanwege die voor bereiding acht de prinses het van groot belang dat zij zich buiten het licht van de schijnwerpers houdt. Zij heeft grote belangstel lingvoor veranderingen in de maatschappij en voor problemen als de woning- BINNEN-/BUITENLAND-2 NAVO beslist dit jaar over uitbreiding van kemwapenarsenaal BINNEN-BUITENLAND-3 nelmonds koor na twintig laar internationaal befaamd BINNEN-/BUITENLAND-4 Milieuwetgeving ondergraaft Jort van chemische Ptodukten I SHOW en ZO „^P'echtigheid op Bali I NOS-documentaire I voor renners in Olympia Toer trijntje ^schande Prinses Beatrix en Prins Clazis nood, de opvang van buiten landse gastarbeiders en de positie van de Surinamers in ons land. Als zij zich goed over deze vraagstukken wil laten voorlichten, kan dat het beste in stilte gebeuren, bui ten de publiciteit, zo is haar ervaring. Van haar moeder ontvangt, zij bij deze studies veel steun, vertelde zij. Zij heeft groot respect voor de wijze waarop haar moeder haar taak vervult en maakt graag gebruik van haar grote ervaring. De prinses is er haar moe der ook erg dankbaar voor dat deze het rigoreuze proto col, dat vroeger rond de hof houding lag, aanzienlijk ge matigd heeft. Daardoor kun nen ook wij gemakkelijker met andere mensen in con tact komen, vertelde de prinses, en komen we tot echte gesprekken en discus sies. De prinses is zich er overi gens van bewust, dat haar teruggetrokken rol haar po pulariteit' niet verhoogt. Zij blijkt echter geen voorbeeld te zien in figuren, wier grootste ambitie het is zoveel mogelijk in de krant en „op de buis" te komen. Popula riteit kan goedkoop verkre gen worden en erg gemakke lijk weer verloren "gaan. Daarom zegt zij een grote he kel te hebben aan populari- teitsmetingen. Doet het haar wat als de monarchie weer eens doelwit is van venijnige kritiek De prinses ontkent dat en zegt te aanvaarden dat de monarchie door de huidige generatie anders wordt be keken dan in de oorlogsjaren en de eerste tijd daarna. Zij ervaart die kritiek echter wel als een prikkelende uitda ging en is zich et^zeer wel van bewust, dat een koningin niet geliefd is omdat ze koningin is, maar vanwege de wijze waarop zij inhoud weet te geven aan haar functie. De prinses, die bij dit gesprek van ruim 2,5 uur zeer open hartig was - bij zo'n discussie komt zij over als een char mante vrouw, zeker niet hautain, zoals wel 'ns van haar gezegd wordt, ver klaarde dat zij, als zij naar Den Haag geroepen zal wor den Drakenstein erg zal missen. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG - Met ingang van 2 juni zullen de maximumprij zen voor superbenzine en normale benzine met 3 cent per liter omhoog gaan. Een liter super gaat dan 119,2 cent kosten en een liter „normaal" 115,8 cent. Daar naast gaan de prijzen voor pe troleum en autogasolie met 3,5 cent per liter omhoog. Huis brandolie wordt 3 cent (excl. BTW) omhoog en de zware stookolie gaat 15,55 per ton meer kosten. De prijsverhoging voor aardolieprodukten zijn hier mee voorlopig nog niet van de baan. Voor eind volgende maand gaat Economische Za ken weer met de oliemaat schappijen om de tafel zitten om te praten over prijsverho gingen. (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTEKZANDE - Het personeel van Golden Note Products B.V. te Kloosterzan- de weigert onder de huidige werkomstandigheden nog lan ger in het bedrijf te werken. De bijna vijftien, voornamelijk vrouwelijke personeelsleven, besloten er definitief de brui aan te geven na een ruzie, die zich dinsdag in het bedrijf af speelde. Daarbij vielen rake klappen tussen bedrijfsleider C. Laanen, de assistent-be drijfsleider, de boekhouder en de vader van bedrijfseigenaar B. Stekelenburg uit Rotter dam. Volgens het politierap port ontstond het handgemeen nadat onenigheid was ont staan rond een brief, waarin bedrijfsleider Laanen aan kondigde ontslag te nemen. Tijdens de herrie over de brief zou de bedrijfsleider de eerste klap hebben uitgedeeld. De bedrijfsleider en het personeel beraadden zich gisterochtend in café De Reizende Man over de situatie met NKV-districts- bestuurder E. Merckx. Na af loop daarvan wilden ze geen mededelingen doen om verder overleg met bedrijfseigenaar B. Stekelenburg niet te be moeilijken. In Kloosterzande maakt men uit opmerkingen van de perso neelsleden op, dat er in het be drijf al enige tijd een fikse on vrede bestaat over het ar beidsklimaat en de arbeids voorwaarden. De eigenaar van het bedrijf was gisteren niet voor commentaar bereikbaar. Golden Note Products B.V. produceert snoeren en pluggen voor elektrische apparatuur. Het bedrijf werd bijna twee jaar geleden in Kloosterzande gevestigd. Na enige tijd had men bijna dertig personeelsle den in dienst. Er was een groot verloop onder het personeel, dat in de loop van de tijd in aantal verminderde. Golden Note Products bedient zich voor een deel ook van zoge naamde thuiswerksters. MENTEN ONDER ARREST (Van onze redactie binnen land) DEN HAAG - Pieter Menten, de van oorlogsmis daden verdachte Blari- cumse miljonair, is gister avond opgenomen in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Hij is onder arrest, dat wil zeggen dat hij door rechercheurs wordt be waakt. De rechtbank in Rotterdam heeft geoordeeld dat Menten niet in voorlopige hechtenis zal worden genomen op voor waarde dat hij zijn woning aan de vliegweg in Blaricum niet zal verlaten hangende het pro ces. Omdat bij onwel raakte, naar verluidt, voordat hij zich met het bevel van de rechtbank akkoord kon verklaren, moest hij onder bewaking worden gesteld. In principe oordeelde de bij zondere strafkamer van de rechtbank te Rotterdam dat er voldoende redenen aanwezig zijn om Mentens inhechtenis neming voor dertig dagen te gelasten. Zijn gezondheid en de bijzondere omstandigheden waren echter reden om aan dat bevel tot inhechtenisneming een „schorsende werking" te geven. De voorwaarde moest volgens de rechtbank zijn dat Menten zou garanderen dat hij tijdens het vooronderzoek, tot het proces, zijn woning niet zou verlaten. Het oordeel van de rechtbank kan inhouden dat, als Menten weer bij bewustzijn komt in het academisch ziekenhuis en dan bereid is in te stemmen met de voorwaarden waarop hij niet gevangen zal worden gezet, Menten alsnog genoegen kan nemen met „huisarrest". Zo lang hij niet in staat is te tekenen moet hij automatisch onder bewaking blijven in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. DEN HAAG (ANP) - Zelf standige raadgevende inge nieurs mogen hun uurloon met vier gulden verhogen. Dit heeft het ministerie van Economi sche Zaken gisteren bekend gemaakt. Pieter Menten is donderdagavond door de politie uit zijn huis in Blaricum gehaald. Omdat er niet meteen open werd gedaan dreigde de politie zich met geweld toegang te verschaffen. Omdat Menten door de opwinding buiten bewustzijn raakte, moest een ambulance komen om hem weg te voeren. Volgens een ooggetuige liep een groep rijkspolitiemensen don derdagavond omstreeks kwart over acht naar het Koetshuis van (Van onze correspondent) OOSTENDE - De Oos- tendse onderzoekscommis sie voor de zeevaart heeft de visser Henri Zwertvaegher, een levenslang vaarverbod opgelegd, omdat hij op 14 augustus 1978 met zijn boot te Westende tussen de bad gasten strandde. Vooraf gaand aan deze landing had hij met zijn vriend, Daniel Daseville, van de opbrengst van de visverkoop ettelijke glazen bier geleegd. Hierna werd op zee nog een volle fles cognac soldaat ge maakt. In beschonken toe stand werd nog vrouwelijk gezelschap aan boord ge nomen en al gauw zwalkte het schip stuurloos in het rond. Aan het dranklustig avontuur kwam een einde, toen „De Ravelingen" tus- DEN HAAG - Minister Ginjaar (Volksgezondheid en Milieu hygiëne) heeft de ministerraad voorgesteld bij de Europese Commissie een overlegregeling voor veiligheidsmaatregelen bij nucleaire installaties in Europa op tafel te leggen. Dit hebben ook zijn collega's van België en Luxemburg gedaan, nadat de Bene- luxlanden het hier over eens waren geworden. Dit heeft de be windsman gisteren meegedeeld na afloop van een geprek dat hij bad met een tweetal Zeeuwse gedeputeerden, de burgemeester van Borsele en de adjunct-directeur voor de produktie van de Provinciale Zeeuwse Elektriciteits Maatschappij. In dat gesprek heeft de minister uiteengezet, dat hij met zijn Belgische collega Dhoore overeengekomen is de discussie over een Belgisch-Nederlandse alarmregeling betreffende de kern centrales in het Belgische Doel te versnellen. Intussen zal hij „een dezer dagen" komen met een alarmregeling voor het Nederlandse (Brabantse en Zeeuwse) gebied dat gevaar loopt bij eeu ongeluk in de kerncentrales in Doel. Ook heeft de bewindsman in contac ten met zijn Belgische en Luxemburgse collega de veiligheidsas pecten van de kerncentrales van Doel en Borsele tegen de achter grond van het ongeluk in Harrisburg nog eens doorgenomen. sen de pootjesbadende vakantiegangers aan de grond liep. Zwertvaegher en Daseville gaven elkaar de schuld maar slaagden er niet in hun schuit vlot te trekken. Over de radio werd de hulp ingeroepen van de loodsdienst. Deze had van Nieuwpoort uit het hele gebeuren nauwlettend gevolgd. Uit Oostende kwam een staatssleepboot te hulp. De dames gingen veilig aan wal, maar schip per Zwertvaegher weigerde een tros naar de sleepboot te werpen. Hij was van mening dat men het schip zelf wel weer in het vaarwater zou krij gen. Na vier uur werd hij door de zeevaartpolitie van boord gehaald, waar hij al die tijd zorgeloos zijn roes had liggen uitslapen. Zwertvaegher had niet minder dan acht overtre dingen begaan. Het is niet uitgesloten, dat hij zich nog voor de correctionele recht bank te Brugge zal moeten verantwoorden wegens „het besturen van een schip in staat van dronkeman schap". Menten. Daar belden zij geruime tijd bij herhaling aan, klopten op de deur en op ramen. Tenslotte ging de brievenbus van binne nuit open. Kapitein Van Helsdingen van de recherche van de rijkspolitie meldde een vrouw, kennelijk Meta Menten, dat hij een envelop bij zich had en dat zij maar beter open kon doen. Na enig heen en weer gepraat liepen de politiemensen naar de ach terkant van het huis. Een ambulance reed het terrein op. Even later reed hij weg met Menten bewusteloos op een brancard. itorHiphl f I ■1 I I Druipwaterdicht Kleur zwartporcelei nen fitting. Verpakt in showdoos Gammaprijs inklusief 100 Watt persglaslamp Eén week geldig. vw

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1979 | | pagina 1